WORDS OF LIFE

India

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Introduction to Bible
Introduction to Bible

Introduction to Bible

E-mail Print


 T¬ÑjR úYRôLUm

    P. A. ÑkRW Wô_u 

ùTVodLôWQm: T¬ÑjRm GuTÕ LPÜÞdLÓjRÕ. úYRm ApXÕ úYRôLUm GuTÕ RY\ôUp SPlTûRd ϱdÏm ùNôp (G.Ó. úYR YôdÏ). ûT©s (BIBLE) Gu¡\ ùTVo ©©ypVô (BIBLIA) Gu¡\ ¡úWdL TRj§ypÚkÕ YkRÕ. ©©ypVô GuTRtÏ ×jRLeLs Guß ùTôÚs.

GÝRlThP úSôdLm:  (1) CúVÑ ¡±vÕûY CWhNLWôL A±YRtÏ (úVôYôu 20:31)  (2) CWh£dLl TPôRYoLû[ CWh£l×dÏs SPjRÜm, CWh£dLl ThP UdLs St¡¬ûV ùNnV RϧlTÓjRÜm (2 ¾úUôjúRÙ 3:14þ17) GÝRl ThPÕ.

úYRôLUj§u AûUl×:  CWiÓ ùT¬V ©¬ÜLs EiÓ. (1) TûZV HtTôÓ, (2)קV HtTôÓ. úYRm áßm JlTkRm CWiÓ. N¬NUUt\ UdLs ùNnÙm JlTkRm CÕ. LPÜs U²Rú]ôÓ ùNnR HtTôÓ Tt±d áßY] CûY. HtTôÓ = JlTkRm, EPuT¥dûL, E«p. TûZV HtTôÓ þ º]ôn UûX«p ùNnR JlTkRm. קV HtTôÓ þ LpYô¬ UûX«p ùNnVlThP JlTkRm .  TûZV HtTôÓ CûRf ùNnRôp YôrÅoLs G]d áßYÕ. קV HtTôÓ, LojRWô¡V CúVÑ ¡±vÕûY ®ÑYô£. ¿ NôLôl ùTÚYôrÜ YôrYôn Guß áßYÕ. LPÜs ùNnR HÝ ùT¬V  EPuT¥dûLLs úYRôLUj§p EiÓ. Sôu Eu úRY]ô«ÚlúTuþ  LPÜ°u  RûXûU. ¿eLs Gu _]Uô«ÚlÀoLs þ LPÜú[ôÓs[  E\Ü Sôu EeLÞdÏsú[ CÚlúTu þ LPÜ°u Id¡Vm (B§VôLUm 17:7, 26:24; 28:13,14; Vôj§WôLUm 29:45,46; ETô. 29:12,13; 2NôØ. 7:24, GúW. 3:33, G©ùWVo 8:10; GúNd. 37:27,28 - ídLô 22:20; 2ùLô¬k. 11:2þ5)

×jRLeL°u ×jRLm: úYRôLUj§p 66 ×jRLeLs EiÓ. TûZV HtTôÓ = 39, קV HtTôÓ = (3x9) 27 ×jRLeLs. קV HtTôhûPl ׬kÕ ùLôs[ TûZV HtTôhÓ A¥jR[m úRûY. קV HtTôh¥p TûZV HtTôhÓ UdL°u ùTVoLs, ¾odLR¬N]eLs GÓjRô[lThÓs[]. AûRl ׬kÕ ùLôs[ TûZV HtTôÓm úRûY. JÚ ùRnÅL CWhNLo U²RàdÏj úRûY G]dáß¡\Õ TûZV HtTôÓ. ¡±vÕ®p U²RàûPV úRûY éoj§VôYûRd LôhÓ¡\Õ ×§V HtTôÓ.

GÝRlThP ùUô¯Ls & LôXm:  TûZV HtTôh¥u ùTÚm Tϧ G©ùWV ùUô¯«p GÝRlThPÕ. £ß Tϧ AWôªV (ARAMAIC) ùUô¯«p Es[Õ AûY: Gv\ô 4:8--6:18; 7:12--26; GúWªVô 10:11, Rô²úVp 2:4--7:28. CRû]f º¬V ùUô¯ (2 CWô_ôdLs 18:26) G]Üm, LpúRVÚûPV ùUô¯ (Rô²úVp 2:4- ) G]Üm áßYo. BiPYo CúVÑ CqÜX¡p YôrkRúTôÕ úTNlThP ùUô¯ CÕúY! HZôm èt\ôi¥p AWô©Vo TôXv¾]jûR ©¥dÏm YûW CÕúY TôXv¾] ùUô¯VôL CÚkRÕ. קV HtTôÓ ØÝYÕm ¡úWdL ùUô¯«p GÝRlThPÕ. 

úYRôLUj§u GÝRlThP ØRXôm èp úVô×®u ×jRLm ApXÕ úUôúN«u B§VôLUm. CûY ¡.Ø. 1400 Cp GÝRlThPÕ. LûP£VôL GÝRlThP úVôYôu Ñ®úNPm ¡.©. 100 Cp GÝRlThPÕ. C§p Gq®R  ØWiTôÓm CpûX. 1500 YÚPLôXm  40 úTûWl TVuTÓj§ T¬ÑjR B®Vô]Yo Gݧ]ôo (2 úTÕÚ 1:21). TpúYß Õû\«]o (CWô_ôdLs, úUnlTo, ®YNô«Ls, Á]Yo, UÚjÕYo) TpúYß LôXjRYo (1500 YÚPLôXm) ùYqúYß ãZypp (£û\, UûX, AWiUû]) ùYqúYß SûPL°p (EûWSûP, L®ûR, NhPm, ©WNeLm, EYûU, L¥Rm) GݧÙs[]o.

ØÕûUVûPVôR èp: LPkR 2000 YÚPUôL UdLs TXo T¥dÏm èp CÕ. CûR ùUô¯ ùTVojÕ, SLp GÓjÕ, Af£hÓ ùY°«Óm úYûX«p DÓThÓs[YoLs HWô[m! C§u êXl ©W§Ls VôÜm A¯kÕ®hP]. AûRl TôojÕ Gݧ] ©W§Lú[ Es[]. A§yp ÚkúR ùUô¯ùTVol×Ls ùNnVlThP]. 15þBm èt\ôi¥u SÓlTϧYûW úYRjûRd ûL«]ôp Gݧ ©W§ GÓjR]o. ARu ©u]o AfÑl ©W§Ls ùY°YkR].

ëRÚûPV úYRôLØm, ¡±vRYoLÞûPV úYRôLU TûZV HtTôÓm Juú\! ëRo CvWúYp SôhPYo. ¡.Ø.1800 ØRp ¡.©.50 YûWÙs[ CvWúYX¬u YWXôtû\ úYRôLUj§p LôQXôm. CúVÑ ¡±vÕ JÚ ëRo. AYûWl ©uTt±ú]ôo ¡±vRYoLs G]lTÓYo.

RsÞT¥VôLUm:  TôXv¾] ëR¬u úYRôLUj§p 39 ×jRLeLs UhÓúU Es[]. G¡l§V ëRÚûPV úYRj§p úYß 14 èpLs CûQdLl ThÓs[]. C§p YWXôtß ¨Lrf£Ls EiûUVpX. úYRj§tÏ ØWQô]Õ (C\kRYÚdÏl éûN, úTn ®WhP Uk§Wm ùNnRp, ¡¬ûV«]ôp CWh£l× úTôu\]). C§p CPeL°u ùTVoLs Uôt\lThÓs[]. TôWmT¬Vm, RYm, Ej§¬dL vRXm úTôu\ûY Es[]. C§p úYRj§tÏ Ød¡VjÕYm CpûX.

úYRôLUm: LPÜ°u YôojûR.  CRtÏ  CÚYûLVô] BRôWeLs EiÓ. AûY ALfNôuß, ×\fNôuß GuT]YôÏm.

ALfNôußLs: úYRm ϱjÕ úYRúU áßYÕ. CRû]  Eߧl TÓjÕm YN]eLs £X: ETôLUm 6:6--9; úVôÑYô 1:8; Ne¸Rm 12:6; 19:7--11; 93:5;119:9,11,18, 89, -93; HNôVô 55:10,11, GúWªVô 15:16; 23:29, Rô²úVp 10:21; UjúRÙ 5:17--19; 22:29- UôtÏ 13:31; ídLô 16:17; AlúTôvRXo17:11; úWôUo 10:17; 2 ¾úUôjúRÙ 2:15; 3:15-þ17; 2 úTÕÚ 3:15,16, ùY°lTÓjRp 1:1,2. TûZV HtTôÓ, קV HtTôÓ YN]eLs, BiPYo CúVÑ®u YôojûRLs êXUôÙm Sôm CûY LPÜ°u YôojûR G]d LôQXôm

(UjúRÙ 5:17,18). CûY T¥lT¥Vô] ùY°lTôÓ. G©ùWVo 1:1-2. úYRm BßYûL UôßRpLû[f ùNn¡\Õ G] Ne¸Rm 19:7--11. Cp LôQXôm

×\fNôußLs (ùY°lTûPVô] BRôWeLs):

1. ùRôPof£Vô]Õ. 1500 YÚPLôXm 40 úTo GݧÙm ùRôPof£ûVd LôQXôm .

2. ®VlTô] ùY°lTôÓLs þ CûY GdLôXj§tÏm Ht\Õ.

·       TûPl©u YWXôß þ B§VôLUm 1:-2

·       éª EÚiûPVô]Õ þ HNôVô 40:22

·       骫u BRôWm (AkRWj§p) þ úVô× 26:7

·       ¿o, ¨Xm Te¸Ó Hu?  HNôVô 40:12

·       LPp ¿o UûZVô¡\Õ þ ©WNe¡ 1:6,7

·       U²R CWjRm ®Xe¡²uß UôßThPÕ þAlúTôvRXo 17:26

3. TpúYß ùUô¯L°p Af£PlThP èp:   2212 ùUô¯L°p Af£Pl      ThP èp. úUÛm 685 ùUô¯L°p ùUô¯ùTVol× SPd¡\Õ.

4. CXd¡V èp: ×®«Vp, YWXôß UhÓUu± SôPLm, L®ûR, RjÕYm úTôu\ûYÙm C§úXÙs[].

5.CÕ áßm úUXô] Nj§VmUdLû[ Uôt\YpX èp. GúT£Vo 6:17. LÝ® Ñj§L¬dÏm (úVôYôu 17:17; 2 ùLô¬k§Vo 3:17,18, GúT£Vo 5:25-27) CÕ ùRnÅL ùS±dÏm, NuUôodL ùS±dÏm Y¯LôhÓm èp.  CmûUdÏm UßûUdÏm Y¯LôhÓm èp . CÕ áßm úUXô] Yo UàYôL YkR LPÜs CúVÑ ¡±vÕ. CYo ËYàs[ YôojûR. úYRm GÝRlThP YôojûR. Au\ôPm CYo SmúUôÓ úYRj§u êXm úTÑ¡\ôo.

£\l× ®YWeLs:  B£Vô®úXúV ØRXôYRôL AfúN±V ×jRLm Rªr úYRôLUm. CRû] ùY°«hPYo ºLuTôpd Guàm úP²v AÚh T¦Vô[o. CÕúY ØRXôYÕ Ck§V ùUô¯«p YkR ùUô¯ùTVol×. CkR úYRôLUm 1715 Cp RWeLmTô¥«p Af£PlThPÕ.

72 W©Uôo AùXdNk§¬Vô ThPQj§p ᥠ72 SôhL°p G©ùWV ùUô¯ úYRôLUjûR ¡úWdL ùUô¯dÏ ùUô¯ ùTVojR]o. CÕ ùNlÕY_ih (Septuagint) GÝT§uUôo ùUô¯ùTVol× G]lThPÕ. CÕ ¡.Ø .250þ150 CûPlThP LôXjúR ¨LrkRÕ.

úYRôLUj§u êXl ©W§«p A§LôWm, YN]l TÏl× CpûX. 13þm èt\ôi¥p v¼Tu XôePu (Stephen Langton) Gu¡\ Be¡úXVl úTWôVo JqùYôÚ ×jRLUôL A§LôWl TÏl×f ùNnRôo. Øuòß YÚPeLhÏl ©u]o CWôToh Gv¥u (Robert Estienne) Gu\ T§lTô[o YN]l TÏl× ×§V HtTôh¥tÏ UhÓúU ùNnRôo. 1560 Cp YkR ù_²Yô ûT©sRôu ØRu ØRp ùY°Vô] A§LôWm, YN]l TÏl×s[ úYRôLUm.