WORDS OF LIFE

India

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Weekly Bible Study Series 7 Ten Old Testament Characters

Series 7 Ten Old Testament Characters

E-mail Print

ùRôPo þ 7                   TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

                                                      (Be¡Xm þ ©Wôu³v ¥dNu    Rª¯p  þ P. A. ÑkRW Wô_u)

 

                                TôPm 1 úXôjÕ  þ ÁhLlThP U²Ru þ CZkR YôrÜ

CkRj ùRôP¬p Sôm TûZV HtTôhÓ Tôj§WeL[ô] TjÕlúTûWl Tt±l T¥dLl úTô¡uú\ôm. , SmûU FdÏ®dL, Ut\YoLû[ EtNôLl TÓjR, LPkR LôXeL°úX LPÜÞdùL] F¯Vm ùNnR UdL°u YWXôtû\l T¥lTûR®P úYß Y¯ HÕm CpûX G]Xôm. úWôUo 15:4 TôodLÜm. ClT¥ Sôm T¥dÏmúTôÕ SUdÏ GfN¬l×m, BßRÛm ¡hÓ¡\Õ þ 1ùLô¬k§Vo 10:11,12. BLúY CkRj ùRôP¬û] Sôm T¥dÏmúTôÕ EtNôLØm GfN¬l×m LXkÕ ¡ûPdÏùUuTÕ Eߧ. 

úXôj§u YWXôtû\ Sôm T¥dÏmúTôÕ, AÕ SUdÏ GfN¬lûTj RÚ¡\Õ. úUúX ϱl©hP úYR TϧLû[ Sôm T¥dÏmúTôÕ ÕdLUûP¡ú\m. C§úX Sôm ÁhLlThP JÚ U²Rû]l Tôod¡ú\ôm. AYo ¿§Uôu Guß 2úTÕÚ 2:6þ9 á\d LôQXôm. קV HtTôhÓ ùUô¯«p ùNôpYRô]ôp, úXôjÕ JÚ CWh£dLlThP U²Ro. AYo CWh£lûT UhÓúU ùTt±ÚkRôo B]ôp EXL ¡±vRYu. CWh£dLlThP BjÕUô B]ôp YpXûUVt\, CZkÕ úTô] YôrÜ ùLôiPYo. Hù]²p AYo ÑVj§tùL] YôrkRYo. AYo LôXj§tÏm, EQof£LhÏm A¥ûUlThÓ, AYo YôrkR LôXjúR ¨X®V ¾ûULhÏ CÝl×iÓ ARtÏ CQe¡l úTô]ôo. úXôj§u T¬RôT YôrdûL«­ÚkÕ Sôm LtßdùLôsÞm TôPeLs £XYtû\ Sôm CkRl TôPj§p T¥dLXôm. 

1. úXôjÕ ®ÑYô£jÕ SPYôUp R¬£jÕ SPkRôo.  R¬£jÕ SPYôUp ®ÑYô£jÕ SPlTúR ®ÑYô£LhϬV ùUnVô] AûPVô[UôÏm. 2ùLô¬k§Vo 5:7 T¥dLÜm. B]ôp EXL ®ÑYô£Ls CRtÏ ØWi TôPô]YoLs. BTád 2:4. úWôUo 1:17, LXôj§Vo 3:11, G©ùWVo 10:38 TôodLÜm. úXôjÕ R¬£jÕ SPkRôùWuTÕ AYWÕ UômNj§tϬV ÑVSXm ¨û\kR ùR¬®u êXm A±VXôm. B§VôLUm 13:1þ11Il T¥jÕ 2ùLô¬k§Vo 4:18 EPu Jl©hÓl TôodLÜm.

EXLl©WLôWUô] ¡±vRYoLs CkR 骫úX Bv§ûVd Ï®jÕ ûYd¡u\]o. B]ôp TWúXôL Bv§ûV ùLôgNm UhÓúU úNolTo ApXÕ úNolTúR CpûX. UjúRÙ 6:19,20 T¥dLÜm. EXLd ¡±vR YoLs R¬£jÕ SPlTo. EXL Oô]jRôÛm, EXL RWjRôÛm BÞûL ùNnVlTÓYo þ 1ùLô¬k§Vo 2:2þ7, 1úVôYôu 2:15þ17 YûWl T¥dLÜm.

2. úXôjÕ ÕuUôodLm ¨û\kR úNôúRôªp ÅhûPd Lh¥ ©sû[ Lû[ Y[ojRôo. AYo Su\ôn BúXôNû] ùNnR ©u]úW CkR Ø¥ÜdÏ YkRôo GuTûR B§VôLUm 13:12,13 Cp T¥d¡uú\ôm. ØRXôYÕ úXôjÕ úNôúRôØdÏ úSWôLjRôu áPôWm úTôhPôo. ©u]o AYo úNôúRôªp YôrkRûRÙm (B§VôLUm 14:12), úNôúRôªúX ùNpYkR]ôLÜm, ¨oYôLd ÏÝ®u Eßl©]WôLÜm AkRl ThPQj§u AkRv§p EVokRY]ôLÜm CÚdLd Lôi¡ú\ôm. úXôjÕ úNôúRôªu Ød¡Vl ©WØLoL°p JÚYo. LPÜ°u ©sû[LhÏ CÕ GjRû] úLYXUô]Õ! AYo úNôúRôªu ÕuUôodL UdLû[ "NúLôRWúW" Guß AûZd¡\ôo (B§VôLUm 19:7) BLúY AYÚm AYoLÞdÏs JÚYWô¡®hPôo. AYo EXLl ©WLôWUôLf £t±uTl ©¬V]ôL, úNôúRôªu ùRnY TVUt\ YôrûY ®ÚmTôR U²R]ôL CÚk§ÚdLXôm. B]ôp ¡±vRYoLs GYWô¡Ûm LPÜû[ ®hÓj çWm úTôL ®Úm×YôoL[ô?  BiPYÚdÏ CÝdÏ YW AàU§lTôoL[ô? ùYÏ SôhLÞdÏ ØuúT AYWÕ Uû]®Ùm, ©sû[LÞm úNôúRôªu BhPm, ùLôiPôhPm  úL°dûL, £t±uTm, Ï¥ùY±, L°VôhPm úTôu\ EXL CfûNL°p F±lúTôn®hP]o. úXôjÕdÏm, ÏÓmTjÕm 4000 BiÓLhÏ Øu× úS¬hP CkRd Lô¬Vm CdLôXj§Ûm SPkÕ YÚYÕRôú]! B]ôp LPÜs SmûU ©¬jùRÓdLl ThP Yôr®tùL] AûZl×d ùLôÓd¡\ôo þ 2ùLô¬k§Vo 6:14þ18, 2úTÕÚ 2:20 T¥jÕl TôodLÜm. 

3. úXôjÕ LPÜû[®hÓj çWm úTôn®hPôo 

1. LPÜ°u ©WNu]m Gu¡\ EQoûY CZkRôo. B§VôLUm 13:14 T¥dLÜm. "©u×" Gu¡\ YôojûRûVd LY²dLÜm. GqY[Ü T®jRWUô]Õ! úVô× 23:3 TôodL. 

2. úRY NUôRô]m Gu¡\ AàTYjûR CZkRôo þ 2úTÕÚ 2:6þ9 YûW«p T¥dÏmúTôÕ, úNôúRôªV¬u Ad¡WUeL­]ôp úXôjÕ "CÚRVj§p Yô§dLlThPôo" G] Yô£d¡ú\ôm. AYWÕ U]Nôh£ úYRû]lThPÕ. HNôVô 57:20,21 TôodL. EXLm, EXLUdLs Gu¡\ YûX«p Uôh¥d ùLôiP AYWÕ CÚRVj§p NUôRô]jûR GqYôß A±V CVÛm? 

3. úRY YpXûUûV AYo CZkRôo. LPÜÞdÏ YpXûUVôL CÚdL úYi¥V U²Ru TXÅ]]ô¡, EXLl ©WLôWUô]Y]ô¡, ÅrkÕ úTôn, ¸rlT¥VôRY]ô¡®hPôo. CYWÕ ¨ûXÙm, £múNô²u ¨ûXûVl úTôXô¡®hPÕ þ ¨VôVô§T§Ls 16:4þ20 T¥dLÜm. 

4. LPÜ°u RôdLm (ùNpYôdÏ) úXôjÕdÏ CpûX. AYo LPÜ°u U²Rû]l úTôX LôQlTP®pûX. SPdLÜm CpûX.  AYo LPÜÞûPV ©sû[ Guß GYWôÛm ¨û]jÕl TôodLÜm Ø¥V®pûX. BiPY¬u YpXûUVô] RôdLm (ùNpYôdÏ) ¡hP AYo Gq®R £WjûRÙm GÓdL®pûX. AYo TXÅ]Øs[YWôÙm, EXLj§tϬVYWôÙm CÚkR T¥Vôp, LPÜû[l Tt±V RôdLm HÕm AY¬Pm CpûX.

 1. úNôúRôªu U²R¬PØm AYÚdÏ Gq®R ùNpYôdÏm CpûX. CûR Sôm B§VôLUm 19:1þ11 YûW T¥jÕmúTôÕ A±VXôm. ϱlTôL YN]m 7þ9 YûW T¥dÏmúTôÕ, AYoLs AYûWl T¬LôNm ùNnÕ SûLjR]o. úNôúRôªu UdLs úXôjûRl ×\dL¦jR]o. EXLj§tùLôjR úYPm R¬jR ¡±vRYû] EXLm ×\dL¦dÏm. 

2. ùNôkR ©sû[L°PØm AYÚdÏf ùNpYôdÏ CpûX. CûR Sôm B§VôLUm 19:8 Cp Lôi¡ú\ôm. CÕ SmûU A§W ûYdÏm YN]m G]Xôm. B§VôLUm 19:14Id Lôh¥Ûm ÕdLLWUô] YN]m úYRôLUj§p HRô¡Ûm EiPô? 

3. ùNôkR Uû]®«PØm ùNpYôdÏ CpûX. CûR Sôm B§VôLUm 19:26 Cp TôodLXôm. CÕ AY[Õ ¸rlT¥VôûUûVÙm, T¬RôT Ø¥ûYÙm Tt±dáßm ÕdLLWUô] NmTYm. 

5. TôYj§u YgNLj§]ôp L¥]lThÓ, úXôjÕ úUÛm úUÛm úUôNUô]ôo. B§VôLUm 19:15,16 Cp AYo  RVe¡j RôURm ùNnRûRl Tôod¡ú\ôm. AYWÕ U]NôhP£ ãÓi¥ÚkRÕ (1¾úUôjúRÙ 4:1) YWlúTôÏm RiPû]ûVlTt±d LPÜs GfN¬j§ÚkÕm, AYo LPÜÞdÏd ¸rlT¥V GqY[Yôn RôU§jRôo! 2ùRNúXô²dúLVo 1:7þ9 T¥dLÜm. CûYLs úYRôLUj§Ûs[ TVTd§Ùs[ YôojûRL°p £X G]Xôm. 

6. úXôjÕ Ru ULsLú[ôÓ C¯YôL SPkÕ Ru U§lûT CZkRôo. B§VôLUm 19:30þ38 YûW ®TfNôWm, TXÅ]m, YgNLm, Ï¥úTôûR, RLôR JÝdLm úTôu\ TpúYß TVeLWUô] ùNVpLs á\lThÓs[]. CRu ®û[YôL úUôYôl, AmúUôu Gu\ CWiÓ ©sû[Ls Øû\ RY±l ©\kR]o. CYoLs NkR§úV CvWúYX¬u ùLôÓm ®úWô§L[ô«]o. úUôYô©Vo Utßm AmúUô²V¬u Es[j§úXÙm, YôrdûL«úXÙm TôYm Ï¥ùLôi¥ÚkRRôp, AÕ ùNV­p ùY°lThÓ C¯®Ûm, T¬RôTj§Ûm ùLôiÓúTôn®Óm. JÚYÚûPV ùNôkRd ÏÓmTj§úXúV CÕ SPdÏm.

 

7. LûP£VôL úXôjÕ CWh£dLlThPôÛm, ùSÚl×dÏ CûWVô¡ Rl©]Õ úTôXô«tß. AYo Ad¡²«²uß Rl×®dLlThP ùLôs° þ NL¬Vô 3:2I 1ùLô¬k§Vo 3:15, ëRô 23 EPu Jl©hÓl TôodL. JqùYôÚ ®ÑYô£Ùm, ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ ØuTôL ¨tL úYiÓm. úWôUo 14:10. AlùTôÝÕ SUÕ EiûUdÏl T¬N°dLlTÓm ApXÕ úXôjûRl úTôuß, LYûXÂ]Uôn, EXLl©WLôWUôL YôrkR ûUdϬV CZlûTd LôiúTôm. ®ÑYô£Ls VôYÚm CWh£dLTÓYôo Ls. B«àm CÕ Ad¡²«­ÚkÕ Rl©]ÕúTôX CÚdÏm. 1ùLô¬k§Vo 3:11þ15YûW T¥jÕ BrkÕ £k§dLÜm.

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 2  úXôj§u Uû]® þ SUdÏ JÚ GfN¬dûL

úYRTϧ: B§VôLUm 19:1þ29, ídLô 17: 22þ37

 

úXôjÕ CWh£dLlThPôo, AÕÜm Rl© YkRôo. Sôm ClùTôÝÕ TôodLl úTôÏm úXôj§u Uû]®úVô CWh£l©u ®°m©tÏl úTôn, CZkÕ úTô] ¨ûXdÏs[ô]ôs. B§VôLUm 19:17, 24þ26 T¥dLÜm. BiPYo CúVÑ,  YWlúTôÏm ¨VôVj¾olûTl Tt± áßmúTôÕ AÕ úSôYô®u SôhL°p SPkRÕ úTôXÜm (ídLô 17:26,27) úXôj§u SôhL°p SPkRÕ úTôXÜm (YN]eLs 28,29) CÚdÏùUuß á±VYo, CkRl ùTiûQl Tt±Ùm ϱl©Ó¡\ôo. AYúW Nj§VUô]Yo (úVôYôu 14:6) AYo GlúTôÕm EiûUVô]Ytû\úV úTÑ¡\Yo. CPm RY± AYo JÚ YôojûRÙm úTNUôhPôo. B§VôLUj§p á\lThÓs[ ¨Lrf£Ls VôÜm EiûUVô] YWXôß. Sôm A§úX T¥d¡\ NmTYeLs VôÜm SôúPô¥d LûRLú[ô, LhÓdLûRLú[ô ApX. AûYLs VôÜm YWXôtßf NmTYeLs. BiPYoRôúU AûR EߧlTÓj§Ùs[ôo. "úXôj§u Uû]®ûV ¨û]jÕd ùLôsÞeLs" G]dá±V AYo RmûUf Ñt±«ÚkRYoLÞdÏ, AYû[f Ñh¥dLôh¥ YWlúTô¡\ NÓ§Vô] TVeLWUô] ¨VôVj¾olûTlTt± GfN¬jRôo. AYWÕ CWiPôm YÚûL ùRôPoTôL CûRd á±]ôo. CÕ úYRôLUj§Ûs[ TVeLWUô] Ut\ YN]eLû[j ùRôPo×TÓj§l TôodL SmûUj çiÓ¡\Õ þ 2ùRNúXô²dúLVo 1:7þ9 TôodLÜm. CkR GfN¬dûL RÚm YôojûRL°u LÚjûR ªRUôLúY, ¿ojÕl úTô]RôLúYô GiQúYiPôm. "úXôj§u Uû]®ûV ¨û]jÕd ùLôsÞeLs" (ídLô 17:32). Sôm ¨û]ÜáÚm A[ÜdÏ AYs Vôo? GRtLôL ¨û]dL úYiÓm? AYû[l Tt± ¨û]ÜáW ϱlTôL IkÕ Lô¬VeLû[d á\Xôm.

 

1. ¨û]®t ùLôsL. úXôj§u Uû]®, ùT¬V £Xôd¡VeLû[l ùTt\ ùTiQôL CÚkÕm A¯kÕ úTô]ôs. AYs ¿§Uô]ô¡V, ®ÑYô£Vô] úXôj§u Uû]®VôL CÚkRôs. CÚl©àm A¯kÕ úTô]ôs. LPkR TX YÚPeL[ôL, úXôjÕ LPÜû[ Sm© YôrkRôo. AYûW úSôd¡ ù_©jÕ YkRôo. BWô§jRôo, B«àm §ÚU§ úXôjÕ AYûWl úTôu\ ®ÑYôNm CpXôUp LPÜû[®hÓj çWUôLúY CÚkRôo. JÚ úYû[ LQYu Uû]®Vô¡V Cq®ÚYÚm úNokÕ YôZ®pûX, B]ôp úNokÕ çe¡]o. Ut\ VôYtû\Ùm úNokÕ ùNnR]o. CÚl©àm CdLhPô] LôXjúR, úXôjÕ LôdLlThPôo, AYWÕ Uû]®úVô A¯kÕ úTô]ôs. U]k§ÚmTôR UdLÞdùL] JúWùVôÚ ¨VôVj¾ol× EiÓ. ídLô 13:3 T¥dLÜm. úVôYôu 3:16, 1ùLô¬k§Vo 1:18 T¥jÕ A§úX YÚm "ùLhÓl úTôÅoLs" Gu¡\ YôojûRLû[d LY²dLÜm. G©ùWVo 2:4. CûRj ùRôPo×TÓj§ UjúRÙ 24:40þ42 YûWl T¥jÕl TôodLÜm.

 

2. ¨û]®t ùLôsL:YWlúTô¡u\ ATôVjûRd ϱjRj ùR°Yô] GfN¬l× ¡h¥Ùm úXôj§u Uû]® A¯kÕ úTô]ôs. LPÜû[l Tt±Ùm, úNôúRôªu úUp YWlúTô¡u\ RiPû]ûVd ϱjÕm úLs®lTPúY CpûXùVuß úXôj§u Uû]® NôdÏl úTôdÏd á\Ø¥VôÕ. B§VôLUm 19:14þ17 T¥dLÜm. JÚYÚm á\ôR§]ôp GfN¬l× ùLôÓdLôR §]ôp CdLôXj§úXÙm UdLs TXo YWlúTô¡u\ RiPû] Tt±d úLs®lTPô§ÚdLXôm. B]ôp úXôj§u Uû]®«u ¨ûX úYß. CkRl TôPjûRl T¥d¡\ Sm ¨ûXÙm AÕúY. CWh£dLlTPôR JqùYôÚ BjÕUôÜm TVeLW BTj§Ûs[Õ. ¡±vÕûYj ReLs ùNôkR CWhNLWôL Htßd ùLôs[ôUp, AY¬Pm YWôUp, ®ÑYôNm ûYdLôR VôYÚm RiPû]dϬúVôo (úVôYôu 3:18). LPÜ°u úLôTm AYoLs úU­ÚdÏm (úVôYôu 3:36) AYoLs BiPYo CÚdÏm CPj§tÏl úTôL Ø¥VôÕ. CúR ¨ûX«p AYoLs U¬jRôp, AYoLs TôYj§úX U¬lTôoLs (úVôYôu 8:21) Bm AYoLs ¨j§VUôL LPÜ°u ©WNu]jûR ®hÓ Rs[lTh¥ÚlTôoLs (ùY°lTÓjRp 20:15)

 

3. ¨û]®\ ùLôsL: RiPû]«²uß Rl×YRtùL]f £±Õ ØVußm, úXôj§u Uû]® A¯kÕ úTô]ôs. úNôúRôûU®hÓ ùY°úV ùNpX AYo A§LôûX«p GÝkÕ, BVjRUô¡ úXôjÕPu ×\lThPôs Guß Sôm T¥d¡uú\ôm. B]ôp AYs ùRôPokR ©WVôQjûR Ø¥dL®pûX. úNôYôo Gu\ AûPdLXl ThPQjÕ TôÕLôlûTj úR¥]ôs. AYs úNôYôÚdÏm úTôL®pûX. Y¯«úXúV AYs A¯kÕ úTô]ôs. CdLôX UdLs TXo, ReLs ùLhP ùNVpLû[ ®hÓ®hÓ SpXYtû\l Tt±d ùLôs[ A§LUôL ØVt£ ùNn¡u\]o. ARôYÕ NûTdÏf ùNpYÕ, úYRm Yô£lTÕ, ùLhPTZdLeLû[ ®hÓ®ÓYÕ úTôu\ ØVt£Ls úTôRôÕ. BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕRôu TôÕLôlTô], ¨fNVUô] AûPdLXUôÏm. þ G©ùWVo 6:18 T¥dLÜm. Sôm ¡¬ûV«]ôp CWh£dLl TPôUp, BiPYo CúVÑ®u úUp ûYdÏm ®ÑYôNj§]ôp UhÓúU CWh£lTûP¡ú\ôm. úWôUo 4:5, GúT£Vo 2:810, ¾jÕ 3:5þ7 TôodLÜm.

GjRû] Rôu RoUm ¨jRm éûN TypLs

AjRû]VôÛm TôYm ¾WôúR þ T¬

ÑjRu CúVÑ®u §Ú CWjRj§]ôúX GûUf

Ñj§L¬dÏm . ¿ úNôWôúR

4. ¨û]®t ùLôsL: JúWùVôÚ TôYjûR UhÓúU ùNnÕ úXôj§u Uû]® A¯kÕ úTô]ôs. "Eu ËYu RlT K¥lúTô, ©u²hÓl TôWôúR..." (B§VôLUm 19:17) GuTúR LhPû[. B]ôp AYú[ô, "©u²hÓl TôojÕ" A¯kÕ úTô]ôs (YN]m 26) A®ÑYôNm Gu¡\ JúWùVôÚ TôYm UhÓúU þ AÕ ØÝûUVô], Ø¥Yô] B®dϬV A¯ûYd ùLôiÓ YkRÕ. úVôYôu 16:7þ11 YûW T¥dLÜm.

5. ¨û]®t ùLôs[. CWh£l©u ®°m©p CÚkÕmáP úXôj§u Uû]® A¯kÕ úTô]ôs. AYo úNôYôÚdÏ AÚúL ThPQ YôNûX ùSÚeÏmúTôÕ, AYs TôÕLôlTô] CPj§tÏl  TX ûUp ùRôûX®úX CÚdÏmúTôRpX, TX LôReLs Rs°«ÚdÏm úTôRpX, ªL AÚ¡p ùSÚeÏmúTôÕ LPÜ°u RiPû] AYÞdÏd ¡ûPjRÕ. ¡hPjRhP CWh£lTûPÙm ¨ûXdÏ ùSÚe¡]úTôÕ CkRl ùTi A¯kÕ úTô]ôs. AYs CWdLj§#ó YôNXÚúL YkÕ®hPôs. B«àm Esú[ ÖûZV®pûX. ùY°«úXúV CÚkRôs. GqY[Ü T¬RôTm! "úXôj§u Uû]®ûV ¨û]jÕd ùLôsÞeLs" Gu¡t CkR GfN¬l©u YôojûRLû[d ùLôiP CkRlTôPm A¯kÕ ùLôi¥ÚdÏm BjÕUôdLû[ BiPYo CúVÑ®Pm ùLôiÓYW SmûUj Rh¥ùVÝl© BrkR L¬Nû]ûVj RWúYiÓm. úXôj§u Uû]®dÏ úS¬hP A¯Ü ªLÜm TVeLWUô]Õ. CZkÕúTô] Tô®LhÏ úS¬Óm Ø¥Ü CûRd Lôh¥Ûm ùLô¥VRôL CWôÕ. Sôm CûR ®ÑYô£jRôp SUÕ CWh£lûTd ϱjÕ ¨fNVØsú[ôWôn CÚlúTôm. ©u]o BiPYWô¡V CúVÑûYj ReLs ùNôkR CWhNLWôL HtßL ùLôs[ôR UdLs, YWlúTô¡\ ATôVjûR EQW T¬ÑjR B®Vô]Yo GfN¬l×d ùLôÓdL, Sôm ARtLô] Y¯ úRÓúYôm. Ne¸Rm 51:14, GúNd¡úVp 3:18, UjúRÙ 3:7, AlúTôvRXo 20:31, 2ùLô¬k§Vo 5:11, ùLôúXôùNVo 1:28

©WNe¡UôúW! SmØûPV ©WNeLeLs Sôm CkR GfN¬lûTd ùLôiÓYW úYi¥VÕ ªL Ød¡Vm! Sôm UdLû[ ®ÑYô£lTRtùL] AûZlTÕ UhÓm úTôRôÕ (AlúTôvRXo 16:31). AYoLs U]k§Úm© ®ÑYô£dL úYiÓm þ UôtÏ 1:15. CûRf ùNnVj RY±]ôp úS¬Óm ATôVeLû[d ϱjÕm GfN¬dL úYiÓm. YWlúTôÏm BTjÕ GlT¥lTThPùR] Sôm ùR¬k§ÚkRôpRôú], Sôm AYoL[Õ ®ÓRûXûVj úRÓúYôm! 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 3   WôLôl þ LPÜ°u A[Yt\ ¡ÚûT

(úYRTôPm: G©ùWVo 11:31, úVôÑYô 2:1þ24, 6:17,20þ25)

 

LPÜs TôYjûRd LY²VôUp ®hÓ®Ó¡\YWpX. ùTôßjÕd ùLôsÞ¡\ YÚUpX. B«àm ÅrkRúTô], TôYm ùNnR UdLs TôYj§u RiPû]«²ußm, TôYj§u YpXûU«²ußm ®ÓRûXVûPV JÚ Y¯ûV EiPôd¡Ùs[ôo. AÕRôu ®ÑYôN Y¯VôÏm. ®ÑYôNm, (CûRlTt± Sôm CkRlTôPj§p TôodLXôm) ARôYÕ SUdùL] RUÕ CWjRjûRf £k§] JÚYo ÁÕ ûYdÏm ®ÑYôNm!  WôLô©u YWXôt±p, AYWÕ ®ûXúV\l ùTt\ CWjRm JÚ "¨fNVUô] AûPVô[UôLd ϱl©PlThÓs[Õ. "£Yl×d L«ß" GuTÕ AY[Õ TôÕLôl©tÏm, AY[Õ ÏÓmTjRôo Utßm AYû[f úNokR VôYÚdÏm TôÕLôlûT EߧV°lTRôL CÚkRÕ þ úVôÑYô 2:12,18, 6:25Il T¥jÕ, G©ùWVo 11:13 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. "®ÑYôNj§]ôúX WôLôl Guàm úY£ ¸rlT¥VôR YoLú[ôúPáPf úNRUôLô§ÚkRôs" GuTûRd LôÔmúTôÕ, SUdÏ BfN¬VUôLÜs[Õ ApXYô! (G©ùWVo 11:31) AYUô]j§u BZj§­ÚdÏm JÚ Tô®, A¯Vôl ×L¯u Ef£dÏl úTôLØ¥ÙUô? Ø¥Ùm! ùLôúXôùNVo 1:13 TôodLÜm. LPÜ°u ¡ÚûT Lô]ôu Sôh¥Ûs[ JÚ úY£ûVj ùR¬kÕ ùLôiÓ, ¡±vÕ®u YmNôY¯l Th¥V­p ùLôiÓYW CVÛUô? Bm! ¿§ùUô¯Ls 28:13 TôodLÜm. LPÜ°] At×RUô] CWh£l©u Y¯ûVl TPm ©¥jÕd LôhÓYûR CkR GÓjÕdLôh¥u êXm LôQXôm. WôLô©u ®ÑYôNjûRl TôÚeLs. CÕ GqYôß BWmTUô]Õ? GqYôß ùNVp ThPÕ? GqYôß ùY°lThPÕ? CRu ®û[Ü Gu]ùY] Sôm TôodLXôm.

 

1. WôLôl JÚ C¯Yô] Tô®VôL CÚkRúTô§Ûm ®ÑYôNj§uêXm ¡ÚûT«]ôúX CWh£dLlThPôs. Bm! CÕ Juú\ Tô®Vô] U²Ru CWh£dLlTÓm Y¯VôÏmV GúT£Vo 2:8þ10 I ¾jÕ 3:5 EPu Jl©hÓl TôodL. WôLôl JÚ ×\_ô§l ùTi. AYs B®dϬV CÚh¥p YôrkÕ YkRôs. ®d¡WL Y¯TôhÓ UdLs SÓ®p YôrkRôs þ úVôYôu 3:19þ21 TôodL. AYs JÚ úY£ (Nj§WdLô¬VôLÜm CÚdLXôm, AlT¥Ùm JÚ ùTôÚs EiÓ) B]ôp LPÜ[ AYû[Ùm úS£jRôo þ úVôYôu 3:16 I ídLô 7:36þ50, úVôYôu 8:3þ11, úWôUo 3:22,22, VôdúLô× 2:10 EPu Jl©hÓl TôodL. AdLôXjúR AYÞdÏ CÚkRûRl úTôuú\ SmØûPV úRûYÙm Ød¡VUô]Õ! úLôhûP U§p Á§ÚkR Ru Åh¥p úR¥YkR Esðo Yô£Lû[Ùm, ùY°ëoLôWûWÙm ETN¬jRôsþ úVôÑYô 2:16 TôodL

 

2. WôLô©u ®ÑYôNm, ùUnVô] ®ÑYôNj§u BWmT CPUô¡V LPÜ°u YôojûRûVd úLhT§u êXUô BWmTUô«tß. úLs®lThPRôL AYs CÚØû\ ᱫÚlTûR úVôÑYô 2:10,11 Cp Tôod¡ú\ôm. úLs®lThP§]ôp ®ÑYô£jRôs. Rôu úLhPûR ®ÑYô£jRT¥«]ôúX, "A±úYu" (úVôÑYô 2:9) Guß AY[ôp á\Üm Ø¥kRÕ. LPÜû[ AYWÕ YôojûR«uT¥úV Htß Sm×YRtÏ ®ÑYôNm ER® ùNn¡\Õ úWôUo 4:20þ21 TôodLÜm! WôLôl CWh£dLlThPT¥úV SôØm CWh£dLl TÓ¡ú\ôm. Sôm Ñ®úN`jûRd úLh¡ú\ôm. úVôYôu 5:24 TôodLÜm. Sôm RiP û]dÏhThPYoLs Guß úLh¡ú\ôm. ARtLôL TVkÕ SÓeÏ ¡ú\ôm þ úVôÑYô 211, úVôYôu 3:18, 36 TôodL. ®ÑYôNj§]ôúX, LPÜû[ AYWÕ YôojûR«uT¥úV Sm©, HtßdùLôiÓ Sôm CWh£dLl TÓ¡ú\ôm. AlúTôvRXo 16:30,31 Il TôodLÜm.

 

3. WôLôl R]Õ ®ÑYôNjûR úYÜLôW¬Pm A±dûL«hPôs. AYs JÚ CWL£V ®ÑYô£ ApX. A±ÜléoYUôu ®ÑYôNj§tÏm, CÚRVl éoYUô] ®ÑYôNj§tÏØs[ úYßTôhûPd LY²dLÜm. úVôÑYô 2:10 Cp "úLs®lThúPôm" Guß áßY§­ÚkÕ G¬úLô UdLs TXo CûRd úLh¥ÚkRôoLù[] A±VXôm. B]ôp YN]m 9 Cp A±úYu GuTûRd LY²dLÜm. G¬úLô UdLs TXo BiPYûWd ϱjÕm, AYWÕ YpXûUûVVd ϱjÕm, úLs®lThÓ Sm©]o. B]ôp WôLôúTô, Sm©]úRôÓ ¨pXôUp, BiPY¬p EߧVôL ¨u\ôs. ClùTôÝÕ úWôUo 10:9,16 T¥dLÜm. ϱlTôL "CÚRVj§úX" Gu¡\ YôojûRûVT TôodLÜm. Sôm RûX«úX (A±YôúX ®ÑYô£lTÕ UhÓm úTôRôÕ. Sôm AYûW Sm CÚRVj§úX SmT úYiÓm. AYûW ®ÑYô£jÕ, CÚRVj§úX Sm© HtßdùLôiP ©u]o Sôm AYûW SmÕ Yô«u êXUôLÜm. YôojûR«u êXUôLÜm A±dûLf ùNnV úYiÓm. UjúRÙ 10:32,33 TôodLÜm.

 

4. WôLô©u ®ÑYôNm AY[Õ ¡¬ûV«]ôúX ùY°lThPÕ. ®ÑYôNjûR ùY°lTÓjÕYÕ ¡¬ûVVôÏm þ VôdúLô× 2:25 EPu GúT£Vo 2:10. ©­l©Vo 2:12þ13 Jl©hÓ úSôdÏL. EiûUVô] ®ÑYôNm ùY°lTûPVôLj ùR¬Ùm. úYÜLôWûW J°jÕ ûYjÕm (úVôÑYô 2:1,4,6) úYÜLôW¬Pm á±V A±dûLÙm (YN]eLs 9þ12) úYÜLôWûW Rl×®jÕ Aàl©VÕm (YN]m 16) WôLô©u ®ÑYôNj§u Nôh£VôÏm. WôLô©u ®ÑYôNj§u EfNLhP Nôh£VôL úVôÑYô 2:18 Cp AYs Lh¥ ûYj§ÚkR £Yl× èp L«tû\d á\Xôm. AYs úYÜLôW¬u YôojûRûV Sm©]ôs GuTRtLô] ¨fNVUô] AûPVô[m (YN]m 12) AkRd L«ß G]Xôm. AkRd L«ß R]Õ _u]­úX LhPlThÓ CÚdÏm YûW, R]dÏl TôÕLôl× EiùPuß Sm©]ôs. úVôÑYô 2:21I Vôj§WôLUm 12:12,13 EPu Jl©hÓl TôodL. CúVÑ¡±vÕ®u CWjRm UhÓúU Ït\ EQoÜs[ Tô®dϬV TôÕLôlTô] AûPdLXm þ 1úVôYôu 1:7 T¥dLÜm.

 

5. WôLô©u ®ÑYôNm JÚ ùT¬V UôßRûXd ùLôÓjRÕ. AYs BiPYûW Y£Yô£jRT¥«]ôúX AY[Õ YôrdûL«p JÚ ùT¬V UôßRp HtThPÕ. ®ÑYô£Vô] AYs AkRf N©dLlThP ThPQj§­ÚkÕ ùY°úV\ úYi¥«ÚkRÕ. Lô]ô²VWô] R]Õ UdLû[®hÓ AYs ©¬V úYi¥«ÚkRÕ. BiPY¬u ©sû[Lú[ôÓ CûQkÕ ùNpX úYi¥ «ÚkRÕ. AYs ¨fNVUôL ®d¡WLeLû[®hÓ ®X¡ ùUn LPÜ°Pm YkRôs. GpXôm קRô«]. 2ùLô¬k§Vo 5:17 Il T¥jÕ, 1ùRNúXô²dúLVo 1:9 EPu Jl©ÓL. CÚRVj§p ¡ÚûT«u úYûX ùRôPeÏmúTôÕ AÕ GlùTôÝÕm Yôr®p JÚ ùT¬V UôßRûXd ùLôiÓYÚm GuTÕ Eߧ!

 

6. WôLô©u ®ÑYôNm AY[Õ SiToLû[Ùm Au×dϬV VôYûWÙm Ñt±l ©¥jRÕ. úVôÑYô 2:12,13 Cp CûRd LôQXôm. R]Õ ÏÓmTjRôÚm, SiToLÞm CWh£dLlTPúYiÓm Gu\ TôWeùLôiÓ ùNVpTÓm ClùTiU¦ûVl TôodÏmúTôÕ, AÕ GqY[Ü AÚûUVôLÜs[Õ! AYs JÚ GvRÚdÏ JlTô]Ys þ GvRo 8:6 TôodL. Ak§úWVô úTôu\Yo þ úVôYôu 1:40þ42 T¥dLÜm. AYs ©­l× úTôu\Ys þ úVôYôu 1:43þ49 TôodL. AYs NUô¬V ¡Qt\¥ ùTiÔdùLôlTô]Ys þ úVôYôu 4:28þ30, CWhNLûW A±VôR SUÕ ÏÓmTjRôo, SiToLs ϱjÕ ùUnVô] L¬Nû] EiPô? Sôm AYoL[Õ CWh£l©tùL] Gu] ùNn¡ú\ôm?

 

7. WôLô©u ®ÑYôNm AYû[ JÚ úUXô] ùLüWYj§tÏd ùLôiÓ YkRÕ. AYû[ BiPY¬u BºoYôRm ùLôQÚm £\lTô] YôndLôXôL Uôt±]Õ. LPÜ°u ¡ÚûT ªLÜm AÚûUVô]Õ! BiPYúWôÓ E«Ús[ E\Ü ùLôiÓ CkRl ùTiQô¡V WôLôl, JÚ AÚûUVô] Td§Ùs[ LQYû]l ùTt\ôs. CYoLs UQYôr®u TV]ôL AYs Rôŧu RôjRô úTôYô£u RôVô]ôs þ ìj 4:21,22 TôodL. UjúRÙ 1:5,6,16 EPu CûR Jl©hÓl TôodLÜm. CkRl TôPjûRl T¥jÕ Ø¥dÏm Øu×, úVôÑYô 6:21,22,23,25 T¥dLÜm.

 

"YZdLôÓúYôm YôÚeLs Guß LojRo ùNôpÛ¡\ôo. EeLs TôYeLs £úYùWu±ÚkRôÛm, Eû\kR UûZûVl úTôp ùYiûU VôÏm, AûYLs CWjRômTWf £YlTô«ÚkRôÛm TgûNl úTôXôÏm" þ HNôVô 1:18 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 4    LôúXl þ ØÝ CÚRVjúRôÓ ©u ùNpÛRp

 úYRTôPm  þ úVôÑYô 14:1þ -15

 

LôúXl Ru ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTt±]ôo Guß T¬ÑjR B®Vô]Yo Bß CPeL°p á±Ùs[ôo. LPÜû[ ®ÑYô£dÏm UdLs £Xo AYûWl ©uTtßYúRôÓ ¨û\Ü ùTtß®ÓYo. B]ôp LôúXúTô AYûW ØÝûUVôLl ©uTt±]ôo. ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTt±]ôo. GiQôLUm 14:24, 32:11,13, ETôLUm 1:36, úVôÑYô 14:8,9,14 TôodLÜm. ¿eLs ØÝ U]ÕPu AYûWl ©uTtßm ¡±vRYWô ApXÕ AûWÏû\ U]Õs[ ¡±vRYWô? 

1. LôúXl, ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTt±]ôo GuTRtÏ êuß Nôh£Ls EiÓ. SôØeáP AYûW ØÝU]úRôÓ ©uTtß¡ú\ôUô Gu\±V CûY ERÜm.

 1. LôúXl CRtÏ ØRtNôh£. Ruû]d ϱjÕ, AYo Gu] á±Ùs[ôo GuTûR úVôÑYô 14:8 Cp LôiL. CqYôß ùTÚûUTôWôhÓYÕ TôYUpX. CÕ EiûUVô] Nôh£VôÏm. LPkR BiÓ, LPkR UôRm, SôhLs, Sôs, U¦ ϱjÕ SmUôp CqYôß á\ Ø¥ÙUô? 

  2. úUôúN CRtÏ CWiPôm Nôh£. úVôÑYô 14:9 Cp AYo LôúXûTd ϱjÕd á±Ùs[ûRd LôiL. Sôm ØÝûUVôL BiPYûWl ©uTtßm úTôÕ, AûR Sôm SUdÏs A±YúRôÓ UhÓUu±, SmûUf Ñt±«ÚlúTôÚm A±Yo. SmØûPV ©uTtßRûXd ϱjÕ, SUÕ CWh£dLTPôR SiToLs Gu] áß¡\ôoLs? 

  3. BiPYo CRtÏ êu\ôm Nôh£. AYo RUÕ F¯Vû]d ϱjÕd á±Ùs[ûR GiQôLUm 14:24 Cp LôiL. UdLs VôYÚûPV Es[eLû[Ùm A±kR BiPYo SmûUd ϱjÕm CqYôß áßYôWô? CÕúY úUXô] úNôRû]VôÏm. CRtÏ U§l× A§Lm EiÓ. GuàûPV ©uTtßRûXd ϱjÕ BiPYo Gu] áß¡\ôo? 

2. CkR êuß Nôh£LÞm Sôm Hu BiPYûW ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTt\ úYiÓm GuTRtϬV LôWQeLû[Ùm, úSôdLeLû[Ùm áß¡\Õ.

  1.  CR]ôp LPÜs U¡ûUVûPV úYiÓm. AYûW U¡ûUlTÓjÕ YRtùLuß JúWùVôÚ YôrdûLRôu EiÓ. AÕ AYÚdùL] ØÝ CÚRVjúRôÓm Jl×dùLôÓjR YôrdûLVôÏm. Sôm T¬ÑjRØs[ YoL[ôL CÚdLúYiÓm GuTúR AYo Sm JqùYôÚYÚdÏm áßm LhPû[VôÏm. (úX®VWôLUm 20:7, G©ùWVo 12:14) ØÝûUVôL! úVôYôu 5:6, 1úTÕÚ 1:15,16 T¥dLÜm.

  2. CR]ôp Ut\YoLs úTô§dLlTÓYo. GkR YôrÜ YpXûU Ùs[Õ? Ut\YoLû[ BiPY¬Pm DolTÕ? AYûW ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTtßm YôrYô ApXÕ AûWÏû\ U]úRôÓ AYÚdùL] YôrYRô? ¡±vRYoLs TXo GpXôYt±Ûm ØÝ CÚRVjûRf ùNÛj§, ¡±vRY Yôr®p UhÓm AûWÏû\ U]úRôÓ CÚlT§]ôpRôu AÕ Ñ®úN`m TWm×YRtÏj RûPVôLÜs[Õ G]dá\Xôm.

   3. CR]ôp Sôu U] ¨û\YûPV Ø¥Ùm. CÕ ÑVSXm úTôuß úRôu\Xôm. B]ôp ÑVSXUpX. Sôm VôYÚm U] ¨û\ûYj úRÓ¡ú\ôm. BiPYWô¡V CúVÑûY ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTtßY§úXRôu ùUnVô] ¨û\ûYd LôQØ¥Ùm. CûRúV LôúXl R]Õ Yôr®u Cߧd LhPj§p úVôÑYô 14:8 Cp á±Ùs[ôo. 

3. ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTtßRp GuTRtÏ Gu] ùTôÚs? CÕ GûR Y­ÙßjÕ¡\Õ?

  1. ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTtßRp GuTÕ U]§u EߧûV Y­ÙßjÕ¡\Õ. BiPYûW ØÝûUVôLl ©uTtßRp GuTÕ GpXôYt±Ûm ØÝ LY]m ùNÛjÕYÕ G]Xôm. CkR JÚ Lô¬Vm ùNnV Sôm GpXôYt±Ûm LY]Uô«ÚdL úYiÓm. CRtÏf £\kR GÓjÕd LôhPôL TÜûXd á\Xôm. AYo á±Ùs[ûRl ©­l©Vo 3:13 Cp LôiL. TÜp Juû\f ùNnVj ¾oUô²jRôo. JúWùVôÚ ùNVûX, ARôYÕ AÕ BiPYûW ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTtßm ùNVp UhÓúU. BiPYûW ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTt\f £R\ôR ®ÑYôNm úRûY. CRtùL] BiPYo UjúRÙ 6:24 Cp á±Ùs[ £k§dL ûYdÏm YôojûRLû[l TôÚeLs. CeÏ Sôm U] JÚûUûVd ϱjÕd Lôi¡ú\ôm. JúW BiPYÚm G_UôàUô¡V AYÚdúL ØÝ ®ÑYôNØûPúVôWôn CÚdL úYiÓm þ UjúRÙ 23:10, úVôYôu 13:13I Ne¸Rm 16:8 Cu YôojûRLÞPu Jl©hÓl TôodLÜm.

2. ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTtßRp GuTÕ ØÝûU VûPRûX Y­ÙßjÕ¡\Õ. ARôYÕ BiPYûW ØÝûUVôLl ©uTtßYÕ G]Xôm. AYûW ØÝûUVôLl ©uTtßRp GuTRtÏ, AYûWl éWQUôL, ØÝûUVôL, ØÝ CÚRVjúRôÓm, ØÝ BjÕUôúYôÓm, Gq®R JÕdÏRÛm Cu±, ©uTtßRp G]Xôm, ídLô 9:61 T¥dLÜm. CRu ùTôÚs Gu]ùY²p, Sôm GpXôYt±Ûm AYûWl ©uTt\ úYiÓm. Sôm ùNnÙm GpXôYt±Ûm, Sôm ùNôpÛm GpXô Yt±Ûm, GkRf ãZ­Ûm, GûRf ùNnRôÛm VôYt±Ûm ØÝûUVôLl ©uTtßRp GuTÕ. Gu Es[m AY¬p Au×áWúYiÓm. Gu £jRm AYÚdÏd ¸rlT¥V úYiÓm. Gu £kûR AYÚdùL]f £k§dL úYiÓm. Gu LôpLs AYÚdùL] KP úYiÓm. Gu ÏWp AYûWl TôPúYiÓm. Gu ûLLs AYÚdùL] EûZdL úYiÓm. Gu LiLs AYÚdùL]d LôQúYiÓm. Gu ERÓLs AYÚdùL]l úTN úYiÓm. SmªPØs[ GpXôYtû\Ùm®P A§LUôLd ùLôÓdL úYiÓm GuTúR CRu ùTôÚs. SmªPØs[ VôYtû\Ùm AYÚdùL] Jl×d ùLôÓjRp GuTúR CRtÏ AojRm. úWôUo 6:13 TôodL. BiPYÚdÏ SUÕ YWeLÞm, RôXkÕLÞm úRûY. GpXôYt±tÏm úUXôL AYÚdÏ Sôm úRûY! 

3. ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTtßRp GuTÕ ùRôPokÕ ùNpYûRd ϱdÏm. Smªp ùTÚmTôXôú]ôo RVe¡j RVe¡ AYûWl ©uTtß¡ú\ôm. JÚ Sô°úX ØÝ CÚRVjúRôÓm ©uTtß¡ú\ôm. AÓjR Sô°úX AûWÏû\ U]úRôÓ ©uTtß¡ú\ôm. ídLô 22:23 TôodLÜm. CeÏ úTÕÚ®u úSôdLm BiPYûW ØÝûUVôLl ©uTtßYRôÏm. B]ôp ídLô 22:54Cp AYo Rôu á±VûR ùNnVj RY±®hPûRd Lôi¡ú\ôm. úTÕÚ ¨ûXVôL CÚdL®pûX. BiPYûW ØÝûUVôLl ©uTtßRp GuTÕ, GpXô úYû[«Ûm AYûWl ©uTt\ úYiÓm. GkR úSWj§Ûm AYûWl ©uTt± SPdLúYiÓm. ¡±vRYu GuTYu JúW úSôdLØûPVYu þ ídLô 9:51 I Ne¸Rm 16:8 EPu Jl©hÓl T¥dL.

4. ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTtßR­u CWL£Vm Gu]?

CkRd Lô¬VeLs VôYt±tÏm úTôÕUô]Yo Vôo? SmØûPV ÑV ùTXj§]ôp Sôm ØÝûUVôL BiPYûWl ©uTt\ CVXôÕ! CÚl©àm LôúXl ØÝûUVôLl ©uTt±]ôo. CR]ôp AYo LtßdùLôiP CWL£Vm Gu]? CÕ VôYÚm A±kR CWL£Vm. GiQôLUm 14:24 CûR ùY°l TÓjÕ¡\Õ. LôúXl ØÝ CÚRVjúRôÓm BiPYûWl ©uTt±]ôo. Hù]²p AYo úYú\ B®ûV EûPVYWô«ÚkRôo. ClùTôÝÕ CÕ ªL Ød¡VUô]Õ. CûR úVôYôu 14:16,17  EPu Jl©hÓ, "úYù\ôÚ úRt\W Yô[u" Gußs[ûR TôodLj RY\ úYiPôm. Bm, CÕRôu CWL£Vm. BiPYûWl ©uTt\j úRûYVô] ØÝ TXØm, Y­ûUÙm SmªPªpûX. CûY T¬ÑjR B®Vô]Y¬Pm EiÓ. T¬ÑjR B®Vô] Y¬u ¨û\®]ôÛm, ¨WlTlTÓY§]ôÛm SôØm LôúXûTl úTôuß ùNVpTP CVÛm. SmØûPV U¡ûUÙs[ BiPYûW SôØm ØÝûUVôL, éWQUôLl ©uTtßúYôm! 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 5   NÜp þ B®ÙXL YûX

(úYRTôPm  þ 1NôØúYp 28:3þ25)

 

CkR úYRTôPjûRl T¥jR©u]o, C§úX TVØm, úNôLWNØm CûQkÕ CÚlTûR Jl×dùLôsÅoLs. AúR úYû[«p CeÏ TiûPdLôX, SÅ]LôX Ls[ ETúRN BTjÕdLs ϱjR GfN¬lûTÙm LôQXôm. Hu UdLs UôVm, Uk§W ã²Vm Guß DÓThÓ AûX¡\ôoLs? NÜp Hu AûRf ùNnRôo? Hù]²p AYo LPÜû[®hÓ ®X¡, çWm úTôn, úNôokÕúTôn, ETj§WYj§p £d¡d ùLôi¥ÚkRôo. CußmáP UdLs TXo ÕuTØm, ÕdLØm AÝjÕm úYû[«p, BßRp úR¥j ReLÞûPV U¬jÕlúTô] AuTô]YoLú[ôÓ úTN ØVp¡u\]o. GkúRô¬u ûU úTôhÓl TôodÏm ùTi NôØúYp YkÕ úTÑYôo Guß G§oTôodL®pûX. JÚ úYû[ AYo GÝm© YWXôm Gu±ÚkRôs GuTÕ SUdÏj ùR°Yô¡\Õ (YN]m 12). Ck¨Lrf£ A§L NofûNdϬV Juß G]Xôm. U¬jRYoLÞPu úTN Ø¥ÙUô? Ø¥VôRô? GuTúR AÕ. C\kRYoL°u B®Lú[ôÓ úTÑYRôLd áßm UdLs úLhÏm CûWfNpLs VôÜm U¬jRYoLû[d Lh¥ YûRdÏm AÑjR B®L°u NjRmRôu G] Sm×YÕm L¥]m. CeÏ NôØúYp JÚ LhPlThP B®VpX, AYo úRôu± úT£]Õ Ï±Lô¬dÏm, NÜÛdÏm ùT¬V A§of£VôL CÚkRÕ. Hù]²p CÕ LPÜ°u úSW¥Vô] DÓTôÓ G]Xôm. 

CkR B®ÙXLm ϱjÕm, UôVúXôLm Tt±Ùm HÝ Ï±l×Ls EiÓ. CûY Sôm B®ÙXûLl ×\dL¦lTRodϬV  HÝ LôWQeLû[ GÓj§Vmס\Õ.

1. B®ÙXLl úTôRû] GuTÕ NôjRô²u YûXL°p Juß. CÕ ©Nô£àûPVÕ. LPÜÞûPVRpX GuTÕ UhÓm ¨fNVm. UdL°u U]ûRd ÏÚPôdL úYiÓùUuTúR NôjRô²u Ød¡V úSôdLm. 2ùLô¬k§Vo 4:4 TôodL. CkR EX¡X Cuß úRôu±Ùs[ TpúYß Ls[ UReLs, ETúRNeLÞdÏ CÕúY LôWQUôÏm. UdLs Nj§VjûR A±VôRYôß ÏÚPôdÏYúR ©Nô£u Y¯VôÏm. AYoLs Td§Ùsú[ôWôL CÚlTûRd ϱjúRô, £X ùLôsûLLû[ ªLd LÚjRônd LûPl©¥lTûRl Tt±úVô AYàdÏd LYûX CpûX. AYoLs LPÜ°u Nj§VjûR A±VôUp CÚh¥p CÚkRôp, AÕ UhÓm úTôÕm. BLúY Sôm GfN¬dûLVôLÜm, _ôd¡WûRVôLÜm CÚdLúYiÓm., B®ÙXLm GuTÕ NôjRô²u LhÓL°p Juß. AÕ UhÓUpX, CÕ JÚ YûLVô] NôjRô²u Y¯TôÓ G]Xôm. CkR B®ÙX¡p AûXN¥TÓm UdLs ApXÕ úYßYûLVô] UôV, Rk§WeLû[ Smס\ VôYÚm LPÜ°u ùY°lTôhûPj Rs°®hÓl ©Nô£u ùTônLû[ Smסu\ YoLs. 2ùRNúXô²dúLVo 2:1þ12

2. B®ÙXL úTôRû]ûVl ©uTtßRp GuTÕ A®ÑYôNjûRÙm, ©u Uôt\jûRÙm Ñh¥dLôhÓ¡\Õ. N¬Vô]T¥ U]k§ÚmTôR, BiPYúWôÓ, N¬Vô] ùRôPo©pXôR ¡±vRYu CkR B®ÙXL úTôRû]dÏ CÝl×iÓl úTôL Yônl× EiÓ. CkR B®LÞPu ùRôPo×s[ GYWô«àm, Ge¡Úl©àm AYoLs A®ÑYô£ L[ô«ÚlTo ApXÕ BiPYúWôÓs[ ùRôPoûT CZkúRôWôL, YN]m 6 Cp á\lThP NÜûXl úTôu±ÚlTo. ¡±vRYàdÏj ÕuTm, ÕdLm úS¬ÓmúTôÕ, GpXôm YpX BßR­u LPÜû[ ®hÓl ©¬kÕ, CkRl ©WTgNj§u A§T§«Pm RgNm ×ÏYÕ GqY[Ü T¬RôTUô]Õ! -2 ùLô¬k§Vo 1:3,4

3. B®ÙXL úTôRû] A§L¬jÕ YÚ¡\Õ. CÕ LûP£LôX AûPVô[eL°p Ju\ôÏm. Utù\pXôd LôXeLû[®P CdLôXjúR CkRd Ls[ ETúRNm A§LUô¡ ùTÚ¡Ùs[Õ. JÚ YûL«p CÕ SmûU FdLl TÓjÕ¡\Õ. Hù]²p CÕ SmØûPV BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u YÚûL NÁTUôL Es[ùRuß A±®d¡u\Õ þ 1¾úUôjúRÙ 4:1,2 TôodLÜm. Sôm LûP£ LôXj§p Yôr¡ú\ôùUuß CÕ LôhÓ¡\Õ. B®ÙXL Lô¬VeL°p A§LUô] HUôtßúYûX CÚl©àm, A§Ûm EiûU EiÓ. U¬jRYoLú[ôÓ úTNf ùNpÛm UdLs U¬jR AYoL[Õ AuTô]YoL°u Ø]Lp NjRm úLh¡u\]o. £X Lôh£Lû[d Lôi¡u\]o. AYoLs úLhTÕ ReLÞûPV AÚûUVô]YoL°u NjRùUuß ¨û]jÕ HUôkÕ úTô¡u\]o. ReLÞdÏ AÚûUVô]YoL°u EÚYm Gußm Gi¦ HUôß¡u\]o. CÕ GlT¥? NôjRôàdÏ A±Ü A§Lm. BiPYûW ®hÓl ©¬kÕ, LPÜ°u LhPû[ûV Áßm GkR U²R²PjÕm HúRô JÚ B®ûV Aàl×YÕ AYàdÏ G°Õ.

4. B®ÙXL úTôRû] GuTÕ, UômNj§u ¡¬ûVL°p Juß G] úYRm ϱl©hÓs[Õ. LXôj§Vo 5:19,20 Yô£dLÜm. ¨fNVUôL CÕ B®«u L²áßm Ti×L°p Ju\pX. LXôj§Vo 5:22,23 TôodL. Ruû]d ¡±vRYu Guß á±dùLôiÓ, B®ÙXL úTôRû]ûV Sm© ApXô¥d ùLôi¥ÚdÏm GYàm, "Sôu Uk§WYôRm (©pyp ã²Vm) Guàm CkR UômNj§u ¡¬ûVdÏf £ÛûY«p Aû\VlTh Ósú[]ô? Guß úLhÓd ùLôs[ úYiÓm. LXôj§Vo 5:24,25 TôodLÜm. 

5. B®ÙXL úTôRû] BiPYÚdÏ AÚYÚl×. BLúY CÕ ØtßUôL, Li¥lTôLf ùNnVj RLôRùR] AYÚûPV YôojûR áß¡\Õ. LPÜ°u Nj§VjûR A±ÙmT¥ JÚ LôXjúR Li §\dLlThP JÚYu, úRY YN]m CkRj ¾ûUdùL§WôL GfN¬jÕj RûP ùNn§ÚdÏmúTôÕ, CkR B®ÙXLf úNôRû]dÏ GqYôß §ÚmT Ø¥Ùm? ¸rdLiP úYRTϧLû[d LY]Uônl T¥dLÜm. Vôj§WôLUm 22:18, úX®VWôLUm 19:26,31; 20:6,7; ETôLUm 18:10þ12; 2Sô[ôLUm 33:6; HNôVô 8:19,20; AlúTôvRXo 16:16þ18;19:19 CjÕPu CkRlTôPj§p á\lThÓs[ B®ÙXLl  úTôRû]l Tt±d á\lThÓs[ YN]eLû[Ùm T¥jÕl TôÚeLs.

6. B®ÙXLl úTôRû] ¡±vRY ®ÑYôNj§tÏ G§¬. B®ÙXLl úTôRû]ûV TWl©, A§Ûs[ Øû\Lû[d ûLVôiÓYÚm, ùTVo ¡±vRY NûTLs, ùTVod ¡±vRYoLs, "BhÓjúRôûXl úTôojÕd ùLôiÓ YÚm" KSônLs G]Xôm. UjúRÙ 7:15. EiûUVô] B®ÙXLl úTôRû]dϬV U²Ru, LPÜ°u YôojûRûVl ×\dL¦d¡\Y]ôL CÚdL úYiÓm. ClT¥f ùNn¡\ GYàm ¡±vRY ®ÑYôNj§tÏ G§¬VôL CÚd¡\ôu. ¸úZÙs[ ϱl×Lû[l TôÚeLs.

1. B®ÙXLl úTôRû]dLôWu úYRôLUj§u BRôWjûRÙm, A§LôWjûRÙm ×\dL¦d¡\ôu. 2. LPÜs, ¡±vÕ, çV B®Vô]Yo, §ÚfNûT GuTûR AYu úYRj§tÏl ×\mTô]Õ Guß ¨û]d¡\ôu. úRY ¨kûRVôLÜm GiÔ¡\ôu. 3. ¡±vÕ®u CWj§j§]ôp Áh× ¡hÓm GuTûR Htßd ùLôs[UôhPôu. 4. ¡¬ûV«]ôúX CWh£l× ¡hÓm Guß Sm×Yôu. 5. ©NôÑ, AÑjR B®Ls, ¨VôVj¾ol×, SWLm úTôu\Ytû\l ×\dL¦lTÕ GuTÕ TôYjûRd Ïû\YôL U§l©ÓYRôÏm.

7. B®ÙXLl úTôRû] HUôt\m RÚm. CÕ UôûVVô] CÚs. Ø¥®p A¯ûYj RÚm. CÕ NÃWjûRÙm, U]ûRÙm. JÝdLjûRÙm, B®dϬV YôrûYÙm Ø¥®p ¨j§VjûRÙm ùLÓjÕ®Óm. ùY°lTÓjRp 21:8; 22:15 Jl©hÓl TôodL. CkR B®ÙXLl úTôRû]VôÚPu EeLÞdÏ HRôYÕ ùRôPo× CÚl©u EP]¥VôL AûR ØÝûUVôL ®hÓ ®XÏeLs. 2ùLô¬k§Vo 6:14þ18 T¥dLÜm. ¿eLs A±kR VôWôYÕ CkR B®ÙXLl úTôRû]ÙPu ùRôPo×s[YWôL CÚl©u ApXÕ B®ÙXLl úTôRû]«p Uôh¥d ùLôiP GYWôYÕ CÚl©u AYoLÞdùL] ù_©dLÜm. 1Sô[ôLUm 10:13,14Il T¥dL U\Yô¾o. SôeLs CmUhPôn L¬Nû]úVôÓm, LY]júRôÓm, ¨fNVjúRôÓm á±V VôÜm GpXô UôV, Uk§ÃLeLhÏm ùTôÚkÕm. TX BiÓLhÏ Øu]o Øû]Yo G. ¥. ©VoNu GuTo GfN¬l×d ùLôÓjÕs[ôo. LûP£VôL, "...¿eLs GpXô B®Lû[Ùm SmTôUp, AkR B®Ls úRY]ôp EiPô]ûYLú[ô Guß úNô§jR±ÙeLs" (1úVôYôu 4:1) CYtû\ Sôm úNô§jR±YÕ GlT¥?

1. AYoLs áßY] VôÜm úYRôLUj§tÏ CûNkRRôL Es[Rô? HNôVô 8:19,20) 2. AûY UômNj§p YkR CúVÑ ¡±vÕûY A±dûL ùNn¡u\]Yô? (1úVôYôu 4:3) Guß úNô§jR±ÙeLs 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 6      úNTô®u CWô¦: CWô_ R¬N]m

úYRTôPm 1 CWô_ôdLs 10:1þ13

 

CWô_ôûYj R¬£dL CkR CWô¦ ùNu\ AZ¡V YWXôtû\j Õp­VUôL UjúRÙ 12:42 Cp BiPYo CúVÑ EߧlTÓj§Ùs[ôo. CYs ùT¬V TQdLô¬, Cuß Gj§úVôl©Vô G] AûZdLlTÓm Sôh¥p YôrkRôo. CYs,AkR SôhûP AWNôiPYs. NôùXôúUôu CWô_ô GÚNúXªúX BiÓ YkRôo. AYo ùT¬V TQdLôWo, Y­ûUªdLYo UhÓUpX, ùT¬V Oô²ÙeáP. GÚNúXØdÏm, Gj§úVôlTôÜdÏm CûPúV LPp Y¯VôLÜm, RûW Y¯VôL JhPLeLs êXm YojRLm SPkÕ YkRÕ. SßUQm ÅÑm YôNû]l ùTôÚhLs, ®ûXúV\l ùTt\ LtLs, ùTôu úTôu\ûY A§L A[®p ®VôTôWUô]Õ. CkR AWNû]dLôQ AW£Ùm CkR JhPLl TôûR Y¯úV TVQUô]ôo. U]ûRd ùLôsû[ ùLôsÞm AZLô] CkR YWXôtû\l T¥dÏmúTôÕ, NôùXôúUô²Ûm ùT¬VYùW]j RmûU A±dûL«hP SUÕ BiPYo CúVÑ ¡±vÕ®Pm JqùYôÚ U²Ràm GqYôß AYûW A±kÕ, R]Õ CqÜXL Yôr®tÏU Utßm ¨j§V YôrÜdÏm úRûYVô] VôYt±tÏm AY¬Pm T¥lT¥VôL YÚm ®RjûRd LôQXôm.

1. AYs úLs®lThPÕ Gu]? YN]m 1 Cp AYs CWô_ô NôùXôúUô²u ¸oj§, Oô]m, ùNpYm ϱjÕd úLs®lThPôs. 1CWô_ôdLs 4:29þ31 T¥dLÜm. CûY GpXôYtû\Ùm ϱjÕ AYs GlT¥d úLs®lThPôs Guß SUdÏj ùR¬VôÕ. JÚ úYû[ VôWô¡Ûm YPdúL«ÚkÕ LPp UôodLUôL LlTp êXUôLúYô ApXÕ RûW Y¯VôL JhPLm êXUôLúYô TVQlThÓ YkÕ CkR CWô¦«Pm CWô_ôûYl Tt±d ᱫÚdLXôm. GpXô®RUô] B®dϬV BºoYôReLhÏ ØRtT¥ úLs®lTÓRXôÏm. úVôYôu 5:24, úWôUo 10:17 T¥dLÜm. ¿eLs ¡±vÕ®Ûs[ LPÜ°u AuûTÙm, SUÕ CWô_ôYô] BiPYo CúVÑ ¡±vÕ®u ¸oj§ûVÙm ϱjÕd úLs®lThPÕiPô? Smªp AYûWd ϱjÕd úLs®lThP YoLÞdÏ GqY[Ü ùT¬V ùTôßl× LôjÕd ùLôiÓs[Õ GuTûR A±ÅoL[ô? úWôUo 10:12þ15 YûWl T¥dLÜm.

2. AYs ùNnRÕ Gu]? "ªÏkR T¬YôWjúRôÓm, LkRYodLeLû[Ùm, ªÏ§Vô] ùTôuû]Ùm, CWj§]eLû[Ùm ÑUd¡\ JhPLeLú[ôÓm, GÚNúXØdÏ YkRôo....." Guß YN]m 2Cp Lôi¡ú\ôm. Guú] Li ùLôs[ôd Lôh£ CÕ! YN§d Ïû\Yô] AkRl TZeLôXjúR, JÚ CWô¦dÏ CkRl TVQm ùS¥VRôLÜm, L¥]Uô]RôLÜm CÚk§ÚdÏm! GkRl TVQUô«àm CÕ CWô_ô®Pm SPjÕUô«u AÕúY úUuûUVô] RôÏm! Cuß UdLs TXo AYûWd ϱjÕd úLs®lTÓ¡u\]o. B]ôp AYWLs AY¬Pm YÚYúR«pûX. CÕ GqY[Ü úYRû]dϬVÕ! AYWÕ AûZl×j ùR°Yô]Õ. (UjúRÙ 11:28) AYWÕ EߧùUô¯ ¨fNVUô]Õ (úVôYôu 6:37) AlT¥«ÚkÕm AYoLs AY¬Pm YÚY§pûX þ úVôYôu 5:40 TôodLÜm. AYo At×RUô] CWhNLo, CWô_ô GuTûR ¿eLs úLs®lThPÕiPô? AYo EeLÞdÏj úRûY Guß EQokRÕiPô? AlT¥«ÚkÕm Cu]Øm AY¬Pm ¿eLs YôWô§ÚlTùRu]? AkR CWô¦ Ru Es[jûR CWô_ôÜdùL] §\kRôo (YN]m 2) R]Õ úLs®Ls, ©WfNû]Ls VôYtû\Ùm AYÚdÏ ØuTôL ûYjRôo (YN]m 1) SUÕ CdLhPô] úYû[«p Sôm Vô¬Pm ùNpXØ¥Ùm? úVôYôu 6:68 T¥dLÜm.

3. AYs LiÓùLôiPÕ Gu]? YN]m 3 Cp CûRd LôQXôm. AYs úLhP Vô®tÏm NôùXôúUôu T§X°jRôo. AYÞdÏl T§pá\ CVXôR HÕm AYÚdÏ CpûX. CÕ ØÝdL ØÝdL BiPYo CúVÑÜdÏl ùTôÚkÕm. ùLôúXôùNVo 2:3 T¥dLÜm. AYo JÚYúW Sm ®]ôLhÏ A§LôWjúRôÓm T§pá\ YpXYo. SmØûPV ©WfNû]LhÏj ¾oÜ LôQ YpXYo. £X GÓjÕdLôhÓLs CúRô:....

1. ®]ô: G]Õ TôYeL°­ÚkÕ GqYôß Uu²lTûPV Ø¥Ùm?

    T§p: AlúTôvRXo 13:38

2. ®]ô: Sôu CWh£dLlTP Gu] ùNnVúYiÓm?

   T§p: AlúTôvRXo 16:31

3. ®]ô: úYß VôWô¡Ûm Guû] CWh£dL Ø¥ÙUô?

   T§p: AlúTôvR[o 4:12

4. ®]ô: AYo Guû] ¨fNVUôL Htßd ùLôsYôWô?

     T§p: úVôYôu 6:37

5. ®]ô: Gu TôYeLû[d LÝÜYÕ GlT¥?

   T§p: 1úVôYôu 1:7

6. ®]ô: Sôu CWh£dLlTP ¡¬ûV AY£VUô?

  T§p: úWôUo 4:5

7. ®]ô: ClùTôÝúR Sôu AY¬Pm úLhLXôUô?

     T§p: úWôUo 10:13

4. AYs TôojRÕ Gu]? YN]eLs 4,5 Cp CûRl Tt± A±VXôm.

1. AYWÕ Oô]jûRd LiPôs  þ 1ùLô¬k§Vo 1:24, GúT£Vo 1:8

2. AYWÕ AWUûQûVd LiPôs þ SUÕ CWô_ô Lh¥dùLôi¥ÚdÏm  At×RUô] Uô°ûLTt± EeLÞdÏj ùR¬ÙUô?  GúT£Vo2:19þ22                

3. AYWÕ úUûN«p CÚkR Ef£ReLû[d LiPôsþ Ne¸Rm23:1, 34:10                                                         

4. AYWÕ úYûXVôhLû[d LiPôs. AYWÕ Tô]Tôj§WdLôWo, AYWÕ  F¯VoLs AYoL[Õ EûPLû[d LiPôs

5. AYo ùNÛj§V RL]T­Lû[d LiPôs. G©ùWVo 10:19þ22 EPu Jl©ÓL.

CYtû\ùVpXôm LiP CWô¦dÏ Gu] úSokRÕ? YN]m 5 CûRlTt±d áß¡\Õ. AYs úUtùLôs[lThPôs. Rôrj§]ôs, BiPYûWl TôodÏmúTôÕ HtTÓm ®û[Ü ùYÏ RôrûUúV! úVô× 40:4; HNôVô 6:5, AlúTôvRXo 9:4 ùY°lTÓjRp 1:17 Jl©hÓl T¥dLÜm.

5. AYs ùNôu]Õ Gu]? CûR YN]m 6 ØRp 9 YûW T¥jÕ A±VXôm. ¡±vÕ®Pm YkÕ, AYûW BiPYWôLÜm, CWhNLWôLÜm Sm© Htßd ùLôsÞm GYÚm CqYôú\ áßYo.

1. AYs á±VÕ. "Sôu.....úLhP ùNn§ ùUnVô«tß"  úVôYôu 4:42 T¥dLÜm

2. AYs á±VÕ: Sôu YkÕ LôÔUhÓm....Sôu SmT®pûX

3. AYs á±VÕ: "CûYL°p Tô§Vô¡Ûm G]dÏ A±®dLlTP®pûX"

R]dÏ CpXôR JÚ ùTÚm Tôd¡VjûR CWô_ô®u F¯Vo ùTtßs[RôL úNTô®u AW£ EQokRRôL YN]m 8 Cp Lôi¡ú\ôm. AYûW A±VôRYoLs Yôg£dÏm Juû\, SmªPm CpXôR Juû\ ¡±vÕÜdÏf ùNôkRUô]YoLs, AàT®d¡\ôoLs Guß ¿eLs EQÚ¡uÈoL[ô?

6. AYs ùLôÓjRÕ Gu]? ùTôu, LkRYodLm, CWj§]eLs úTôu\ Ytû\d ùLôÓjRôs. AÕÜm ªÏ§VôLd ùLôÓjRôs Guß YN]m 10 Cp Lôi¡     ú\ôm. CqY[Ü ®ûXúV\lùTt\ DÜLû[ Smªp TXo BiPYÚdÏd ùLôÓjRúR«pûX. B«àm CqÜXLjûR®P úUXô] Juû\ Sôm SmªPm ûYjÕL ùLôiÓsú[ôm. CûR Sôm AYÚdÏd ùLôÓdL Ø¥Ùm þ UôtÏ 8:36 T¥dLÜm. EeLs BjÕUôûY, EeLs YôrûY AYÚdùL] ¿eLs ùLôÓjRÕiPô? "AYWÕ Au× úUXô]Õ. ARt¸PôL Gu BjÕUô, ËYu, G]dÏs[ VôÜm ùLôÓlúTu" GuúTôUô? YN]eLs 11,12 Il T¥jÕ, 2ùLô¬k§Vo 5:14 EPu Jl©hÓl TôodLÜm.

7. AYs ùTtßdùLôiPÕ Gu]? AYs RôWô[UôL CWô_ôÜdÏd ùLôÓjRôs. ARtÏ DPôL CWô_ô AYÞdÏd ùLôÓjRÕ Gu]? YN]m 13 T¥ÙeLs

1. "®ÚlTlThP GpXôYtû\Ùm ùLôÓjRôu" þ Ne¸Rm 37:4 T¥dLÜm

2. "úLhPÕ GpXôYtû\Ùm ùLôÓjRôu" þ úVôYôu 14:13,14 T¥dLÜm

3. "ùYÏU§Ls ùLôÓjRôu" þ ©­l©Vo 4:19 T¥dLÜm.

       AYs GqY[Ü ¨û\ÜPu ùNu\ôs! ¿eLs GlT¥? 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

 TôPm 7  JT§Vô þ LojR¬u F¯Vu

(úYRTôPm: 1CWô_ôdLs 18:1þ16) 

TûZV HtTôh¥p T§uêußdÏm úUtThP 'JT§Vô' Gu\ ùTVÚs[YoLs CÚd¡u\ôoLs. B]ôp Sm TôPj§p Sôm T¥dLlúTôÏm JT§Vô 1CWô_ôdLs 18:1þ16 YûWÙs[ Tϧ«p á\l ThÓs[Yu. JÚ A§T§. BLôl AWN²u AWUûQ ®Nô¬l×dLôWu. CkR BiPY¬u F¯Vû]d ϱjÕf £Xo C¯YôLd á±Ùs[]o. B]ôp CYu LojRÚdÏl TVkRYu (YN]m 3) G]Üm, "£ß YVÕØRp LojRÚdÏl TVkÕ SPd¡\Yu' (YN]m 12) G]Üm á\d Lôi¡ú\ôm. CkR U²R²PØm Ïû\ÜLs EiÓ. CYu G­Vô ApX. CY²Pm SpX ÏQeLs TX CÚkRûR Sôm Lôi¡ú\ôm. Ls[ ETúRNØm, ®d¡WL Y¯TôÓm JÝdLd úLÓm ¨û\kR LôXjúR CYu LojRÚdÏl TVkRY]ôL CÚkRôu. CWô_ô BLôûTl TôodL úYiÓùU] ®Úm© G­Vô JT§Vô®Pm ùNôp­Vàl©]úTôÕ, AYu ªLÜm TVkRôu. ©u]o TVm ¿eLl ùTtß BLôûTf Nk§jÕf ùNn§ á±]ôu (YN]m 16) CkRf NmTYj§­ÚkÕ Sôm £X TôPeLû[d Ltßd ùLôs[Xôm. 

1. JT§Vô £ß YV§úXúV LojRûW A±k§ÚkRôu. CûR Sôm YN]m 3, 12 Cp Lôi¡ú\ôm. CkR YN]eLs êXm Sôm A±YÕ Gu]? JT§VôÜdÏl Td§Ùs[ ùTtú\ôo CÚkR]Wô? AYàdÏd "LojRÚûPV F¯Vu" Gu¡\ AojRØs[ ùTVûW ûYjR§­ÚkÕ CÕ EߧVô¡\Õ. SpX TWmTûW! 2¾úUôjúRÙ 3:15 T¥dLÜm. Sm ©sû[Ls LojRûW A±kÕ ùLôsYÕ GuTÕ GqY[Ü BºoYôRm! CúVÑûY A±kÕ AY¬Pm YÚYRtÏ ªL C[m YVÕ Guú\ô, ªLÜm اokR YVÕ Guú\ô CpûX. úVôYôu 3:4 T¥dLÜm. Yôr®u اoYV§p CWh£dLl ThúPôûW®P C[m YV§p CWh£dLlThúPôúW Gi¦dûL«p A§Lm. StùNn§Vô[o JÚYo, RmØûPV áhPj§tÏ Yk§ÚmR 4500 úTûWd ùLôiÓ JÚ L¦l× SPj§]ôo. AdáhPj§­ÚkR TpúYß YVÕsú[ôo GlúTôÕ BiPYo ¡±vÕ®Pm YkR]o Gu\ LQdùLÓl× SPj§]ôo. ARu Ø¥ÜLs CúRô: 

  • Yk§ÚkúRô¬p 400 úTo 10 YV§tÏs CWh£dLlThPYoLs
  • 600 úTo 10 ØRp 14 YV§tÏs CWh£lTûPkúRôo
  • 1000 úTo YVÕ 16þ20dÏs CWh£dLlThPYoLs
  • 24 úTo 36 YV§tÏ úUp CWh£lTûPkúRôo
  • áhPj§­ÚkR Á§Vô] UdLs VôYÚm CWh£dLlTPôúRôo. 

£ßYo, £ßªVo C[m YV§­ÚdÏm úTôúR AYoLÞdÏf Ñ®úN`jûRd á± AYoLû[ ¡±vÕ®Pm Y¯SPjRúYiÓYÕ GqY[Ü Ød¡VUô] T¦. ©WNe¡ 12, ¿§ùUô¯Ls 22:6Il T¥jÕ Jl©hÓl TôodLÜm. 

2. JT§Vô, LojRûW A±kRúRôPu±, AYÚdÏ ªLÜm TVk§ÚkRôu. AYu Td§ ûYWôd¡VjúRôÓm, BoYjúRôÓm, AolT¦lúTôÓm LPÜû[ YQe¡]ôu. CûRúV LPÜs RmØûPV ©sû[L°Pm G§o Tôod¡\ôo þ ETôLUm 5:29Il T¥jÕ, ¿§ùUô¯Ls 1:7, 8:13, 10:27, 14:26, 15:16, 19:23 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. LojRÚdÏl TVlTÓRp GuTÕ A¥ûUjR]j§u TVUpX. AYûW úS£jÕ, AYÚdÏl ©¬VUôL SPdL Yôg£dL úYiÓm. AYûWj ÕdLlTÓjÕYRtÏl "TVlTP" úYiÓm. TVm GuTÕ SmûUl ©¥dÏm JÚ EQoÜ. LojRÚdÏl TVlTÓRp GuTÕ, AYûWj ÕdLlTÓjÕm, L]Å]UôdÏm JqùYôÚ ùNVÛdÏm Sôm G§ojÕ ¨tL úYiÓm GuTúR. 

3. JT§Vô, TX YÚPeL[ôLd LojRûW EiûUúVôÓ ùRôPokÕ ©uTtßTYu. YN]m 12 Cp "ØRp" Gu¡\ YôojûRûVd LY²dLÜm. JT§Vô £ßY]ôLd LPÜû[ Sm©]ôu. AYÚdùL] F¯Vm ùNnV BWm©jRôu. ©u× TX YÚPeL[ôL AûRúV ùRôPokÕ ùNnÕ YkRôu. AlúTôvRXo 26:22I ídLô 9:62 EPu Jl©ÓL. Lô¬VjûRj ùRôPeÏYÕ GuTÕ ùT¬V Lô¬Vm. AR²àm ùT¬Õ ùRôPokÕ A§úX Øuú]±f ùNpYRôÏm! Ne¸Rm 36:3I úVôYôu 8:31, 15:9, AlúTôvRXo 13:43; 14:22, ùLôúXôùNVo 1:23 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. BWm©jÕ, ùRôPokÕ Øuú]±f ùNpTYú] ùYt± ùTßYôu. 

4. JT§Vô, JÚ L¥]Uô] ãZ­p, CdLhPô] úYû[«p BiPYÚdùL] YôrkÕ, F¯Vm ùNnÕ YkRôu. BLô©u AWUûQ«p BiPYÚdÏl TVlTÓm JÚ U²Ru RûXûU ®Nô¬l×dLôW]ôL CÚkRôu. AÕÜm CWô_ô BLô×dÏm, AY]Õ Uû]® ãrf£dLô¬Vô] úVNúTÛdÏm úYûX ùNnÙm Ød¡V ùTôßl×s[Y]ôL CÚkRôu. CûR ®hÓ®hÓ úYú\ úYûXdÏl úTôYÕ JT§VôÜdÏ Su\ô«Úk§ÚdÏúUô?  úRûY«pûX. úVôúNl× (B§VôLUm 41:41), Rô²úVp (Rô²úVp 2:48) ùUôoúRLôn (GvRo 2:19) CWôV²u AWUûQ«­ÚkR T¬ÑjRYôuLs (©­l©Vo 4:22) úTôuú\ôûWd ϱjÕd á\lThÓs[ûRl TôÚeLs. SmûU BÞûL ùNn¡u\ AWNoLû[, VôWô«àm BLôúTô, ¿úWôúYô, Sôm AYoLû[d L]m TiQúYiÓm. 1úTÕÚ 2:17 TôodLÜm. 

5.JT§Vô, BiPY¬u ©s[L[ôp SuÏ A±VlTh¥ÚkRôu. ªÏkR ûR¬VjúRôÓm, L¬Nû]úVôÓm AYu ùNnR Lô¬VúU CRtÏf Nôuß.  CVpTôLúY JT§Vô TVkR ÑTôYj§]u þ YN]eLs 4,13 T¥dLÜm. AYu ¾odLR¬£Ls ÁÕ T¬Ü ùLôiÓ, AYoLû[l TôÕLôjÕ, TWôU¬jÕ YkRôu. CÕ ªLÜm Õ¦fNXô] ùNVp. CkR ûR¬VUô] ùNV­]ôp AúSLo TôÓ, Th¥², UWQj§²uß LôdLlThP]o. ØÝYÕm úYt\ôs úTôX LÚRlTÓm ãZ­p ªÏkR ûR¬VjúRôÓm, L¬Nû]úVôÓm YôrkÕ, BiPYÚdùL] F¯Vm ùNnÕYÚm UdLû[ Sôm Cuß Sm ù_TeL°p ¨û]ÜáW úYiÓm. 

6. JT§Vô, BiPY¬p Au×áokÕ, AYÚdùL] F¯Vm ùNnÕ YkRôÛm, AYàm U²RuRôú]! CûR Sôm YN]eLs 5þ-16 YûWd Lôi¡ú\ôm. G­Vô CÚm× U²Ro. LPÜ°u YpXûUVô], ûR¬VªdL F¯Vo. CÚl©àm NôRôWQ U²RuRôu! - 1CWô_dLs 19:1þ3I VôdúLô× 5:17 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. AYo "SmûUl úTôX TôÓs[ Uà`u". Sôm úYRôLUjûRl T¥dÏmúTôÕ, LPÜs Rm F¯Vj§tùL] ùR¬kùRÓjÕ, TVuTÓj§V UdLs VôYÚm R²lThP RϧLû[l ùTt±ÚkR]o Guß Lôi¡ú\ôm. LPÜs AYoLû[ EÚYôd¡l TVuTÓj§]ôo. BiPYo AYoLû[ EÚYôdLô §ÚkRôp AYoLÞm SmûUl úTôu\f NôRôWQ UdLú[. CÕ SUdÏ FdLU°dÏm EiûU G]Xôm. CûR EߧlTÓj§, ùRôPo×TÓjÕm SpX YN]eLû[ 2ùLô¬k§Vo 3:5,6 Cp LôQXôm. CûR 1ùLô¬k§Vo 1:26þ31YûWl T¥jÕ Jl©hÓl TôodLÜm. 

7. JT§Vô, RuàûPV CWô_ ®ÑYôNj§]ôp, Ruû]V±VôUúXúV BiPYÚdùL] JÚ ùT¬V, TXjR ùYt±ûVd ùLôiÓ YkRôu. YN]eLs 15,16 Cp CûRd Lôi¡ú\ôm. LPÜ°u ¡¬ûV«úX JT§Vô®u úNûY ªL Ød¡VUô]RôL CûRd Lôi¡ú\ôm. Sô°u Cߧ«p, AYàm Ne¸RdLôWû]lúTôX  Ne¸Rm 71:17,18 Cp Es[Õ úTôX ù_©dLØ¥Ùm GuTÕ Eߧ! 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 8    U]ôúN: TûZV HtTôh¥u ùLhPÏUôWu

úYRTôPm: 2Sô[ôLUm 33:1þ13

 

U]ôúN«u LûR Sm Es[jûRj ùRôÓYRôLÜs[Õ. Hù]²p CÕ CdLôX UdL°ûPúV LPÜ°u DÓTôhûPl ©W§T­lTRôLÜs[Õ. LPÜû[d ϱjR GiQúUô, CPúUô, úSWúUô U]ôúN«Pm CpûX. ùNôpXl úTô]ôp,  ùY°lTûPVôLúY AYu LPÜû[ UôÑ TÓj§]ôu G]Xôm. CÚl©àm At×RUô] Øû\«p BiPYo á±V ùLhPÏUôWu EYûU«p YÚYÕúTôX, "AYàdÏl ×j§ ùR°kRúTôÕ, "GÝkÕ ×\lThÓj Ru RLlT²Pj§p YkRôu" þ ídLô 15:11þ24 YûWl T¥jÕl TôodLÜm. U]ôúN«u LûR«u ØuTϧûVl T¥dÏmúTôÕ, "ClT¥lThP ùLô¥V U²RàdÏ ¨fNVUôL Gq®R Sm©dûLÙm CpûX" Guú\ Sôm á±dùLôsúYôm. B]ôp ùRôPokÕ T¥dÏmúTôÕ, Sôm LPÜ°u Uô\ôR ¡ÚûT GqY[Ü At×RUô]Õ Guß LiÓ ùLôsúYôm. ARôYÕ ÁhLlTPdáPôR ¨ûX«p GYÚm ªLd ùLhPYoL[ôL CpûX G]Üm A±VXôm. LPÜ°u ¡ÚûT CûRf ùNn¡\Õ! U]ôúN«u LûRûV Sôm êuß ©¬YôLl ©¬jÕl T¥dLXôm.

1. LPÜs úS£dÏm U²Ru

Vôo CkR U]ôúN? CYu ëRô®u AWNu. CYu ªL C[m YV§úXúV þ Tu²WiÓ YV§úXúV A¬VûQdÏ YkRYu. CYu 55 YÚPeLs AWNôiÓ. R]Õ 67 Bm YV§p UWQUûPkRôu. CY]Õ RLlTu GúNd¡Vô. CYu LojRÚdÏ ØuTôL ¿§Vôn SPkRôu Guß Sôm CYû]d ϱjÕl T¥d¡uú\ôm. 2Sô[ôLUm 31:20 T¥dLÜm.  BLúY U]ôúN Td§Ùs[ TWmTûW«p YkRYu. B«àm JÚ U²RàûPV ùTtú\ôo úRY Td§Ùs[YoL[ôL CÚkRôp, AYàm BiPYÚdÏl TVkÕ Y[ÚYôu Guß EߧVôLd á\ Ø¥VôÕ. GúNd¡Vô®u ULu U]ôúN, CYu Ru LôXjúR YôrkRYoL°úX ªLÜm úUôNUô]Y]ôL Uô±]ôu Guß YWXôt±p A±¡ú\ôm. CYu ULô ùT¬V Tô®VôL CÚkRôu, CYu ídLô 5:12 Cp BiPYo CúVÑ®Pm YkR 'ÏxP úWôLm ¨û\kR' U²Rû]l úTô­ÚkRôu. B«àm LPÜs AYû] úS£jRôo! 2Sô[ôLUm 33:2þ9 YûW T¥jÕl TôÚeLs. A§úX CYu GqY[Ü ùLô¥VYu Guß LôQXôm. CqY[Ü úUôNUôL CÚkÕm  LPÜs CYû] úS£jRôo. CY]Õ CWh£l©tLôL He¡]ôo. LPÜs U]ôúN«u TôYjûR ùYßjRôo. B]ôp U]ôúNûV úS£jRôo. UjúRÙ 9:13, ídLô 15:2, 19:10, 1¾úUôjúRÙ 1:15 T¥dLÜm. HNôVô 53:6, úWôUo 3:23 CuT¥ Sôm VôYÚm Tô®Ls Guß A±¡ú\ôm. SUÕ TôYj§tÏ RiPû] UWQm þ úWôUo 6:23 TôodL. CÚl©àm LPÜs Smªp Au× áokÕ, RmØûPV RV®]ôúX SmûU U]k§Úm©, RmªPm YW AûZd¡\ôo. HNôVô 1:18, 55:6,7 T¥dLÜm. U]ôúN Y¯Rl©l úTô]ôÛm, LPÜs AYú]ôÓ úT£]ôo. YN]m 10 T¥dLÜm. LPÜs AYû] úS£jRôo. AYu SX²p AdLû\ Lôh¥]ôo GuTRtÏ CÕ BRôWm. LPÜs AYû] úS£dLôUp CÚk§ÚkRôp AYû] AlT¥úV R²ûU«p R®dL ®h¥ÚlTôo. AR]ôp LPÜs Gu] ùNnRôo ùR¬ÙUô?

II LPÜs ûLVôÞm Øû\.

U]ôúNûVd LPÜs úS£jRT¥«]ôp, AYû]j Rs°®P®pûX. AYo ùNnR êuß Lô¬VeLs EiÓ. AûYVôY]:

  1. AYu Rô]ôLf ÑZuß RuàûPV Ø¥ÜdÏ YWhÓùU] AYo AYû] ®hÓ ®hPôo. ùLhP ÏUôWàdÏ SPkRÕm CÕRôú]! ÅhûP®hÓ ùY°úV\ úYiÓùUu\ UL²u ¾oUô]j§tÏj RLlTu RûPVôL ¨tL®pûX. AYu Ru Y¯úV ùNuß TôYj§u ®û[ûY AàT®dLhÓm Guß AYû] AYu Y¯ ùNpX ®hÓ ®hPôo. ídLô 15:12,13 T¥dLÜm.

  2. AYàdÏ GfN¬lûTd ùLôÓjRôo þ ÁiÓm YN]m 10 T¥dLÜm. úYRôLUj§úXúV ªLÜm TVeLWUô] GfN¬dûL YN]jûR ¿§ùUô¯Ls 29:1 Cp Lôi¡ú\ôm. LPÜs SmûUd L¥kÕ ùLôiÓ GfN¬lTÕ Sm úUÛs[ AYWÕ AuûTÙm L¬Nû]ûVÙm LôhÓ¡\RpXYô! U]ôúN«u Yôr®Ûm CÕ EiûUVôL CÚkRÕ.

  3, AYû]j Õu×ßj§]ôo þ Bm. LPÜs CûRf ùNnRôo. AY]Õ SuûUdùL] ùNnRôo. YN]Uô 11 T¥jÕ ídLô 15:14þ16 Jl©hÓ úSôdÏL. CÕ ¾®WUô] ùNVp. CÚl©àm CÕ AYu Ru ¨ûXûV EQokÕ §Úm© YÚm úSôdLjúRôÓ ùNnVlThPÕ. RoÑ ThPQjÕf NÜÛdÏf ùNnRûRl úTôuß. AlúTôvRXo 9:5 T¥dLÜm. Rôm ùNnYÕ Cu]ùRuß LPÜs A±k§ÚkRôo. Cußm LPÜs UdLsÁÕ ÕuTeLû[Ùm úNôRû]Lû[Ùm Aàlס\ôo. JqùYôÚ SôÞm AY¬pXôUp YôrYÕ TV]t\ YôrÜ GuTûR UdLs EQWúY CqYôß ùNn¡\ôo.

III. LPÜs SPl©jR At×Rm

Gu] At×RUô? Bm. ùUnVôLúY At×RmRôu þ YN]eLs 12,13 T¥jÕl TôodLÜm. ¿eLs GlúTôRô¡Ûm JÚ At×RjûRd LiPÕiPô? CúRô JÚ At×Rm! Ntß £k§jÕl TôÚeLs. Cl TôPj§p Ntß Øu× Sôm T¥jR AúR U²Ru LojRûWj úR¥]ôu. LojRÚdÏ ØuTôLj Ruû]j Rôrj§]ôu. AYûW úSôd¡d ùLg£]ôu. AY²p JÚ ùT¬V UôßRp úS¬hPÕ. TûZV ¨ûXdÏ EVojRlThPôu! Cußm SPlTÕ CÕúY! 2ùLô¬k§Vo 5:17I ídLô 15:20þ24 YûW T¥jÕ Jl©ÓL.

U]ôúN«u YWXôß _ôu TuV²u Nôh£ûV ¨û]ÜhÓ¡\Õ. Nj§Vm ùNnÕ, LPÜû[ ¨k§jÕ, úRY]t\ YôrÜ SPj§]ôo _ôu TuVu. "Eu TôYeLû[ ®hÓ ®X¡ ¿ TWúXôLm ùNpYôVô? ApXÕ TôYj§p YôrkÕ SWLm ùNpYôVô?" Gu¡\ JÚ NjRjûRd úLhPôo. U]ôúNûVl úTôX, _ôu TuVu Ru TôY Y¯ûV®hÓ ®X¡, BiPY¬u F¯VWô]ôo. BiPYo AY¬Pm úLhP úLs®ûVl TôÚeLs. LPÜ°u CWh£l©u Y¯ûVl TôojÕ AÕ áßYÕ Gu]?

1. Tô®ûV CWh£dLd LPÜs NoY YpXûUÙs[Yo Guß Lôi¡ú\ôm. LPÜû[®hÓ çWmúTôn, LPÜû[l Tt±V GiQúU CpXôRúTôÕ, _ôu TuVú]ôÓ LPÜs úT£]ôo. U]ôúN«u Yôr®Ûm ClT¥úV! LPÜs ØRp A¥ GÓjÕ AY]Õ Yôr®p RûX«Ó¡\ôo. 2Sô[ôLUm 33:10 T¥dLÜm. AYo TWúXô¡­ÚkÕ úLh¡\ôo, "¿ GeúL ùNpYôn?" Guß. B§VôLUm 3:9, úVô]ô 2:9 AlúTôvRXo 9:3þ5Il T¥jÕ úVôYôu 6:44 EPu Jl©ÓL.

2. U²Ru U]k§ÚmTd LPÜs AûZd¡\ôo Gu\ Lôi¡ú\ôm. _ôu TuVu Ru TôYeLû[®hÓ ®XL úYiÓm.  AÕRôu U]k§Úm×R XôÏm. CÕ U]Uôt\m. CÕúY ùNVpTP çiÓm. HNôVô 55:7, AlúTôvRXo 17:30,31 TôodLÜm.

3. CWh£l× GuTÕ ØÝdL ØÝdL LPÜ°u úYûXVôL CÚlT§]ôp, U²Ru ¾oUô]m ùNnYRtùL] AûZdLlTÓ¡\ôu. U²R £jRm ùNVp TPúYiÓm. ETôLUm 30:19, úVôÑYô 24:15, úVôYôu 5:40, ùY°lTÓjRp 22:17 TôodLÜm.

4. 'N¬' Guß LPÜÞdÏ T§p á±]ôp TWúXôLm ùNpXXôm. Bm TWúXôLmRôu! ùY°lTÓjRp 21:1þ7, úVôYôu 14:2, 2ùLô¬k§Vo 5:8 T¥dLÜm.

5. úYiPôm Guß LPÜÞdÏl T§p á±]ôp ¨VôVj¾ol×m, SWLØm ARtÏl TX]ôLd ¡hÓm. Bm SWLmRôu! ùY°lTÓjRp 29:11þ15,21:8 T¥dLÜU 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

 TôPm 9     HNôVô þ BºoYôRj§tLô] T¥Ls

(úYRTôPm þ HNôVô 6:1þ9

 

RmØûPV F¯Vo JqùYôÚYÚm CúVÑ ¡±vÕ®p B®dϬV BºoYôRj§u ØÝûUûV AàT®jÕ, A§úX ¨ûXj§ÚdL úYiÓùU] úSôdLm ùLôiÓ ARtùL] LPÜs §hPªhÓs[ôo. B]ôp AúSLÚûPV AàTYúUô úRôp®«Ûm, Årf£«Ûm Ø¥YRôLd á±Ùs[]o. BºoYôRj§u ØÝûUdÏ, ARôYÕ ùYt±Ùs[ YôrdûLdÏm, F¯Vj§tÏm Øuú]±f ùNpYRtLô] T¥Ls GûY? ¸úZÙs[ T¥Lû[ Y¬ûNVôLd LôiúTôm.

1. ØRXômT¥ þ BrkR §Vô]m. BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕûYj R¬£lT§XpÚkÕRôu Ød¡VUô] ¡±vRY AàTYm BWmTUô¡\Õ. HNôVô úRYôXVj§p BWô§jÕd ùLôi¥ÚkRôo. AlùTôÝÕ §¼ùW] BiPY¬u ©WªléhÓm At×RUô] ©WNu]jûR EQokRôo. YN]eLs 1þ5 YûW T¥dLÜm.

  1. AYo ¡±vÕ®u U²R AYRôWj§tÏ Øk§] U¡ûUûVd LiPôo. "BiPYo ...Åt±ÚdLd LiúPu"(YN]m 1). AYo CkR éªdÏ CWhNLWôL YÚm Øu× CÚkR U¡ûU AÕYôÏm. úVôYôu 12:41, 17:5 Jl©hÓl TôodL. TûPl©uúTôÕ, Áh©uúTôÕ (G©ùWVo 1:1þ3) ©RôúYôÓm, T¬ÑjR B®Vô]YúWôÓm (ùLôúXôùNVo 1:16) CÚkR (CÚd¡u\) ¨j§V úRY ÏUôWû]d LiPôo.

  2. AYo BiPYo AWNô[d LiPôo. "£eLôN]j§uúUp Åt±ÚdLd LiPôo. 骫­ÚkR £mUôN]m Lô­VôL CÚkRÕ. TWúXôLj§úX JÚ £mUôN]m Guù\uû\dÏm ¨ûXjÕ ¨t¡\Õ Gu¡\ EiûU, ¨ûXVt\ LôXjúR YôÝm SUdÏ GqY[Ü At×RUô]Õ(Ne¸Rm 45:6).

  3. AYo BiPYo BWô§dLlTÓYûRd LiPôo. ".....EVWØm Eu]RØUô]....." (YN]m 1,2) çRoLs Hu SôØmáP BWô§dL AÚLûRÙs[Yo AYo JÚYúW. AYûWj çRoáhPm Õ§jÕd ùLôi¥ÚkRÕ.

  4. AYo AYWÕ T¬ÑjRjûRÙm, çnûUûVÙm LiPôo (YN]m 3) BiPY¬u çnûU LiLû[d áNf ùNnÙm. BRXôp çRoLÞm áP ReLs ØLeLû[ ê¥dùLôi¥ÚkR]o.

  5. AYo AYWÕ YpXûUûVd LôiPôo. "úNû]L°u LojRo" Guß (YN]eLs 3,5) AYo AûZdLlTÓ¡\ôo.

  6. AYo AYWÕ U¡ûUûVd LiPôo. "...CWô_ôûY Gu LiLs LiPúR" (YN]m 5) Gu¡\ôo.

  7. YWlúTôÏm U¡ûU«u JÚ ¸tû\d LiPôo. "éªVû]jÕm AYÚûPV U¡ûUVôp ¨û\k§Úd¡\Õ...." (YN]m 3) CÕ JÚ Sô°úX SPdLlúTô¡\Õ þ HNôVô A§LôWm 35 T¥dLÜm.

2. CWiPômT¥: TôY EQoYûPRp. BiPYûW R¬£jR HÝ T¥L°p HNôVô TôY EQoYûPkÕ Ruû] ªLÜm Rôrj§]ôo. "IúVô! ARUôú]u....." (YN]m 5) Guß LR±]ôo. TôY EQoûYj RÚm JúWùVôÚ ùNVp BiPY¬u R¬N]m G]Xôm þ úVô× (42:5,6), úTÕÚ (ídLô 5:8), úVôYôu (ùY°lTÓjRp 1:17) úTôuú\ôûW Jl©hÓl TôÚeLs. AYWÕ úUXô] çnûU«u J°«p Sôm SmûU C¯Yô] Tô®L[ôLd Lôi¡ú\ôm. TôYm SmûUd LPÜ°PªÚkÕ ©¬d¡u\Õ Guß Sôm HNôVô®u Yôr®u êXm A±¡ú\ôm. 'ARUôú]u' Gu¡\ TRm "©¬dLlThúPu" Gu\ ùTôÚ°p á\lThÓs[Õ. HNôVô 59:1,2 T¥dLÜm. TôYm LPÜ°PªÚkÕ SmûUl ©¬d¡u\Õ. TôYm LPÜ°PªÚkÕ SmûUl ©¬d¡u\Õ GuTRtÏ GÓjÕdLôhÓ, UjúRÙ 27:46 Cp Es[Õ. TôYúU CpXôR AYo SUdLôL CkRl ©¬ûY HtßdùLôiPôo (2ùLô¬k§Vo 5:21) SmØûPV TôYj§tùL] Sôm Gu] ùNnV úYiÓm? 

3. êu\ômT¥ TôY A±dûL ùNnRp YN]m 5 Cp HNôVô "...Sôu AÑjR ERÓLÞs[ Uà`u....." Gu¡\ôo. TôYjûR A±dûL ùNnYúR TôYjûR ¿dÏmY¯. TôYjûR ê¥ Uû\lT§p TV²pûX. AûR ®hÓ ®P úYiÓm.¿§ùUô¯Ls 28:13 T¥dLÜm. HNôVôûY Yû[j Õl úTôhP TôYm ERÓL°u ®û[Ü GuTûRd LY²dLÜm. AYo ùTôÕYôL TôYjûR A±dûL«P®pûX. ϱl©hP TôYjûR A±dûL«hPôo. "IúVô! Sôu JÚ Tô®" Guß A±dûL«PôUp, "IúVô!.... AÑjR  ERÓLÞs[ Uà`u....." Guß á±]ôo. AYo Rôm EQojRlThP ϱl©hP TôYjûR BiPY¬Pm A±dûL«hPôo. Sôm CûRf ùNnVÙm úTôÕ SPlTÕ Gu]? 

4. SôuLômT¥  Ñj§L¬l× YN]eLs 6,7 T¥dLÜm. á\lThP £X Ytû\l TôodLXôm.

 1. "úNWôÀuLs" þ T¬ÑjR B®Vô]YûWd ϱdÏm

 2. "ùSÚl×j RZp" ¡±vÕ®u ®ûXúV\lùTt\ CWjRjûRd ϱdÏm

 3. "T­ÀPm" - LpYô¬f £ÛûYûVd ϱdÏm. 

Sôm SUÕ TôYeLû[ A±dûL ùNnÙmúTôÕ, T¬ÑjR B®Vô]Yo LpYô¬«p £k§] CWjRjûRl éÑ¡\ôo. AR]ôp Sôm Sôm LÝYl TÓ¡ú\ôm þ 1úVôYôu 1:7þ9. LojRÚdÏj úRûY Lû\Vt\ F¯Vo. AYo AÑjRUô] LÚ®Lû[l TVuTÓjÕYÕ CpûX þ HNôVô 52:11 I T¥jÕ, 2ùLô¬k§Vo 7:1 EPu Jl©ÓL. Sôm SUÕ TôYeLû[ BiPY¬Pm A±dûL«ÓmúTôÕ, Sôm AYúWôÓ ùSÚe¡V Id¡Vm ùLôsúYôm. CRtLôL Sôm AYWÕ NjRm úLhL úYiÓm. 

5. IkRôm T¥ þ Aû\áYp YN]m 8 T¥dLÜm. ".....BiPYÚûPV NjRjûRd úLhúPu...." Ñj§L¬l©tÏl ©u]úW HNôVô LojRÚûPV NjRjûRd úLhL Ø¥kRÕ GuTûRd LY²dLÜm. SôÓLsúRôßm RmØûPV SôUjûR A±®dL, LPÜs UdLÞdÏd LhPû[ ùLôÓlTúRôÓ, AYoLû[ ARtùL] BVjRlTÓjÕ¡\ôo. "VôûW Sôu Aàl×úYu, Vôo SUÕ Lô¬VUônl úTôYôu Guß EûWd¡\" BiPY¬u NjRjûRl ùTÚmTôúXôo úLhT§pûX. Hu? LPÜ°u UdL°Pm Es[ TôYúU CRtÏd LôWQUô? AVp SôÓLhÏf ùNuß Ñ®úN`m A±®jÕ AÚhT¦f ùNnVÜm, Esð¬úXúV úTô§dLÜm YôgûNÙs[ Rm YôrûY AolTQm ùNnR Yô­ToLs ªLÜm A§LUônj úRûYlTÓ¡u\]o. CûRj ùRôPoYÕ GÕ?  

6. B\ômT¥ þ AolT¦l× YN]m 8Il T¥dLÜm. BiPYÚdÏ JÚ U²Ru úRûYùV] HNôVô EQokRúTôÕ CWiÓ Lô¬VeLû[f ùNnRôo.

1. RmûU BiPYÚdùL] Jl×®jRôo. "CúRô A¥úVu CÚd¡ú\u...." Gu\ôo

2. RmûU BiPY¬u §ÚlT¦dùL] Jl×®jRôo. "CúRô A¥úVu CÚd¡ú\u...." Guß UhÓm AYo á\ôUp, "Guû] Aàl×m..." Gu\ôo. BiPYo Ruû] GeúL AàlTf £jRUô«Úd¡\ôúWô, AeúL úTôL BVjRm Guß Ï±l©Ó¡\ôo. BiPYÚdùL] F¯Vm ùNnVl ×\lTÓm Øu× SmûU ØÝûUVôL BiPYÚdùL] AolT¦dL úYiÓm GuTúR Ød¡Vm. AYÚdÏ CkR CWiÓm úRûY. "CúRô A¥úVu CÚd¡ú\u" GuTÕm, "Guû] Aàl×m" GuTÕm úRûY. AÓjÕ Gu]? 

7. HZôm T¥ þ LhPû[ ùTßRp."AlùTôÝÕ AYo, ¿ úTôn, CkR _]eLû[ úSôd¡..... Guß ùNôp" (YN]m 9) Gu\ôo. HNôVô®u ERÓLû[d LPÜs Hu Ñj§L¬jRôo Guß Sôm CeÏ Tôod¡ú\ôm. AYo, úTôn, ùNôpXúYiÓm Guß LPÜs ®Úmס\ôo. TôYm ùNnÙm JÚ U²RûW BiPYo GÓjÕf Ñj§L¬jÕ, RUÕ U¡ûUdùL] TVuTÓm U²R]ôL Uôtß¡\ôo! úWôUo 6:13 T¥dLÜm. HNôVô Vô¬Pm ùNpX úYiÓùU]d LhPû[ ùTß¡\ôo TôÚeLs. Ruû]f Ñt±Ùs[ UdL°PmRôu! GlúTôÕm CÕ ùTôÚkÕm. ¿eLÞm Sôàm GeúL«Úd¡ú\ôúUô, AeúLRôu Sôm BiPYÚd ùL] Nôh£L[ôL CÚdL úYiÓm Guß AYo ®Úmס\ôo. LPÜ°u £jRlT¥ AYo ùR¬kÕ, LôhÓm CPj§úX AYWÕ £jRjûRf ùNnYúR ØÝûUVô] BºoYôRj§tϬV Y¯! 

 

 

ùRôPo þ 7      TûZV HtTôhÓ Tôj§WeLs TjÕ

 

TôPm 10 þ GùTjùUúXd þ Áh×l T¦

úYRTôPm  GúWªVô 38:1þ13

 

¾odLR¬£Vô] GúWªVô UWQ RiPû]VûPkÕ (YN]m 4) £û\« XûPdLlThPôo. AÕ £û\fNôûXVpX. AÕ TôZûPkR ÕWÜ (¡Qß). CkRl TôZô], çokÕúTô] CPj§úX BiPY¬u ¾odLR¬£ AûPThÓd ¡PkRôo (YN]eLs 8,9) EQÜm, ¿Úm ùLôÓdLlTP®pûX (YN]m 9). GúWªVô®u T¬RôT ¨ûXûVd úLs®lThP, Gj§úVôl©V SôhûPf úNokR LÚl× U²Ru GùTjùUúXd Gu¡\ CWô_ô®u F¯Vu GúWªVôûYd LôlTôt\j R]dÏ EjRWÜ RÚmT¥ úLhPôu. CWô_ô CRtÏf NmU§jÕ EjRWÜ RÚmT¥ úLhPôu. CWô_ô CRtÏf NmU§jÕ EjRWÜ ùLôÓjRÕUu± GúWªVôûY ÁhL Cuàm ØlTÕ úTûW AYú]ôÓ AûZjÕf ùNpX EjRW®hPôo (YN]m 10). GùTjùUúXd CkR Áh×l T¦«p DÓThPôu. CkRl ùT¬V Áh×lT¦ûV YN]eLs 11þ15 YûW ®[dLUôLd LôQXôm.

 

CkR G°V ¨Lrf£ êXm Sôm BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕûYd LôQXôm. UàdÏXm UWQj§u CÚiP ϯ«úX AªrkÕ ùLôi¥ÚlTûR B§«úX LiPôo. CWô_ô®u Øu ùNuß, Áh©u T¦«p DÓTÓYRtÏj Ruû]úV AoT¦jRôo. Ne¸Rm 40:7, ùY°lTÓjRp 13:8 T¥dLÜm. A§uT¥ AYo SmØûPV £û\«Úl×dÏs YkRôo. AYWÕ Ru]XUt\ §VôL UWQj§uêXm, ùYt±Ùs[ E«ojùRÝRp êXm TôYØs[ U²Ru CWh£lTûPV Ø¥kRÕ. 2ùLô¬k§Vo 8:9, LXôj§Vo 4:4, 1¾úUôjúRÙ 1:15 TôodL.

 

CkRl TôPj§úX, CWô_ô®u F¯VWô¡V SôØmáP Áh©u T¦«p GqYôß DÓTP úYiÓùUuß ªLj ùR°YôLd á\lTh¥ÚdLd LôQXôm. GùTjùUúXd GqYôß GúWªVôûY ÁhPôo Guß LôiúTôm. AúRúTôuß SôØmáP TôYj§Ûm, NôjRô²u ©¥«Ûm LhPlThÓs[, T¬RôTUô], Y¯Rl©lúTô] UdLû[j úR¥ ®Ó®lTÕ GlT¥ùV]d LôiúTôm. úVôYôu 8:34, 2¾úUôjúRÙ 2:26 TôodLÜm.

 

1. GùTjùUúXd GúWªVô®u T¬RôT ¨ûXûVd ϱjÕd úLhÓ, A§u TVeLWjûR EQokRôu. YN]m 7 Cp, "úLs®lThPôu" Guß Lôi¡ú\ôm. CÕ TôolTRtÏf NUUô]Õ (LtTû]«p). ¾odLR¬£«u úRûYûV EQokRôu þ ×XmTp 3:51 TôodLÜm. Bd¡û]dÏh TÓjRlThP JÚ U²Ru Th¥² ¡PkÕ, êr¡dùLôi¥ÚlTûRd LtTû] ùNnÕ TôojRôu. A¯kÕúTôÏm UdL°u BjÕUôdLû[ ¿eLs CqYôß TôojRÕiPô? úVôYôu 3:18,36, 8:21þ24, GúT£Vo 2:2,3 ùY°lTÓjRp 20:12,15. CZkÕúTô] UdLû[d ϱjR L¬Nû] EeL°Pm EiPô? UjúRÙ 9:36. A¯kÕ ùLôi¥ÚdÏm BjÕUôdLs CWh£lTûPV úYiÓùUuß AYoL[Õ úRûYûVd LiÓ EQWúYiÓm. CRtùL] GùTjùUúXd¡u TôoûY SUdÏm úRûY?

 

2. GùTjùUúXd AWNû]f Nk§jRôu. YN]eLs 7þ9 CûRlTt±d áß¡\Õ. GqY[Ü §\ûUÙPu úT£]ôu TôÚeLs! ¿eLÞm SôàeáP CWô_ô®u NêLj§p YkÕ, CqYôú\ úT£, SmØûPV úYiÓRûXj ùR¬®dL úYiÓm. Sôm AYo Øu× ¨tÏmúTôÕ, Sôm GqYôß ùNpX úYiÓm, Áh©u T¦ûV GqYôß ùNnV úYiÓm GuTûRd ϱjÕl úT£ Y¯ SPjÕYôo þ G©ùWVo 10:19,20 TôodLÜm. ©u× ARtÏd LhPû[«ÓYôo (YN]m 10) EeLÞdÏ AÚûUVô] YoL°u BjÕUôûYd ϱjÕ EeLÞdÏl TôWm CpûXùV²p, CWô_ô®u Øu× úTôn, AYoLû[d ϱjÕl úTÑYRtÏ YûL úRÓeLs.

 

3. GùTjùUùXd Ut\YoL°u JjÕûZlûTj úR¥]ôu. YN]m 10,11 Cp GùTjùUúXd CWô_ô®u A§LôWj§uT¥ CûRf ùNnRôu Guß Lôi¡ú\ôm. BjÕU BRôVm Gàm ùT¬V T¦«p DÓTÓm SUdÏ, CWô_ô®u A§LôWjûRl ùTt±Úl©àm, Ut\YoL°u JjÕûZl×m úRûY. AÕúY ù_Tm Guàm JjÕûZl× þ UjúRÙ 18:19 TôodL. UôtÏ 2:3 Cp á\lThÓs[ SûPØû\ JjÕûZl× úRûY. SmûUf Ñt±Ùs[ UdL°u CWh£lûTd ϱjÕ SUdÏ BoYªÚkRôp SpX TVuùT\, Sôm SôPúYi¥V] TX EiÓ þ ëRô 22,23 TôodLÜm.

 

4. Áh×dùL]l TVuTÓj§] ùTôÚhLû[ GùTjùUúXd Sm©]ôu. YN]m 11 T¥ÙeLs. GùTjùUúXd Ru²PªÚkR L«ßLû[ Sm©]ôu G]d LôQXôm. SUdÏmáP Øtßm Ø¥V CWh£dL YpX SmØûPV CWhNL¬u YpXûU«Ûm, AYWÕ Ñ®úN`j§u YpXûU«Ûm ØÝ Sm©dûL CÚdL úYiÓm. úWôUo 1:16, G©ùWVo 7:25 T¥dLÜm. ¡±vRY F¯Vo, ©WNe¡Uôo TXo BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u CWh£l©u YpXûUûV SmTô§Úd¡u\]o. G°V Ñ®úN` ùNn§«u TXû] SmT®pûX. AYoLs L«t±u Y­ûUûV A±VôÕ NkúRLlTÓ¡u\]o.

 

5. GúWªVô®Pm Rôu ûYjÕs[ AuûT GùTjùUúXd ùY°l TÓj§]ôu. GúWªVô®Pm Rôu ûYjÕs[ AuûT CkR Áh©u T¦ êXm UhÓm ùY°lTÓjR®pûX þ YN]m 11 T¥dLÜm. GúWªVô LôVªu± LûWúV\ AYu TVuTÓj§] ¡¯kÕúTô] TZm×PûYLs, LkûRj Õ¦Ls êXØm ùY°lTÓj§]ôu. Guú] Au×! GúWªVô CkRd LkûRj Õ¦Ls CpXôUúX ÁhLlTh¥ÚdL Ø¥Ùm. CÚl©àm Cuàm A§L Y­úVô LôVúUô Cu± ÁhLlThPôo. SmûUf Ñt±Ùs[ UdLs Sôm AYoL°Pm Au× ùNÛjÕ¡ú\ôm Guß EQokRôp, AkR BjÕUôdLû[ G°§p BRôVlTÓjR CVÛm. UôtÏ 10:21 TôÚeLs!

 

6. GúWªVôûY ÁhTRtϬV BúXôNû]ûV GqYôß GÓjÕûWlTÕ G] GùTjùUúXd A±k§ÚkRôu. YN]m 12Il T¥jÕd LtTû] ùNnÕ TôÚeLs! JÚ BjÕUôûYd ¡±vÕ®Pm GqYôß Y¯SPjÕYÕ GuTûR ¿eLs A±ÅoL[ô? CWh£dLlTP Gu] ùNnVúYiÓùUuß JÚ Tô®«Pm ¿eLs á\ CVÛUô? CkRl ùT¬V úYûXdùL] Sôm BVjRm ùNnV úYiÓm. EeLs úYRôLUjûR GÓjÕ, CWh£lûTlTt±d áßm YN]eLû[l T¥jÕ, EûWVôP­p TVuTÓjRl TZLÜm. AqYN]eLû[ U]]m ùNnÕ, YN]eLû[d úLô¥hÓ, YÚm CPeLs, TdLeLs VôYtû\Ùm EeLs úYRôLUj§u Es AhûP«p Gݧ ûYjÕd ùLôsÞeLs.

 

7. GùTjùUúXd, GúWªVô ÁhLlTÓm YûW«p Knk§ÚdL®pûX. GúWªVô ¾odLR¬£ûV ÁhÏm CkR úYûX, A§L úSWm GÓdL®pûX (YN]m 13). B]ôp £X úSWeL°p CWh£lTûPV úYiÓm Guß Sôm Yôg£dÏm STo BiPY¬Pm YÚYRtÏ ¿iP LôXm BÏm, SUdÏl ùTôßûUÙm, Oô]Øm úRûYlTÓm þ LXôj§Vo 6:9 T¥dLÜm.

 

GúWªVô ÁhLlThPÜPu GùTjùUúXd CdLôh£«­ÚkÕ Uû\kÕ úTô¡\ôu. BjÕm BRôVm ùNnÙm U²Ràm ClT¥úV CÚdL úYiÓm. þ AlúTôvRXo 8:39 Il T¥jÕ úVôYôu 3:30 EPu Jl©hÓl TôodLÜm.