WORDS OF LIFE

India

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Weekly Bible Study
Weekly Bible Study

Series 9 FOLLOWING ON TO KNOW THE LORD

E-mail Print

ùRôPo 9  ¡±vRY Yôr®p Y[of£

 

TôPm 1    CWh£l©u ¨fNVm

(úYRTôPm  1úVôYôu 5:1þ21)

CWiÓ úSôdLeLhLôL CjùRôPo GÝRlThÓs[Õ. ØRXôYÕ C[m ¡±vRYoLhÏ Au\ôP Yôr®p úRûYVô] ER®Ùm BúXôNû]Ùm A°lTÕ. CWiPôYRôL Ut\ GpXô ¡±vRYoLÞdÏm B¦jRWUô] úYRôLUl úTôRû]Lû[d ùLôÓjÕ, SmØûPV LojRÚm CWhNLÚUô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u ¡ÚûT«Ûm, AYûW A±¡\ A±®Ûm Y[W (2úTÕÚ 3:18) YûL ùNnYRôÏm. AlùTôÝÕ Sôm A±YûPkÕ LojRûW A±ÙmT¥ ùRôPokÕ úTôúYôm(K£Vô 6:3). CkRl TôPe  Lû[ Sôm ùRôPokÕ T¥dÏmúTôÕ, ¡±vRY]ôL CÚlTÕ GqY[Ü U¡ûUVô], U¡rf£Ùs[, ùYt±Ùs[ AàTYm Guß EQWXôm. BiPYúWôÓ ùNpÛm úTôÕ, AY¬p ¨ûXj§ÚlúTôm (úVôYôu 15:4). Ut\Yo Øu× AYûW A±dûL ùNnúYôm. (UjúRÙ 10:32,33) AYúWôÓm, AYWÕ ©s  û[Lú[ôÓm Sôm Id¡VlThÓ B]k§lúTôm (1úVôYôu 1:7, G©ùWVo 10:24,25) AYÚdùL] Ut\YoLû[ BRôVlTÓjÕúYôm (úVôYôu1:41,42). AYWÕ YÚûLûV G§oúSôd¡«ÚlúTôm (G©ùWVo 9:28)

SUÕ ùNôkR CWh£lûTd ϱjR ¨fNVm SUdÏ CÚdL úYiÓm. CÕúY ¡±vR Yôr®p Sôm Øuú]±f ùNpYRtÏ ØRtT¥VôÏm. CWh£dLl ThPôp UhÓm úTôRôÕ. Sôm CWh£dLlThÓsú[ôm Guß A±kRYoL[ôLÜm CÚdL úYiÓm. Sôm Tj§WUôL CÚlTÕ UhÓm úTôRôÕ. Sôm Tj§WUôL CÚd¡uú\ôm Guß ¨fNVUôL A±kRYoL[ôLÜm CÚdL úYiÓm. (úVôYôu 3:16, úWôUo 10:12þ14). UdLs VôYÚm CWh£dLl TPúYiÓm G] HeÏ¡\ôo (2úTÕÚ 3:9). AúRôÓ CkR EiûUûV AYWÕ ©sû[Ls VôYÚm A±k§ÚdL úYiÓùU] AYo G§o Tôod¡\ôo. úVôYôu 20:31I 1úVôYôu 5:13 EPu Jl©hÓ úSôdÏL. úYRû]dϬV ®`Vm Gu]ùYu\ôp ¡±vRYoLs TXo RôeLs CWh£dLlThPÕ Ï±jR ¨fNVm CpXô§Úd¡u\]o. CWh£l©u ¨fNVm CpûXùV²p

1.            SUÕ Nôh£ APe¡lúTôÏm (Ne¸Rm 107:2,3)

2.           SUÕ F¯Vm Y[WôÕ RûPlTÓm (Rô²úVp 11:32)

3.           B®dϬV Yôr®p Sôm Y[WUôhúPôm (GúT£Vo 4:15)

4.       SUdÏsú[ NUôRô]m, ûR¬Vm CWôÕ, LPÜ°u YpXûU Smªp UdLÞdÏ ùY°lTPôÕ.  (2¾úUôjúRÙ 1:12)

Rôu CWh£dLlThPûRj ûR¬VUôL GYÚm áßmúTôÕ, EXLØm, ùTVod ¡±vRYoLÞm CÕ HúRô LhÓdLûR G]dáßYo. CÕ Ï±jÕ úVô× áßYûR úVô× 19:25þ27 YûWl TôÚeLs. TÜp áßYûR úWôUo 5:1, GúT£Vo 1:7, 1¾úUôjúRÙ 1:12 Ûm, úTÕÚ áßYûR 1úTÕÚ 1:3þ8 Ûm, úVôYôu áßYûR 1úVôYôu 2:12, 3:14 Cp LôQXôm. B§d ¡±vRYoLÞdÏ AYoL[Õ CWh£lûTd ϱjR IVúU CÚkR§pûX. SôØeáP CWh£dLlTh¥ÚkRôp, AÕ Ï±jR NkúRLúU SUdÏ YWôÕ.

BiPYWô¡V CúVÑ¡±vÕ®u ÁÕm, AYo ùNnÕ Ø¥jR CWh£l©u ¡¬ûV ÁÕR Sôm ûYdÏm ®ÑYôNúU CRtÏ Cu±VûUVôR Ju\ôÏm (úVôYôu 3:16, úWôUo 1:16, AlúTôvRXo 16:30,31) ®ÑYôNj§]ôúX Sôm CWh£dLlTÓ¡uú\ôm. ®ÑYô£Vô¡V Sôu CWh£dLlThúPu GuTRtϬV êuß ¨fNVUô] BRôWeLs CúRô:

1. AYo G]dLôL ùNnÕ Ø¥jR ¡¬ûV CûR G]dÏ EߧlTÓjÕ¡\Õ.

BiPYWô¡V CúVÑ¡±vÕ SUdLôL ùNnÕ Ø¥jR ¡¬ûVûVúV SUÕ CWh£l× ØÝûUVôLf NôokÕs[Õ. CÕ Sôm ùNnYRpX. AYo ùNnÕ Ø¥jR ¡¬ûVúV! SUÕ EQoÜLs Uô\Xôm. B]ôp JúWùVôÚ EiûU UhÓm Uô\ôÕ. Uôt\Üm Ø¥VôÕ! AÕ GÕ ùR¬ÙUô? Sôm Smס\ AYo, SmØûPV TôYeLû[j ¾odL JúWRWm CWjRm £k§ SmûU ÁhPôo GuTÕ(G©ùWVo 9:28).  CÕúY AYo ùN.#óÕ Ø¥jR ¡¬ûV. CûR Uôt\úY, ÏûXdLúYô Ø¥VôÕ. AY¬p ®ÑYôNm ûYdÏm UdLs Á±] ¨VôVl ©WUôQj§u úRûYûV ¨û\úYt\ BiPYo CúVÑ LpYô¬f £ÛûY«p U¬jÕ ¨û\úYt±]ôo. BLúY ClùTôÝÕ AkR ¨VôVl ©WUôQj§tÏ AYoLs ÁÕ A§LôWm CpûX. ®ÑYô£L[ô] Sôm UWQjûR ùYuß, Bd¡û]j ¾olúT CpXôR ¨ûXdÏ YkÕsú[ôm (úVôYôu 5:24). ".....AkR CWjRjûR Sôu LiÓ, EeLû[d LPkÕ úTôúYu......." Guß BiPYo Vôj§WôLUm 12:13 Cp á±Ùs[ôo. Cußm CÕ EiûUÙs[Õ. Sôu CWh£dLlThÓsú[u Guß Sôu A±úYu. Hù]²p G]dLôL CWjRm £kRlThPÕ. LPÜ°u ¿§Ùs[ ¨VôVj ¾ol×dÏ Sôu Rl©jÕ®húPu GuTÕ Eߧ (1úTÕÚ 1:18,19) Sôu ®ÑYôNj§]ôúX Gu CWhNL¬u LôVeLû[ ®VkÕ TôodÏmúTôÕ AYWÕ Áh©u CWjRjûR Smסú\u (úVôYôu 20:20,21) CvWúYXo YôNp ¨ûXL°p CWjRm é£] ©u]o, TôÕLôdLl ThPRôL EQokR CkR G°V ®ÑYôNf ùNVûXl úTôuß Sôàm CûR Smסú\u. (Vôj§WôLUm 12:7, úWôUo 8:1)

11 AYWÕ YôojûR CûR G]dÏ EߧlTÓjÕ¡\Õ.

G¡l§p Ï¥«ÚkR ÏÓmTm Juß, CWjRd úLôhûP«]ôp LôdLl Th¥ÚkRT¥Vôp, Gq®R NX]تu±, "Sôu AkR CWjRjûRd LiÓ, EeLû[d LPkÕ úTôúYu" G]d LPÜs á±V YôojûRLû[ Sm© EߧÙP²ÚkR]o. GpXôm N¬VôLúY SPdÏùUuß AYoLs LtTû] ùNnV®pûX. AYoLs LPÜ°u YôdÏߧ«u Á§ Sm©dûL ûYjÕ, AûRúVf Nôok§ÚkR]o.  AYo á±V YôojûRLû[ Sm©]o.

¡±vÕ®u CWjRm SmûUl TôÕLôd¡\Õ. LPÜ°u YôojûR AûR ¨fNVlTÓjÕ ¡u\Õ. LPÜ°u YôojûR SmªPm CÚlT§]ôp Sôm SmØûPV CWh£lûTd ϱjÕ EߧVôL CÚdLXôm. LPÜ°u YôojûR Uô\ôRÕ. Sôm AûR SmTXôm. GÓjÕdLôhÓ: úVôYôu 3:16, 3:36, 5:24, 10:9, úWôUo 10:9, 1úVôYôu 5:11,12. LPÜs áßYûR Sm×YRô? ApXÕ LPÜ°u YôojûR«p NkúRLlTÓYRô? GÕ ùT¬V FLm?

111. G]dÏsú[«ÚkÕ áßm AYWÕ Nôh£ CûR EߧlTÓjÕ¡\Õ

CkR Nôh£ CÚ YûLlTÓm. ØRXôYÕ T¬ÑjR B®Vô]Y¬u Nôh£. Sôm BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕûY SmØûPV ùNôkR CWhNLWôL Htßd ùLôsÞmúTôÕ, AkR ®]ô¥úV T¬ÑjR B®Vô]Yo SmØûPV CÚRVjÕdÏs ÖûZkÕ, SmúUôÓáP Guù\ußm YôNm TiÔ¡\ôo. úWôUo 8:16, LXôj§nW 4:6, 1úVôYôu 4:13 TôodLÜm. T¬ÑjRô®Vô]Yo SUdÏsú[ «Úd¡\ôo. CkR ¨fNVm GqY[Ü At×RUô]Õ.

CWiPôYRôL SmØûPV UôßRXûPkR YôrdûL áßm Nôh£ G]Xôm. 2ùLô¬k§Vo 5:17 TôodL. úVôYôu 9:25I Jl©hÓ úSôdÏL. Øu× Sôu ®Úm©] Lô¬VeLû[ ClùTôÝÕ ùYßd¡ú\ôm. Øu× ùYßd¡u\ Lô¬VeLû[ ClúTôÕ ®Úmסú\ôm Gu\ôp CÕ GûRd LôhÓ¡\Õ? SUdÏsú[ UôßRXûPkR JÚ ×Õ YôrÜ ùRôPe¡«Úd¡\Õ GuTÕ ¨fNVUpXYô!

¿eLs CWh£dLlTh¼oL[ô? AlT¥Vô]ôp CûRd ϱjÕ ¨fNVUôL CÚeLs. CpûXùV²p BiPYWô¡V CúVÑûY ¿eLs EeLs ùNôkR CWhNLWôL Cuú\ ClùTôÝúR Htßd ùLôsÞeLs. (úVôYôu 1:12)

ùRôPo 9  ¡±vRY Yôr®p Y[of£                                        

 

 

 TôPm 2  ¡±vÕûY A±dûL ùNnRp

(úYRTôPm   úWôUo 10:1þ17) 

BiPYo CúVÑûY úS£jÕ, AYûWd L]m TiÔ¡\ EiûUVô] ¡±vRYoLs TXo ReLs ¡±vRY Yôr®p ØÝûUVô] BºoYôReLû[ AàT®lTúR CpûX. CÕ Hu? CRtÏ JúWùVôÚ LôWQm EiÓ. ARôYÕ AYoLs ReLs CWhNLÚm, BiPYÚUô]YûW A±dûL ùNnYÕ CpûX ApXÕ ùLôgNUôL A±dûL«Ó¡u\]o G]Xôm. GÓjÕdLôhPôL, AYoLs ReLs YôrdûL êXm A±dûL«PXôm. B]ôp YôojûR«]ôp A±dûL ùNnYÕ CpûX. Åh¥úX CÚdÏmúTôÕ AÕ ùY°lTÓm. B]ôp AÛYXLj§p ùY°lTPôÕ. Ut\ ¡±vRYoLs Øu× ùY°lTÓm. B]ôp EX¡u Øu ùY°lTPôÕ. A¬Uj§Vôîo úVôúNlûTl úTôuß CÚlTÕ GqY[Ü G°Õ. "..CúVÑÜdÏ AkRWeL º`àUô¡V úVôúNl×" G] úVôYôu 19:38 Cp Lôi¡ú\ôm. úVôYôu 7:13; 12:42; ¿§ùUô¯Ls 29:25 T¥jÕl TôÚeLs. ¿eLs GlT¥? AkRWeL º`]ô? 

BiPYo CúVÑ UjúRÙ 10:32 Cp á±Ùs[ûR Sôm LY²lTÕ ªL AY£Vm. "Uà`o ØuTôL Guû] A±dûL TiÔ¡\Yu GYú]ô, AYû] Sôàm TWúXôLj§­Úd¡\ Gu ©Rô®u ØuTôL A±dûL TiÔúYu" Guß á±Ùs[ôu. CÕ GqY[Ü At×RUô] YôdÏߧ! AúRôÓ CÕ SUdÏs[ JÚ ùTôßlûTÙm GÓjÕûWd¡\Õ. Ut\ U²Ro ØuTôL SmØûPV CWhNLÚm, SiTÚm, BiPYÚUô¡V AYûW A±dûL ùNnYÕ GqY[Ü ùT¬V £Xôd¡Vm. SmûUl Tt±úVô, SUÕ AuûTl Tt±úVô, SUÕ NûTl ©¬ûYd ϱjúRô Sôm A±dûL«PôUp, ùTôÕYôL GpXôm YpXYo Gußm á\ôUp, SUÕ BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕûY A±dûL ùNnV úYiÓm þ úWôUo 10:9, 1ùLô¬k§Vo 12:3 T¥dLÜm. BiPYo CúVÑûY Ut\YoLs ØuTôL A±dûL ùNnYÕ GuTÕ Gu]? "AYûW GuàûPV CWhNLWôLÜm, BiPYWôLÜm Htßd ùLôiP G]Õ ®ÑYôNjûR A±dûL«P úYiÓm. AYúWôÓ Sôu CûQdLlThÓs[úR,  Sôu JÚ ®ÑYô£ GuTûR, AYWÕ ºPu GuTûR, AYWÕ F¯Vu GuTûR ùY°lTÓj§d LôhPúYiÓm. 

1.Sôm BiPYo CúVÑûY Hu A±dûL«P úYiÓm? 

1. A±dûL ùNnYÕ GuTÕ LPÜ°u CWhN¦V §hPj§u JÚ Tϧ G]Xôm. Sôm úWôUo 10:9,10 Cp ùR°YôLd LôQXôm. Es[ô] CÚRVj§u ®ÑYôNm A±dûL«ÓR­p ùY°lTÓ¡\Õ. JÚYu BiPYo CúVÑûY ®ÑYô£jÕ, HtßdùLôsÞmúTôÕ (úVôYôu 1:12) AYo ÁÕs[ ®ÑYôNm A±dûL êXm ùY°lTÓm. ®ÑYôNØs[ CÚRVjúRôÓ, Yô«]ôp A±dûL ùNnYÕ GuTÕ LPÜ°u CWhN¦V §hPj§u Tϧ G]Xôm. 

2. AßYûP«u BiPYo ùY°lTûPVô] A±dûLûV G§oTôod¡\ôo. úTôRLo, StùNn§Vô[o, AÚhT¦Vô[o úTôu\ UdL[ôp StùNn§ TWmTôUp, R²lThP ®ÑYô£«u, Yô«u YôojûRVôp ¡±vÕ A±dûL ùNnVlTÓ¡\ôo. EXLm ØÝYÕm Ñ®úN`U TWmT CÕúY ùRnÅLj §hPUôÏm. AlúTôvRXo 18:1 T¥dLÜm. C§p "AlúTôvRXo R®W" Gu¡\ YôojûRLû[l TôodLÜm þ CûR AlúTôvRXo 8:4 EPu Jl©hÓl T¥dLÜm. 

3. ¨VôVj¾ol× SôÞdÏ A±dûL«ÓRp AY£VUôÏm. UjúRÙ 10:32,33I LY]UôLl T¥dLÜm. Sôm AYWôp ©Rô®u Øu× A±dûL ùNnVlTP úYiÓUô]ôp, Sôm AYWÕ ¡ÚûT«]ôp, Sôm AYûW Ut\ UdLs ØuTôL A±dûL«PúYiÓm. CûR SôU BoYjÕPu ùNnV úYiÓm. Hù]²p CÕ BiPYo CúVÑRôúU á±V Ød¡VUô] LhPû[VôÏm.

4. LpYô¬ §VôL T­dÏ úRûY ùY°VWeLUô] A±dûL. AYo SmûU A§LUôL úS£jRT¥«]ôp, LpYô¬f £ÛûYYûWf ùNpX BVjRUô]ôo. SUdLôL ¨kûR ûVÙm, AYUô]jûRÙU Ht\ôo. RUÕ NÃWj§úX SmØûPV TôYeLû[f £ÛûY«u úUp ÑUkRôo (1úTÕÚ 2:24). AYo SUdùL] T¡WeLUôL U¬jRôo. Sôm UhÓm AYÚdùL] ¨û\ÜPu, AkRWeLj§úX YôZØ¥ÙUô? AYo SmûUd ϱjÕ ùYhLlTP®pûX. Sôm UhÓm AYûWd ϱjRl úTN ùYhLlTPXôUô? þ G©ùWVo 2:11        T¥dLÜm.

5. ¡±vÕ®u ØuUô§¬ SmûU A±dûL«Pj çiÓ¡\Õ! BiPYo CúVÑ, ùTôk§Ù ©XôjÕ®u Øu× SpX A±dûLûVf Nôh£VôL ®[eLl Ti¦]ôo Guß 1¾úUôjúRÙ 6:13 Cp Lôi¡ú\ôm. AYWÕ YôrdûL ØÝÕm, AYo Vôo Gußm, GRtLôL YkRôo Gußm áß¡\Õ. Sôm AYWÕ ºPoLsV SmûU AYúWôÓ CûQjÕ, Sôm AYÚûPVYo GuTûR ùY°lTûPVôLd LôhPúYiÓm GuTúR SUdÏd ¡ûPjR ùT¬V £Xôd¡VUôÏm. ídLô 6:40 T¥dLÜm. 

11.BiPYo CúVÑûY Sôm ©\o ØuTôL A±dûL ùNnYÕ GlT¥? 

1. BiPYo CúVÑ ¡±vÕûY Ut\Yo ØuTôL A±dûL ùNnYúR JqùYôÚ ¡±vR®u ØRtLPûUVôÏm. CWh£dLlThPÜPú] ¡±vÕ®u úUÛs[ ®ÑYôNjûR Sôm A±dûL ùNnV úYiÓm. Sm Yô«u YôojûR«uêXm á\Xôm (UjúRÙ 10:32; UôtÏ 5:19; úWôUo 10:9,10) ùY°VWeLUôL AYûWl ©uTtßY§u êXm (Vôj§WôLUm 32:26) SUÕ UôßThP YôrdûL«u êXm ùY°lTÓjRXôm. úVôYôu 9:11; AlúTôvRXo 4:14 TôodLÜm. 

2. JqùYôÚ ¡±vRYàm Ru YôojûR«u êXm BiPYo CúVÑûY GlùTôÝÕm A±dûL«PúYiÓm. ARôYÕ ¡±vRYôr®u BWmTj§p UhÓUpXôÕ, ùRôPokÕ ùNnV úYi¥V LPûUVôÏm CÕ. AlúTôvRXo 1:8; 5:42; 8:4 C§úX Sôm "©WNe¡jRôoLs" Gu¡\ TRjûRd LY²dLúYiÓm. GjRû]Øû\ Sôm Nôh£ á\ ùYhLlThÓsú[ôm. SmØûPV AûU§ RϧVt\Õ. TôYUô]Õ! ùTônVô] ùRnYeLû[ YQeÏúYôÚm, Ls[ ETúRNeL°p £d¡d ùLôiúPôÚeáP GqúYû[«Ûm ReLs ®ÑYôNjûRd ϱjÕ úTÑYRtÏ BVjRUôL Üs[]o. EiûUVô] LPÜû[ A±kÕ Nôh£á\j RVeÏúYôÚdÏ CÕ NYôXôLÜs[Õ. úVôYôu 17:3 TôodL. 

3. §ÚØÝd¡u êXm JqùYôÚ ¡±vRYàm BiPYo CúVÑûY A±dûL«P úYiÓm. CÕ JÚ NûTl ©¬®u LhPôVf ùNVp ApX. קV HtTôÓ Y­ÙßjÕm ¨VUm. AlúTôvRXo SPT¥L°p ®ÑYô£jR VôYÚm §ÚØÝdÏl ùTt\]o GuTûRd Lôi¡ú\ôm. AlúTôvRXo 2:32, 41; 8:12, 35þ39; 9:17,18; 10:45, 48; 16:14,15,30þ34; 18:8 TϧL°p JqùYôÚYÚm ®ÑYô£jR ©u]o §ÚØÝdÏl ùTt\]o G]Üm §ÚØÝdÏ, ®ÑYô£jRYoLÞdÏ Uôj§WúU ùLôÓdLlThPûRÙm LôQØ¥¡u\Õ. 

4. AûU§Vô], ¨ûXVô] ¡±vR YôrÜ SPjÕY§u êXm JqùYôÚ ¡±vRYàm BiPYo CúVÑûY A±dûL ùNnV úYiÓm. Sôm GlT¥lThPYo Ls GuTûR Sôm ùNnÙm ùNVpLs áßm. ùNnVd áPôRYtû\ Sôm ùNnV UôhúPôm. Åh¥Ûm, úYûX«Ûm, ùRô¯tNôûX«Ûm, LûP«Ûm, UÚjÕY Uû]«Ûm þ úYûX«Ûm, ®û[Vôh¥ÛeáP Sôm EiûUÙsú[ôWôn SPkÕ, B®Vô]YWôp ¨WlTlThP YôrdûL SPjÕmúTôÕ, ¡±vÕÜdÏ YpXûUÙs[ Nôh£L[ôL CÚd¡ú\ôm. UjúRÙ 5:16 T¥dLÜm. A§úX "LiÓ" Gu¡\ ùNôpûXd LY²dLÜm. 1úTÕÚ 3:1þ4 YûWl T¥jÕ §Vô²dLÜm. 

5. LPÜ°u ©sû[Lú[ôÓ JqùYôÚ ¡±vRYàm Id¡VlThÓ, BWôRû]«Ûm, F¯Vj§Ûm TeÏ ùTßY§u êXm BiPYo CúVÑûY A±dL ùNnV úYiÓm. G©ùWVo 10:25 TôodLÜm. BXV BWôRû]dÏf ùNpYùRuTúR U²Ro Øu× ¡±vÕûY A±dûL«ÓYRôÏm. TpúYß Y¯L°p Sôm AYÚdùL] úYûX ùNnÕ, ARu êXm AYûW A±dûL ùNn¡ú\ôm. 

GR]ôp CÕ Nôj§VUô¡\Õ? "T¬ÑjR B®«]ôúXVu± CúVÑûYd LojRùWuß JÚYàm ùNôpXd áPôùRußm EeLÞdÏj ùR¬®d¡ú\u 1ùLô¬k§Vo 12:3. 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4