WORDS OF LIFE

India

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Women's Corner
Women's Corner


NAMELESS WOMEN OF THE BIBLE

E-mail Print

úYRôLUj§p ùTVo ϱl©PlThP TX ùTiLÞiÓ. ùTVo á\l TPôR B]ôp Ød¡VjÕYm YônkR ùTiLs TXÚiÓ. GlùTôÝRô¡Ûm ¿eLs AYoLû[d ϱjÕf £k§jRÕiPô? £Xo F¬u ùTVWôp A±VlThÓs[]o. £Xo Cu]ô¬u Uû]® G]d ϱl©Pl ThÓs[]o. £Xo AYoLÞûPV ùNnûL«]ôp úTNlThÓs[]o. AYoL°p JÚ £XûW Sôm CjùRôPo êXm Nk§dLXôm. CûR SUdÏ YZeÏTYo §ÚU§ ©¬Vô ÑkRWWô_u AYoLs.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs
§ÚU§. ©¬Vô ÑkRWWô_u

1. ãú]ªVôs

ØRXôYRôL Sôm Nk§dL CÚdÏm ùTiU¦ 2CWô_ôdLs 4 Bm A§LôWj§p á\lThÓs[ ãú]ªVôs. CY¬ÚkR Fo SUdÏj ùR¬Ùm. B]ôp CYo ùTVo ùR¬V®pûX. CYo êXUôn Sôm LtßdùLôs[ úYi¥V TôPeLs TX. ®ÚkúRôm×RûX SuÏ A±k§ÚkR ùTiQôL CYûWl Tôod¡uú\ôm (2CWô_ôdLs 4:8). AYo ùRnY Td§ ¨û\kRYWôL CÚk§ÚdL úYiÓm. AR]ôpRôu Ru Åh¥tÏ YkRYo úRYàûPV Uà`o, T¬ÑjRYôu GuTûR EPú] LiÓ ùLôs[ Ø¥kRÕ (2CWô_ôdLs 4:9). A±®p £\kRYWôL CÚkR§]ôp ®Úk§]¬u úRûYûV EQWØ¥kRÕ (2CWô_ôdLs 4:10).‘L]mùTôÚk§V v§Ã’ (YN]m 8) Gu\ ùNôtLs AY¬u NmTjÕ Utßm NØRôVj§p AYÚd¡ÚkR U¬VôûRûVd áß¡\Õ.

GpXôm CÚkR CkR StÏQNôypdÏ U]§Úl§Ùm (1¾úUôjúRÙ 6:1þ10) EPu©\kR ÏQUôL CÚkRÕ. JqùYôÚ ùTiÔdÏm CÕ ªLÜm AY£Vm. Smªp TXo CÚd¡u\ SuûULû[ U\kÕ, CpXôR Juû\d ϱjÕ HeÏ¡ú\ôm. ØßØßjÕ, LYûXlThÓ NUôRô]jûRj ùRôûXjÕ®hÓj R®d¡uú\ôm. CpXôR Ju±tLôL He¡, CÚd¡u\ SuûULû[ AàT®dLØ¥VôUp ApXôÓ¡uú\ôm. úRYàûPV BºoYôReLÞdÏ Su±á\ U\kÕ ®Ó¡uú\ôm. TdLjÕ Åh¥p JÚ ùTôÚû[ Yôe¡®hPôp, SUdÏj úRûYúVô CpûXúVô, SôØm YôeL úYiÓm. úTôh¥Ùm, ùTô\ôûUÙm SUdÏ U]úYRû]ûV UhÓúU RÚm. ãú]m FûWf úNokR ClùTiÔdÏd ÏZkûR CpûX. CÕ JÚ ùT¬V Ïû\. CYo CûRdϱjÕ ØßØßjÕ Uß¡«ÚkRôp Cuß CYo SUdÏ Uô§¬VôL CÚk§ÚlTôWô. R]dÏd ¡ûPjR BºoYôReLÞdLôL Su±Ùs[YWôL CÚkR§]ôp úRYu AYûW BºoYôRj§u YôndLôXôLl TVuTÓj§]ôo. úRYu SUdÏd ùLôÓjÕs[ SpX DÜLÞdLôL AYûWj Õ§dLl TZÏúYôm.

CWdLØm, L¬Nû]Ùm ùLôiPYWôL CYûWl Tôod¡uú\ôm. JÚ SpX ÏÓmTl ùTiÔdÏ ªLÜm úRûYVô] ÏQeLs CûY. úRYû] A§LUôL úS£dÏm CÚRVj§ ÚkÕ CWdLØm, L¬Nû]Ùm ùTÚdùLÓjÕ KÓm. úRY Au©]ôp ¨û\VlùTt\ JÚ ùTiQôp UhÓúU úRY F¯VûWÙm, F¯VeLû[Ùm úS£dL Ø¥Ùm. T¬ÑjRô®Vô]YWôp BhùLôs[lThP ùTi CWdLm ªÏkR Y[ôLÜm, úRûY«Ûsú[ôÚdÏ ERÜm U]lTôeÏm ¨û\kRYWôL CÚlTôo. ãú]m FûWf úNokR ClùTiU¦ CjRûLV ÏQm ¨û\kRYWôL CÚkRôo. CkR ÏQúU úRY F¯V¬u úRûYûV A±kÕ AYÚdÏ ERY Ø¥kRÕ. CÚRVj§p úRY Au× CpXô®¥p AÕ Sm ØLj§Ûm, ùNnûL«Ûm ùY°lThÓ®Óm. ªLÜm YÚk§ AûZdLlThP©u×, GypNô ¾odLR¬£ CYÚûPV ÅhÓdÏf ùNuß EQYÚk§]ôo Guß 2 CWô_ôdLs 8 Bm A§LôWm 4Bm YN]j§u ØRp Tϧ«p Tôod¡uú\ôm. JÚØû\ ClùTiU¦«u ®ÚkúRômTûXd LiP©u×, GypNô ¾odLR¬£ Cqîo Y¯VôLf ùNpÛmúTôùRpXôm AYo Åh¥p EQYÚk§f ùNu\RôL CqYN]j§u ©tTϧ«p Tôod¡uú\ôm. SmØûPV ETN¬l× GlT¥l ThPÕ? JÚØû\ Sm CpXj§tÏ YÚm F¯Vo UßT¥Ùm YW ®Úm×YôWô? F¯VÚdÏ EQY°júRôÓ ¨uß®PôUp, AYÚûPV úRûY Gu] Guß A±kÕ Ru LQY¬u ER®úVôÓ AûRÙm ¨û\úYtßYûR Sôm YN]m 10 Cp Tôod¡uú\ôm. GkRl ©W§TXû]Ùm G§oTôodLôUp, ªÏkR L¬Nû]úVôÓ F¯VûW ETN¬jRôo. úRY F¯Vj§p ùTiL°u TeÏ A§Lm. CkRl ùTi¦u L¬Nû]Ùm, ETN¬l×m GypNô®u F¯Vj§tÏ ùT¬V ER®VôL CÚkRÕ. Sm CWhNLo CqÜX¡p CÚkR LôXj§p AYo ©u AYÚdÏ ER®VôL CÚkR ùTiLs TXûW Sôm Ñ®úN`eL°p (ídLô 8:2,3) LôQXôm. TÜX¥Vô¬u F¯VeL°p AYÚdÏ ER®] ùTiLû[d ϱjÕ AYo GݧV ¨ÚTeL°p Sôm LôQXôm (úWôUo 16:1,2,6,12,13). úRY²u ULjRô] F¯Vj§p Sm TeL°l× Gu]? £k§jÕl TôolúTôUôL. Sm úRYu VôÚdÏm LP]ô°VpX. (UjúRÙ 10:42). UX¥ G] NØRôVj§u úLypdÏm AYUô]eLÞdÏm B[ô] ãú]m FûWf úNokR ClùTiU¦«u Ïû\ûV úRYu ¾ojRôo. F¯Vo ùNôu]T¥úV Ko BiULûYl ùTtù\ÓjRôo.

Sôm ¨û]lTÕ SPdLô®hPôp, úLhTÕ ¡ûPdLô®hPôp G°§p úNôokÕ ®Ó¡uú\ôm.. ãú]m FûWf úNokR CkRl ùTi úNôokÕ úTôLôUp ù_Tj§p ®Pôl©¥VôLf Nô§dLdá¥VYWôL CÚd¡u\ôo. úNôokÕ úTôLôUp ù_©dLúYiÓm. ù_Tj§tÏl T§p ¡ûPdÏmYûW ù_©dLúYiÓm. CûRjRôu Sm BiPYÚm SUdÏd Ltßd ùLôÓd¡u\ôo (ídLô 18:1). At×RUôLd ¡ûPdLlùTt\ JúW AÚûU ULu C\kÕ®hPôu. CkRl ùTi LXeL®pûX, LR\®pûX. B]ôp Vô¬Pm Ru LYûXûVj ùR¬®dLúYiÓúUô, AY¬Pm ùNu\ôs. Oô]júRôÓ úT£]ôo. GypNôRôu YWúYiÓm. AYo R¥VpX GuT§p EߧVôL ¨u\ôo (YN]eLs 19þ37). Sôm Yôr®p ©WfNû]Lû[f Nk§dÏmúTôÕ AYtû\ GqYôß G§oùLôs¡uú\ôm? LXe¡j R®d¡uú\ôUô þ U²RoL°Pm ùNôpyp ARtÏj ¾oÜ LôQ ØVÛ¡uú\ôUô þ ù_©jÕ T§p ¡ûPdÏØu, ùTôßûU«ZkÕ ØßØßd¡u\YoL[ôL CÚd¡uú\ôUô. ¡ûPjRÕ úTôÕùUuß CÚd¡uú\ôUô ApXÕ Sôm ®Úm×YÕ ¡ûPdÏ UhÓm úTôWôÓ¡uú\ôUô. ù_TYôr®p úNôokÕ úTôLôUp ®Pôl©¥VôL ù_©dL Sôm Ltßd ùLôs[úYiÓm.

LojRoRôúU Sôm JqùYôÚYÚm úUtLiP ùTiU¦ûVl úTôuß ®ÚkúRômTypp ªLf £\kRYoL[ôL, úTôÕùUu\ U]ÕPuá¥V ùRnY Td§ÙPu, CWdLØm, L¬Nû]Ùm ùLôiÓ F¯VûW ETN¬d¡u\YoL[ôL, úNôokÕ úTôLôUp ù_©dLdá¥V ùTiL[ôL CÚdL ER® ùNnYôWôL.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

2. §ÚU§ úSôYô

YôrdûLûV JÚ úTôodL[UôL, úTôWôhPUôLl TôodLôUp, Õ¦úYôÓ G§o ùLôsÞTYúW ùYt±VûPV Ø¥Ùm. JÚ LôÕ Øt±ÛUôLd úLhLôÕ. Cuù]ôÚ Lô§p LôpTeÏ UhÓúU úLhÏk§\u ùLôiP JÚ ùTiU¦, F¯Vo JÚYÚdÏ YôrdûLlThÓ, LQYúWôÓ úNokÕ F¯Vm ùNnR CPeL°úX GqYôß Õ¦kÕ ùNVpThÓ ùYt± LiPôo GuTRû] NÁTj§p T¥júRu. Ru NÃWj§u CVXôûU«Ûm, LQYÚdÏ GqYôß EßÕûQVôL, SpX Uû]®VôL, RôVôL, F¯VdLô¬VôLf ùNVpThPôo Guß T¥júRu. AYoLÞûPV YôrdûL úYRôLUj§p á\lThÓs[ JÚ ùTi¦u YôrdûLdÏ ªL JjRRôL CÚkRÕ. CYo ùTVo á\lTP®pûX. EPp F]m CpXôRYo. CYo LQYo JÚ ¿§Uôu. A¯ÜdÏ úSWôLl úTôndùLôi¥ÚkR EXLj§p ¿§Uô]ôL YôrkÕ, BiPY¬u LiL°u ¡ÚûTùTtß, A¯ÜdÏj Ruû]Ùm, Ru ÏÓmTj§û]Ùm Rl×®jR U²Ro. Bm AYoRôu úSôYô®u Uû]®. CYo ùTVo Gu]ùYuß SUdÏj ùR¬VôÕ. úUúX á\lThÓs[ ùTiûQl úTôuß Ru LQYÚdÏ EßÕûQVôL CÚkRôo GuTÕ A§ ¨fNVm. JqùYôÚ ùYt±Ùs[ BiULàdÏl ©u]ôp JÚ ùTi ¨fNVUôL CÚlTôs Gu\ YôrdûLl TôPjûR SUdÏd LtßjRÚ¡\ôo


CYo JÚ SpX Uû]®VôL, LQYÚdÏd ¸rlT¥kR Uû]®VôL CÚk§ÚdL úYiÓm. GúT£Vo 5:22, ùLôúXôùNVo 3:18, 1úTÕÚ 3:1þ6) LiPúR Lôh£, ùLôiPúR úLôXm Guß YôrkÕ ùLôi¥ÚkR EXLm. A±ÜûWûV, L¥kÕ ùLôsÞRûX ®ÚmTôR UdLs. EXLm A¯ÜdÏ úSWôL ®ûWkÕ ùLôi¥ÚkRÕ. A¯ÜdÏj Rl×mT¥ U]k§Úm×eLs Gu\ ©WNeLm ùNnTYo ûTj§VdLôWo. CÕúY úSôYô®u LôXm. CÕRôu Sôm YôrkÕ ùLôi¥ÚdÏm LôXeáP. úSôYô BiPY¬u LhPû[dÏd ¸rlT¥kÕ úTûZûVf ùNnÕ ùLôi¥ÚdÏmúTôÕ, EXLm AYûW TX®RUôL H[]m ùNn§ÚdLXôm. T¯jÕl úT£«ÚdLXôm. B]ôp AYo RuàûPV T¦«p ùRôPokÕ Øuú]\ AYÚdÏ EßÕûQVôL CÚkRÕ AYÚûPV Uû]® Utßm ©sû[Ls. ÏQNôypVô] Uû]®, LQY¬u ϱlT±kÕ ER®dÏ ¨u\Ys. ClT¥lThP Uû]®ûVÙûPV U²Ru ¨fNVm úTo ùTt\YuRôu. "AYs ×Ú`u úRNjÕ êlToLú[ôúP ¨VôVvRXeL°úX EhLôok§ÚdûL«p úToùTt\Y]ô«Úd¡\ôu." ¿§ùUô¯Ls 31:23. Sôm Sm LQYÚdÏ EßÕûQVô? ETj§WYUô? £k§jÕl TôolúTôm.

CYo SpX RôVôL CÚk§ÚdL úYiÓm. úSôYô èt±ÚTÕ YÚPeLs ©WNe¡jRôo. Ru ÏÓmTj§]ûWj R®W Ut\YoLû[ BRôVm ùNnV CVX®pûX. B]ôp Ru ÏÓmTj§û] CZdL®pûX. ùTtú\ôoLú[

©sû[LÞdÏf £\kR Uô§¬. KnÜSôs TôPNôûX, NûT LtßdùLôÓdL Ø¥VôR Nj§VjûR, ®ÑYôNjûR ÏÓmTm LtßdùLôÓdÏm. Sm ©sû[Ls CúVÑûY Smªp LôQúYiÓm. Sm úTfÑm, ùNVÛm Ju\ôL CpXô®hPôp Sm ©sû[Lû[ Sôm CZkÕ®ÓúYôm. úSôYô®u LôXjûR®P Sm LôXm ªLdùLô¥VRôL CÚd¡u\Õ. ©sû[Ls ùLhP¯YRtÏ GjRû]úVô NôR]eLs, CPeLs Es[]. úRYàdÏ TVkÕ SPdÏm ®ÑYôNl ùTtú\ôo, ©sû[LÞdLôL A§LUôL ù_©jÕ, úRYàdLÓjR Lô¬VeL°p DÓTP ©sû[Lû[ EtNôLlTÓj§, úLôTlTÓjRôUp LojRÚdúLt\ úTôRû]«p Y[odÏm ùTtú\ôo (GúT£Vo 6:4) úRûY. CjûRûLV ãr¨ûX«p Y[Úm ©s[Ls ùLhP¯V YônlúT CpûX. úSôYô®u Uû]® SpX Rôn UhÓUpX, SpX UôªVôWôL CÚk§ÚdLúYiÓm. SpX RôVôL CÚlTÕ G°Õ, B]ôp SpX UôªVôWôL CÚlTÕ L¥]m. B]ôp CYo ÏÓmTj§p CYûW ¿§UôàdúLt\ SpX Uû]®VôL CYÚûPV ULuLs, UÚULsLs TôojR]o. úRYàdÏl TVkR CYoLÞûPV YôrdûL ©sû[LÞdÏ SpX Uô§¬VôL CÚkRÕ. úSôYô ©WNe¡jR BiPYûW, AYÚûPV ©sû[Ls CYoLÞûPV ÏÓmT YôrdûL«Ûm Tôoj§ÚdLúYiÓm. AR]ôp Rôu A¯ÜdÏj Rl×mT¥ úTûZdÏs ©WúY£jR]o. SmØûPV YôrÜ GlT¥«Úd¡u\Õ. AÕ Sm ©sû[Lû[ A¯ÜdÏj Rl×®dÏUô ApXÕ A¯ûY úSôd¡ ®WhÓUô?

¨oYôLj§p £\kRùRôÚ ÏÓmTjRûX® CYo. CWiÓ Sôs ©WVôQj§tÏ Sôm TÓm TôÓ..AlTlTô. GûR GÓjÕf ùNpYÕ, GûR ®ÓYÕ.... NôlTôh¥tÏ Gu] BVjRm ùNnV úYiÓm... RûXûVl ©njÕdùLôs[ úYiÓmúTôp úRôußUpXYô. B]ôp CeúL TôÚeLs. ReLÞdÏ UhÓUpX, ReLú[ôÓ AûZjÕf ùNpÛm ËYWô£LÞdÏm úNojÕ úTô_] TRôojReLû[ BVjRm ùNnV úYiÓm (B§VôLUm 6:21). GjRû] SôhLÞdÏ? LPÜÞdÏjRôu ùR¬Ùm. ùTi¦u ER®«u± CRû]f ùNnYÕ GqY[Ü L¥]m GuTÕ JqùYôÚ BiULàdÏm ùR¬Ùm. CYo JÚ SpX ÏÓmTjRûX®VôL LQYàdÏj úRôsùLôÓjÕ BVjRm ùNnRôo. úTûZ«às CÚkRúTôÕ UhÓUpX, ¿o Y¥kÕ úTûZûV®hÓ ùY°úV YkR ©u× ®YNôVj§tÏjR úRûYVô]Ytû\Ùm BVjRm ùNnÕ ùLôiÓYk§ÚkR]o (B§VôLUm 9:20). GqY[Yôn §hPmúTôhÓ ùNVpTh¥ÚdLúYiÓm. úRYu AYoLÞdÏ ¨fNVUôL ER®ùNnRôo. B]ôÛm úRY²u BúXôNû]«u úT¬p SPlúTôo Smªp GjRû] úTo. CeúL ùTVo A±VlTPôR úSôYô®u Uû]® Sm Yôr®tÏ, Ød¡VUôL ùTiL[ô¡V SUdÏj úRûYVô] TôPeLû[d Ltßd ùLôÓd¡\ôo. Htß SPlúTôUô.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

3. SôLUô²u AWiUû]«ypÚkR £ßùTi
2 CWô_ôdLs 5

CY°u ùTVo ùR¬V®pûX. B]ôp úTNúYi¥V úSWj§p ùUü]UôL CWôUp úT£V§]ôp Cußm úTNlTÓ¡\ôs. Bm CYs SôLUô²u AWiUû]«p A¥ûUl ùTiQôL AYàûPV Uû]®dÏ F¯Vm ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôs. Vôo CkR SôLUôu? º¬V CWô_ô®u TûPjRûXYu. CWô_ô®u Au×dÏ Tôj§WYôu, úTÚm ×LÝm ùLôiPYu (YN]m 1) Au× Uû]®, Aû]jÕ YN§Ls B]ôp AYú]ô ÏxPúWô¡ (YN]m1). ¨fNVUôL, Ru]ôp Ø¥kRUhÓm TQm ùNXY¯jÕ ûYj§Vm Tôoj§ÚdLdáÓm. B]ôÛm ÑLm ¡hP®pûX. CvWúYp Sôh¥ypÚkÕ JÚ £ß ùTiûQ A¥ûUVôLd ùLôiÓYkÕ Ru AWiUû]«p ûYj§ÚkRôu. Sôm ClùTôÝÕ AkRl ùTiûQd ϱjÕjRôu TôodLlúTô¡uú\ôm. GkR ¨ûX«Ûm, GeÏ CÚkRôÛm BiPYÚdÏ StLkRUô«ÚdL Ø¥Ùm GuTûR ¨ì©jRYs CYs. SôLUô²u LûR«p Sôm TXûWl Tôod¡uú\ôm. AYoL°p R²jÕ ¨tTYs CkRl ùTiRôu. Hù]u\ôp CYs CpûXùVu\ôp SôLUô²u LûRÙm CpûXúV. Cq®RUôn CYû[j R²jÕd LôhÓm CY°u StTi×Ls VôûY?

ØRXôYÕ GkR ¨ûXûU«ypÚkRôÛm CYs U]WmªVUôL CÚdLd Ltßd ùLôiPôs. ØßØßl©u B® AY°Pm CpûX. ùTtú\ôûW ®hÓ ©¬dLlThPôs. Ak¨V Sôh¥tÏ A¥ûUVôLd ùLôiÓ YWlThPôs. úRYû]d úLs® úLhL, ØßØßdL AYÞdÏ ¨û\Vd LôWQeLs CÚkRÕ. Sôm AYÞûPV ¨ûX«ypÚk§ÚkRôp GlT¥d LôQlTh¥Úl úTôm. SmûU Ck¨ûXdÏ B[ôd¡]YoLÞdÏ JÚ ÕuTúUô, úSôúVô Yk§ÚkRôp Sôm Gu] ùNôpÛúYôm ApXÕ Gu] ùNnúYôm. CÕ AYàdÏl úTôRôÕ. AYu AàT®dLúYi¥VÕ Cuàm A§Lm GuúTôUô. AlT¥Vô]ôp Sôm CY°Pm LtßdùLôs[ úYi¥V TôPm TX EiÓ. Sôm TdÏYlTP úYiÓm. ¡±vÕ®u NôVp Cuàm Smªp EÚYôL®pûX GußRôú] AojRm. CeÏ Sôm TôodÏm £ß ùTiúQô Ruû] A¥ûUVôd¡]Y²u ÁÕ T¬Ü ùLôiPôs. AúRôÓ ¨tLôÕ AYàûPV úSôndÏl T¬LôWjûRÙm áß¡u\ôs. G§¬ûVÙm úS£dÏm AYÞûPV Ti× CeÏ ®[eÏ¡u\RpXYô. (UjúRÙ 5:44, úWôUo 12:22)

 

CWiPôYRôL AYs Rôu ®ÑYô£d¡\Yo Cu]ôo Guß A±k§ÚkRôs. AYWôp áPôR Lô¬Vm JußúU«pûX GuTûR EߧVôL Sm©]ôs. LojRÚdÏl TVkÕ AYÚûPV Y¯«p SPdÏm Uà`u VôÚdÏm TVlTPúYi¥V AY£VªpûX. º¬V CWô_ô®u TûPj RûXYu SôLUôu. ùT¬V Uà`u, Gi¦dûLÙs[Yu, AYàûPV Uû]®Ùm ¨fNVUôLf ºÚm £\l×m ùTt\Y[ôL CÚk§ÚlTôs. CYoL°Pm úTN Cf£ß ùTi TVlTP®pûX SôLUôu ÑLUûPYôu GuTRtÏ GkR YôdÏߧÙm ùLôÓdLlTPôR ¨ûX«Ûm Rôu ®ÑYô£d¡\Yo Cu]ôo Guß A±k§ÚkRT¥Vôp ûR¬VUôLl úT£]ôs. AeÏ ùNu\ôp ¨fNVUôL ÑLm ¡ûPdÏùUuß EߧVôLf ùNôu]ôs. CkR ®ÑYôNm SmªPm Es[Rô?

êu\ôYRôL AYs ùNôu]ûR SôLUôàm, AYàûPV Uû]®Ùm úLhÓ ARuT¥ ùNnRôoLs. LôWQùUu]? JÚ £ß ùTi. AÕÜm A¥ûU AYÞdùLu] ùR¬Ùm Guß AXh£VlTÓjR®pûXúV þ Hu? Ú£Vô] XhÓ. LiQô¥ ùTh¥dÏs Tj§WUôL CÚdÏmúTôÕ AûR Aû]YÚm ®Úm© YôeÏYo. AúR TiPm ÏlûTj ùRôh¥«p CÚkRôp VôWôYÕ ®Úm×YôoL[ô? EuàûPV YôrdûLúV LojRÚdÏf Nôh£VôL CÚdÏmúTôÕ ¿ ùNôpÛm YôojûRLû[ úLs® úLhLôUp UdLs Htßd ùLôsYo. Eu YôrdûL Nôh£Ùs[ YôrdûLVôL CpXô§ÚkRôp Eu YôojûRLû[ Vôo Sm×Yo? CkRf £ßùTi¦u SPjûR LojRÚdÏ U¡ûUV°dLd á¥VRôL CÚk§ÚdLúYiÓm. AR]ôp Rôu CYs ùNôu] YôojûRLû[ TûPjRûXY]ô] SôLUôàm AYÚûPV Uû]®Ùm Sm© ùNVpThP]o. ®û[Ü! SôLUôàdÏf ÑLm! LojRÚûPV SôUj§tÏ U¡ûU!

Gu AÚûUf NúLôR¬úV EuàûPV YôojûRVpX, YôrdûL úTN úYiÓm. AlùTôÝÕRôu úRY SôUm U¡ûUlTÓm.

 

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

4. Nô±Tôj ®RûY
(1 CWô_ôdLs 17)

®Tj§p A¥ThP U²Rù]ôÚYu, CWiÓ SôhLs UVdL¨ûX«ypÚkÕ Li®¯jRôu. Li ®¯jRÜPu, Li½Úm, LmTûXÙUôL, ÕdLúRôÓ, ¨ûXÏûXk§ÚkR Ru Uû]®ûV ØRXôYÕ TôojRôu. AY°Pm ùNôu]ôu: Euû] UQkÕùLôiP SôsØRp ¿ Guú]ôÓ CÚd¡u\ôn. Gu T¥l×dúLt\ úYûX ¡ûPdL®pûX, ¡ûPjR úYûX«p ¨ûXj§ÚeLs Guß ùNôu]ôn; úYûX«p ©WfNû] úUp ©WfNû]. úYûXûV ®hÓ®P XôùUuß ¨û]dÏmúTôÕ, ÏÓmT ¨ûXûVd á±j RÓjRôn. úYûX EVoÜ ¡ûPdLôRúTôÕm, TWYô«pûX ùLôgNm ùTôßjÕd ùLôsÞeLs Guß á±]ôn þ ClùTôÝÕm Tôo, SpXÕ SPdÏm Guß Sôu ¨û]dûL«p ClT¥ ®TjÕ úS¬hPÕ. ùNj§ÚdL úYi¥V Sôu GlT¥úVô E«o ©ûZjúRu þ Li ®¯jRÜPu ¿ Gu AÚ¡p CÚd¡\ôn. Sôu Eu²Pm Juß ùNôpX ®Úmסú\u. ¿ A§oxPªpXôRYs, Euû] Gu Uû]®VôL Sôu AûPkRÕ Gu ÕW§ÚxPm. LQYàdLôLúY YôrkÕ ùLôi¥ÚkL Uû]®«Pm Su±Vt\ LQYu á±V YôojûRLû[l Tôoj¾oL[ô! SôØeáP ClT¥jRôu LPÜ°Pm SPkÕùLôs¡uú\ôm. SUÕ GpXô BºoYôReLÞdÏm Ftßm, LôWQÚUôL CÚd¡u\YûW, £ß ÕuTm úS¬hPÜPu Su±U\kRYoL[ôL úRYû]j çµd¡uú\ôm.

CvWúYypúXô ùLô¥V TgNm. êu\ûW BiÓLs UûZÙm CpûX, T²áPl ùTnV®pûX. GeÏ TôojRôÛm T£, Th¥². ùNôjÕ, ÑLm, ÏÓmTm Guß CÚlTYoLú[ T¬R®dÏmúTôÕ BRWYt\ ®RûYL°u ¨ûXûVf Ntß £k§jÕl TôÚeLs. AYoL°p JÚ ®RûYdÏ Uôj§Wm úRY U²Ru êXm CWdLm ¡h¥VÕ (ídLô 4:25þ26). JÚ úYû[dÏ UhÓúU úTôÕUô]RôL CÚkR EQ®û]f Nôl©hÓ ®hÓ ARu©u EQ®u± NôúY Gu\ ¨ûX«ÚkR]o Nô±Tôj Gu\ F¬ypÚkR CkR ®RûYl ùTiÔm AYÞûPV JúW ULàm. Åh¥ypÚkRúRô JÚ ûLl©¥ UôÜm, AûRf ÑÓYRtÏl úTôÕUô] GiùQn UhÓúU. AlTm ÑÓYRtLôL ®\Ï ùTôßd¡d ùLôi¥Úd¡u\ôs. BiPY¬u YôojûRdÏd ¸rlT¥kÕ (YN]m 9) AeÏ YkR GypVô ¾odLR¬£ AY°Pu Ri½o úLh¡\ôo. Ri½o GÓjÕYWf ùNu\Y°Pm, “AlT¥úV G]dÏ JÚ AlTØm ùLôiÓYô” Gu\ôo. RuàûPV ¨ûXûUûV GÓjÕdá±V AY°Pm, “TVlTPôúR, ¿ úTôn Eu YôojûR«uT¥ BVjRlTÓjÕ. B]ôÛm ØRypp G]dÏ JÚ £±V AûPûVl Ti¦ Gu²Pj§p ùLôiÓYô, ©u× E]dÏm, Eu ÏUôWàdÏm TiQXôm” (1 CWô_ôdLs 17:13) Gu\ôo. úLs® úLhLôUp ¸rlT¥kRôs CkRl ùTi. Tôû]«p Uô ùNXY¯kÕm úTôL®pûX, GiùQÙm Ïû\V®pûX. CYÞûPV ®ÑYôNØm, úRY U²R²u YôojûR«u úUypÚkR Sm©dûLÙm AYû[d ¸rlT¥V ûYjRÕ.

CkR ®ÑYôNØm, Sm©dûLÙm, ¸rlT¥RÛm AYÞûPV JúW ULu ®Vô§lThPúTôÕ GeúL úTôn®hPÕ? (YN]m 18). úRYU²Ru UhÓm AYoLs Yôr®p CûPTh¥Wô®hPôp Guú\ô NôL úYi¥VYoLs. Cuß AYoLs E«úWô¥ÚlTÕ úRY ¡ÚûT«]ôp, úRY U²Ru ¨ªjRm. B]ôp LxPm YkRÜPu AkRl ùTi GpXôYtû\Ùm U\kÕ, “¿o Hu CeÏ Yk¾o, GeLÞdÏd LxPm ùLôÓdLYô.. Gu Ad¡WUjûR ¨û]léhPYô, Gu ULû]f NôLl TiQYô?” Gu¡\ôs. (YN]m 18) ClT¥Ùm JÚ ùTi CÚlTô[ô? BiPYo R]dÏf ùNnR SuûULû[ CjRû] ºd¡Wm U\kÕ ®hPôú[. Auß NôLôUp ReLû[d LôjRYo Cuß LôdL UôhPôWô? CYÞûPV ®ÑYôNm GeúL úTô«tß? Su±Vt\Ys Guß CYû[l T¯dLj úRôuß¡\Rô? SôØeáP ClT¥jRôú]. GjRû]Øû\ JÚ LxPm YkRÜPu ØßØßd¡uú\ôm. LQdLt\ BºoYôReLû[l ùTtß AàT®dÏm Sôm JÚ £ß ®Vô§úVô, ùTôÚs SxPúUô, CZlúTô úS¬hPÜPu úNôokÕ úTô¡uú\ôm. úRYu ûL«ypÚkÕ ùTtß AàT®jR SuûULû[ Øt±Ûm U\kÕ, SUdúLtThP LxPjûR ªûLlTÓj§d LXeÏ¡uú\ôm. SmØûPV ®ÑYôNm AûNdLlTÓ¡\Õ. úRYu Guû] U\kÕ ®hPôo Guß Uß¡j R®d¡uú\ôm. Euû] ®hÓ ®XÏYÕªpûX, Euû]d ûL®ÓYÕªpûX Guß ùNôu]Yo YôdÏ Uô\ôRYWpXYô! SUdLôLj Ruû]úV £ÛûY«p Typ«hPYo SmûUj R®dL®hÓ®ÓYôWô?

GypVôÜdÏ AkRl ùTi¦u ÁÕ úLôTm YW®pûX. CWdLm ªÏkRYWôL, úRY²Pm AkRl ùTiÔdLôLÜm, AYÞûPV ULàdLôLÜm Uu\ôÓ¡u\ôo (YN]m 20). úRYu AYÚûPV Uu\ôhûPd úLhÓ ©sû[dÏ E«o ùLôÓjRôo (YN]m 22) "¿o úRYàûPV U²Ru, EmØûPV YôojûR Nj§Vm" Guß A±dûL«P AkRl ùTiÔdÏ CkR CWiPôm At×Rm úRûYVôL CÚkRÕ. AÚûUf NúLôR¬úV úRYu AÚ°V ùNôpypØ¥VôR DÜdLôL Su±úVôÓ CÚd¡u\ôVô? ApXÕ Yôr®p úS¬Óm £X £±V NXNXl×LÞdÏ ØßØßjÕ, úRYû]úV úLs® úLhLj Õ¦kRôVô? Sm YôrÜm, ËYàúU At×Rm. ¿ A±dûL«P E]dÏm CWiPôm At×Rm úRûYVô?


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

5. ¾odLR¬£ùVôÚY¬u Uû]®
(2CWô_ôdLs 4:1þ7)

LP]ô°VôL LQYo C\kÕ®hPôo. CWiÓ ÏZkûRLs. LPuùLôÓjRYoLs TQj§tÏ DPôL ÏZkûRLû[ A¥ûUVôd¡ ùLôiÓ úTôLj ¾oUô²jR]o. §dLt\ AkRl ùTiÔdÏ ERÜúYôo VôÚªpûX. LXe¡d R®jR AlùTiU¦ GypNô ¾odLR¬£«Pm Øû\«ÓYûR 2 CWô_ôdLs 4:1 Cp Tôod¡uú\ôm. AYÞdÏ úS¬hP CdLh¥ypÚkÕ AYû[ ®Ó®dL VôWôp Ø¥Ùm.

®ÑYô£ùVôÚYo ùLôÓjR ¨Xj§p NûTd LhPPjRjûR Lh¥ Ø¥jÕ, §\l× ®Zô®tÏm Sôs ϱjR]o. AkRd LhPPjûRl TôoûY«hÓf Nôu±Rr YZeL YkR UôSLWôh£ A§Lô¬, AkRd LhPPj§tÏ AYoLs JÕd¡«ÚkR YôL]m ¨ßjÕªPm úTôÕUô]RôL CpûXùVußm, AûRl úTôuß CWiÓ UPeÏ CPm JÕdLlTP úYiÓm. ARu©u× Rôu Nôu±Rr YZeL Ø¥Ùm Guß á±®hPôo. ReLÞdÏd ¡ûPjR ¨Xj§û] ÅQôdLôUp NûT«û]d Lh¥Ø¥jÕ®hP]o. ReLs NûTûV Jh¥«ÚkR £ß UûXûVl ùTVojùRÓjRôp UhÓúU AYoLÞdÏ CPm ¡ûPdÏm. U²R ØVt£«p AÕ áPôR Lô¬Vm. B]ôp úTôRLo AûRd ϱjÕd LYûXlTP®pûX. AYÚdÏ UûXûVl ùTVojùRÓdLdá¥V ®ÑYôNm CÚkRÕ. AjRûLV ®ÑYôNm ùLôiP NûT«]o Jußᥠù_©dLXôm Guß AûZl× ®ÓjRôo. AkRf NûT«p 300 úTo AeLj§]WôL CÚkR]o. AYoL°p 24 úTo úTôRLúWôÓ ù_©dL Øu YkR]o. êuß U¦ úSWm FdLUôL ù_©jR]o. Cߧ«p §hPªhPT¥ Oô«ßd¡ZûU NûTj §\l× ®Zô SPdÏùUuß úTôRLo á±]ôo. AYo JÚúTôÕm SmûU ùYhLlTÓjR UôhPôo. YôdÏd ùLôÓjRYo YôdÏ Uô\ôRYo. AYo SmûUd ûL®PUôhPôo Guß á±]ôo. UßSôs LôûX«p úTôRLûWl TôodL JÚYo YkRôo. LhPPm Lh¥dùLôÓdÏm ¨ßY]m Ju±u úUtTôoûYVô[ùWuß Ruû] A±ØLlTÓj§d ùLôiPôo. ReLs ¨ßY]m JÚ ùT¬V Y¦L Y[ôLm LhP CÚlTRôLÜm, AkR CPj§p Es[ Ts[eLû[ ¨WlTj ReLÞdÏ A§L Ui úRûYlTÓYRôLÜm á±]ôo. úTôRLo AàU§jRôp, AYoLs NûTûV Jh¥«ÚdÏm UûXûVl ùTVojùRÓjÕd ùLôiÓ AkR CPj§p ReLs ùNX®p RûWûVf ºoTÓj§d ùLôÓlTRôLd á±]ôo. ApúXíVô! §\l× ®Zô ϱjRSô°p £\lTôL SûPùTt\Õ. Sm úRY]ôp áPôR Lô¬Vm JußiPô!

LxPj§ypÚkÏm Ru ©sû[LÞdÏ LojRo Y¯LôhÓ¡\ôo. CdLh¥ypÚkÕ ®Ó®dL AYo YpXYWôLÜm CÚd¡\ôo. AYûW úSôd¡ EiûUVôn ál©Óm VôYÚdÏm AYo NÁTUô«Úd¡\ôo. LQYu CpûX. LPû]j ¾odL Y¯«pûX. LPu ùLôÓjRYoLs ùLôÓdÏm ùSÚdLm. LPàdLôL ©sû[Lû[úV CZdL úYi¥V ãr¨ûX. AYs Gu] ùNnYôs? AúR úYû[«p ÕuUôodLu LPu Yôe¡f ùNÛjRôUt úTô¡\ôu (Ne¸Rm 37:21) Gu\ úRY YôojûR AYû[d LXeLl Ti¦]Õ. úYûX ùNnÕ LPû] AûPdLdá¥V Rϧ AY°Pm CpûX. Gu] ùNnYôs. "BTjÕd LôXj§p Guû] úSôd¡d ál©Ó; Sôu Euû] ®Ó®lúTu, ¿ Guû] U¡ûUl TÓjÕYôn" (Ne¸Rm 50:15) §dLt\YoLÞdÏ ùRnYúU ÕûQ G]d LÚ§ AYs ¾odLR¬£ûVj úR¥ YkÕ Øû\«hPôs. Ru ¨ûXûUûV ®[d¡]ôs.

Eu²PØs[ûR úRYàdÏd ùLôÓ. (YN]m 2). Rôu AYÞdÏ Gu] ùNnV úYiÓùUuß GypNô ¾odLR¬£ úLhPôo. Åh¥p AY°Pm Gu] Es[Õ Gußm úLhPôo. AYs JÚ ÏPm GiùQn UhÓúU Ru²Pm Es[RôLd áß¡\ôs. AÕ úTôÕm þ BiPY¬u At×Rm SPdL. BiPY¬Pm ER® úLhÓ ¨tÏm NúLôR¬úV ØRypp Eu²Pm Es[ûR AYÚdÏd ùLôÓ. JÚ ©¥ UôYô! AÕ úTôÕúU TgNj§p Euû]Ùm E]dÏ AÚûUVô]YoLû[Ùm LôdL þ ûL«X Es[Õ IkÕ AlTØm CWiÓ ÁuLÞUô? GmùTÚUô]Õ ûL«p ùLôÓdÏmúTôÕ AÕ IVô«Wm úTo Nôl©Pl ùTÚÏúU! ûL«úX R¥ UhÓúU Es[Õ. AûR AY¬Pm ùLôÓdÏmúTôÕ ÏßdúL YÚm ùNeLPûXÙm ©[dÏúU! Cuàm Hu RVeÏ¡\ôn? Eu]Pj§p Es[ûR Jl×®, Euû]úV Jl×® (úWôUo 12:1) At×Rm ¨fNVm. LPû] AûPdL Ø¥Ùm. ©sû[LÞm Euú]ôÓ CÚlTôoLs.

Jl×®dLlThP JÚ ÏPm GiùQn TX UPeLôLl ùTÚ¡]Õ. Eu ®ÑYôNm ùTÚ¡]ôp GiùQÙm ùTÚÏm. Cuàm JÚ Tôj§WmRôu Gu\ôúXô, Tôj§Wm CpûX Gu\ôúXô, GiùQÙm ¨uß úTôÏm. Eu ®ÑYôNj§u A[®uT¥úV E]dÏ BºoYôRØm ¡hÓm. Euû] ùYßûUVôd¡ AY¬Pm Jl×®. AYÚdÏ ùYßûUVô] Tôj§WeLs ªL A§LUôLj úRûY. Sôu JuߪpûX Guß Euû] ØÝûUVôL Jl×®.

úRY²u At×Rm Ut\YoLs LôiTRtLôLúYô, Euû]úVô Eu Td§ûVúVô ùTÚûU TÓjÕYRtLôLúYô ApX. AYo ¡¬ûVûV AkRWeLj§p SPl©jÕ RmûU U¡ûUlTÓjÕ¡\ôo. Eu²Pj§ Ûs[ûRd ùLôÓjÕ AYûWúV Nôok§ÚdL ¿ BVjRUô?

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

6. úTôj§Tô¬u Uû]®
B§VôLUm 39

StÏQNôypL[ôL ùTVo á\lTPôUp, AYoLÞûPV ÏQj§]ôp, Su]PjûRVôp úTNlTÓm ùTiL°ûPúV, RuàûPV RLôR CfûN«]ôp ùTi¦]j§túL CÝdLôL CÚkR CYû[d ϱjÕm Sôm ùR¬kÕ ùLôs[úYiÓm. CYÞûPV LQY]ô¡V úTôj§Tôo, TôoúYô²u AWiUû]«p JÚ ùTôßl×s[ A§Lô¬VôL CÚkRôu. ×j§NôypVô] LQY]ôLjRôu CÚk§ÚdLúYiÓm. Hù]u\ôp úVôúNlúTôúP LojRo CÚd¡\ôo GuTûR EQokÕ ùLôiPY]pXYô. AY²Pj§p RVÜ ûYjÕ Ru ÅhÓ ¨oYôLjûR ùVpXôm úVôúNl©Pm Jl×®jR NUojRu. SpX LQYu, YN§Vô] YôrdûL, AY°hP LhPû[Lû[ ¨û\úYt\ GjRû]úVô úYûXVôhLs. CYt±ùXpXôm CYs ¨û\Ü LôQ®pûX. CYÞûPV £kRû], GiQùUpXôm RuàûPV UômN CfûNûV ¨û\úYtßY§úXúV CÚkRÕ.

CR]ôúXúV LojRo úVôúNlúTôúP CÚkRûRd LôQj RY±]ôs. AYu YkR ©u× RuàûPV CpXj§p ¨LrkÕ ùLôi¥ÚkR Uôt\jûRd LiPô°pûX. AYs LiLÞdÏj ùR¬kRùRpXôm úVôúNl©u AZÏm, C[ûUÙkRôu. Rôu JÚ UQUô] ùTi GuTûR U\kRôs. B§jRôûVl úTôXúY Ru Li Cf£jRûR AûPkúR ¾WúYiÓm Guß Eߧ ùLôiPôs. (B§VôLUm 3:6) Li¦u CfûNdÏ A¥ûUVô¡ LQYàdúL ÕúWôLm ùNnVj Õ¦kRôs. TôoûYdÏ CuTUôLÜm, CfûNdÏ ELkRRôLÜm Sôm LÚÕYRû]jÕm SmûU A¯ÜdÏ Y¯SPjÕm. CfûNVô]Õ LolTkR¬jÕ TôYjûRl ©\l©dÏm. TôYm éWQUôÏmúTôÕ UWQjûRl ©\l©dÏm (VôdúLô× 1:15). CYÞûPV BûN HúRô JÚ RÚQj§p úRôu± Uû\YûRl úTôXpX. CfûNdÏ CPm ùLôÓjR AYs AûR ¨û\úYt±d ùLôs[ NUVm úR¥d ùLôi¥ÚkRôs. (B§VôLUm 39:7-12) CYs TôYjûRj úR¥ K¥]ôs. B]ôp úVôúNlúTô TôYjûR ®hÓ ®X¡ K¥]ôu. Ru Yv§Wm úTô]ôp TWYô«pûX. TôYj§u ¨Zp Ru úUp ThÓ®PdáPôÕ Guß TR± J¥]ôu.

NôùXôùUôu Oô² CYû[ U]§p ùLôiÓRôu ¿§ùUô¯Ls 7 Bm A§LôWj§p á\lThÓs[ TWv§ÃûV Yo¦jÕs[ôúWô! Ru BûN ¨û\úY\®pûX Gu\ÜPu ùTôndÏl ©Rô®u EiûUVô] UL[ôL T¯ûV §Úl©®hPôs. ARtÏ Nôh£VôL RuàûPV ûL«ypÚkR úVôúNl©u Yv§WjûRúV TVuTÓj§]ôs. úVôúNl× RY\ô] GiQjÕPu AYû[ ùSÚe¡VúTôÕ ªÏkR NjRªhÓd ál©hPô[ôúU! ClùTôÝÕ YkR úYûXdLôWoLs AYs ál©hPúTôÕ Hu ER®dÏ YW®pûX. ÅiT¯ûVf ÑUj§]ôs. RuàûPV ùTônûV ¨VôVlTÓjR úVôúNl× JÚ G©ùWVu GuTûRÙm á±]ôs. G_Uô²ûVl Tt± úYûXVôhLÞdÏj ùR¬k§ÚdLXôm. St ÏQeLs úTôXúY, ¾V Ti×LÞm Sm ùNnûL«p ùY°lTÓm. £XûW HUôt\Xôm. GpXôûWÙm, GlúTôÕm HUôt\ Ø¥VôÕ. AÕÜm SmûUl TûPjRYûW HUôt\úY Ø¥VôÕ. Hù]²p Uà`u ØLjûRl TôolTôu, LojRúWô CÚRVjûRl Tôod¡\ôo. (1NôØúYp 16:7). AYÞûPV LQYÚeáP AYs ùNôpypVûR ØÝYÕUôL Sm©]ôWô Guß NkúRLUôL CÚd¡u\Õ. úYûXdLôWoL°Pm á±]ûRúV Ru LQY²PØm á±]ôs. AûRd úLhP AYÞûPV LQYàdÏ úLôTm YkRùRu]úYô EiûU. B]ôÛm Ru Uû]®ûV ØÝYÕm Sm©«Úk§ÚkRôp úVôúNl×dÏ UWQ RiPû]VpXYô ¡ûPj§ÚdL úYiÓm. £û\fNôûX«p AûPdLlTh¥ÚdLUôhPôúW. T¯ ÑUkRYu G¡lûRúV Bh£ ùNnVj ùR¬kÕ ùLôs[lThPôu. T¯ÑUj§VY°u ¨ûX Gu]úYô. ùR¬V®pûX. B]ôÛm AYs ùTi¦]j§túL AYUô]f £u]UôL CÚlTùRu]úYô EiûU. ¨ûX RÓUôßm Es[j§tÏ úYRúU úYyp. BiPY¬u T¦«p SmûU ØÝûUVôL AolT¦jÕd ùLôsÞmúTôÕ CjRûLV úNôRû]LÞdÏ Sôm RlT Ø¥Ùm.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

7. §ÚU§ úXôjÕ
B§VôLUm 19:15þ28

“úXôj§u Uû]®ûV ¨û]jÕd ùLôsÞeLs” þ ídLô 17:32

LûP£dLôXeL°p SPdÏm Lô¬VeLû[d ϱjÕl úT£d ùLôi¥ÚkR Sm BiPYo, úXôj§u Uû]®ûV ¨û]jÕd ùLôsÞeLs Guß Hu ùNôpX úYiÓm. Sôm AYû[ U\dLdáPôRT¥ AYs ùNnR Lô¬VùUu]? A¯kÕúTô¡\ éúXôL NmTj§uúUp ùLôi¥ÚkR Ttß A§LUôL CÚkR LôWQj§]ôXô? TWúXôL IÑY¬Vj§u úUypÚkR Ttû\®P A§LUôL 骫u Lô¬VeLû[ úS£jRRôXô? AYÞûPV EPp UhÓúU Ru LQYúWôÓm ULsLú[ôÓm úNôúRôûU ®hÓ ùY°úV±VÕ. AYÞûPV U]úRô Cuàm úNôúRôªpRôu CÚkRÕ. BLúYRôu BiPY¬u LhPû[ûV Á\ AYÞdÏj ûR¬Vm YkRÕ. CY°PªÚkÕ Sôm Gu] LtßdùLôs[úYiÓùU] Sm BiPYo ®Úmס\ôo.

A¯ûYd ϱjR ¨fNVUô] GfN¬l× AYÞdÏd ùLôÓdLlThPÕ. B]ôp ¸rlT¥V®pûX. Ø¥Ü þ A¯Ü. BiPYÚûPV LhPû[ûV Á±]ôp Gu] SPdÏm Guß AYÞdÏ ¨fNVUôLj ùR¬k§ÚkRÕ. B]ôÛm AYs úNôúRôªu ÁÕ ùLôiP BûN AYû[j §Úm©l TôodL ûYjRÕ. Ad¡² LkRLj§u YôNû]ûV ØLok§ÚdLXôm. Hu SLWm Tt± G¬Ùm NjRjûRÙm úLh¥ÚdLXôm. B]ôÛm AYs CûRùVpXôm ùTôÚhTÓjR®pûX. SôØeáP Cuß LûP£ LôXj§p CÚd¡uú\ôm. CYoLs LôXjúR SPkRÕ úTôXúY Cußm SPkÕ ùLôi¥Úd¡u\Õ. SWLj§û]d ϱjÕm, ULô ETj§WYd LôXm YWl úTô¡\ùRußm, BiPY¬u YÚûL ªLf NÁTm Gußm Su\ôLúY A±k§Úd¡uú\ôm. Smªp GjRû]úTo CRû] ®ÑYô£jÕ BiPYûWf Nk§dL BVjRUô¡d ùLôi¥Úd¡uú\ôm. NúLôR¬úV Sm BiPYo SmûU GfN¬dLôUp GûRÙm ùNnVUôhPôo. NúLôR¬úV AY¬u YôojûRûV AlT¥úV Sm×múTôÕ SôØm A¯ÜdÏj RlTØ¥Ùm.

¿§UôàûPV Uû]®VôL CÚkÕm A¯ÜdÏhThPôs. AYÞûPV LQYàûPV ¿§ AYû[d LôlTôt\®pûX. Sm Rôn, RLlT]ôÚûPV ¿§ SmûUd LôlTôt\ôÕ. JÚúYû[ Eu LQYo JÚ YpXûUVô] F¯VdLôWWôL CÚdLXôm. AYûWl ©¥jÕd ùLôiÓ ¿ Rl©dL Ø¥VôÕ. AYoLÞûPV AolT¦l×m, ¸rlT¥RÛm SmûUd LôlTôt\ Ø¥VôÕ. Sm NûT SmûUl TWúXôLj§tÏ AûZjÕf ùNpXôÕ. úTôRLo, F¯Vo êXUôL, úYRôLUj§u êXUôL, SmØûPV ¡±vRY SiToLs êXUôd BiPYo SmúUôÓ úT£dùLôi¥Úd¡\ôo. YWl úTô¡u\ Lô¬VeLû[d ϱjÕj ùR°YôLl úTÑ¡u\ôo. úLhÓ ¸rlT¥kRôp ¨j§V YôrÜ. CpûXùVu\ôp úXôj§u Uû]®dÏ úS¬hP L§úV SUdÏm.

A¯ÜdÏj RlT ØVt£ ùNnÙm TX²pûX. CRû] Sôm U\dLd áPôÕ ØdLôp ¡Qtû\j RôiÓTYàm ¡QtßdÏsRôu Guß úXôj§u Uû]® SUdÏ ¨û]léhÓ¡\ôs. LQYúWôÓ úNokÕ ThPQjûR®hÓ ùY°úV±]ôs. B]ôp GpûXûV AûPVj RY±®hPôú[. ØÝ ¡Qtû\Ùm RôiÓmúTôÕRôú] SUdÏ ùYt±. Smªp TXÚm SpX®RUôL RmØûPV B®dϬV TVQjûR BWm©d¡u\]o. TVQjûR Ø¥lTYo GjRû] úTo. Tôû\ ¨Xj§p ®ÝkR ®ûRûVl úTôXô¡®hPúR CYoLÞûPV BjÁL YôrÜ (UjúRÙ 13:20,21). ®ûR ®ÝkRÜPu ùN¥ ùN¯jÕ Y[okRÕ. BZªpXôR Ui. úYo úTôL CPªpûX. ùY«p H±]ÜPú] ¾nkÕ úTôn®hPÕ. Nj§Vm BZUôL úYìu\ô®hPôp SôØm ØdLôp ¡Qß Rôi¥VYo L[ô¡ ®ÓúYôm. LXlûT«u ÁÕ ûL ûYjÕl ©u²hÓl TôodLXôUô? (ídLô 9:62)

ùRnY TVUt\ UdLs SÓ®uß ©¬jùRÓdLlThP ©u×m A¯ÜdÏh ThPôú[. CûRÙm Sôm U]§p ùLôs[úYiÓm. ùR°Yô] Y¯Øû\Lû[ A±k§ÚkÕm A¯kÕ úTô]ôs. Rôu A¯ÜdÏj Rl×m T¥VôL Gu] ùNnV úYiÓm Guß AYÞdÏ Su\ôLj ùR¬Ùm. B]ôÛm LhPû[ûV Á±]ôs. Cußm SUdÏ ¨û]Üf £u]UôL CÚd¡u\ôs. SUdÏ JúW CWhNLoRôu EiÓ. AYúW BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ. SmØûPV TôYeLÞdLôLj Ruû]úV TypVôd¡]Yo. SmØûPV TôYeLû[ A±dûL«ÓmúTôÕ ARû] Uu²dLÜm, U\dLÜm RûV ùTÚjRYo. CRû] Øt±ÛUôL ®ÑYô£jÕ CkR CWhNLûW Sm BiPYWôL HtßdùLôsÞmúTôÕ UhÓúU Sôm B¯ÜdÏj RlT Ø¥Ùm. ØÝ ¡Qtû\Ùm Rôi¥]YoL[ôúYôm. CpûXùV²p ØdLôp ¡Qß Rôi¥VYoL[ôL ¡QtßdÏs ®ÝúYôm.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

8. úXôjÕ®u ULsLs
B§VôLUm 19

Sm ©sû[Lû[f N¬Vô] Øû\«p, N¬Vô] ãr¨ûX«p Y[odL®pûX ùVu\ôp AYoLs SUdÏm, SôhÓdÏm, NØRôVj§tÏm AYUô]f £u]Uô¡ ®ÓYôoLs GuTRtÏ úXôjÕ®u ULsLs SpX GÓjÕdLôhÓ. AYoLs ÑV CfûNVôLj ùR¬kÕ ùLôiP Y¯ AYUô]Uô]RôLÜm, CWiÓ úUôNUô] NkR§ EÚYôLd LôWQUôLÜm AûUkÕ®hPÕ. CYoLÞûPV ÏÓmTl ©u]¦Ùm CYoLs CqYôß SPkÕ ùLôs[ Ød¡V LôWQUô«tß.

LPûU«p RY±V RkûR úXôjÕ. AYo ¿§UôuRôu. B]ôp AYo Ï¥«ÚkR CPm Ad¡WUm ¨û\kR A¯ÜdÏ úSWôLf ùNuß ùLôi¥ÚkR úNôúRôm ThPQm. AYWôLj ùR¬kÕ ùLôiP CPm. ùY°«ypÚkÕ TôojRúTôÕ AÕ LojRÚûPV úRôhPjûRl úTôXÜm, G¡lÕ úRNjûRl úTôXÜm CÚkRÕ (B§ 13:10) ùY°l©WLôWUô] úRôt\jûRd LiÓ HUôkÕ®hPôo. AÕ ùYsû[V¥dLlThP LpXû\VôL CÚkRÕ. ùY°úV AZÏ. Esú[ AÑjRm. "¿ CPÕ×\m úTô]ôp Sôu YXÕ×\m úTô¡uú\u, ¿ YXÕ×\m úTô]ôp Sôu CPÕ×\m úTô¡uú\u" (B§ 13:9) Guß ùNôu] úRYU²R]ô¡V B©WLôªPm BúXôNû] úLh¥ÚdLXôm. Y[Úm Ru ÏÓmTj§tÏ GkR CPm SpX CPm Guß ùR¬kÕ ùLôsY§p ÏZlTm HtThPôp, AàTYNôypL°Pm, AkRl TϧûVl Tt± SuÏ ùR¬kRYoL°Pm BúXôNû] úLhTÕ Suß. AeÏ ùNu\ úXôjÕ ØRXôYÕ úNôúRôØdÏ úSúW áPôWm úTôhPôu (B§ 13:12). ©u× ThPQj§tÏs Ï¥úV±]ôu. R]dÏ Uû]®VôL AlThPQjÕl ùTiL°ùXôÚYû[j ùR¬kÕ ùLôi¥ÚdLXôm. AlThPQj§]úWôÓ LXkÕ YôrkRôu. úNôúRôªu YôrdûLØû\«p DodLlThP AYu SpX ÏÓmTj RûXY]ôL Ru LPûUVf ùNnVj RY±®hPôu. EiûUVô] LPÜû[lTt±Ùm AYo YôdÏ Uô\ôRYo GuTûRÙm Ru ÏÓmTj§]ÚdÏd á\U\kÕ ®hPôu. ®ÑYôN ÅW]ô¡V B©WLôûUl Tt±Ùm. AYúWôÓ Rôu CÚkRúTôÕ LtßdùLôiP ®ÑYôNl TôPjûRl Tt± á\®pûX. Fo Gu\ LpúRVo úRNjÕl ThPQj§ypÚkÕ Ru £±V RLlTú]ôÓ ×\lThP Sôs ØRp Ru Yôr®p SPkR Lô¬VeLû[d ᱫÚkRôúX AYoL[Õ ®ÑYôNm TXlTh¥ÚdÏm. úRYàdÏd ¸rlT¥k§ÚlTôoLs. ÏÓmTm LôdLlTh¥ÚdÏm. úRYu SUdÏl TôWôh¥] RûVûV Sôm Nôh£VôLd á\úYiÓm. Ød¡VUôL Sm ÏÓmTj§]ÚdÏd á\úYiÓm. ÏÓmTUôL EhLôokÕ úRYàûPV ¡ÚûTLû[d ϱjÕl úTNúYiÓm. RY±]ôp Sm ÏÓmTØm £ûRÙm. Sm ©sû[LÞm RY\ô] ØuàRôWQUôYôoLs.

TôYjRôp ¨û\kR ThPQj§p T¬ÑjRUôL YôrYÕ GuTÕ ªLÜm L¥]Uô]ùRôu\ôÏm. Ru Åh¥tÏ YkR ®Úk§]ûWd LôdL, Ru ULsLû[úV TQVm ûYdÏm RkûRVôL úXôjÕ CÚkRôo.

úXôjÕ®u Uû]® ThPQj§u úL°dûLL°p êr¡ ARû]úV CuTUôL Gi¦ Yôrk§ÚdL úYiÓm. Ru ÏÓmTjûR®P AkRl ThPQj§u TôY NkúRô`m AYÞdÏl ùT¬RôL CÚkRÕ. AYs GlT¥lThP YôrdûL SPj§«Úk§ÚlTôs GuTûR AYÞdÏ úS¬hP NmTYjûR ûYjúR Sôm LtTû] ùNnÕ TôojÕd ùLôs[Xôm. AYs ®ÚkÕL°Ûm, úL°dûLL°Ûm úSWm ùNXY¯jÕ, Ru ÏÓmTjûR LY²dLj RY±®hPôú[ô? úNôúRôªu TôYj§p Ñ¡jÕ, Ru ùTQLÞdÏ SpX RôVôL Ru LPûUûVf ùNnV®pûXúVô?

Ru Uû]®dÏ úS¬hP L§ûVl TôojR©uTôYÕ úXôjÕ Ru ÏUôWj§LÞdÏ ¿§Ùs[ úRYû]lTt± ᱫÚdL úYiÓm. ReLÞûPV G§oLôXm AYo ûL«ypÚd¡u\Õ; AYo ReLû[ SPjÕYôo; ReLÞûPV úRûYLs AYÚdÏj ùR¬Ùm. GpXôm A±kR AYo ûL«p ReLû[ Jl×dùLôÓdLúYiÓùUuß Ru ULsLÞdÏ úXôjÕ á±«ÚdLúYiPôUô. YôdÏUô\ôR úRYu Sm YôrdûLûVl TôojÕd ùLôsYôo Guß ûR¬Vm ùNôpyp«ÚdL úYiÓúU. AlùTôÝÕ AkRl ùTiLs LojRÚûPV úSWj§tLôLd Lôj§Úk §ÚlTôoLs. ReLû[ A¯®ypÚkÕ LôjR úRY]ôp ReLs YôrdûLj ÕûQûVd ùLôiÓYWØ¥Ùm GußQokÕ AYÚûPV £jRj§tÏd Lôj§Úk§ÚlTo. ReLÞdÏf N¬ùVuß úRôu±] U§ùLhP Lô¬VjûRf ùNn§ÚdLUôhPôoLs (B§VôLUm 19:31þ38) úXôjÕ Ru LPûU«ypÚkÕ RY±]ôo. R]dϬV CuTj§û]úV ¨û]jR§]ôp UÕYÚk§ U§UVe¡f ùNnVd áPôR Lô¬VjûRf ùNnRôo. RY\ô] Uô§¬Vô¡®hPôo.

ùTtú\ôoLú[ SmUû]YÚdÏm CÕ JÚ GfN¬l×. Sm ÏÓmTj§p ÏÓmT ù_Tm EiPô? úYRYô£l× EiPô? úRYSôUm EVojRl TÓ¡u\Rô? Nôh£«u YôrdûL EiPô? Sm ©sû[Ls SmªPm CúVÑûYd Lôi¡u\ôoL[ô? Sm LPûU«p Sôm RYßmúTôÕ Sm ©sû[Ls SUdÏ SpX úTûWf NmTô§jÕd ùLôÓdLUôhPôoLs. AYUô]Øm, ¨kûRÙm SUdÏ AYoL[ôp úS¬ÓmúTôÕ ©sû[Lû[ UhÓm Ït\m ùNôpypl TV²pûXúV!

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

9. TôoúYô²u ÏUôWj§
Vôj§WôLUm 2:5þ10, G©ùWVo 11:24

TôoúYô²u ÏUôWj§ Guß UhÓúU A±VlTÓ¡u\ CkR G¡l§V C[YW£ BiPY¬u §hPj§p JÚ Ød¡V LRôTôj§WUôLl TVuTÓjRl ThPôs. úUôúN«u CqÜXL YôrÜ êuß UôReL°p Ø¥Vl úTô¡u\úRô Gu\ ãr¨ûX«p AYûWj Ri½¬ypÚkÕ GÓjÕ JÚ CWô_ YôrdûLûV AûUjÕd ùLôÓjRôs CkR ùTVo A±VlTPôR CWô_ ÏUôWj§. GkR AWNu G©ùWV Bi ÏZkûRLû[ ûSp S§«p Å£ùV±V EjRW®hPôú]ô AYàûPV AWiUû]«p AYu LiLÞd ùL§¬p JÚ CWô_ ÏUôW]ôL Y[okRôo úUôúN. LojRÚûPV §hPj§tÏ Vôo G§ojÕ ¨tL Ø¥Ùm? AÕ SôPôÞm Uu]]ôL CÚkRôÛm Ø¥VôÕ. "úRYu SmØûPV ThNj§ypÚkRôp SUdÏ ®úWôRUô «ÚlTYu Vôo? úWôUo 8:31.

GjRû]úVô CXhNm G¡l§V¬u SÓ®ypÚkÕ LojRo ×\_ô§l ùTiQô] CYû[j ùR¬kùRÓdLd LôWQùUu]? CYÞm Ut\ G¡l§VûWl úTôuú\ ã¬Vû]Ùm Ut\ TûPl×dLû[Ùm YQe¡YkRôs. CY°Pm LôQlThP RônûUÙQoúYôÓ LXkR CWdLÏQj§]ôp úYßThPôú[ô? CkR CWdL EQoúY AWN LhPû[ûV Á\j çi¥VúRô? CR]ôp YÚm ®û[ÜLû[ G§oùLôs[ ûR¬VjûRÙm Õ¦ûYÙm ùLôÓjRúRô?

Bß XhNm ×Ú`ûWÙm, ùTiLs Utßm ÏZkûRLs APe¡V JÚ ùT¬V áhPj§]ûW YôdÏjRjR Sôh¥tÏ Y¯SPjR JÚ RûXYu úRûY. AYÚdúLt\ £\kR T«t£ G¡l§V AWiUû]«pRôu ¡ûPdÏm. úUôúNûVj ùR¬kÕ ùLôiP úRYu AYûW CkR G¡l§V C[YW£«u TôÕLôl©p ûYjÕ AYÚdÏj úRûYVô] GpXôYtû\Ùm LtßdùLôs[ ûYjRôo. úRY]ôp áPôR Lô¬Vm EiPô? NúLôR¬úV G§oLôXm CÚiÓ CÚd¡u\Rô? CÕ GlT¥ SPdÏm Gu\ NkúRLUô? G§¬«u TôNû\ûVúV Ru §hPj§tÏ TVuTÓj§V úRYu Sm úRYu ApXYô! GpXôm AYWôp áÓm. LXeLôúR! §ûLVôúR!

CÕ HúRô RtùNVXôL SPkRRpX. úRYàûPV ASô§j ¾oUô]j§u T¥ CYs AYo LWj§p TVuThPôs. CY°Pm LôQlThP St ÏQúU CYû[ Ut\YoL°PªÚkÕ úYßTÓj§d Lôh¥VÕ. TôoúYôàm AYàûPV Ï¥UdLs Aû]YÚm CvWúYXÚdÏ G§WôL ùNVpThP]o. CWdLúU «pXôR áhPj§]o Uj§«p CWdLm ªÏkRY[ôLd LôQlTÓ¡\ôs CkR ùTVo á\lTPôR ùTiU¦. TôoúYô²u ÏUôWj§ GußRôu Sôm CYû[ A±úYôm. ùTVûW ûYjRpX, AYWYÚûPV ùNnûLûV ûYjúR UôkRo A±VlTÓYo GuTÕ GqY[Ü EiûU.

LPÜs RUÕ §hPj§p GYûWÙm (G§¬«u TôNû\«ypÚkÕm) GÓjÕl TVuTÓjR Ø¥Ùm GuTRtÏ CYs JÚ Nôuß.

ùTV¬]ôp A±VlTPôRYs. B]ôp AYÞûPV CWdL ÏQj§]ôp A±VlTÓ¡\Ys. CYÞûPV CWdL ÏQm ùR¬kÕ ùLôs[lThP JÚ áhPjRô¬u Áh×dÏ ER®VÕ. HûZdÏ CWeÏ¡\Yu LojRÚdÏd LPu ùLôÓd¡\ôu. ¿§ùUô¯Ls 19:17 UjúRÙ 5:7. AÕUhÓUô "CWdLØs[YoLs Tôd¡VYôuLs, AYoLs CWdLm ùTßYôoLs. CYs ¨fNVUôLúY JÚ Tôd¡VNôypRôu.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

10. Oô] CÚRVØs[ ùTiLs
Vôj§WôLUm 35:22þ29

BN¬l×dáPôWm, úRYu UàdÏXj§tÏ A°dL CÚkR ¨j§V Áh©u §hPj§u ØuUô§¬. UôàP AYRôWUôL CúVÑ Cl éX¡p úRôu± ¨û\úYt\ CÚkR U¡ûUVô] CWh£l©u Y¯«u AûPVô[eLsRôu BN¬l×d áPôWØm, A§p ¨û\úY±d ùLôi¥ÚkR T¦LÞm (G©ùWVo 9) CkR BN¬l×d áPôWjûR EiPôdL úUôúNdÏ úRYu Uô§¬ûVd ùLôÓjRôo. CRtÏj úRûYVô] ùTôu, ùYs°, ®ûX U§lTt\ LtLÞm UdL°PªÚkÕ ¡ûPjRÕ. AûY G¡l§V¬Pm Yôe¡]Õm, AYoLs JqùYôÚ YÚûPV úNªlûTÙm U]ØYkÕ ùLôÓjR]o. ùYßm ùTôÚhLs BN¬l×dáPôWjûR EiPôdÏUô? LojRo ùLôÓjR Oô]j§û] AYÚdùLuß TVuTÓjR ØuYÚm U²R¬u LWeL°p CûY ùLôÓdLlThPôp UhÓúU BN¬l×d áPôWm GÝm×m. CkRl éÜX¡p, Yô]ô§ Yô]eLû[Ùm, AiP NWôNWeLû[Ùm TûPjRYo YôNm TiQjRdL áPôWj§tÏm AYo ùLôÓdÏm Uô§¬ úYiÓm. AYo ùLôÓjR Oô]j§û] TVuTÓjR ReLû[ Jl×dùLôÓjR U²Ro úYiÓm. AYoLÞdÏj úRûYVô] ùTôÚhLû[ RVô¬jÕ YZeL ReLs §\ûULû[Ùm, RôXkÕLû[Ùm, úSWjûRÙm ùLôÓdÏm Oô]Øs[ ùTiLs úYiÓm. úUôúN Uô§¬ûVl ùTtßj RkRôo. U]léoYØs[ U²Ro ùTôÚhLû[d ùLôiÓYkR]o (Vôj§WôLUm 35:22) Oô]j§]ôp ¨WlTlThP ùTNùXúVÛm (YN]m30), AúLôypVô×m (YN]m 34) úUôúNdÏ ERY Øu YkR]o. CYoLÞdÏ úYi¥V C[¿X èp, CWjRômTW èp, £Yl× èp, ùUpypV TgÑ èp, §¬jR ùYs[ôhÓ U«o B¡VYtû\ BVjRm Ti¦d ùLôÓjR]o Oô] CÚRVØs[ ùTiLs.

CYoL°u ùTVo á\lTP®pûX. B]ôp ùTNùXúVp, AúLôypVô×dÏf NUUôL CYoLÞm BN¬l×dáPôWm EÚYôLd LôWQUô«]o. ØRXôYÕ RUÕ ùTôd¡`eLû[j §\kÕ, LojRÚdÏd Lô¦dûLf ùNÛj§]o (YN]m 22) ©u× LojRÚdLôLj ReLs úSWm, §\ûU, RôXkÕLû[d ùLôÓjR]o. ®û[Ü LojRo YôNm Ti¦] BN¬l×dáPôWm.

Cußm LojRo YôNm TiQ ®Úm×m NûT EÚYôdLlTP, GÝl×Rp ¾ Tt±l TWY LojRÚdÏ Jl×dùLôÓjR F¯VoLÞPu, LojRÚdÏl TVkÕ YôÝm Oô] CÚRVØs[ Bi, ùTi úRûY. R² U²R¬p BWm©dÏm GÝl×Rp, ÏÓmTj§p TWY úYiÓm. ©u× NûT«p ùLôÝkÕ ®hÓ G¬V úYiÓm. Oô]Øs[ CÚRVm ùLôiP ùTiLÞdÏ C§p Ød¡V TeÏiÓ. Hù]²p "×j§Ùs[ v§Ã Ru ÅhûPd LhÓ¡\ôs; ×j§«pXôR v§ÃúVô Ru ûLL°]ôp AûR C¥jÕl úTôÓ¡\ôs’ (¿§ùUô¯Ls 14:1)

Au× NúLôR¬úV EeLs ùTVo CkR Oô]l ùTiL°u Th¥Vypp CÚd¡u\Rô? EeL°PØs[ûR AYÚdÏd ùLôÓeLs. ÑLkR YôNUôL HtßdùLôs[ AYo BVjRUôL CÚd¡u\ôo. ¡±vÕÜdÏs L°áokÕ AYÚdLôL YôÝm ©¬v¡pXôsLs, ®RûYLû[ BR¬jÕ, HûZ UdLÞdÏ ERÜm ùRôtLôsLs, ReLÞûPV TQlûTûVÙm, ÅhûPÙm §\kR ùLôÓdÏm ħVôsLs, F¯VoLû[ ETN¬jÕ ®ÚkúRôm×m UôojRôsLs, LojR¬u TôRj§p AUokÕ Ltßd ùLôiÓ, ReLû[ ®hÓ GÓTPôR SpX TeûLj ùR¬kÕ ùLôiP U¬VôsLs þ ùUôjRj§p NûT«u GÝl×RÛdÏ ClT¥lThP Oô] CÚRVØs[ ùTiLs úRûY. NúLôR¬úV ¿eLs CkRl Th¥Vypp CÚd¡ÈoLsRôú]! LojRo EeLû[ BºoY§lTôWôL!


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

11. úRúTÑ ThPQjûRf úNokR ùTi
¨VôVô§T§Ls 9

ùTV¬]ôp A±VlTPôRYs. B]ôp JÚ ThPQjûRf úNokR Aû]jÕ UdLû[Ùm LôlTôt±VYs. E«ÚdÏl TVkÕ Ag£ K¥V úLôûZL°u Uj§«p ûR¬VUôLf ùNVpThPYs. úTô¬p DÓThÓs[YoLÞdÏ GfN¬l×d ùLôÓdÏm GÓjÕdLôhPô]Ys (2 NôØúYp 11:21). LôXU±kÕ RôURªu±f ùNVpThPYs. LojR¬u LWj§p TVuTP Ruû] Jl×d ùLôÓjR ûR¬VNôyp.

"Sôu EeLû[ B[UôhúPu, Gu ÏUôWàm EeLû[ B[UôhPôu; LojRúW EeLû[ BÞYôWôL" (¨VôVô§T§Ls 8:23) Gu\ Ru RkûR ¡§úVô²u YôojûRLû[ Á±]Yu A©ùUúXdÏ. Ruû]jRôú] CWô_YôL A±®jRYu. LPÜ[ôp ¨VªdLThPYu ApX. TR® ùY± ùLôiPYu. CkR ùY±úV CYû] JÚ ùLôûXLôW]ôL Uôt±VÕ. Ru GÝTÕ NúLôRWûW JúW Lpypu úUp ùLôûX ùNnR ùLô¥VY]ôL, NoYô§Vô¬VôL Uôt±VÕ. R]dÏ G§WôL VôÚm ùNVpTÓYûR CYu ®ÚmT®pûX. CYàdÏ G§WôL VôWôYÕ GÝmס\ôoLù[uß úLs®lThPôp, AYoLû[ UhÓUpX, AYoLs CÚdÏm ThPQjûRúV A¯jÕ®ÓYôu. AlT¥jRôu ºúLm ThPQj§u U²RúWôÓ úTô¬hÓ AYoLû[ Øt±ÛUôL A¯jRôu. AÓjÕ úRúTÑ ThPQjÕdÏ TûPÙPu ùNu\ôu. LPÜÞûPV £jRªu± AWN]ô¡ AYÚdÏ ®úWôRUôLf ùNVpThP CYu A¯V JÚ ùTiúQ LôWQUô]ôs. LojRÚûPV £jRm ¨û\úY\ Ruû] Jl×dùLôÓjRYs. CYs ùTVo SUdÏj ùR¬VôÕ. B]ôp RuàûPV ùNVyp]ôp Cu\[Üm úTNlTÓTYs.

E«ÚdÏl TVkR UdLs F¬u SÓúY CÚkR úLôhûPdÏs ùNuß, LRûYl éh¥, TôÕLôl©tLôL úLôhûP«u úUp H±]o, úLôhûP«u AÚ¡p YkÕ®hPôu. úLôhûP«u LRûY G¬lTÕ L¥]Uô] Lô¬VUpX Guß ùR¬kÕùLôiPôu. G¬dL BVjRUô¡®hPôu. (¨Vô 9:42þ52) ºúLm ÕÚdLj§p CÚkR UdLÞdÏ úSokR L§Rôu CYoLÞdÏúUô. ÕÚdLj§u U§p úUp ¨uß ùLôiÓ SPlTûRd LY²jÕd ùLôi¥Úd¡\ôs JÚ ùTi. VôÚdÏúU úRôu\ôR JÚ úVôNû] CYÞdÏj úRôu±VÕ. AYs Li¦p JÚ Hk§WdLp ThPÕ. TVm úTô]Õ. ûR¬Vm YkRÕ. ¨û]jR Lô¬Vm SPdL®pûXùVu\ôp ®û[Ü Gu] Guß úVô£jÕ úSWjûR ÅQôdL®pûX. TôWUô] LpûX GÓjRôs. A©ùUúXd¡u RûXûVd ϱûYjÕ G±kRôs. LojR¬u LWm AYú[ôÓ CÚkRT¥«]ôp, AYÞûPV ϱ RY\®pûX. ùNnV ¨û]jRôs. ùNnÕ Ø¥jRôs.

NoYô§Lô¬ J¯kRôu. _]eLs E«o ©ûZjR]o. JÚ ùT¬V ùYt±dÏ BRôWUô]ôs CkRl ùTVo ùNôpXlTPôR ùTiU¦.

CYs SmûUl úTôu\ JÚ NôRôWQl ùTiQôLjRôu CÚk§ÚdL úYiÓm. ®úNµjRYs ApX. AlT¥ùVu\ôp GlT¥ CYs Cußm úTNlTÓ¡\ôs. LojRÚdLôLf ùNVpThP§]ôp. LojR¬u LWj§p TVuTÓYRtÏj §\ûU úRûY«pûX. Jl×®jRúX úRûY. AYo LWj§p SmûU Øt±ÛUôL AoT¦dÏmúTôÕ, SUdÏm ûR¬Vm ¡ûPdÏm. Sp úVôNû] úRôußm. ùNVXôt\ YpXûU ¡ûPdÏm. AúSLÚdÏ BºoYôRUôL CÚdL Ø¥Ùm. Jl×d ùLôÓjúRôûWd ùLôiÓ JlTt\ T¦ ùNnV AYo BVjRm. Au×f NúLôR¬úV ¿eLs BVjRUô?


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

12. ùVlRô®u ULs
¨VôVô§T§Ls 11

ùTVo á\lTPôR CkRl ùTiûQd ϱjÕ ¨VôVô§T§Ls 11 Bm A§LôWj§p Yô£d¡uú\ôm. CYÞûPV RôûVl Tt±V ®TWØm á\lTP®pûX. RkûR«u ØÝ Au©tÏm Tôj§WUô] JúW BûN ULs. RkûR«u AWiUû]«p U¡rkÕ Õs°j §¬kÕ ùLôi¥ÚkR TÚY UeûL. GjûRû]úVô G§oTôol×LÞPu YXm YkÕ ùLôi¥ÚkR ùTi. Ru RkûR ÙjRj§p ùYt±YôûLf 㥠YÚYôo. R]dÏ JÚ SpX UQYôrûY AûUjÕj RÚYôùWuß AYÞûPV YVûRùVôjR ùTiLÞdÏ GÝm CVpTô] BûN AYÞdÏm CÚk§ÚdÏm. B]ôp SPkRÕ Gu]?

¸úXVôj§V]ô] CYÞûPV RkûR«u ùTVo ùVlRô. CYo JÚ TWôd¡WUNôyp. ©\l©p HtThP AYUô]jûRj RuàûPV TWôd¡WUj§]ôp, ÅWj§]ôp ÕûPjRYo CYo. Ruû] ®Wh¥VYo L[ôúXúV RûXYWôdLlThPYo (YN]m 7,10) CvWúYypu YWXôtû\ SuÏ A±kRYWô«ÚkRôo. LojRÚdLôL ûYWôd¡Vm ùLôiPYWôLd LôQl ThPôo. BRôWjÕPu Aû]jÕ ¨LrÜLû[Ùm ®[d¡V ùVlRô AYWNlThÓ JÚ ùTôÚjRû] Ti¦]ôo (YN]m 30) ùTôÚjRû]«u ®û[Ü Ru AÚûU ULû[ CZdL úYi¥VRô«tß. CY¬PªÚkÕ Sôm LtßdùLôs[ úYi¥V TôPm þ LojRo SUdLôL ÙjRm ùNn¡\Yo. AYo NoY YpXYo. AYÚûPV £jRm UhÓúU Sm Yôr®p ¨û\úYßm. SmØûPV ùTôÚjRû]L°úXô, Sôm AYÚdÏd ùLôÓdÏm Lô¦dûLL°úyô U¡rkÕ SmûU BºoY§lTYo ApX SmØûPV úRYu. JlTkR ù_Tm Guû\dÏúU BTjRô]Õ. ùVlRô®u ùTôÚjRû]«]ôXpX, úRYàûPV £jRj§]ôp ÙjRj§p ùYt±ùLôiPôo. ùYt±dL°lúTôÓ ÅÓ §Úm©V ùVlRôûY G§oùLôiPÕ Vôo? AYo ªLÜm úS£jR AYÚdÏ AÚûUVô] AYÚûPV JúW ULs. RkûRûV Yôrj§ YWúYtL ØRp B[ôL KúPô¥ YkRôs Au× ULs. ULû[d LiPÜPu U]m TR±VÕ. ùYt±«u L°l× Uû\kRÕ. ÕdLj§]ôp LXe¡]ôo. LôWQm þ AYo ùNnR ùTôÚjRû].

VôûWdúLhÓ CkR Ø¥ûY GÓj¾oLs? EeLÞûPV ¾oUô]eLÞdÏ Sôu LhÓlTP úYi¥V AY£VªpûX. G]dùLuß SôuRôu ¾oUô²lúTu. GuàûPV ®Úl× ùYßl×Lû[d ϱjÕ EeLÞdùLu] ùR¬Ùm? þ CqYôß BolT¬dÏm CdLôX YôypTl ©sû[L°ypÚkÕ úYßThÓ ¨t¡\ôs CkRl ùTV¬pXôR ùTi. RkûR«u ùTôÚjRû]ûVd úLhP AYs LXeL®pûX, AÝÕ BolTôhPm TiQ®pûX. "EmØûPV Yô«ÚkÕ ×\lThPT¥úV G]dÏf ùNnÙm’(YN]m 36) Guß áß¡\ôs. Ruû] ØÝYÕUôL Jl×d ùLôÓd¡\ôs. Cuû\V EX¡p ùTtú\ôÚdÏd ¸rlT¥Ùm ©sû[Ls JÚ £XúW. RôeLs ¨û]jRûRf Nô§dL úYiÓm Guß Õ¥dÏm C[k RûXØû\«]o Sm ÅÓL°Ûm EiPpXYô. ùTtú\ô¬u ùNôp úTfÑ úL[ôR ©sû[Ls ùTtú\ô¬u ùTôÚjRû]Lû[Vô ¨û\úYt\l úTô¡u\]o? EuàûPV ùYt±dLôL Sôu TypVôL úYiÓUô? YôZúY BWm©dLôR Sôu NôL úYQÓùUu\ôp....CÕ Gu] ùTôÚjRû]? ¿eLs UßT¥Ùm LPÜ°Pm úT£l TôÚeLs Guß GÓjùR±kÕ úTÑm ©sû[Ls, ùTtú\ô¬u ®ÚlTeLÞdÏ Uô\ôLf ùNVpTÓm ©sû[Ls, ùTtú\ôo GûRf ùNôu]ôÛm AûR G§ojÕ ¨tÏm ©sû[Ls Cuß GpXô ÅÓL°Ûm EiÓ. ùTtú\ôo ùNôpypÙm NûTdÏ YWôR ©sû[Ls GjRû] úTo. ReLÞûPV G§oLôXjûRj RôeL[ôLúY ¾oUô²dL ®Úmסu\]o Cuû\V Cû[V RûXØû\«]o. ©sû[Ls ùTtú\ôÚdÏd ¸rlT¥VúYiÓm. ¸rlT¥Ùm úTôÕ ¡ûPlTÕ ¿iP BÙs. ùTtú\ôÚm ©sû[Lû[d úLôTlTÓjRd áPôÕ. B]ôp LojRÚdúLt\ £hûN«Ûm úTôRû]«Ûm Y[odLúYiÓm (GúT£Vo 6:1þ4) CkRd LhPû[ûV A±VôR ©sû[LÞm, ùTtú\ôÚm SmªûPúV A§Lm EiÓ. ClT¥lThP Cû[V RûXØû\«]¬PªÚkÕ úYßThÓ ¨t¡\ôs CkR ùVlRô®u ULs.

RkûR«u ®ÚlTj§tÏd ¸rlT¥¡\ôs. ®û[Ü ¿iP BÙs ApX. B]ôp úYRôLUj§p R]dùLuß JÚ CPjûR ©¥jÕd ùLôiPôs. Cußm úTNlTÓ¡\ôs. JÚ úYû[ RkûRdÏd ¸rlT¥VôUp CÚk§ÚkRôp Cuß CYû[l Tt± VôÚdÏúU ùR¬k§ÚdLôÕ. BûLVôp ©sû[Lú[ EeLû[l ùTt\YoLÞdÏ GpXôd Lô¬Vj§úXÙm ¸rlT¥ÙeLs. CÕ LojRÚdÏl ©¬VUô]Õ" (ùLôúXôùNVo 3:20).

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

13. Uú]ôYô®u Uû]®
¨VôVô§T§Ls A§LôWeLs 13, 14

Ey¡úXúV YypûUªdL JÚ ULû] Duù\ÓjR CkR Auû]«u ùTVo SUdÏj ùR¬V®pûX. Uú]ôYô®u Uû]® Guú\ CYs A±VlTÓ¡u\ôs. ØRypp CYû[ Sôm úYRôLUj§p ÕdLªÏkRY[ôLÜm, HUôt\UûPkRl ùTiQôLÜm Lôi¡ú\ôm. "©sû[ ùT\ôR UX¥Vô«ÚkRôs’ (YN]m 2) Gu\ YôojûRLs NØRôVj§p AYÞd¡ÚkR ¨ûXûVj ùR°YôL SUdÏ ®[dÏ¡u\Õ. ÏZkûR ùT\ôR ùTiLÞdÏ Åh¥Ûm NØRôVj§Ûm Ae¸LôWm CpûX. AÕÜm CkRl ùTi YôrkR LôXj§p ùTiLs ÏZkûRLû[l ùTtù\ÓlT§]ôp UhÓúU LQY²u Au×dÏm, Ut\YoL°u U¬VôûRdÏm Tôj§WUô«]o. B§VôLUm 30 Bm A§LôWjûRl T¥jÕl TôodLÜm. úXVô°u YôojûRLs CûRjRôu SUdÏd áß¡u\]. CkRl ùTiU¦ ¨fNVUôL JÚ ùRnYTd§Ùs[ ùTiQôL CÚk§ÚdL úYiÓm. LojR¬u úT¬p A§L Sm©dûL ùLôiP ùTiQôL CÚk§ÚdL úYiÓm. YôrdûL«p AYs G§oùLôiP ©WfNû]Ls AYû[d LojR¬PªÚkÕ ©¬dL®pûX. Uô\ôL AYs Cuàm AYûW ùSÚe¡f úNokRôs. (úWôUo 8:36þ39). CRu ®û[YôL LojRÚûPV çRû] ØLØLUôLj R¬£dÏm úTß ùTt\ôs. BiPYúWôÓ ùSÚe¡ YôÝmúTôÕ UhÓúU AYÚûPV ùUpypV NjRjûRd úLhL Ø¥Ùm. Uú]ôYô®u Uû]®«²Pm Sôm LtßdLùLôs[ úYi¥V TôPm þ ©sû[«pXôÕ FWô¬u C¯fùNôtLÞdÏm, AYlùTVÚdÏ B[ô]ôÛm, BiPY¬u Á§ÚkR Ru Sm©dûLûV CZkÕ®P®pûX. YôrdûL«p Sôm G§oùLôsÞm LxPm. úRôp®, HUôt\eLs SmûU BiPY¬PªÚkÕ ©¬jÕ®Pd áPôÕ. Uô\ôL, BiPYûW Sôm ùSÚe¡ YôZ AûY HÕYôL úYiÓm.

©WfNû]L°p AªrkÕ®PôUp BiPYûW ¡h¥f úNÚm UdLs AYÚûPV ©WNu]jûR EQWØ¥Ùm. AYÚûPV BºoYôRj§u YôndLôXôL Uô\Üm Ø¥Ùm. U²R]ôL UiÔX¡p AYR¬dÏm Øu]ôL, éªdÏ YkR ¡±vÕûYúV LôQdá¥V £Xôd¡Vm CkRl ùTiÔdÏd ¡ûPjRÕ. JÚ Øû\VpX, CÚØû\ (13:3,9) "¿ LolTkR¬jÕ JÚ ÏUôWû]l ùTßYôn’ Gu\ SpX ùNn§úVôÓ BiPYo CYû[f Nk§jRôo. R²VôLÜm, LQYú]ôÓ úNokÕm RôeLs ùTtù\ÓdLl úTôÏm ULû] Gq®RUôL JÚ SNúWV]ôL Y[odL úYiÓùUuß úLhP±kRôs. (YN]m 4,5,13,14) "A§NVm" Gu\ SôUj§û]d ùLôiPYûW R¬£jÕ AYo Yô«u YôojûRLû[d úLhÓm, AYo Typ«òPôL Yô]j§tÏ GÝm©f ùNu\ûRÙm TôodÏm Tôd¡Vm ùTt\ôs CYs. BiPYúWôÓ CYs ùLôi¥ÚkR Id¡VúU, TVkÕ SÓe¡d ùLôi¥ÚkR LQYàdÏ BßRp (YN]m 23) á\ûYjRÕ. CYÞûPV úTf£ypÚkÕ Sôm CYs JÚ ùRnYTd§Ùs[ ùTiU¦ Guß A±kÕ ùLôsÞ¡ú\ôm. Tôd¡VY§VôLÜm Lôi¡ú\ôm. LojRÚûPV YôojûRLû[f NkúR¡dLôUp, EߧVôL Sm©]ûRÙm Tôod¡ú\ôm. SmØûPV ù_Tj§tÏm T§p ¡ûPdL úYiÓUô]ôp SUdÏm CjRûLV ®ÑYôNØm, BiPY¬u YôojûR«p AûNdLØ¥VôR Sm©dûLÙm úYiÓm. AYûW ØÝÕUôL Sm©V§u TX]ôL, AYo ùNôu]T¥úV LÚÜtß JÚ ULû]l ùTtù\ÓjRôs. SôØm CkR®RUôL BºoY§dLlTÓúYôm. GlùTôÝÕ? AYÚûPV YôojûRûV AlT¥úV Htßd ùLôsÞmúTôÕ.

ULû]l ùTtù\ÓjÕ, BiPY¬u ¨VUj§uT¥ Y[ojR]o. YypûUªdL UL]ôL Y[okRYu G§¬«u áPôWj§ypÚkR JÚ ùTiûQ Uû]®VôLj ùR¬kùRÓjRúTôÕ CkRjRô«u Es[m GqY[Ü úYRû]l Th¥ÚdÏm? (14:3) ULàûPV ®TÃR BûN ®ÚmTjRLôR ®û[ÜLû[d ùLôiÓ YkRÕ. BûNVôLl ùTtù\ÓjR ULu AYoLÞdÏ ÕdLjûRd ùLôÓdLd á¥VY]ô¡®hPôu. B]ôÛm BiPY¬u YôojûR«uT¥ AYu CvWúYûX CÚTÕ YÚ`m ¨VôVm ®Nô¬jÕ, ùT v§V¬u ûLdÏ AYoLû[ ®Ó®dLdá¥V YpXY]ôL CÚkRôu. ULàûPV ÑV CfûNúV AYàûPV A¯ÜdÏd LôWQUôL AûUkÕ ®hPÕ. G²àm TûLYoL°u ûLL°ypÚkÕ SôhûP 20 YÚ`m R² JÚY]ôLd LôjR YypûUªdL ULû] Duù\ÓjÕ ÅhÓdÏm SôhÓdÏm SuûU ùNnRYs CkR ùRnY Td§ ùLôiP Uú]ôYô®u Uû]®. CYs SUdÏ JÚ SpX Uô§¬.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

14. £múNô²u Uû]®
¨VôVô§T§Ls A§LôWeLs 14, 15

"§m]ôj§úX ùTypvR¬u ÏUôWj§L°p JÚ ùTiûQd LiúPu; AYû[ G]dÏd ùLôs[úYiÓm (¨Vô 14:2) Gu\ôu........ AYs Gu LiÔdÏl ©¬VUô]Ys, AYû[úV G]dÏd ùLôs[úYiÓm Gu\ôu.’ (¨VôV 14:2,3). AYàûPV ùNôkR C]_]jRô¬Ûs[ ùTiL°p CpXôR AZÏ, ùTypvR¬u ÏUôWj§Ls Aû]Y¬Ûm CpXôR AZÏ CkRl ùTi¦Pm CÚkRÕ. CYs ¨fNVUôLl úTWZ¡VôL CÚk§ÚdL úYiÓm. AZ¡p JlTt\YÞm, ¨LWt\YÞUôL ®[e¡V ClúTûR A±®p Ïû\Üs[Y[ôL CÚkÕ ®hPôú[! CYs ùTVo SUdÏd á\lTP®pûX. ×\ AZÏ UhÓúU JÚ ùTiÔdÏ ¨mU§Vô], ¨ûXVô] YôrûYV°dL Ø¥VôÕ GuTRtÏ GÓjÕdLôhPôL ®[eÏ¡u\ôs CYs. "ùNükR¬Vm YgûNû]Ùs[Õ, AZÏm Åi’ Gu\ Oô²«u YôojûRLû[ ùUnl©dÏm YûL«p AûUkÕ®hPúR CYs YôrÜ! CußeáP Smªp GjRû]úTo ×\ AZÏdÏ Ød¡VjÕYm ùLôÓjÕ, ALAZûLd ϱjÕd LYûXÂ]UôL CÚd¡uú\ôm. ×\ AZûL GjRû] SôhLs ©¥jÕ ûYdLØ¥Ùm. "LojRÚdÏl TVlTÓ¡\ v§ÃúV ×LZlTÓYôs". CÕ Es[ô] AZÏ. CÕ ¨ûXdÏm AZÏ. CkRl ùTiÔûPV ×\ AZÏ AYÞdÏ JÚ YypûUVô], AZLô] LQYû]d ùLôÓjRÕ. CYs Ru AL AZ¡Ûm £±Õ AdLû\d Lôh¥«Úk§ÚkRôp JÚ ¨ûXVô] YôrûY, ªLf£\l×Pu Yôrk§ÚlTôs. ×\_ô§«p ©\k§ÚkRôÛm, LQYàPu úNokÕ CvWúYypu ¨VôVô§T§L°u Th¥VypÛm CPm ùTt±Úk§ÚlTôs. B]ôp CYú[ô LQYàdÏd Li¦Ùm YûXÙUô]ôs (©WNe¡ 7:25). ùTiLÞûPV TXÅ]m AYoLÞûPV Li½o Guù\ôÚ LÚjÕ EiÓ. CûR ùUnl©jÕ ®hPôú[ CYs. GlùTôÝÕm AÝRÝÕ Lô¬VjûRf Nô§dÏm ùTiL°Pm AYoLÞûPV LQYuUôÚdÏ ùYßl×jRôu ªÏm. ¨fNVôL Au× YWôÕ. Uô\ôL U] AÝjRm ªÏ§Vô¡ TpúYß ®Vô§Lû[ Yôe¡d ùLôsYo. ùTVo á\lTPôR CkR £múNô²u Uû]® AÝRÝÕ Nô§jRÕ Gu]? LQYàûPV ¨mU§ûVd ùLÓjRôs. Ru YôrûYÙm E«ûWÙm CZkRôs. AYÞûPV ùTtú\ôo, Et\ôo E\®]ÚûPV NôÜdÏm LôWQUô¡®hPôs. Au×f NúLôR¬úV Li½o £kÕY§]ôp SmØûPV £X £±V úRûYLs EP]¥VôLf Nk§dLlTPXôm. B]ôp Sm LQYoUôÚûPV CRV ÀPj§ypÚkÕ T¥lT¥VôL ¸úZ C\eL BWm©jÕ ®ÓúYôm. BûLVôp LôWQªpXôUp Li½ûW ÅQôdL úYiPôúU!

JÚ YpXûUªdL, CvWúYûX ¨VôVk¾odLd LojRWôp AàlTlThP JÚ ¨VôVô§T§ûV UQk§ÚkRôs CkRl ùTi.. CûYùVôußm CYÞdÏl ùT¬RôLj ùR¬V®pûX. LQY²u ùLüWYm CYÞdÏ Ød¡VUôLj úRôu\®pûX. AYàûPV YpXûU«u úUp AYÞdÏ Sm©dûL CpûX. CÚk§ÚkRôp Ruû]Ùm, Ru RLlTu ÅhûPÙm Ad¡²Vôp ÑhùP¬dL (YN]m 15) AYu ®PUôhPôu Gu\ ûR¬Vm Yk§ÚdÏm. TVm ALu±ÚdÏm. LQYàdÏj Ruû] Øt±ÛUôLd ùLôÓj§ÚkRôp Ut\ VôûWd ϱjÕm TVlTP úYi¥V§pûX. R]dÏm, Ru ÅhPôÚdÏm AYu úY VôL CÚk§ÚlTôu. LQYú]ôÓ úNokÕ úTôWô¥«ÚdLXôm. B]ôp CYs ùR¬kÕ ùLôiP Y¯, ÏßdÏ Y¯. Ru LQYu AYàûPV ùTtú\ôûW®P (YN]m 16) Ruû]l ùT¬RôLd LÚR úYiÓùUuß ¨û]jRôs. ARtLôL APm ©¥jRôs. SmªÛm GjRû]úTo UQm׬kR Uß®]ô¥úV LQYo Rôu ùNôpÛYûRj Rôu úLhL úYiÓùUuß ®Úmסuú\ôm. AúRôÓ ¨ßjÕ¡uú\ôUô? ARtÏm úUp G§oTôod¡uú\ôúU. ClT¥ ®Úmסu\ Sôm Sm LQY¬u ®ÚlTj§û] ¨û\úYtß¡uú\ôUô? Sm ùTtú\ôûWÙm, EPu ©\kRôûWÙm SmûUd ùLôiPYu úS£dL úYiPùUuß G§oTôodÏm Sôm AYûWl ùTtù\ÓjúRôÚdÏ E¬V U¬VôûR ùLôÓd¡uú\ôUô, AYo EPu ©\kúRôûW úS£d¡uú\ôUô? SmØûPV Au©]ôp, AWYûQl©]ôp Sm ÕûQYÚdÏ ¨mU§ûVd ùLôÓd¡uú\ôUô ApXÕ CkRl ùTi ùNnRÕ úTôX AÝÕ, BoT¬jÕ LQYûW AXh¥d ùLôi¥Úd¡uú\ôUô?(YN]m 17)

JÚ úLôTj§p úTôn®hPYu §ÚmT YÚYôu Gu\ ùTôßûU CYÞdÏm CpûX; CY°u ùTtú\ôÚdÏm CpûX. ®û[Ü CYs TVkRT¥úV SPkRÕ. £múNôu Ru úLôTjûR ùT vRoúUp LôhP AYoLs ReLÞûPV úLôTjûR CYs ÁÕm, CY°u Rôn RkûRV¬u ÁÕm Lôh¥®hP]úW (15:1-6). CWô_ úUuûUÙPu Yôrk§ÚdL úYi¥VYs A¨VôVUôL A¯kÕ ®hPôú[. FWô¬u YôojûRLÞdÏl TVkRôs(14:15). TVj§]ôp Ru RLlTu ÅhPôÚdÏ SuûU ùNnYRôL ¨û]jÕ AYoLÞûPV A¯ÜdÏ CYú[ LôWQUô¡®hPôs. (15:6). ùTiÔdÏl ©\kR Åh¥u úUp TôNm CÚdL úYiÓm. AúR úYû[«p Ru LQY²PØm Au×m, Sm©dûLÙm CÚdL úYiÓm. Ut\YoLs G§¬p AYû] ®hÓdùLôÓdLd áPôÕ. ùTi NUúVô£RUôL SPkRôp CÚ ÅÓm ÑLlTÓm. ApXÕ CkRf £múNô²u, ùTVoá\lTPôR Uû]®ûVl úTôXúY ùLôiPYàdÏm, ùTt\YoLÞdÏm BTjûR ®û[®dLd á¥VYoL[ôL Uô± ®ÓYo.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

15. ÁLô®u Rôn =¨VôVô§T§Ls 17

¨VôVô§T§Ls 17 Bm A§LôWj§p Sôm JÚ ùTiûQf Nk§d¡uú\ôm. CYs ùTVo á\lTP®pûX. B]ôs CYs ÁLô®u Rôn Guß A±¡ú\ôm. Ru ULàdÏ At×RUôL ÁLô Guß ùTV¬h¥ÚkRôs. ÁLô Gu\ ùTVÚdÏ "ùVúLôYôÜdÏ ¨LWô]Yo Vôo’ Guß ùTôÚs. ¨LWt\ JúW úRY]ô¡V LojRûW A±kRY[ô«ÚkRôs. B]ôp GlùTôÝÕ CYÞûPV Yôr®p B®dϬV N¬Ü úSokRÕ Guß ùR¬V®pûX. CYÞûPV YôojûRLÞm ùNVÛm LojRûW ®hÓ ªLÜm çWUôL ®X¡l úTôn®hPôs GuTûR SUdÏj ùR¬®d¡u\]. AûY SUdÏ ®úN`UôLj RônUôÚdÏf £X GfN¬l×dûLû[ ùLôÓd¡u\Õ.

RôúV ÏZkûR«u Øu Uô§¬. ©\kR ÏZkûR, Rô«u ØLjûRjRôu ØRypp Tôod¡u\Õ. Rô«PªÚkÕRôu ØRp YôojûRûVd Ltßd ùLôsÞ¡\Õ. RôÙPu A§L úSWm ùNXY¯dÏm ÏZkûR, Ru Rô«PªÚkÕ TX Lô¬VeLû[d LtßdùLôs¡u\Õ. CR]ôpRôu, "RôûVl úTôX ©sû[, èûXl úTôXf úNûX’ Gu\ TZùUô¯ YZd¡p YkRÕ úTôÛm. "RôûVl TôojRôp úTôÕm, ULû[l Tt±j ùR¬kÕ ùLôs[Xôm’ Gu¡u\]o. Rô«u RôdLm ©sû[«²Pj§p ªL A§Lm. "Øu Ho úTôÏm Y¯Rôu ©u Ho úTôÏm". ùRnYTd§ ¨û\kR JÚ ùTiQôp AYs ÏÓmTm SpY¯lTÓm. Y¯ ®X¡l úTôÏm ©sû[Lû[Ùm RuàûPV ù_Tj§]ôp, SpX Uô§¬«]ôp ÁhÓd ùLôiP RônUôo Smªp Aú]Lo Es[]o. B]ôp Sôm ¨VôVô§T§Ls 17 Bm A§LôWj§p TôodÏm ùTiúQô, Ru ULàdÏ SpX GÓjÕdLôhPôL CÚdL®pûX. ùRnY TVj§p Y[odL®pûX. Ru ULàdÏ SpX ùTVûWj ùR¬kùRÓjR ClùTiQôp BiPY¬u LhPû[LÞdÏd ¸rlT¥V Ø¥V®pûX. "úUúX Yô]j§Ûm, ¸úZ 骫Ûm, 骫u¸rj Ri½¬Ûm EiPô«Úd¡\ûYLÞdÏ JlTô] JÚ ùNôìTjûRVô¡Ûm VôùRôÚ ®d¡WLjûRVô¡Ûm ¿ E]dÏ EiPôdL úYiPôm’ Gu\ CWiPôm LtTû]ûV Õ¦LWUôL Áß¡\Y[ôL CÚd¡u\ôs. ®û[YôL CYÞûPV ULu ®d¡WL BWôRû]dLôW]ô¡ ®Ó¡u\ôu. ©u AYu NkR§. ©u× úX® úLôj§WjûRf úNokR JÚYu, AûRj ùRôPokÕ JÚ úLôj§WúU ûR¬VUôL ®d¡WLeLû[ BWô§d¡u\ YoL[ôL Uô± ®Ó¡u\]o.

Rôàm LtTû]Lû[d ûLdùLôs[®pûX. Ru ©sû[LÞdÏm AûYLû[l úTô§dL®pûX. ϱlTôL "L[Ü ùNnVôúR" Gu\ LtTû]ûV Ru ULàdÏl úTô§j§Úk§ÚkRôp, AYu ¨fNVUôL Ru Rô«u TQj§û]úVj §Ú¥«ÚdLUôhPôu. CYs ©WmûTd ûLVôiÓ(¿§ùUô¯Ls 13:24) ULû] Y[odLj RY±®hPôs. £ß YV§ypÚkúR SuûUùVÕ, ¾ûUùVÕ Guß ùNôpypdùLôÓjÕ, Y¯ ®XÏm ©sû[Lû[ Au×Pu Li¥jÕ SPjR CYÞdÏj ùR¬V®pûX. "TQ BûN GpXôj ¾ûUdÏm úYWô«Úd¡\Õ...." (1¾úUôjúRÙ 6:10) GuTûR CYÞm A±k§ÚdL®pûX, ULàdÏm Ltßj RW®pûX. CYÞûPV TQ BûN ULàdÏm YkRÕ. AkRl TQ BûNúV AYû]j §ÚP]ôd¡VÕ.

úYRj§u A¥lTûP«p AûUjÕdùLôsÞm YôrÜ SUdÏm, Ut\YoLÞdÏm TV]°dÏm. "®ÑYô£ TR\ôu" GuTÕ CYoLÞdÏj ùR¬Ùm. ÅQôLl úTÑm YôojûRLÞdÏ Sôm LQdÏdùLôl×®dL úYiÓùUuß CYoLs A±Yo. Õ§jRÛm, N©jRÛm JúW Yô«ypÚkÕ ×\lTPôÕ GuTûRÙm SuÏ A±k§ÚlTo. CYoLÞûPV ùNôpÛm, ùNVÛm Ju\ô«ÚdÏm. GpXôYt±tÏm úUXôL úRYàdÏ U¡ûUVô] YôojûRLû[l úTÑYôoLs, ùNnYôoLs. CeÏ Sôm TôodÏm ùTiúQô úUtá±V GpXôYt±tÏm G§¬ûPVô]d Lô¬VeLû[f ùNnYûRl Tôod¡uú\ôm. T¥lT¥VôL ®d¡WL BWôRû]dÏ CYoLs §Úm×YûR CeúL Sôm Tôod¡uú\ôm. CYÞûPV ùRnY TVUt\ YôrúY CYÞûP ULàdÏ Li¦VôL AûU¡\Õ. SmØûPV ©sû[Ls ùNôp úTfÑ úLhL®pûX, ¸rlT¥V®pûX, ùRnYTVUtß AûX¡\ôoLú[ Guß ×Xm×m AÚûUf NúLôR¬Lú[ ØRXôYÕ úRYàûPV ©WNu]j§p, úYRj§u ùY°fNj§p EeLû[ ¿eLú[ BWônkÕ TôÚeLs. "úYRû] EiPôdÏm Y¯ Gu²Pj§p EiúPô Guß TôojÕ, ¨j§V Y¯«úX Guû] SPjÕm’ (Ne¸Rm 139:24) Guß EeLÞdLôL ù_©ÙeLs. ©u× EeLs ©sû[LÞdLôL ù_©ÙeLs. ù_TjûRd úLhÏm LojRo ¨fNVUôL EeLs ©sû[Lû[ ¿§«u Y¯«p SPjÕYôo. úRYàdúL U¡ûU.


úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

16. CdLúTôj§u RôVôo
1 NôØúYp 4: 19 þ 22

Cl ùTi¦u ùTVûW SôU±úVôm. YN]m 19Cp ©ù]Lô£u Uû]®Vô¡V Hyp«u UÚULs Guß SUdÏ A±ØLlTÓjRlTÓ¡\ôs. CkRl ùTi, CvWúYXÚdùLpXôm BNô¬VWôL CÚkR Gyp«u Åh¥tÏ UÚUL[ôLl úTô]ôs. Aû]jÕ C[m UeûLVûWl úTôuú\ B«WUô«Wm L]ÜLÞPu ×ÏkR Åh¥p A¥ùVÓjÕ ûYj§ÚlTôs. L]ÜLs ùUnlThP]Yô? BNô¬VÚûPV ÅhÓ UÚUL[ôL B®dϬV Yôr®p Øuú]t\m LiPô[ô? Ruû]úV úS£jÕ R]dLôLúY YôrkR LQYu CYÞdÏ AûUkRô]ô? LiÔdÏm U]ÕdÏm C²V LQYàPu YôrkÕ Ñ¡jRô[ô? 2NôØúYp 2: 12,-17,22,-25 YN]eL°p á\l ThÓs[ûYLs úUtá±V GûRÙúU AYs AàT®dL®pûX Gußm, AYs C²VùRôÚ CpX\ YôrdûL YôZ®pûXùVußm áß¡\Õ. LPûUdùL] Uû]®VôL YôrkÕ AYoLs ÏX Yô¬ûNf ÑUkRôs. YôrkR LôXj§Ûm Ñ¡j§ÚdL®pûX. ¨mU§Vô] UWQØm CYû[ BhùLôs[®pûX. CYû[l úTôuú\ úYRôLUj§p Cuù]ôÚ ùTiÔm LolT úYRû]lThÓ, JÚ ULû] Duù\ÓjR YWXôtû\ B§VôLUm 35: 16þ18 YN]eL°p Tôod¡uú\ôm. CÚYÚúU Bi ©sû[Lû[l ùTtù\ÓjÕ ùTV¬hP]o. UWQØm AYoLû[ BhùLôiPÕ. CYoLs CÚY¬Ûm ªLÜm T¬RôTjÕdϬVYs Vôo Gu\ôp AÕ ©ù]Lô£u Uû]®Vô¡V CkRl ùTiRôu. WôúLypu UWQj RÚYô«p AYû[ E«Wôn úS£jR AYÞûPV Au×d LQYu AÚ¡ypÚkRôu. AYs E«úWôÓ CÚdÏmúTôÕm Ru LQY²u AuûTl T¬éWQUôL AàT®jRôs. C\dÏmúTôÕm Ru LQY²u AÚLôûUûV EQok§ÚdL úYiÓm. Rôu Duù\ÓjR ULu AuTôL Y[odLlTÓYôu Gu\ ¨fNVØm CÚk§ÚdÏm. B]ôp CkRl úTûRdúLô LQY²u Au×m, AWYûQl×m, AÚLôûUÙm L]YôLúY CÚkRÕ. Cߧ êfûN ®ÓmúTôÕ, "CdLúTôj þ U¡ûU CvWúYûX ®hÓl úTô«tß" GuTÕRôu AYÞûPV ¨û]YôL CÚkRÕ. AûRúV Ru ULàdÏl ùTVWôL ûYjRôs. ULû]l TôodLÜm ®ÚmT®pûX. AdÏZkûR«u úUp £kûR ûYdLÜm CpûX (2NôØúYp 4:19---22)

CvWúYXÚdúL BNô¬VWô] Hyp«u ÏÓmTj§tÏ UÚUL[ôL YôZl úTô]ôs. G§oTôol×LÞPu LQY²u Åh¥tÏf ùNu\YÞdÏd ¡ûPjRùRu]úYô HUôt\úU. _]eLÞdÏ B®dϬV RLlT]ôL CÚdL úYi¥V, BNô¬V YmNj§p ©\kR AYÞûPV LQYú]ô Õ¦LWUôLl TôYm ùNnRôu. LojRÚûPV TypûV ANhûP Ti¦]ôu. (YN]m 12þ17)Uû]®dÏj ÕúWôLm ùNn¡\Y]ôL CÚkRôu (22) BNô¬V F¯VjûRúV AYu YmNm CZlTRtÏ AYu LôWQUô]ôu (2:27þ36).

Sm©dûL CZkR ¨ûX«p LolTkR¬jRôs. JÚ Lol©¦ ùTiÔdÏd ¡ûPj§ÚdL úYi¥V U] AûU§ CYÞdÏd ¡ûPdL®pûX. ©WfNû] LÞdÏúUp ©WfNû]. CRtùLpXôm ØjRônlTôL úRYàûPV ùTh¥Ùm ©¥ThÓl úTô«tù\ußm, RuàûPV UôU]ôÚm, LQYÚm C\kÕ ®hPôoL ù[ußm úLs®lThPôs. A§of£úUp A§of£. ®û[YôLl ©WNY úYRû]. Bi ULû]l ùTtù\ÓjRôs. ®Wd§«u ®°m©p CÚkR AYÞdÏj Rôu LÚ®p ÑUkÕ ùTtù\ÓjR ULû]l TôodLÜm ®ÚlTªpûX. U¡ûUúV CvWúYûX ®hÓ ¿e¡]©u× NkúRô`lTP Gu] CÚd¡\Õ Guß ¨û]jÕ®hPôs úTôÛm. AYÞûPV U]lúTôWôhPØm, TôWØm YôZl ©¥dLôR ¨ûXÙm AYÞdÏ UWQjûRd ùLôiÓ YkRÕ. CkRl ùTiûQd ϱjÕl T¥dÏm VôYÚdÏm CYsÁÕ CWdLm úRôußm. BNô¬VàûPV Åh¥tÏ UÚUL[ôLl úTô] CYs. "Nj§V úYRm AYu Yô«p CÚdÏm (Up¡Vô 2:6) Guß G§oTôoj§ÚdLXôm. LojRûW A§LUôL úS£jR CYs, "BNô¬VàûPV Yô«p úYRjûRj úRPXôm" (Up¡Vô 2:7) Guß ¨û]j§ÚdLXôm. B]ôp AYs AeÏ LiPúRô, Y¯ûV ®hÓ ®X¡ AúSLûW CP\l Ti¦]YoLû[Ùm, úX®«u EPuT¥dûLûVd ùLÓjÕlúTôhPYoL°u Th¥Vypp Ru LQYû]Ùm AYàûPV NúLôRWû]ÙmRôu. LPûUdLôL Uû]®VôL YôrkRôs. Ko Bi ULûYÙm Duù\ÓjRôs. Auû\V CvWúYypu ãr¨ûXdúLt\ JÚ ùTVûWj Ru ULàdÏ ûYjRYs ÏZkûRûVl Tt±d LYûXlTPÜm CpûX, ARu úUp £kûR ûYdLÜm CpûX. AYÞûPV E«o ©¬kRRÕ. EXLj§tÏ CYs JÚ ÕoTôd¡VNôyp. B]ôp BiPYÚdLÓjR Lô¬VeL°p CYs Tôd¡VY§úV. CYs ¨û]ùYpXôm BiPYûWlTt±Ùm, AYÚûPV EPuT¥dûLl ùTh¥ûVl Tt±ÙúU CÚkRÕ. ¨j§Vj§úX Sôm CYû[ ¨fNVUôLf Nk§dLXôm. Cußm SmªûPV AúSL CdLúTôj§u RôVôoLs Es[]o. ÕúWôLªûZdÏm LQYuUôo, ùRnYTVUt\, UônUôXm ¨û\kR ×ÏkR ÅÓLs, VôûW Sm×YÕ Guß §ûLdÏm UôkRo. Auß AYs ûL«p GÝRlThP úYRôLUm CpX. Cuß SUdÏ LojR¬u úYRm CÚd¡u\Õ. Auß AYÞdÏ CWhNLo ¨ZXôLj ùR¬kRôo. Cuß SUdLôLj Ruà«ûW DkR ÁhTo SmúUô¥Úd¡\ôo. AYûW Sm×múTôÕ Sm ãr¨ûXûV Uôt±l úTôÓYôo. Sm©dûL AÚÞYôo. SmûU Tôd¡VNô L[ôL UôtßYôo.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

17. Ri½o GÓdL YkR ùTiLs
1 NôØúYp 9:11þ13

ClùTôÝúR AÖd¡WL LôXm þ ClùTôÝúR CWhN¦V Sôs" 2ùLô¬k§Vo 6:2
SmªPm LojRo ùLôÓjÕs[ ùTôßl× GqY[Ü ®ûWYôL ¨û\úYt\ úYi¥VùRuTRû] CkR YN]m SUdÏj ùR¬®d¡u\Õ. ùNôpX úYi¥V ùNn§ûVf N¬Vô] úSWj§p N¬Vô] YôojûRL[ôp ùNôpX úYiÓm. ¿ ùNôpXlúTô¡u\ ùNn§ E]dÏ Su\ôLj ùR¬k§ÚdL úYiÓm. ùR°Yô] YôojûRLs úYiÓm. AlùTôÝÕRôu AÕ úLhTYoL°u U]§p T§Ùm. AûR AYoLs HtßdùLôsÞmúTôÕ AÕ AYoL°u Yôr®p ¡¬ûV ùNnÙm.

JÚ NêLl T¦ùNnÙm ¨ßY]j§u êXUôLl ùTiLÞdÏ UhÓm CXYN GÛm×l T¬úNôRû] ØLôm Juû\ GeLs ùR¬®ypÚkR JÚ §ÚUQ UiPTj§p SPj§]ôoLs. AûRd úLs®lThÓ AeÏ ùNuß T¬úNôRû] ùNnÕ ùLôiP TdLjÕ ÅhÓlùTi Gu²Pm AûRd á±]ôs. Sôàm ùNuú\u. ARu©u× G]dÏj ùR¬kRYoL°Pm Sôàm AûRl Tt±d á±ú]u. JÚ NôRôWQ UÚjÕYl T¬úNôRû]. CûRd LôiúTô¬Pm UhÓUpXôÕ, AiûP AVXLjRôÚdÏm ùNôpX ®ûW¡uú\ôm. CmûUdÏm UßûUdÏm ELkR Sm©dûLV°dLYpX SpX ùNn§ SmªPm EiúP. LôX RôURm TiQôUp ARû] A±®dL úYi¥V LPûU SUdÏiPpXYô! UßT¥Ùm CkR Yônl×d ¡hPôUp úTôn®PÜm Nôj§VØiúP!

1NôØúYp 9:11þ13 YûW«p Es[ YN]eL°p YÚm ùTiLû[l TôÚeLs. CYoLÞûPV ùTVoLs á\lTP®pûX. "Ri½o GÓdL YkR ùTiLs" Guß UhÓm Lôi¡ú\ôm. ReLÞûPV Au\ôP úYûXLû[f ùNnÕ ùLôi¥ÚkR ùTiLs. AYoLÞûPV YZdLUô] úYûXLÞdÏ SÓ®p ReLÞûPV YÚeLôX AWNàdÏ JÚ ER® ùNnÙm Yônl× AYoLÞdÏd ¡ûPjRÕ. ¡ûPjR YônlûT SuÏ TVuTÓj§d ùLôiPôoLs. CkRl ùTiLÞdÏ, AqîÚdÏ YkÕ úTôÏm ¾oLLR¬£ûVlTt± SuÏ ùR¬k§ÚkRÕ. AYo YÚm úSWm, AYÚûPV TZdLYZdLeLû[d ϱjÕ ùR°YôLj ùR¬kÕ ûYj§ÚkRôoLs. "¾®WUônl úTôeLs............ EPú] úTôeLs........ Ck úSWj§úX AYoLû[d LiÓ ùLôs[Xôm" Gu\ YôojûRLs CRû] SUdÏ EߧlTÓjÕ¡u\Õ. £X YôojûRL°p CvWúYypu AWN]ôL ùR¬kùRÓdLlTP CÚkRYÚdÏ GqY[Ü ùT¬V ER®ûVf ùNnÕ®hP]o CkRl ùTiLs! NÜp N¬Vô] úSWj§p NôØúYûXf Nk§dL ER®]o CkRl ùTiLs. NÜp CvWúYypu CWô_ôYôLj ùR¬kùRÓdLlThÓ A©ú`Lm TiQlThPÜPu AYûW CWô_ôYôLl TôojR CkRl ùTiLÞdÏ GqY[Ü BfN¬VUôLÜm, U¡rf£VôLÜm CÚk§ÚdÏm. RôeLs CkR CWô_ôûY ØLØLUôLl TôojÕl úT£]ûR Aû]Y¬PØm á± U¡rk§ÚlTo.

SôØeáP SmØûPV CWô_ô§ CWô_ôÜdÏ F¯Vm ùNnVXôm. SmØûPV Au\ôP AÛYpLû[ LY²jÕdùLôiúP TWU G_UôàdÏm úYûX ùNnV Ø¥Ùm. Cq úYûXûVf ùNnV SUdÏ SmØûPV BiPYûWlTt± Su\ôLj ùR¬k§ÚdL úYiÓm. AYúWôÓ SUdÏ SpX Id¡Vm CÚdLúYiÓm. AYûWlTt±j ùR¬kÕ ùLôs[ôUp AYûW Ut\YoLÞdÏd LôhP SmUôp CVXôÕ. CkRl ùTiLÞdÏf NôØúYûXd ϱjR Aû]jÕ ®TWeLÞm ùR¬k§ÚkRT¥«]ôpRôu NÜûXf N¬VôL Y¯SPj§]ôoLs. CWh£l©u ùNn§Ùm ªLÜm AYNWUôL A±®dLlTP úYi¥VùRôuß. Sôû[ SUdÏf ùNôkRUpX. Sôû[V §]j§tLôLd Lôj§ÚkRôp AûRl TôodL CVXôUp úTô]ôÛm úTôÏm. NÜÛdÏeáP CkR ¨ûXRôu. AkR Sôû[j RY\®hPôp NôØúYûXf Nk§dL Ø¥VôUp úTô«ÚdLXôm.

NÜûXj úR¥ CkRl ùTiLs úTôL®pûX. AúR úYû[«p ReLÞdÏd ¡ûPjR YônlûT SuÏ TVuTÓj§d ùLôiPôoLs. Cû\T¦ ùNnYRtÏd RÏkR NUVm, CPm, ùTôÚs HYÛdLôLd Lôj§ÚdL AY£VªpûX. YPSôh¥tÏf ùNpX úYiÓ ùUuT§pûX. ¿eLs Au\ôPm Nk§dÏm UdLÞdÏ EeLs YôrdûL«u êXm, YôojûRL°u êXm, ùNVpL°u êXm AYÚdÏl T¦ ùNnVXôm. CRtÏ úYi¥V ªL Ød¡VUô] Rϧ AYûWd ϱjÕ ¿eLs Su\ôL A±k§ÚdL úYiÓm. AYÚûPV Au× EeLû[ ùSÚd¡ HY úYiÓm. AYo EeLÞdÏ BiPYWôL CÚdL úYiÓm. Cuàm Hu Lôj§Úd¡ÈoLs? ù_©jÕ BWm©ÙeLs EeLs F¯VjûR! úRYàûPV ¡ÚûT EeLú[ô¥ÚdLhÓm.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

18. GkúRô¬u AgN]m (ϱ) Tôod¡\ ùTi
(1 NôØúYp 28:7 -25)

CvWúYypu ØRp AWN]ôLj ùR¬kÕ ùLôs[lThPYo NÜp CWô_ô. AYÚûPV BWmTm Su\ôL CÚkRÕ. TR® úUôLØm, EXL BûNÙm, RtùTÚûUÙm, ùTôßûU«uûUÙm AYûW LojRÚdÏd ¸rT¥VôRYWôL Uôt±VÕ. (1NôØúYp 13:9, 1NôØúYp 15). ùTypvRo úTôÚdÏ BVjRUô«]o. NÜp ùTypvR¬u TûPûVd LiPúTôÕ TVkÕ SÓe¡]ôo. BúXôNû]f ùNôpX NôØúYÛm CpûX AYo C\kÕ úTô]ôo.(1NôØúYp 28:3). LojR¬Pj§p ®Nô¬jRúTôÕ AYÚdÏ AY¬PªÚkR GkR T§Ûm ¡ûPdL®pûX. LXe¡j R®jRôo. LojR¬u £jRj§tÏ Jl×dùLôÓjÕ Øuú]\ U]ªpûX. ClúTôÕ AYo ϱùNôpÛ¡\ ùTiûQj úRÓ¡\ôo. ©Nô£u ûLVôhLû[j úR¥ AûX¡\ôo. AgN]m Tôod¡\YoLÞm, ϱ ùNôpÛ¡\YoLÞm LojR¬u YôojûRdÏd ¸rlT¥VôRYoLs. AYoLs UWQRiPû]dÏ E¬VYoLs. AYoLs LpùX±ÙiÓ NôLúYiÓm. (úX®VWôLUm 20:27). "ã²VdLô¬ûV E«úWôúP ûYdLúYiPôm (Vôj§WôLUm 22:18) ClT¥ LojRWôp UWQ Bd¡û]dÏ EhThP ùTiûQjRôu NÜp AWNu Ru G§oLôXjûR A±V úR¥f ùNu\ôo. AYo ùNu\Õ GkúRô¬ ÚkR AgN]m Tôod¡u\ JÚ ùTiûQ. Guú] T¬RôTm!

CYs NôjRô²u ûLdáyp B]ôÛm ùTiLÞdúL E¬V £X Ti×LÞm CY°Pm CÚkR]. Ru Ø¥ûY AYs êXUôL A±kÕ ùLôiP NÜp ªLÜm TVkÕ LXe¡j RûW«úX ®ÝkÕ ¡PkRôo. CkRl ùTi¦Pm EXL Oô]m A§LUôL CÚkRûR AYs úTf£ ÚkÕ Sôm LiÓ ùLôs[Xôm. ØRXôYRôL ªL úSoj§Vôn úT£ Ru E«ÚdÏ Ej§WYôRm Yôe¡d ùLôsÞ¡\ôs (1NôØúYp 18:9,10)

©u× AWNu úLhÓdùLôiPT¥ B®ÙXúLôÓ ùRôPo× ùLôs¡\ôs. NÜp ®Úm©V ùNn§ ¡ûPdL®pûX. AYÚûPV UWQm ¨fNVùUußm, AÕÜm UßSôú[ CÕ úS¬Óm Gu\ ùNn§ûVd úLhPÜPu UWQTVj§]ôp LXe¡j R®d¡\ôo NÜp. AÕ UhÓUpX, ùNn§ûVd úLhPÜPu NÜp RûW«úX ®ÝkÕ ¡Pd¡\ôo. N¬VôLf Nôl©PôRRôp ªLÜm TXÅ]UôL CÚd¡\ôo. YN]m 19,20. ClT¥d ¡Pd¡u\Y¬Pm ûR¬VUôLl CYs úTÑYûR YN]m 21Cp TôodLXôm. Sôu Gu E«ÚdÏl TVlTPôUp Eu YôojûRûVd úLhúPu. ClùTôÝÕm ¿eLs Gu YôojûRûVd úLhL úYiÓùUuß ¨Rô]UôLl úTÑ¡u\ôs. EXL Oô]jÕPu ¨Rô]UôLj §hPªhÓd Lô¬VeLû[f ùNn¡u\ ùTiQôL CYû[d Lôi¡ú\ôm.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

19. úU®úTôúNj§u Rô§ 2 NôØúYp 4:4

Tu]ôhÓ ¨ßY]ùUôu±p úYûX ùNnÙm RmT§VÚdÏ ûL¨û\V YÚUô]m. YN§Vô] YôrdûL. HÝ UôRm ¨û\kR JÚ ÏZkûR. AkRd ÏZkûRûV LY²jÕd ùLôs[ Sm©dûLVô] ¨ßY]m £Tô¬Ñ ùNnR JÚ ùTiûQ úYûXdÏ AUoj§]o. AkRj RmT§Vo úYûXdÏf ùNu\ÜPu CkR BVô ÏZkûR«u SpX EûPLû[d Lû[kÕ ®hÓ ¡¯kR AÝdÏ EûPûV UôtßYôs. ÏZkûRdÏl Tôypp UVdL UÚkÕ LXkÕ ×LhÓYôs. ©u× CkRd ÏZkûRûV JÚ ©fûNLô¬«Pm ùLôÓjÕ ®ÓYôs. ÏZkûRdÏ YôPûLVôL ìTôn 100 §]Øm CYÞdÏd ùLôÓdLlTÓm. ÏZkûRûV ©fûNdLô¬ÙPu Aàl©®hP CYs Su\ôLf Nôl©hÓ®hP YN§VôL úNôTô®p AUokÕ ùLôiÓ ùRôûXdLôh£«p LôhPlTÓm ùSÓkùRôPoLs, §ûWlTPeLs Guß YôrdûLûV Su\ôLúY AàT®jÕd ùLôi¥ÚkRôs. JÚ Sôs ÏZkûR«u Rô«tÏ EPp¨ûX N¬«pXôUp úTôn®hPÕ. YZdLUôL ÅÓ §Úm×YûR ®P Øu]RôLúY YkRôs. Åh¥p ÏZkûRûVd LôQ®pûX. ÏZkûR GeúL Guß úLhPRtÏ BVô Øuàm ©uàm ØWQôLl úT£]ôs. ªWh¥d úLhP ùTôÝÕ EiûUûVd Ld¡®hPôs. ùTt\YÞdÏ A§of£. UôûX«p Åh¥tÏd ùLôiÓYWlThP ÏZkûR UVdLUôL CÚkRÕ. A§of£«]ôp AWiÓúTô] ùTtú\ôo CkR SôhûP®húP úTôn®P ØVt£ ùNnÕ ùLôi¥Úd¡u\ôoLs Guß ûPmv Bl Ck§Vô, ùTeLðÚ T§l©p Yô£júRu. A§of£«p Eû\kÕ úTô«ÚkR G]dÏ úYRôLUj§p 2 NôØúYp 4:4 á\lThÓs[ JÚ BVô ¨û]®p YkRôs.

CkRl ùTi¦u ùTVo SUdÏj ùR¬VôÕ. B]ôp CYs Sm©dûLdϬVY[ôL CÚkRôs. CY°u ùTôßl©p JÚ AW£[eÏUôWu Y[okRôu. CvWúY u ØRp CWô_ôYô¡V NÜ u úTWu CYu. IkÕ YVÕ ¨Wm©V CkRd ÏZkûR Ru ùTtú\ô¬Pm ùNXY¯jR úSWjûR ®P RuàûPV BVô®Pm A§L úSWjûRf ùNXY¯j§ÚdL úYiÓm. ThPjÕ C[YWNàdÏm AYàûPV Uû]®dÏm GjRû]úVô ùTôßl×dLs. Sôh¥u SX²úX AdLû\ ùLôiÓ ùNVpTÓm CYoLÞdÏ ReLs ÏZkRL°Pm A§L úSWm ùNXY¯dL Ø¥VôÕ. ÏZkûRLû[l ùTÚmTôÛm Rô§Ls ApXÕ BVôdLs LY²jÕd ùLôsYÕ YZdLm. CYoLs Sm©dûLdϬVYoL[ôL, EiûUÙs[YoL[ôL, ùTôßl×s[YoL[ôL. Ru]Xm úTQôÕ ÏZkûRûVd LY²lTYoL[ôL CÚdLúYiÓm.

úU®úTôúNj§u Rô§Ùm ClT¥lThP JÚ ùTiQôLjRôu CÚk§ÚdL úYiÓm. ùTypv§VÚPu úS¬hP úTô¬p CvWúYypu AWN]ô¡V NÜÛm, AYÚûPV êuß ULuLÞm ùLôpXlThP]o. AYoL°p CkRd ÏZkûR«u RkûRVô¡V úVô]jRôàm JÚYo. AWNÚm, AYo UdLÞm úTô¬p ùLôpXlThPÜPú] Sôh¥p ÏZlTm ªÏm. AÓjÕ Gu] úS¬Óm Guß VôÚdÏm ùR¬VôÕ. AYWYo ReLs E«ûWÙm, EPûULû[Ùm TôÕLôjÕdùLôs[ ØVÛYo. G§¬ SôhPYo úTô¬p ùYu\ÜPu ØRXôYÕ AWiUû]«p ×ÏkÕ A§ypÚlTYoLû[d ùLôuß, AWiUû]ûVd ùLôsû[V¥lTo. AWN Yô¬ÑLû[ A¯lTÕRôu AYoL[Õ ØRp úYûXVôL CÚdÏm. CkRl ùTi úTô¬úX CvWúYypu AWNo ùLôpXlThPûRÙm, Ru SôÓ úTô¬p úRôtß®hP ùNn§ûVÙm úLs®lThPôs. AÓjÕ TûLYo AWiUû]dÏs ×ÏkÕ ®ÓYo GuTûR A±kRÜPu Ruà«o LôjRôp úTôÕùUuß KP®pûX. Ru ùTôßl© ÚkR IkÕ YVÕ £ßYû]j çd¡dùLôiÓ K¥]ôs. E«ÚdÏ TVkÕ KÓmúTôÕáP LPûUûV U\kRô°pûX. Ru E«ûWd LôjÕd ùLôsYûR®P Ru ùTôßl©p ®PlThP £ßYû]d LôdL úYiÓùUu\ AYô AY°Pm CÚkRÕ. (YN]m 4). LPûUÙQoúYôÓáP AYs Au× ªÏkRY[ôL CÚk§ÚdL úYiÓm. AR]ôpRôu Ru E«ûWl Tt±d LYûXlTP®pûX. IkÕ YVÕ £ßYû]j çd¡d ùLôiÓ AYNWUôL KÓmúTôÕ AYû]j RY\®hPôs. £ßYu ¸úZ ®ÝkRôu. CR]ôp AYàûPV CWiÓ LôpLÞm ØPUô¡ ®hPÕ Guß úYRôLUm áß¡\Õ.

CkR YN]j§tÏl ©u× CkRj Rô§ûVl Tt± Jußm GÝRlTP®pûX. LôVeLÞPàm, úYRû]ÙPàm úTôWô¥d ùLôi¥ÚkR £ßYû], GlT¥úVô úTôLhÓm Guß CkRl ùTi ¨fNVUôL ¨û]j§ÚdL UôhPôs. ùTtú\ôûW CZkÕ, AWN YôrdûLûV CZkÕ, A]ôûRVôL ®PlThP CkRf £ßYû] ¨fNVUôL EP²ÚkÕ LY²j§ÚlTôs Gu\ Sôm ¨û]dL HÕÜiÓ. AWNàdúL TôÕLôl©pXôR ãr¨ûX«p (YN]U 6þ8) CkRd ÏZkûRûV LÚjRôLl TôÕLôj§ÚdL úYiÓm. CYs JÚ ÑVSXYô§VôL CÚk§ÚkRôp Sôm úVô]jRô²u UL]ô¡V úU®úTôúNjûRl Tt± A±k§ÚdLúY Yônl©pûX. ØR p Sôm TôojR BVôÜdÏm CkRl ùTiÔdÏm Guú] ®j§VôNm. TQ BûN ©¥jR, Ru]XªdL AYs GeúL? AuúT EÚYô], Sm©dûLdϬV, LPûUÙQoÜ ªÏkR, Ru]XUt\ úU®úTôúNj§u Rô§ GeúL? ùTi¦túL E¬V RônûUÙQoÜ ùLôiP CkRl ùTi SmUû]YWôÛm úTôt\lTPj RdLYú[.

úYRôLUj§p ùTVo á\lTPôR ùTiLs

21. Sm©dûLdϬV úYûXdLô¬, ÅhÓdLô¬ 2 NôØúYp 17: 17, 19

CvWúYypúX ÏZlTm. AkSôh¥û] ùYt±LWUôLÜm, GpXôl ×LÝPàm BiÓ ùLôi¥ÚkR RôÅÕ AWNàdÏ CÕ JÚ úNôRû]d LôXm. LojRWôp ùR¬kùRÓdLlThÓ, LojRÚûPV £jRj§tÏd Lôj§ÚkR, AYÚûPV CÚRVjÕdÏ ELkR AWN]ôL BiÓ ùLôi¥ÚkR RôÅÕ AWNû]d L®rdL AYo ùTt\ ULú] N§ ùNn¡\ôu. ULàdÏm, Ru E«ÚdÏm TVkÕ KPúYi¥V ãr¨ûX RôÅÕ AWNàdÏ HtThPÕ. TVkÕ K¥VYûW ®hÓ®P U]§pûX AYÚûPV ULu AlNúXôØdÏ. JÚ ùTÚm TûPÙPu AYûWl ©uùRôPokÕ Auú\ AYûW A¯jÕ®ÓmT¥ A¡júRôlúTp BúXôNû]f ùNôpÛ¡\ôo. RôÅÕ AWNàdÏ EiûUVô] F¯VdLôW]ô¡V FNôn CÕ SpX BúXôNû] ApXùYußm, AYoLs ¨û]lTÕ úTôuß Lô¬Vm G°Rô]RpX ùYußm áß¡u\ôo. AÕUhÓUpX JÚ £ß úRôp® áP AlNúXôØdÏl ùT¬V Tô§lûT HtTÓj§ ®ÓùUuß (YN]m 9þ13) áß¡u\ôo. AR]ôp ùTÚm TûPÙPu AlNúXôúU úTôÚdÏf ùNpYÕ SpXÕ Guß BúXôNû] ùNôpÛ¡\ôo. RôÅÕdÏf £±Õ LôX AYLôNm HtTÓj§d ùLôÓlTRtLôL CkR BúXôNû]. CÕúY LojRÚûPV £jRØm. CRû] RôÅÕ AWNàdÏj ùR¬®dL úYiÓm. CÕ SPdLdá¥V Lô¬VUô? ùNn§ûVj ùR¬kÕ ùLôiÓ úTôL úVô]jRôàm, A¡UôÑm Lôj§Úd¡u\ôoLs. AWiUû]«p SPkR LXkÕûWVôPûX NôúRôd, A©VjRôo Gu\ ùTVo ùLôiP, RôÅÕ Uu]àdÏ ®ÑYôNUô], F¯VoLÞdÏj ùR¬®dLlThPÕ. Lôj§ÚkR úVô]jRôàdÏm, A¡UôÑdÏm Cf ùNn§ûVj ùR¬®dL AYoLs ùR¬kùRÓjRÕ VôûWj ùR¬ÙUô? JÚ úYûXdLô¬ûV. AYs VôÚûPV úYûXdLô¬ Guß Ï±l©hÓf ùNôpXl TP®pûX. NôúRôd ApXÕ A©VjRô¬u ÅhÓ úYûXdLô¬VôLúYô ApXÕ AYoLÞdÏj ùR¬kR úYûXdLô¬VôLúYô CÚk§ÚdLXôm. AYs GRtLôLj ùR¬kùRÓdLlThPôs?

CYs SmTj RÏkRYs. G_Uô] ®ÑYôNm ªÏ§VôLd ùLôiPYs. Oô]ØûPVYs. ùNn§ûVj ùR°YôLd á\YpXYs. AàlTÓm ùNn§ JÚ CWô_Rk§Wf ùNn§. CRû] YôojûRl ©NLôUp á\úYiÓm. ¡ûPj§ÚdÏm úSWm ªLÜm Ïû\Ü. CYs ªûLlTÓj§úVô, UhÓlTÓj§úVô úTN A±VôRYs. A]ôY£Vl úTfÑLÞdúLô, ùNnLÞdúLô EPu TPdáPôÕ. ÏZlTªu±j ùR°YôLl úTNúYiÓm. LôXjûRl ©WúVô_]lTÓj§d ùLôs[ úYiÓm. CkRl ùTi Ru G_Uô]oLÞdÏ EiûUÙs[Y[ôL CÚk§ÚdL úYiÓm. AR]ôp Rôu CYû[ Sm© CkRf ùNn§ AàlTlTÓ¡u\Õ. CÕ CYÞûPV SmTLj RuûUûV SUdÏd LôhÓ¡u\Õ. CÚRVj§p Oô]Øs[Yu LhPû[Lû[ Htßd ùLôsÞ¡\ôu. (¿§ùUô¯Ls 10:8) G_Uô] ®ÑYôNm CYÞdÏ UWQjûRd áP ùLôiÓ YWXôm. B]ôÛm CYs Ru E«ÚdÏ TVlTP®pûX. CkRl ùTVo á\lTPôR CkRl ùTi¦u ùNVp RôÅÕ AWN²u E«o LôdL ER®VÕ. RôÅÕ AWNu ÁiÓm A¬Vû]«p H\Üm Y¯ YÏjRÕ. AWNàdÏ CYs ùNnR ER® ùR¬VôUúX úTô«ÚdLXôm. B]ôp BiPYo CYû[ U\dL®pûX. Cû[d ϱjÕ úYRôLUj§p GÝRlThÓ CÚd¡u\Õ. SôØm, SôªÚdÏm CPj§p, SUdÏd ùLôÓdLlThP úYûX«p EiûUÙs[YoL[ôL CÚlúTôUô]ôp BiPYÚdÏ ELkR Tôj§WUôLf ùNVpTP Ø¥Ùm. AYÚûPV CWh£l©u §hPm ¨û\úY\, AYÚdÏ YôVôL, AYo ùLôÓdÏm ùNn§ûV UdLÞdÏd á± TVuTÓúYôm. ÅQô] YôojûRLû[d Ïû\lúTôm.

úVô]jRôàm, A¡UôÑm UtßùUôÚ BTjûRf Nk§jR]o. AYoLû[l Tt± AlNúXôØdÏj ùR¬®dLlThPÕ. AYoLû[l ©¥jÕ YÚmT¥ úNYoLû[ Aàl©]ôu. AYoLs TᬭÚkR JÚ Åh¥u Øt\j§­ÚkR ¡Qt±às C\e¡ Uû\kÕ ùLôiP]o. AkR ÅhÓdLô¬ Oô]UôL JÚ TôûV ¡Qt±uÁÕ úTôhÓ ARuÁÕ ùSônûVl TWl© ûYjRôs. úNYLo YkÕ ®Nô¬jRúTôÕ AYoLs YôndLôÛdÏ AlTôúX úTôn®hPôo Ls Guß á± Aàl© ®hPôs. (YN]m 20). úYûXdLô¬ ùNôu] ùNn§ RôÅÕ AWNû]f ùNu\ûPV CkRl ùTiÔm TVuThPôs. AÕ UhÓUpX CYs ùNnR CkRd Lô¬Vm SUdÏ úVôÑYô®u ×jRLm CWiPôm A§LôWj§p á\lThÓs[ WôLôûT ¨û]ÜTÓj§¡\RpXYô! CkR CWiÓ ùTiLÞm BiPY¬u £jRm ¨û\úY\ ReLû[ Jl×d ùLôÓjR§]ôp CYoLû[d ϱjÕj úRYu RmØûPV úYRj§p Gݧ ûYjÕs[ôo. SôØm úRYàPûV £jRj§tÏd ¸rlT¥ÙmúTôÕ SmØûPV ùNnûLLÞm , SôØm úRY]ôúX U\dLl TÓY§pûX.