WORDS OF LIFE

India

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Booklets
Booklets


Formula for adequacy Booklet 7

E-mail Print

 

U] ¨û\ÜdÏ UÚkÕ

 

Be¡Xm: ©Wôu³v ¥dNu

Rª¯p: P. A. ÑkRW Wô_u

 

Sm Yôr®p SôsúRôßm Sôm Sô¥f ùNpYÕ U]¨û\ûYúV. Yôr®p úS¬Óm úNôoÜ, U]AÝjRm CYt±ypÚkÕ ®ÓThP ¨ûXúV U]¨û\Ü Guß á\Xôm. CkR U] ¨û\ÜdÏ JÚ UÚkûR Sôu úYRôLUj§ypÚkÕ GÓjÕd ùLôÓdL ®Úmסú\u. CÕ GuàûPV YôojûRLs ApX. G]dLôLÜm, EeLÞdLôLÜm LPÜ[ôp AÚ[lThP YôojûRLs. CûR Sôm HNôVô 41Bm A§LôWm TjRôm YN]j§p LôQXôm. AûR Yô£jÕl TôÚeLs. 

"....TVlTPôúR Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u. LXeLôúR Sôú] Eu Cû\Yu. Sôu Euû]l ùTXlTÓj§, E]dÏ ER® ùNnúYu. G]Õ úSoûUVô] YXÕ LWjRôp Sôu Euû]j Rôe¡d ùLôsúYu." 

CÕ Sm JqùYôÚYÚdÏm LPÜs AÚ°V úUXô] YôojûRLs GuTûR ¿eLÞm JjÕd ùLôsÅoLs Guß Sôu Smסú\u.

£X SôhLÞdÏ Øu]o SiTo JÚYûWf Nk§júRu. AYo Ru Yôr®p Cu]pLs TXYtû\f Nk§jRYo. "LPÜ°u YôojûR«ypÚkÕ JÚ LÚjûRd G]dÏd áßeLs" Guß Sôu AY¬PúU úLhúPu. EPú] AYo ¨fNVUôL G]d á±®hÓ, TVlTPôúR! Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u. LXeLôúR!..... Guß úYLUôL BWm©jRYo ¨ßj§ KhPl TkRVm úTôX CqY[Ü úYLUôLd á\d áPôÕGuß ùUÕYôL á±]ôo. AûR CqYôß £k§jÕl TôÚeLs 

TVlTPôúR.....Oô«tßd¡ZûUdϬV YôojûR. 

Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u§eLs¡ZûUdϬV YôojûRLs. 

LXeLôúRùNqYôn¡ZûUdϬV YôojûR. 

Sôú] Eu Cû\Yu....×Ru ¡ZûUdϬV YôojûRLs. 

(Sôu)E]dÏ ER® ùNnúYuùYs°d¡ZûUdϬV YôojûRLs. 

G]Õ úSoûUVô] YXÕ LWjRôp Sôu Euû]j Rôe¡d ùLôsúYu’  N²d ¡ZûUdϬV YôojûRLs. 

Guú] ®kûRVô] YôojûRLs! CÕúY U] ¨û\ÜdÏ UÚkÕ. YôWj§u JqùYôÚ SôÞdÏm SUdLôL AÚ[lThP LPÜ°u YôojûRLs CûYVôÏm. CÕúY G]dÏj úRûYVô]Õ. EeLÞdÏm áP. CÕ YôWj§u JqùYôÚ SôÞdÏm, AkRkR SôÞdÏ, úRûYVô] ùTXu, ER®, FdLm Sm©dûL úTôu\Ytû\ SUdL°dÏm JÚ UÚjÕY¬u UÚkÕf ºhÓ úTôu\Õ. CkR UÚkÕf ºhûPd ùLôÓdÏm UÚjÕYo úUXô]Yo. Cû\Y]ô¡V LojRo AYúW! 

CkR UÚkÕf ºhûP Sôm TVuTÓjRô®¥p CR]ôp Gq®R TXàm ¡hPôÕ. CkRf ºh¥u êXm SUdÏl T¬LôWm ¡hÓ¡\Õ. CkRl T¬LôWjûR Sôm TVuTÓjR úYiÓm. UÚkÕ GÓjRôpRôú] SpX TXu ¡hÓm! U]¨û\ÜdÏd LPÜs AÚÞm UÚkÕ CÕRôu. AYo ùNôpÛ¡\T¥ Sôm ùNnV úYiÓm. AYWÕ YôojûRûVd úLhPôp UhÓm úTôRôÕ. ARtÏd ¸rlT¥V úYiÓm. 

CûR ¿eLs Yô£dÏm CkR Sôs YôWj§u GkR Sôs Guß G]dÏj ùR¬VôÕ. JÚ úYû[ CÕ Oô«ß, §eLs, ùNqYôn, ×Ru, ®VôZu, ùYs°, N² Gu¡\ HúRô JÚ ¡ZûUVô«ÚdÏm. GkR Sô[ô«àm, £X ¨ªPeLs JÕd¡, CkR U] ¨û\ÜdϬV UÚkûRd ϱjÕf £k§jÕl TôÚeLs. 

1.Oô«tßd ¡ZûUdϬV YôojûR:   TVlTPôúR!......

CkR YôojûR SUdÏj úRûYVô] úYû[«p NUV Ngº® úTôp YkÕs[Õ Guß ¿eLs Jl×d ùLôs¡ÈoL[ô? HúRô JÚ úYû[«p Sm JqùYôÚYÚdÏm TVm YÚYÕiÓ. B]ôp LPÜs SmØûPV TVeLs VôYtû\Ùm A±kRYo. Oô«tßd¡ZûUdϬV CkR YôojûR JÚ LhPû[VôLÜs[Õ. TVlTPôúR Guß AYo áß¡\ôo. ¿ TVlTP úYiPôm! AYo CqYôß LhPû[«P YpXYo. Hù]²p AYúW Sm TVeLs VôYtû\Ùm ¿dÏTYo. AYWôp GpXôm áÓm. BLúY LhPû[«Ó¡\ôo. 

¿eLs ClùTôÝÕ HRôYÕ JÚ Ï±l©hP Lô¬VjûR ¨û]jÕ, TVkÕ ùLôi¥Úd¡ÈoL[ô? Oô«tßd ¡ZûUdϬV YôojûR TVlTPôúR GuTúR! BiPYoRôúU EeLû[ A§­ÚkÕ ØÝûU VôL ®Ó®lTôWôL. Hù]²p AYo JÚYúW SmûU ØÝûUVôL ®Ó®dL YpXYo. 

TVlTPôúR Guß Cû\Yu á±VRôL úYRôLUj§p GjRû] Øû\ á\lThÓs[Õ Guß EeLÞdÏj ùR¬ÙUô? SmØûPV TVeL°yp ÚkÕ SmûU ®Ó®dL AYo ®Úmס\ôo. AûR AYWôp UhÓúU ùNnVØ¥Ùm GuTûR ¨ì©dLúY AYo ÁiÓm ÁiÓm TVlTPôúR Guß á±Ùs[ôo. Ne¸RdLôWû] AYo ®Ó®jRÕ úTôX EeLû[Ùm EeLÞûPV TVj§²uß ®Ó®dL YpXYo. "Sôu LojR¬Pm ER® úR¥ú]u. AYo G]dÏl T§p RkRôo; AYo GuàûPV GpXô TVeL°ypÚkÕm Guû] ®Ó®jRôo" (Ne¸Rm 34:4) Guß Ne¸RdLôWu á±Ùs[ôo. BLúY Oô«tßd ¡ZûUdϬV YôojûR: TVlTPôúR 

2. §eLh¡ZûUdϬV YôojûRLs:  Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u 

BiPYo SmúUô¥Úd¡\ôo. BLúYRôu Sôm TVlTP úYi¥V §pûX. UWQ ¨Z­u Ts[jRôd¡òPôL Sôu SPd¡\úTôÕm.. Guß BWm©jR Ne¸RdLôWu Sôu JÚ ¾ûUdÏm TVlTPUôhúPu Guß Ø¥d¡\ôo. Sôu GRtÏm AgNUôhúPu! Hu? ...Hù]u\ôp ¿o GuàPú]áP CÚd¡Èo! BiPYWô¡V CúVÑ Guú]ôÓáP CÚd¡\ôo. Oô«tßd¡ZûU UhÓUpX §eLh ¡ZûU«ÛmáP TVm SmûU®hÓ KÓm. 

  BZUô] Ri½ÚdÏs úTôÏmT¥ AYo EeLû[ AûZjRôp,

  ÕuTeLs Guàm BßLs EeLs úUp ×W[®PUôhPô"

 

TVm ¿e¡l úTô«tß. TVlTPôúR! Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u. Oô«tßd ¡ZûU«u BºoYôRm §eLh ¡ZûUdÏs Tôn¡u\Õ. Sôu Euû]®hÓ JÚ úTôÕm ®XLUôhúPu, Sôu Euû] JÚúTôÕm ûL ®PUôhúPu Guß ùNôp­«Úd¡\ôúW. G]úY SôØm U] ûR¬VjÕPu LojRo G]dÏ ER®ùNnTYo. Sôu TVlTP  UôhúPu. U²Ru G]dÏ Gu] ùNnV Ø¥Ùm Guß ùNôpúYôm. (G©ùWVo 13:5,6). 

CûRf Ntß £k§jÕl TôÚeLs. BiPYúW EeLú[ôÓ CÚdÏm úTôÕ, ¿eLs TVjúRôÓ CÚdLØ¥ÙUô? ¡±vÕ®u ©WNu]jûR EQÚYúR TVjûRl ×\múT RsÞm CWL£Vm. Gu BiPYo Guú]ô¥Úd¡\ôo. AYo Guú]ôÓ CÚlT§]ôp Sôu TVlTP úYi¥V§pûX. Bm §eLh¡ZûUdϬV YôojûRLs Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u! GuTúR. 

3. ùNqYôn¡ZûUdϬV YôojûR:  LXeLôúR

"úNôokÕ úTôLôúR!" Guß CûR ùUô¯ ùTVojRôp ùTôÚjRUô« ÚdÏm. CdLôXjúR ¨uß ¨XÜm ùT¬V ©WfNû]LÞs Juß úNôoÜ G]Xôm. CÕ GlúTôÕm ©Nô£²PªÚkúR YÚ¡u\Õ. Hù]²p SmûU GÝmT ®PôUp ¸úZ AÝj§ ûYlTúR AY]Õ úSôdLm. Sôm úNôokÕ úTôL úYi¥V§pûX. Hù]²p Cû\Yu Smªp A§L Au× ûYjÕ, Sm ÁÕ A§L L¬Nû]Ùs[YWô «Úd¡\ôo. AYo TWúXô¡ypÚkÕ C\e¡ YkÕ, LXeLôúR, úNôokÕ úTôLôúR! "U]m R[WôúR Guß áß¡\ôo. Bm CûR  Cû\Yú] áß¡\ôo. CÕ G]dÏ 1NôØúYp 3:6I ¨û]ÜTÓjÕ¡u\Õ. 

.......RôÅÕ ªL U] úYRû]VûPkRôu. RôÅúRô Ru Cû\Y]ô¡V LojRÚdÏs ùTXu ùLôiPôu 

CkRl ×jRLjûRl T¥d¡u\ EeLÞdÏm CkR YôojûRLs FdL U°dÏm G] Smסú\u. AlT¥jRôú]! BiPYo AÚÞm YôojûR CÕ. LXeLôúR! CûR ùNqYôn ¡ZûUdÏ ûYjÕd ùLôsÞeLs! 

4. ×Ru ¡ZûUdϬV YôojûRLs:  Sôú] Eu Cû\Yu..... 

GpXôm YpX JÚYo SUÕ Cû\Y]ôL SmúUôÓ CÚkRôp, SUdÏ úS¬Óm TVeLs, ©WfNû]Lû[ Sôm TôodÏm LiúQôhPm GqY[úYô ®j§VôNUôLjRôú] CÚdÏm. Sôú] Eu Cû\Yu.  Yôr®p úS¬Óm úNôRû], CdLhÓLs EeLû[ AÝj§ SÑdÏm úTôÕm, EûPkÕ úTô] ¨ûX«p CÚkRôÛm, BiPYo áßm CkR YôojûRLû[d úLÞeLs. CÕ SmúUôÓ áP úSÚdÏ úSWôLl úTÑYÕ úTôp CpûXVô? CkR YôojûRLhLôL Su± BiPYúW! CûR EmªPªÚkÕ Sôu Htßd ùLôs¡ú\u. G]dLôLúY á±V YôojûRL[ôL Sôu CûR ClùTôÝúR Htßd ùLôs¡ú\u! Guß ¿eLs AY¬Pm áßeLs. 

CeÏ Sôm Ød¡VUôL LY²dLúYi¥V JußiÓ. ¿o Gu Cû\Yu’  Guß JÚ ®ÑYô£ CeÏ á\®pûX. B]ôp BiPYo, ®ÑYô£«Pm, Sôu Eu Cû\Yu Guß áß¡\ôo. ¨fNVUt\ TVeLWUô] TVj§u ©¥«úX ¿eLs CÚkRôÛm, ¿eLs ¡±vRYoL[ôL CÚkRôp (EeLs Sm©dûLûVÙm ®ÑYôNjûRÙm BiPYWô¡V CúVÑ®uúUp ûYjÕ AYûW EeLÞûPV ÁhTWôL Htßd ùLôi¥ÚkRôp), AYo CkR EߧVô] ¨fNVjûR A°d¡\ôo. AYo Sôú] Eu Cû\Yu Guß áß¡\ôo. CûR®P úYß Gu] EeLÞdÏ úYiÓm? CÕRôu ×Ru ¡ZûUdϬV YôojûRLs. CûRd Lôh¥Ûm Cuàm úUXô]Ytû\d LôQXôm. 

5.®VôZd¡ZûUdϬV YôojûRLs: Sôu Euû]l ùTXlTÓjÕúYu.

TX Øû\ Sôu ©WNeLm ùNnÕ Ø¥jR ©u×, Gu SiTùWôÚYo Guû]l TôojÕ, ©Wôu³v Cuß BiPYo ÁiÓm Cuù]ôÚ Øû\ Euû]l TXlTÓj§Ùs[ôo! Guß áßYÕiÓ. Bm CÕ EiûURôu! Sôm ©WNeLm TiÔ¡\ úYû[«p UhÓUpX. Sm Au\ôP Yôr®p úS¬Óm úRûYL°p AYo TXlTÓjÕ¡\ôo. AYo ¡ÚûTVôL, At×RUôL ùNVpTÓ¡\ôo. "GuàûPV ¡ÚûT E]dÏl úTôÕm" Guß AYo áß¡\ôo. AÕ N¬úV! CRtÏ Sôu Nôh£. Gu ùNôkR AàTYj§­ÚkÕ CÕ ÁiÓm, ÁiÓm úS¬hPÕ Guß ¨ì©dL Gu]ôp Ø¥Ùm. CqYôß ¡±vRYoL°p Guú]ôÓ áP ¨ì©dLdá¥V HWô[Uôú]ôûW Sôu Nk§jÕsú[u. AYoL[Õ TXÅ]j§p LPÜ°u YpXûU éWQl TÓj§Ùs[Õ Guß AYoLs Nôh£ áßYo. ¡±vÕ®u YpXûU AYoLs úUp Re¡«ÚkRÕ. AYoLÞm TÜûXl úTôX, ..Sôu ùTXÅ]Øs[Y]ô«ÚdÏmúTôÕ, ùTXØs[Y]ôn CÚd¡ú\u Guß á\Ø¥Ùm (2ùLô¬k§Vo 12:10). 

EeLÞdÏ ClùTôÝÕ HRô¡Ûm £\lTô] ùTXu úYiÓUô? CkR YôojûRLû[ HtßdùLôsÞeLs. CûY BiPY¬u YôojûRLs. ®VôZd ¡ZûUdϬV]. EeLû[l TôojÕ AYo áß¡\ôo. Sôu Euû]l ùTXl TÓjÕúYu! 

6. ùYs°d¡ûZdϬV YôojûRLs: .. Sôu E]dÏ ER® ùNnúYu.... 

úWôUo 8:26 Cp á\lThÓs[ SUÕ TXÅ]j§p SUdÏ ER® ùNn¡\ôo Gu¡\ At×RUô] CkR YôojûRLû[ ¿eLs GlúTôRô¡Ûm Yô£jÕl TôojRÕiPô?  

úWôUo 8:26 Cp á\lThÓs[ SUÕ TXÅ]j§p SUdÏ ER® ùNn¡\ôo Gu¡\ CkR At×RUô] YôojûRLû[ ¿eLs GlúTôRô ¡Ûm Yô£jÕ AàT®jRÕiPô? CÕ ù_TjûRl Tt±d áߪPj§p Es[ùRuß Sôu A±úYu. B«àm CÕ ù_Tj§tÏ UhÓm TVuTÓjR úYi¥V A¬V Nj§Vm ApX. EiûU Gu]ùY²p Sôm TXÅ]Úm, SUdÏsú[ TXUt\YoL[ôÙm CÚd¡ú\ôm. B«àm BiPYo SmúUôÓ TdL TXUôL YÚ¡\ôo. Cuàm ùNôpXl úTô]ôp AYo SmûU TXlTÓjR SUdÏs YÚ¡\ôo. AYo, Sôu E]dÏ ER® ùNnúYu Gu¡\ôo. 

CkR úYû[«pó EeLÞdÏ AYWÕ R²lThP ER® úRûYVô? CÕ NÃWl ©WLôWUô] úRûYVô? ApXÕ EeLs ÏÓmTm, ùRô¯p ùRôPo Tô] úRûYVô? EeLs ÏÓmTj§Ûs[ VôWô¡Ûm ApXÕ ùSÚe¡V SiToLs VôWô¡Ûm ®Vô§lThÓs[]Wô? ApXÕ CdLh¥p Uôh¥d ùLôiÓs[]Wô? ApXÕ EeLÞdÏ LPÜ°u AuûTÙm, Uu²lûTÙm ϱjR ¨fNVm úYiÓUô? CúRô ClùTôÝúR BiPYo EeLÞdÏ ER® ùNnV EeLú[ôÓ CÚd¡\ôo. ¿eLs EeLs ØÝl ©WfNû]ûVÙm, ãr¨ûXûVÙm AY¬Pm Jl×®jÕ ®hPôp AYo á±VT¥úV SXUôLf ùNnÕ Ø¥lTôo. Bm AYo áß¡\ôo: Sôu E]dÏ ER® ùNnúYu! LPÜs GlúTôÕm ùNôpYûRf ùNnYôo. AYo ¨fNVUôL EeLÞdÏ ER® ùNnYôo. CÕúY ùYs°d ¡ZûUdϬV YôojûRLs.

Sôu E]dÏ ER® ùNnúYu...

ùSÚlûTl úTôuß ÑhùP¬dÏm úNôRû]Ls Eu Y¯«p YkRôÛm, Uô\ôR AYWÕ ¡ÚûT Euû]j RôeÏm.

 

7. N²d¡ZûUdϬV YôojûRLs: G]Õ úSoûUVô] YXÕ LWjRôp  Sôu Euû]j Rôe¡dùLôsúYu

Sôu CmûUdÏm, ¨j§Vj§tÏm TôÕLôdLl ThÓsú[u Guß Gu]ôp ¨fNVUôL á\ Ø¥Ùm! CÕ HúRô A§Ll ©WNe¡jR]UôLj úRôuß¡\Rô? CpûX. CÕ AlT¥VpX. Gu BiPYo Guû]l ©¥jÕd ùLôiÓs[ôo. Guû] EVojÕYôo! CúRô BiPYo CúVÑ áßm At×RUô] YôojûRLû[l T¥ÙeLs. Gu BÓLs Gu NjRj§tÏf ùN® ùLôÓd¡\Õ; Sôu AûYLû[ A±k§Úd¡ú\u, AûYLs G]dÏl ©u ùNpÛ¡\Õ. Sôu AûYLÞdÏ ¨j§V ËYû]d ùLôÓd¡ú\u; AûYLs JÚdLôÛm ùLhÓl úTôY§pûX, JÚYàm AûYLû[ Gu ûL«ypÚkÕ T±jÕd ùLôsYÕ ªpûX. AûYLû[ G]dÏj RkR Gu ©Rô GpXô¬Ûm ùT¬VYWô«Úd¡\ôo. AûYLû[ Gu ©Rô®u ûL«ypÚkÕ T±jÕdùLôs[ JÚY]ôÛm áPôÕ (úVôYôu 10:27þ29). 

Sôu GqY[Ü Tj§WUôL, TôÕLôlTôL CÚd¡ú\u. ¿eLs AYWÕ BÓL°p Ju\ôL CÚkRôp EeLÞdÏm CkRl TôÕLôl× EiÓ!

ØÝûUVô] TôÕLôl×! ¿eLs AYWÕ BÓLÞs Ju\ô? (¿eLs AYÚdÏf ùNôkRUô]YoL[ô?) 

Bm, U] ¨û\ÜdùL] LPÜs AÚÞm UÚkÕ EiÓ. AÕ YôWj§u JqùYôÚ SôÞdÏجVÕ. YÚPj§u JqùYôÚ YôWj§tÏجVÕ. Sôm CqÜX¡p YôÝm JqùYôÚ YÚPj§tÏجVÕ! 

"TVlTPôúR

              þ CÕ Oô«tßd¡ZûUdϬV YôojûR. 

"Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u                                       þ     

                     §eLh¡ZûUdϬV YôojûR. 

"LXeLôúR -

                 ùNqYônd¡ZûUdϬV YôojûR. 

"Sôú] Eu Cû\Yu...

                     þ CÕ ×Ru ¡ZûUdϬV YôojûR. 

"Sôu Euû]l ùTXlTÓjÕúYu

                         þCÕ ®VôZd¡ZûUdϬV YôojûR. 

"Sôu E]dÏ ER®ùNnúYu.....

                 þ CÕ ùYs°d¡ZûUdϬV YôojûR. 

"G]Õ úSoûUVô] YXÕLWjRôp  Sôu Euû]j Rôe¡d ùLôsúYu

                        þ CÕ N²d¡ZûUdϬV YôojûR. 

LûP£VôL JÚ ùNn§. HNôVô 41:10I T¥dÏmúTôÕ, Cuù]ôÚ Lô¬VjûRd LiúPu. CÕ úSW¥VôL R²lThP U²RàdÏd á\lThÓs[Õ. Sôu', Eu' Gu¡\ YôojûRLû[d LY²ÙeLs! CÕ BiPYÚdÏm EeLÞdÏm CûPúVÙs[ E\Ü. ClùTôÝúR AYÚûPV YôojûRûV AlT¥úV Htßd ùLôsL. AYWÕ ¡ÚûT« ]ôp, AYo YôdL°jR Sp YôrûY SPjR BWm©dLl úTôYRôLd áßL. CkRl ×jRLjûRd ¸úZ ûYdÏm Øu× CûRÙm Yô£jÕ ®ÓeLs. 

 • CúVÑ EeLú[ôÓ CÚlT§]ôp TVlTPúYiPôm.
 • AYo EeL[Õ Cû\Y]ôL CÚlT§]ôp LXeL úYiPôm.
 • AYo EeLû[l TXlTÓj§, TôÕLôjÕ, ¿eLs ¨tTRtÏ ER® ùNnYôo.
 • RUÕ ¿§Ùs[, GpXôm ùNnV YpX, RUÕ LWj§]ôp EeLû[j RôeÏYôo.
 • BZUô] Ri½ÚdÏs úTôÏmT¥ AYo EeLû[ AûZjRôp, ÕuTeLs Guàm BßLs EeLs úUp ×WÞY§pûX.
 • EeLÞdÏ ER® ùNnÕ EeLû[ BºoY§dL BiPYo EeLú[ô¥ÚlTôo.
 • CkR BrkR ÕdLj§Ûm, EeLú[ô¥ÚkÕ AûR SuûUVôL Ø¥Vl TiÔYôo.
 • ùSÚlûTl úTôuß ÑhùP¬dÏm úNôRû]Ls EeLs Y¯«p Ïßd ¡hPôÛm, EeLÞdÏj úRûYVô] VôÜm AÚ°, RUÕ ¡ÚûT«]ôp EeLû[j RôeÏYôo. ¾l©Zm×Ls EeLû[j ¾iPôÕ. AÕ EeL° Ûs[ L°mûT ¿d¡, ReLjûRl ×PªÓm. CÕúY AYWÕ §hPm. 

 

CRû] Af£hÓ ùY°«húPôo:

Words of Life Ministries, U.K. & World Cassette Outreach of India, Bangalore

 

AgNp ùNXÜ, Lô¦dûL Aàl© úRûYVô] ×jRLl ©W§Lû[l ùTtßd ùLôs[Xôm. GeLs ØLY¬:

 

World Cassette Outreach of India

90 Osborne Road

Bangalore 560 042,  Karnataka

 

GeLs Be¡X YûXjR[m: www.wordsoflife.co.uk

GeLs Rªr YûXjR[m: www.wolindia.org