WORDS OF LIFE

India

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Weekly Bible Study Series 6 Studies in Bible Prophecy

Series 6 Studies in Bible Prophecy

E-mail Print

ùRôPo þ 6                                               úYRôLU ¾odLR¬N]m 

                                            (Be¡Xm þ ©Wôu³v ¥dNu    Rª¯p  þ P. A. ÑkRW Wô_u)


TôPm þ 1                    ¾odLR¬N]j§u Ød¡VjÕYm.

 

A±VôûU Guàm Uu²dLØ¥VôR Ït\j§ypÚkÕ Sôm ®ÓRûX VûPY RtÏm, LPÜs RUÕ ¾odLR¬N]j §hPj§û] ùY°lTÓjÕmúTôÕ (UjúRÙ 22:29) ARtÏ Sôm SmûU BVjRlTÓjÕYtÏm, Sôm úYRôLUj§u TdLeLû[l ×Wh¥l TôodL úYiÓm. G§oLôXjûRd ϱjÕj ÕpypV UôLd áßm JúW èp úYRôLUm UhÓúU G]Xôm. TpúYß LôWQeL° ]ôp, ùTÚmTôXô] ¡±vRYoLs ¾odLR¬N]eLû[l T¥lTúR «pûX. AYtßs £X CeúL:

1. ¾odLR¬N]m BrkÕ T¥dL úYi¥V Juß. AÕ L¥]Uô]Õ Guß UdLs £Xo RY\ôLd LÚÕ¡u\]o. CÕ EiûURôu. Hù]²p AYt±u ¨û\úYt\jûRd LôÔmúTôÕ UhÓúU ¾odLR¬N]jûR ØÝûUVôLj ùR¬kÕ ùLôs[Xôm. B]ôp 2¾úUôjúRÙ 2:15dÏ ¸rlT¥kÕ SPdÏm UdLs UhÓúU úYRôLUj§p ùY°lTÓjRlThÓs[ Ød¡VUô] ¾odLR¬N] EiûULû[ A±kÕ ùLôs[ CVÛm.

2. ¾odLR¬N]jûRl T¥lTÕ FLeLÞdÏ Y¯SPjÕm G] £Xo LÚÕ ¡u\]o. C§Ûm JÚ ATôVm EiÓ. LPÜ°u Nj§VjûR Sôm T¥dÏmúTôÕ ¨fNVUôLúY B®Vô]YWôúX SPjRl TÓ¡uú\ôUô GuTúR AÕ.

3. Cuàm £Xo, ¾odLR¬N]m ùR°®u± úRôußY§]ôp, AûRl T¥lTYoLû[ Sm©dûL«uûUdÏs RsÞm G]d LÚÕ¡u\]o.. JÚ ®ÑYô£ Sm©dûL Vt±ÚdL Ø¥ÙUô? HNôVô 53:11, G©ùWVo 10:13 áßYûRd úLhLÜm.

Sôm Hu ¾odLR¬N]jûRl T¥dLúYiÓm GuTRtLô] LôWQeLs £XYtû\d ¸úZ LôQXôm.

1. úYRôLUj§u ùTÚmTϧ ¾odLR¬N]UôLúYÙs[Õ. ClTϧûV Sôm T¥dLôUp ®hÓ®hPôp, úYRôLUj§u ùTÚm TϧûV Sôm ×\dL¦l TRtÏ JlTôÏm. úYRôLUj§u TdLeLû[l ×Wh¥l TôÚeLs. A§úX á\lThÓs[ ùTÚmTôXô] ¾odLR¬N] YN]eLû[ LY²dLÜm. úYRôLU ¾odLR¬N]eL°úX ùTÚmTôXô]ûY ¨û\úY\ úYi¥Ùs[] GuTûR ¨û]®t ùLôsL. Sôm ¾odLR¬N]eLû[l T¥dLôUp ®hÓ®hPôp Sôm TûZV HtTôh¥u JÚ Ïß¡V GpûXdÏs SmûU AûPjÕd ùLôs¡ú\ôm. AúRôÓ Sôm SôuÏ Ñ®úN`eL°p BiPYo CúVÑ á±Ùs[ûRd LY²dL úYiÓm. AYtßs ùTÚmTôXô]ûY ¾odLR¬N]úU. ¨ÚTeL°Ûm Sôm ¾odLR¬N]jûR ªÏ§VôLd LôQXôm. AlT¥úV ùY°lTÓjRp èÛmáP. úYRôLUm ØÝYÕm LPÜ[ôp AÚ[lThPÕ. A§úX Sôm YWlúTô¡u\ Lô¬VeLû[d ϱjR LPÜ°u ùNn§ûVd LôQXôm.

2. ¾odLR¬N]l TϧûV Sôm ×\dL¦jRôp, úYRôLUjûRf N¬VôLl ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ. úYRôLUm U¡ûUVô] ØÝûU ùTt\ èp. ØÝ ×jRLj§Ûm Sôm JtßûUûVd LôQXôm. Sôm ØÝ úYRôLUjûR Htßd ùLôsÞmúTôÕRôu LPÜs Sôm A±V úYiÓùUuß ®Úmס\ Nj§VeLû[ A±kÕ TÏjÕl úTô§dL CVÛm. (2¾úUôjúRÙ 2:15) "קV HtTôÓ  TûZV HtTôh¥]ôp ØPlTh¥ÚdÏm úTôÕRôu TûZV HtTôÓ ×§V HtTôh¥p ùY°lTÓm". Sôm ØÝûUVô] ùNn§ûV A±kÕ ùLôs[ TûZV HtTôhûPÙm, קV HtTôhûPÙm T¥dL úYiÓm.

3. Sôm Hu ¾odLR¬N] YôojûRûVl T¥jÕl ׬kÕ ùLôiÓ SmT úYiÓùUuTRtùL] JÚ £\lTô] LôWQm EiÓ. ídLô 24 Cp 25,27 YN]eL°p á\lThP 'VôûYÙm', 'NLX'. 'GpXôYt±Ûm' Guß á\lThÓs[ YôojûRLû[d LY²dLÜm. CRuêXm SUÕ BiPYo ¾odLR¬N] YôojûRLû[, EߧlTÓj§ AûY SmTj RÏkRûYùV] Øj§ûW ùYhPôLd á±Ùs[ôo. ¾odLR¬N]eLû[, ϱlTôL AYûW ùY°lTÓjÕm YN]eLû[ Hu T¥dLúYiÓm? GuTRtLô] B¦j RWUô] LôWQm CÕRôú]. ídLô 24:27 IÙm úVôYôu 5:39 Ùm T¥dLÜm.

4. úYRôLUm LPÜ[ôp AÚ[lThPÕ. AÕ ÕpypVUô]Õ, EߧVô]Õ GuTûR úYRôLUj§p á\lThP ¾odLR¬N]eL°u ¨û\úYt\m EߧlTÓjÕ¡u\Õ. CÕ GlT¥? úYRôLUj§p á\lThÓs[ ¾odLR¬ N]eLs VôÜm ØÝûUVôL, GÝRlThPT¥úV ¨û\úY±Ùs[Õ. úU£Vô®u YÚûL ϱjR ¾odLR¬N]m, ëRo ×\_ô§Vôo ϱjR ¾odL R¬N]eLs VôÜm AûYLs ¨û\úYßYRtÏ TX èt\ôiÓLhÏ Øu× GÝRlThPûY. AYtßs BiPY¬u ØRXôm YÚûL ϱjR ¾odL R¬N]eLû[l TôodLXôm. HNôVô 40:3 AYWÕ ØuçRu úVôYôû]l Tt±d áß¡\Õ. HNôVô 7:14 BiPYo Lu²ûL«Pm ©\lTôo G]d á±Ùs[Õ. ÁLô 5:2 Cp AYo ùTjúX¡ªúX ©\lTôo Gußs[Õ. Ne¸Rm 72:10 Cp Oô²Ls AYûWj úR¥ YÚYûRd á±Ùs[Õ. HNôVô 53 Cp AYo RUÕ UdL°u TôYjûR ÑUlTôo Gußm ᱫÚdLd LôQXôm. NL¬Vô 11:12,13 Cp AYo Lôh¥d ùLôÓdLlThÓ, 30 ùYs°dLôÑdÏ ®tLl TÓYRôL Es[Õ. Ne¸Rm 22:14,17 Cp AYWÕ £ÛûYl TôÓLû[Ùm, HNôVô 53:9 Cp AYo TQdLôWúWôÓ APdLm TiQlTÓYûRÙm, Ne¸Rm 16:8þ10 Cp AYo E«úWôÓ GÝm×Yôo G]Üm, Ne¸Rm 68:18 Cp Eu]Rj§tÏ H±lúTôYôo G]Üm ØuàûWdLl Th¥ÚdLd Lôi¡ú\ôm.

Cq®RUôL BiPY¬u ØRXôm YÚûL ϱjR ¾odLR¬N]eLs VôÜm á\lThP§u T¥úV ¨û\úY±tß. CkR EiûU SUdÏ úYRôLUj§u ÁÕ EߧVô] Sm©dûLûVd ùLôÓd¡\RpXYô! Cq®RUôL AYWÕ CWiPôm YÚûL ϱjR ¾odLR¬N]eLÞm ¨û\úYßm GuTûRÙm Cuàm ¨û\úY\ úYi¥V Ut\ ¾odLR¬N]eLÞm AqYôú\ ¨û\úYßm GuTûRÙm CûY Eߧl TÓjÕ¡u\RpXYô!

5. ¾odLR¬N] YN]eLû[ Sôm T¥jRônÜ ùNnÙmúTôÕ UhÓúU, Sôm LPÜs Gu] ùNn¡\ôo GuTûR A±kÕ SmûU ¨LrÜLhÏ BVjRl TÓjRØ¥Ùm. ¾odLR¬N] YN]eLs GuTÕ LPÜ°u §hPj§tLô] YûW TPm. BúUôv 3:7, B§VôLUm 18:17, úVôYôu 15:15, 16:4. CYtú\ôÓ úWôUo 11:25, 1ùLô¬k§Vo 10:1, 1ùRNúXô²dúLVo 4:13 I Jl©hÓl TôodL.

6. EXLm ØÝYÕm TVj§]ôp À¥dLlTh¥ÚdÏm úYû[«p, ¾odLR¬N ]eLs SUÕ ®ÑYôNjûR Eߧl TÓjÕYRôLÜs[Õ. ídLô 21:26 Cp á±Ùs[T¥úV Cuû\V EXL UdLs Es[]o. ídLô 21:28 Cp á\l ThPûY ®ÑYô£LhÏl ùTôÚkÕm. Sm Yôr®p LPÜÞdÏ CPU°dLôUp, CqÜX¡p CÚdÏm AûU§«uûU, úTôÚdÏ SôÓLs BVjRlTÓRp, ùLôåWm úTôu\Ytû\l TôojÕl TVlTÓ¡\ Sôm GqYôß Ut\YoLÞdÏ ERYØ¥Ùm?

7. G§oLôXj§p Gu] SPdLl úTô¡u\ùRuß á±, Sôm A®ÑYô£Lû[ GfN¬dL úYiÓm. CûRf ùNnYRtÏ Sôm YWlúTôÏm SôhLÞdùL] LPÜs ûYjÕs[ §hPjûR A±kÕ ûYj§ÚdL úYiÓm. JqùYôÚ ¡±vRYàm úVôYôu vSô]u UjúRÙ 3:7 Cp á±Ùs[ GfN¬dûLûV G§ùWô­dL úYiÓm. ¡±vÕûYl ×\dL¦jR EX¡uúUp ºd¡WUôL LPÜ°u ¨VôVj¾ol× YW®Úd¡\Õ Guß á\úYiÓm. 2ùRNúXô²dúLVo  1:7þ9 GúNd¡úVp 33:7,8 CûYLû[d Lôh¥Ûm GfN¬dûLVô] YôojûRLs úYß HRô¡Ûm EiPô?

8. CkRd LûP£ LôXjúRÙs[ ãrf£LhÏm, Ït\eLhÏm Sôm SmûUd LôjÕd ùLôsYRtÏ Sôm ¾odLR¬N] Yôd¡VeLû[ A±kÕ ûYj§ÚdL úYiÓm. Sôm ùRôPokÕ 2¾úUôjúRÙ A§LôWm êuß Yô£dL úYiÓm. ϱlTôL YN]eLs 1þ13 T¥dLÜm. A§úX Sôm CdLôXj§u ¨ûXûV A±VXôm. YN]eLs 14þ17 Cp Sôm CqYûL ùLô¥V ùNVpL°u CÝl×dÏj Rl×YÕ GlT¥ G]d LôQXôm.

9. ¾odLR¬N] Nj§VeLû[ Sôm Es[j§úX Htßd ùLôsÞmúTôÕ, AÕ SUÕ SPdûL«Ûm, Ti©Ûm, UôßRûX HtTÓjÕm. úWôUo 15:4 Cp ¾odLR¬N]eLû[l T¥dÏmúTôÕ HtTÓm 3 ®û[ÜLû[d LôQXôm. CûRl Tt± Rô²úVp 10:19 Cp ᱫÚdLd Lôi¡ú\ôm.

10. LPÜ°u ¾odLR¬N] Nj§VeLû[l T¥jÕj §Vô²d¡\ UdLÞdÏf £\lTô] BºoYôRm YôdÏjRjRUôL AÚ[lThÓs[Õ. CûR Sôm  ùY°lTÓjRp 1:3, 22:7 Cp LôQXôm.

 

ùRôPo þ 6 úYRôLU ¾odLR¬N]m 

                       TôPm 2     AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm.

 

BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u ùY°lTûPVô], LôQdá¥V NÃWl ©WLôWUô] YÚûLûVd ϱjR ¾odLR¬N]úU LPÜ°u YôojûR«p   ¨û\úY\ôR ¾odLR¬N]UôÙs[Õ. CkRl TôPj§p Sôm 2úTÕÚ 3:3,4 Cp úLhLlThÓs[ úLs®dϬV T§ûX BWônúYôm. CÕ T¬VôNdLôWo úLhÏm úLs®. B]ôp SôúUô Cd úLs®ûVd LÚjúRôÓm, TVTd§úVôÓm úLhLXôm. AlT¥ Sôm ùNnÙmúTôÕ, BiPY¬u CWiPôm YÚûLûVd ϱjR HWô[Uô] EߧVô] Nôh£Lû[d LiÓ ®VlTûPúYôm. Sôm CdúLs® úLhLlThP ãr¨ûXûVd LY²lTÕ Suß. 2úTÕÚ 3:3þ4 Cp Sôm A±kÕ ùLôiP JÚ ¨fNVUô] Lô¬VjûRd Lôi¡ú\ôm. AÕÜm ϱlTôL LûP£ SôhL°p,  ¡ÚûT«u LôXj§u LûP£«p SPlTÕ ùRôPoTô]Õ. CdLôXm BiPY¬u YÚûLdÏ Øk§]Õ. CkRd LûP£ LôXjúR T¬VôNdLôWo úRôußYo GuTûR Sôm G§oTôodL úYiÓm. Hu? Hù]²p '¡±vÕ®u YÚûL'Vô] CkR U¡ûUVô] Nj§VjûRl T¬VôNm TiÔ¡\ VôYÚm Cj¾odLR¬N]j§u ¨û\úYßRXô«Úd¡\ôoLs! CkRl T¬VôNdLôWo Gu] áßYôoLs GuTûRl úTÕÚ §hPUôLd á±Ùs[ôo. B]ôp SmØûPV úLs® 'AYo YÚYôo G]d á±V YôdÏjRjRm GeúL?' GuTúR. CRtϬV HÝ T§pLû[ Sôm LôiúTôm.

1.  TûZV HtTôh¥p AYo YÚûL ϱjûR YôdÏjRjRm. TûZV HtTôh¥p 39 ×jRLeLs EiÓ. AYtßs úUôúN«u ×jRLeLs IkÕ. CûY TgNôLUm G]lTÓm (B§VôLUm ØRp ETôLUm YûW), YWXôtß èpLs Tu²WiÓ (úVôÑYô ØRp GvRo YûW), TôhPôLUeLs Bß (úVô× ØRp Eu]RlTôhÓ YûW, ×XmTp) T§]ôß ¾odLR¬N] BLUeLs (HNôVô ØRp Up¡Vô YûW) Guß ©¬dLXôm. CkR BLUeLs Aû]jÕm ϱjÕ 2¾úUôjúRÙ 3:16, 2úTÕÚ 1:21 Cp á±Ùs[ûRl Tôod¡ú\ôm. CkR IkÕ YûL èpL°Ûm AYWÕ YÚûL ϱjR YôdÏj RjReLû[d LôQXôm. AYtßs ϱl©hP £X TϧLû[d ¸úZ LôQXôm.

 

B§VôLUm 3:15 C§p 'AYo ϧeLôûX SÑdÏYôn' GuTÕ AYWÕ ØRXôm YÚûLûVd ϱlTRôÏm. CÕ LpYô¬«úX ¨û\úY±tß. AeÏ SUÕ BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ £ÛûY«p Aû\VlThPôo. 'AYo' (GuTÕ v§Ã«u ®jÕ, BiPYo CúVÑ) 'Eu RûXûV SÑdÏYôo' GuTÕ AYWÕ CWiPôm YÚûLûVd ϱlTúRôÓ, SUÕ BiPYo CߧVôLf NôjRôû] رV¥lTôo Gußm áß¡\Õ(2ùRNúXô²dúLVo 2:8,     ùY°lTÓjRp 20:1þ3).

B§VôLUm A§LôWeLs 22,23,24  B©WLôm (©RôYô¡V LPÜÞdÏ Øu] ûPVô[m. GypúVNo þ B©WLôªu úYûXVôs (T¬ÑjR B®Vô]YÚdÏ Øu]ûPVô[m),  DNôdÏ (BiPYWô¡V CúVÑÜdÏ Øu]ûPVô[m) ùWúTdLôs (UQYôh¥Vô] §ÚfNûTdÏ Øu]ûPVô[m). B§VôLUm 41:45  úVôúNl× (¡±vÕÜdÏ Øu]ûPVô[m) ×\dL¦dLl ThPúTôÕ AYo JÚ ×\_ô§ûVj Ru UQYôh¥Vôd¡]ôo (B§VôLUm 42:8 Jl©ÓL)

B§VôLUm 49:10 CRtÏ ®[dLm úRûY«pûX

1NôØúYp 16:11 Rôŧu Eu]R ÏUôW²u TPm

2 CWô_ôdLs 2:11, 1ùRNúXô²dúLVo 4:17 EPu Jl©ÓL.

Ne¸Rm 22,23,24 Ne¸Rm 22 AYWÕ UWQjûRl Tt±d áßm ¾odLR¬N]m. Ne¸Rm23 ClúTôûRV ®ÑYô£LhϬVÕ. Ne¸Rm 24  ¨û\úY\d  Lôj§ÚlTÕ.

HNôVô ØRp Up¡VôYûW ¾odLR¬N]eLs VôÜm AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjReLs. AYWÕ ØRXôm YÚûL«p ¨û\úY\ôR ¾odLR¬N ]eLs C§p EiÓ. AûYLs ÁiÓm AYo YÚmúTôÕ ¨û\úY\d LôjÕd ùLôiÓs[]. HNôVô 61:1,2I ídLô 4:18þ19 EPu Jl©hÓl TôodL. AYWÕ CWiPôm YÚûLûVd ϱjÕ TûZV HtTôÓ ØÝûUÙm ¨û\kÕs[ûRd LôQXôm.

 

2. SôuÏ Ñ®úN`eL°p AYWÕ YÚûL ϱjR YôdÏjRjRm SôuÏ Ñ®úN`eL°p SUdÏ BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u B§LôWl éoY Uô] ùY°lTÓjRlThP YôojûRLs GÝRlThÓs[Õ. AYo RUÕ CWi Pôm YÚûLûVd ϱjÕ ÁiÓm ÁiÓm Sôm C§úX LôQXôm. ¸úZ £X GÓjÕdLôhÓLû[d LôiúTôm. UjúRÙ 16:21,27; 24:3,27,35,36,37, 44; 25:1-13: UôtÏ 13:24-27: ídLô 19:11-27; 21:25-28: úVôYôu 14:1-3; 21:21,22. CqYôß SUÕ CWhNL¬u átßL°Ûm AYWÕ EYûULs VôYt±Ûm AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm HWô[UôÙs[ûRd LôQXôm.

 

 

3. AlúTôvRXÚûPV SPT¥L°p AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏj RjRm. C§úX ϱlTôL CWiÓ Ød¡V úYRTϧLs EiÓ. AlúTôvRXo 1:9- -11 çRoL°u Nôh£ ªLØd¡VUô]Õ G]Xôm. Hù]²p AYWÕ ©\l©u úTôÕ AYoLs á±VT¥úV SPkúR±]Õ (ídLô 1:28-33, 2:8- 14) AYWÕ E«ojùRÝRypuúTôÕ AlT¥úV (UjúRÙ 28:1þ8). AlúTôvRXo 15:14þ17 YN]m 14p LPÜs ClúTôÕ EX¡p SPl©jÕ YÚYûRd LôQXôm. YN]eLs 16,17Cp C²úUp ¨û\úY\ úYi¥VûY..

 

 

4. TÜp, VôdúLô×, úTÕÚ, ëRô B¡úVôo Gݧ] ¨ÚTeL°p AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm. TÜp  1ùLô¬k§Vo 4:5;15:51,52, ùLôúXôùNVo 3:4, 1ùRNúXô²dúLVo 4:13þ18 ¾jÕ 2:11þ13, G©ùWVo 9:24þ28

VôdúLô×  VôdúLô× 5:7,8

úTÕÚ þ 1úTÕÚ 1:10,11; 5:4; 2úTÕÚ 3:3,4

úVôYôu  1úVôYôu 2:28; 31-2

ëRô þ ëRô 14

 

5. ùY°lTÓjRypp AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm. AYWÕ YÚûLûV ¿d¡®hPôp .ùY°lTÓjRyppJÚ AojRØm CWôÕ. ùY°l TÓjRypu ØÝ ùNn§Ùm ÑÚdLUôL ùY°lTÓjRp 1:7;22:7; 12, 20 Cp á\lThÓs[Õ.

 

6. LojRÚûPV Tk§«p AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm

1ùLô¬k§Vo 11:23þ26 YûW T¥dLÜm. C§p LûP£l TϧûVd LY²dLÜm. Sôm CkR AlTj§p ×£jÕ, Tôj§Wj§p Tô]m TiÔm úTôùRpXôm AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRjûR ¨û]ÜáÚ¡ú\ôm.

 

7. JqùYôÚ EiûUVô] ®ÑYô£«u Es[j§Ûm AYWÕ YÚûLûVd ϱjR YôdÏjRjRm EiÓ. ùY°lTÓjRp 19:10I Yô£dLÜm. C§p ®ÑYô£L[ô] SUdÏsú[Ùs[ CúVÑ®u Nôh£Vm GuTÕ Gu]? CkR CPj§úX, Ød¡VUôL CkRf ãZypp CÕ AYWÕ CWiPôm YÚûLûVd ϱlTRôÏm. ºd¡WUôL ¨LZ®ÚdÏm AYWÕ YÚûLûVd ϱjR G§oTôolûTÙm, ¨fNVjûRÙm T¬ÑjRB®Vô]Yo SUÕ CÚRVeL°p ûYjÕs[ôo. AR]ôúX Sôm "BùUu BiPYWô¡V CúVÑúY YôÚm" Guß EWjRÏWypál©Pj çiPlTÓ¡ú\ôUpXYô! ùY°lTÓjRp 22:20

  

ùRôPo þ 6 úYRôLU ¾odLR¬N]m

                    TôPm 3  CWiPôm YÚûL ϱjR RY\ô] LÚjÕdLs

 

CWiPôm YÚûL Gu¡\ Nj§Vj§tÏl TXo RY\ôL ®[dLm ùLôÓjÕ YÚ¡u\]o. BLúY Sôm CûRlTt± úYRôLUm úTô§lTÕ Gu]ùY]j ùR°YôLd LiÓ ùLôs[ úYiÓm. úYRôLUj§p ¡±vÕ®u CWiPôm YÚûL Tt±V úYRTϧLs VôÜm Gq®R ØWiTôÓªu± CûNYôLÜs[Õ. Aq YN]eLs VôÜm AYo ClúTôÕ CÚd¡\ U¡ûUVô] NÃWjúRôÓ Sôm LôÔmT¥VôL GÝRlThPT¥úV §ÚmT YÚYôo Guß ùR°YôLd áß¡u\]. CkR Nj§Vm Tt±V ®TWeLs TXÜiÓ. AYtû\ùVpXôm Sôm JÚ úTôRû]VôL, ùLôsûLVôL UôtßYÕ ×j§Â]UôÏm. AYo YWlúTô¡\ôo (1ùRNúXô²dúLVo 4:17). AYWÕ CWiPôm YÚûLVô]Õ ØRXôm YÚûLûVl úTôuú\ GÝRlThPT¥úV ¨û\úYßm (Al 1:11). CÕ Ï±jÕ Gq®R NkúRLØm CpûX. Lô¬VeLs ClT¥ CÚlT§]ôp, CdLôXjúR ¨XÜm ØWiTôPô]. RY\ô] ETúRNeLû[d Lû[kùR±úYôm.

 

úVôYôu 14:1þ3 T¥dLÜm. "Sôu §ÚmTÜm YÚúYu" Guß BiPYo á±Ùs[§u AojRm Gu]?

 

1. AYWÕ ©sû[Ls JqùYôÚYÚm AàT®dÏm, AYWôp EߧV°dLlThP, AYWÕ B®dϬV ©WNu]jûR AYo CeÏ Ï±l©P ®pûX.

¡±vÕ®u ©WNu]jûR YôdÏߧVôLd ùLôi¥ÚlTÕ At×RUô]Õ. AûR®P At×Rm AYWÕ ©WNu]jûR AàT®lTúRVôÏm. TûZV HtTôhÓl TdRoLÞdÏ BiPY¬u ©WNu]m Ne¸Rm 23:4, HNôVô 43:2 Cp YôdL°dLlTh¥ÚlTûRd Lôi¡ú\ôm. UjúRÙ 28:19,20 Cp SUÕ BiPYo TWj§túLßm Øu× YôdÏjRjRm ùNnR BiPY¬u ©WNu]jûRd LôQXôm. G©ùWVo 13:5,6 Cp   á\l ThÓs[ Nj§Vm EiûUùV] Sôm EQokÕ BßRûXÙm, EtNôLjûRÙm AûPkÕYÚYÕ N¬úV. B«àm SUÕ BiPYo Sôu §ÚmTÜm YÚúYu G]d á±Ùs[Õ CûRVpX. AYo TWjÕdúL±f ùNpÛmúTôÕ AYWÕ ºPoLs AiQôkÕ TôojÕdùLôiÓ ¨u\]o. AlúTôÕ SPkRùRu]? AlúTôvRXo 1:10,11 Il T¥dLÜm.

 

2. úRYYWUô¡V YWlúTô¡u\ T¬ÑjR B®Vô]YûWl Tt± BiPYo CeÏ Ï±l©P®pûX.

YWlúTô¡u\ T¬ÑjR B®Vô]YûWd ϱjÕ BiPYo CúVÑ á±V YôdÏjRjRjûR Sôm úVôYôu 14:18 Cp Lôi¡ú\ôm. CkR YôdÏjRjRm ùTkùRùLôvúR Sô°úX TWj§­ÚkÕ T¬ÑjR B®Vô]Yo C\e¡ YkRúTôÕ ¨û\úY±tß (AlúTôvRXo 2:1þ4) Lôj§ÚkR RUÕ ºPoL°Pm BiPYo CúVÑ, ×ÕûUVô] At×RUô] YûL«p YkRôo. Sôu §ÚmT YÚúYu Guß úVôYôu 14:1þ3 Cp AYWôp á\lThP§u ¨û\úYt\m CÕYpX. Ntß ¨Rô]UôL úVô£jÕl TôÚeLs. ùTkúRùLôvúRdÏl ©uàmáP AYWÕ CWiPôm YÚûL ϱjÕ TXØû\ §ÚmTj §ÚmTd á\lThÓs[Õ. BLúY ùTkúRùLôvúR AYWÕ YôdÏjRjRj§u ¨û\úYt\m ApX. LojRoRôúU...C\e¡ YÚYôo (1ùRNúXô²dúLVo 4:16). LojRWô«Úd¡\ CúVÑ ¡±vÕ Guàm CWhNLo YW G§oTôojÕd ùLôi¥ Úd¡ú\ôm (©­l©Vo 3:20) þ T¬ÑjR B®Vô]YWpX.

 

3.  U]Uôt\m GuL\ At×RUô] AàTYjûR AYo CeÏ Ï±l©P®pûX.

Sôm AYûW CWhNLWôL HtßdùLôsÞmúTôÕ, ùUnVôLúY BiPYo SmªPm YÚ¡\ôo (úVôYôu 1:12, LXôj§Vo 2:20) CûR Sôm AYWÕ CWiPôm YÚûL«u YôdÏjRjRjúRôÓ (G©ùWVo 9:28) CûQjÕd ÏZlTm AûPVd áPôÕ. 1ùRNúXô²dúLVo 1:9,10Il       T¥ÙeLs. C§úX á\lThÓs[ ùRNúXô²dúL«u ®ÑYô£Ls U]Uôt\m AûPkúRôo, BiPYÚdÏ F¯Vm ùNnúYôo. AlT¥«ÚkÕm AYoLs BiPY¬u YÚûLûV G§oúSôd¡ «ÚkR]o. CeúL á\lThP YN]eLs U] Uôt\jûRd ϱl©PôUp, ¨fNVUô], BiPY¬u YÚûLûVd ϱlTRôLÜs[Õ.

 

4. ®ÑYô£«u UWQjûR AYo CeÏ Ï±l©P®pûX.

Sôm CÚiP Ts[jRôdûLd ϱjúRô, UWQjûRd ϱjúRô TVlTPj úRûY«pûX. Hù]²p UWQjûR ùYu\ BiPYo SmúUôÓáP CÚlTôo. SôØmáP RôÅúRôÓ CûQkÕ Ne¸Rm 23:4Id á\XôúU. CÚl©àm UWQm SUÕ G§¬úV (1ùLô¬k§Vo 15:26) Sôm UWQj§u ÁÕ Sm©dûL ûYdLôUp BiPY¬u YÚûL«p Sm©dûL ûYd¡ú\ôm. (¾jÕ 2:11þ13) úVôYôu 21:21,22Il T¥jÕ YN]eLs 18,19 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. AlùTôÝÕ UWQj§tÏm, CWiPôm YÚûLdÏm Es[ úYßTôhûP ¿eLs LôiÀoLs. úUÛm CWiPôm YÚûL UWQjûRd ϱl©PôÕ. Hù]²p ¡±vRYoLs TXo UWQjûR Ú£ TôolT§pûX. (1ùLô¬k§Vo 15:51,52; 1ùRNúXô²dúLVo 4:17)

 

5. AYWÕ ùY°lTûPVô] NÃWl ©WLôWUô] YÚûLÙPu  ùRôPo ©pXôR YWXôtß ¨LrûY AYo CeÏ Ï±l©P®pûX.

GÚNúXªu A¯®uúTôÕ (¡.©. 70Cp) ¡±vÕ YkÕ®hPôo Guß £Xo á±]o. CdLôX Ls[ ETúRNd áhPjRô¬p JÚ áhPj§]o AYo ¡.©. 1844 Cp YkÕ®hPôo Guß áß¡u\]o. Cuàm £Xo AYo 1914 Cp YkÕ ®hPRôLl úTô§d¡u\]o (UjúRÙ 24:30IÙm 26:64Ùm T¥dLÜm.

 

6. CkR EX¡p T¥lT¥Vô] Øuú]t\m úS¬hÓ AYWÕ YÚûLdÏ Y¯ YÏdÏm GuTûR AYo ϱl©P®pûX.

¡±^RYm TWm×Rp GuTÕ T¥lT¥Vô]Õ Guß £Xo áß¡u\]o. B]ôp úYRôLUm ¡±vÕ®u YÚûL G§oTôWôR YûL«p NÓ§VôL úS¬Óm Guß áß¡\Õ. UjúRÙ 24:27,36,42, 1ùRNúXô²dúLVo 5:2 ùY°lTÓjRp 3:3 T¥dLÜm.

 

7. RmØûPV UdL°p £XûW UhÓm AûZjÕf ùNpYRtÏ YWôUp VôYûWÙm AûZjÕf ùNpX YÚYûR CeÏ AYo ϱl©P®pûX.

1ùRNúXô²dúLVo 4:16,17 Cp U¬jR T¬ÑjRYôuLs VôYÚm GÝm×Yo Gußm, E«úWô¥ÚdÏm SôØm GÓjÕd ùLôs[l TÓúYôm Gußm áß¡\Õ. Tϧ TϧVôL GÓjÕd ùLôs[lTÓRp Tt± Gq®Rd ϱl×m CpûX. 1ùLô¬k§Vo 15:23Il TôodLÜm (LûP£l TϧûVl TôodLÜm) úUÛm 1ùLô¬k§Vo 15:51,52 Cp ϱlTôL YN]m 51 Cp SôùUpXôÚm Gu\ LûP£ YôojûRûVl TôodLÜm. ®ÑYô£Ls VôYÚm CûQkR UQYôh¥dLôLd UQYô[u YÚ¡\ôo. (GúT£Vo 5:22,23, UjúRÙ 25:6) ùUnVôLúY UßT¥Ùm ©\kR, CWjRjRôp ÁhLlThP LPÜ°u ©sû[Ls JqùYôÚYÚdLôLÜm BiPYo §ÚmT YWlúTô¡\ôo. úVôYôu 14:3 Cp AYo GRtLôL YÚ¡\ôo Guß á±Ùs[ôo. SmûU SUÕ TWúXôL Åh¥tÏ AûZjÕl úTôL YÚ¡\ôo. BiPYo §ÚmT YkÕ RmúUôÓ HtßdùLôiÓ AûZjÕf ùNpX SUdÏsú[ RϧÙs[YoLs Vôo? CRtÏd LôWQm AYWÕ ¡ÚûTúV! Guú] ®kûR!

 

AkR Sôs CuT CuT CuT Sôs

GeLs CúVÑWô_u Yô²p úRôußm Sôs

ApúXíVô, ApúXíVô ApúXíVô

 

LxP SxPm ThPTôÓ T\kÕúTôÏúU

TgNm T£ RôLØúU Uû\kÕ úTôÏúU

 YôûR úSôn ÕuTØm YÚjReLs VôÜúU

¿eÏúU ¿eÏúU ¿eÏúU                     þþ AkR Sôs

  

ùRôPo þ 6  úYRôLU ¾odLR¬N]m

                                                 TôPm þ 4  §ÚfNûT GÓjÕd ùLôs[lTÓRp

 

SUÕ BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ YWlúTô¡\ôo. ºd¡WUôLúY YÚYôo. CkR U¡ûUVô] Nj§VjûRd ϱjR úYR Yôd¡VeL°u Nôh£ûVl Tt± Sôm CWiPôm TôPj§p T¥júRôm. êu\ôm TôPj§p ¡±vÕ®u CWiPôm YÚûLûVl Tt±V YôdÏjRjRm ùRôPoTô] £X LÚjÕdLû[l  T¥júRôm. 2000 YÚPeLhÏ Øu]o YkR AúR BiPYo CúVÑ, CWiPôm Øû\VôL §ÚmT YÚYôo (G©ùWVo 9:26,28). B]ôp AYo GlT¥ YÚYôo? GlúTôÕ YÚYôo? VôÚdLôL YÚYôo?

 

¡±vÕ®u CWiPôm YÚûL ¨LZ®Úd¡u\Õ Guß úYRôLUm áßYûRl úTô§dÏmúTôÕ Ød¡VUô] Juû\ Ñh¥d LôhP ®Úmסú\u. ARôYÕ CÕ CWiÓ LhPeL[ôL SPdÏm. Uà` ÏUôWu YpXûUúVôÓ YkÕ AWNôÞYôo Guß TûZV HtTôhÓj ¾odLR¬N]eLs VôÜm áß¡u\]. CWiÓ Ød¡VUô] קV HtTôhÓl TϧLs BiPY¬u YÚûLûVl Tt± áß¡u\]. BiPYo éªdÏj §Úm×m Øu]o (NL¬Vô 14:4) Uà` ÏUôWô]¡V (UjúRÙ 24:27,30) AYo CvWúYûX ®Ó®jÕ (NL¬Vô 14:3) VôYÚm LôÔmT¥ (ùY°lTÓjRp 1:7) ùY°lThÓ RUÕ G§¬Lû[l T¯ YôeÏYôo (1ùRNúXô²dúLVo 1:7,8). Cq®RUôL AYo YÚm Øu×, SÓYô²p YkÕ RmØûPV T¬ÑjRYôuLû[j RmúUôÓ AûZjÕf ùNpYôo (1ùRNúXô²dúLVo 4:16,17). CqYôß AYo YpXûUúVôÓm U¡ûUúVôÓm YÚmØu×, AûPVô[eLs TX úRôußm. (UjúRÙ 24) B]ôp AYo RUÕ NûTdùL] YÚYÕ GkR úSWj§Ûm SPdLXôm. CûRúV '§ÚfNûT GÓjÕd ùLôs[lTPp' Gu¡ú\ôm. AYo AlT¥ YÚmúTôÕ RmúUôÓ CÚdÏmT¥ RmØûPV UdLû[ GÓjÕf ùNpYôo. CkR Ød¡VUô] Nj§VjûRd áßm CWiÓ TϧLs CûY:

           1.  1ùRNúXô²dúLVo 4:12þ18

          2.  1ùLô¬k§Vo        15:51þ53

 

1. 1ùRNúXô²dúLVo 4:15 Cp á\lThÓs[ "LojRÚûPV YôojûRûV Gu¡\ Ød¡VUô] YôojûRLû[d LY²dLÜm. CûRl TÜp ùNôp¡\ôo, ARôYÕ BiPYo AYÚdÏ ùY°lTÓj§]Ytû\ GÝÕ¡\ôo. CÕ TÜypu LÚjÕ ApX GuTûRd LY²dLÜm.

2. AúR úTôuß 1ùLô¬k§Vo 15:51 Cp, "CúRô, JÚ CWL£VjûR EeLÞdÏ A±®d¡ú\u" Guß á\lThÓs[ Ød¡VUô] YôojûRLû[d LY²dLÜm. TûZV HtTôh¥p ùY°lTÓjRlTPôR Nj§VjûRúV, קV HtTôÓ 'CWL£Vm' Guß áß¡\Õ. BWm©jRYo LÞdÏ UhÓm ùR¬kRúR 'CWL£Vm' G]Xôm. '§ÚfNûT GÓjÕd ùLôs[lTÓRp' Gu¡\ Nj§VjûR YôdL°jRYo BiPYWô¡V CúVÑ (úVôYôu 14:3). B]ôp, CûR ØÝûUVôL ùY°lTÓj§, CRtÏ ®[dLm RkRYo AlúTôvRX]ô¡V TÜp. 

1ùLô¬k§Vo 15:51þ53 YûW ùNôpXlThP úTôRû]Ls VôYtû\Ùm 1ùRNúXô²dúLVo 4:13þ18 YûW á\lThP TϧdÏs LôQXôm. BLúY Sôm SUÕ TôPj§tÏ BRôWUôL ùRNúXô²dúLVo TϧûVdùLôiÓ BiPYo CúVÑ RUÕ UdLû[j RmúUôÓ AûZjÕf ùNpX YÚm úTôÕ Gu] SPdÏm G] BWôVXôm.

1. AYo NÃWjúRôÓ §ÚmT YÚYôo. 1ùRNúXô²dúLVo 4:16 Cp "Hù]²p LojRoRôúU....."Gußs[Õ. úYß CúVÑ ApX, "CkR CúVÑYô]Yo" (AlúTôvRXo 1:11) Guß Lôi¡ú\ôm. CYo Uô\ôRYo (G©ùWVo 13:8) Bm. AúR U¡ûUÙs[Yo. 骫úX AYo YôrkR LôXjúR, Au×s[YWôLÜm, ¡ÚûTÙs[YWôLÜm, CWdLØs[YWôLÜm YôrkRôo. AkR JÚYúW LpYô¬f £ÛûY«p SUdLôL U¬jRYo. AkR JÚYúW SUdLôL ÁiÓm YWlúTô¡\ôo. CúVÑYô]Yo RôúU YWlúTô¡\ôo! 

2. SÓYô²p AYo úRôußYÕ NÓ§VôL, G§WTôWôR YûL«p CÚdÏm. 1ùRNúXô²dúLVo 4:16 Cp, "BWYôWjúRôÓm... NjRjúRôÓm... GdLô[júRôÓm" YÚYôo G]d Lôi¡ú\ôm. CYtû\ 'EXLm' úLhÏUô? Gu] SPd¡u\ùRuTûR A±kÕ ùLôsÞUô? SmUôp ùNôpX Ø¥VôÕ. (AlúTôvRXo 22:9 Jl©hÓl TôodL)B]ôp ®ÑYô£Ls JqùYôÚYÚm AûRd úLhTôoLs, Gu] SPd¡\ ùRuTûR A±kÕ ùLôsYôoLs GuTÕ Eߧ! ùRnÅLj RûXÂÓ GuTÕ GlùTôÝÕm NÓ§Vô]Õ, ©WUôiPUô]ÕmáP. (©W[Vm, G¡lûR®hÓ ùY°úVßRp, ùTkùRùLôvúR þ Jl©hÓl TôodLÜm) SUÕ BiPYo TWj§tÏ H±l úTô]Õm NÓ§VôL ¨LrkRúR! (UôtÏ 16:19) ídLô 24:51, AlúTôvRXo 1:9) AYWÕ YÚûLÙm AlT¥úV NÓ§VôL úS¬Óm. 

3. AYo C\e¡ YÚmúTôÕ, "¡±vÕÜdÏs U¬jRYoLs ØRXôYÕ GÝk§ÚlTôoLs. 1ùRNúXô²dúLVo 4:16. U¬jRYoLs GpXôÚm ApX, "¡±vÕÜdÏs U¬jRYoLs", ARôYÕ ®ÑYô£Ls UhÓúU GÝk§ÚlTo. CÕúY "ØRXôm E«ojùRÝRp". ¡±vÕ U¬lTRtÏ Øu]o CWh£dLl ThúPôÚm, ARtÏl ©u]o CWh£dLlThúPôo VôYÚm U¡ûUVô] NÃWjúRôÓ UWQjûR®hÓ GÝk§ÚlTo. AYWÕ YÚûL YûWdÏm AYoL[Õ NÃWm "¨j§ûWVûPk§ÚdÏm" (1ùRNúXô²dúLVo 4:13þ15; 1ùLô¬k§Vo 15:51) AYo YÚmúTôÕ, ¡±vÕ®Pm Es[ AYoL[Õ B® (2ùLô¬k§Vo 5:8, GúT£Vo 3:15, ©­l©Vo 1:23) A¯®pXôR NÃWjûR EÓj§d ùLôsÞU (1ùLô¬k§Vo 15:52)

4. E«úWô¥ÚdÏm JqùYôÚ ®ÑYô£Ùm UßìTUûPkÕ, GÓjÕd ùLôs[lTÓYo. 1ùRNúXô²dúLVo 4:17, CRû]úV 1ùLô¬k§Vo 15:51 Cp "SôùUpXôÚm ¨j§ûWVûPY§pûX" Guß á\lThÓs[Õ. AYoL[Õ éªdϬV NÃWj§tÏl T§XôL, קRô] TWúXôLj§tϬV NÃWjûRl ùTßYôoLs (1ùLô¬k§Vo 15:35þ49) CûY VôÜm "JÚ CûUl ùTôݧúX" SPdÏm. EiûUVô] JqùYôÚ ®ÑYô£Ùm NÓ§VôL BiPY¬u ©WNu]j§tÏ GÓjÕd ùLôs[lTÓYo. E«úWô¥ÚdÏm CXhúNôT CXhN ¡±vRYoLs AYo YÚûL«u úTôÕ EX¡­ÚkÕ Hú]ôdûLl úTôuß (G©ùWVo 11:5) G­VôûYl úTôuß (2CWô_ôdLs 2:11) BiPYo CúVÑûYl (AlúTôvRXo 1:9) úTôuß Uû\kÕ ®ÓYo. 

5. AûRj ùRôPokÕ LPÜ°u T¬ÑjRYôuLs VôYÚm U¡ûU«p á¥f úNoYo. 1ùRNúXô²dúLVo 4:17 Cp, "AYoLú[ôúP áP" Gu¡\ YôojûRLû[d LY²dLÜm. Sôm JÚªjÕd ᥠCÚlTÕ GqY[Ü SXUô]Õ! SmØûPVYoLû[Ùm, GpXôl T¬ÑjRYôuLû[Ùm AûPVô[m LiÓ úNok§ÚlúTôm. 

6. GpXôYt±tÏm úUXôL, BiPYûW Sôm Nk§lúTôm. BLôVj§p AYûWf Nk§lúTôm. 1ùRNúXô²dúLVo 4:17. GlT¥lThP £Xôd¡Vm! SmØûP.V BiPYûW, SUÕ CWhNLûWf Nk§lúTôm!

7.  "Cq®RUôn GlùTôÝÕm LojRÚPú]áP CÚlúTôm." 1ùRNúXô²dúLVo 4:17. CÕúY Sm Yôr®u ϱdúLôs. (Ne¸Rm 23:6) Ne¸Rm 16:11, úVôYôu 17:24 Jl©hÓl TôodL. 

CkR BºoYôRUô] G§oTôol× SUdÏ GqY[Ü BßRûXd ùLôÓd¡\Õ (1ùRNúXô²dúLVo 4:18, ¾jÕ 2:13)! SUÕ BiPYo §ÚmT YkÕ RUÕ T¬ÑjRYôuLû[f úNokR ©u×, AYo YpXûUúVôÓm, ªÏkR U¡ûUúVôÓm YkÕ CkRl éªûV AWNôÞYôo (ídLô 1:32,33) 

Yô²p LôL[m ØZe¡PúY

YôgûNúVôÓ T\k§ÓúYôm

Cl×® ÕuTeLs Uû\k§ÓúR

CúVÑ®u CWôf£Vm ùSÚe¡ÓúR

 

B.......BùUu ApúXíVô

             BùUu YôÚm CúVÑúY  

 

 ùRôPo þ 6 úYRôLU ¾odLR¬N]m

                              TôPm 5  AYWÕ YÚûLdϬV AûPVô[eLs

 

¡±vRY²u BºoYôRUô] G§oTôolTô¡V ¡±vÕ®u YÚûLûV Tt±d LPkR TôPj§úX Sôm T¥júRôm. ØRXôYRôL AYo RmØûPVYoLÞd ùL] SÓYô²úX úRôußYôo(1ùRNúXô²dúLVo 4:17). ARu ©u]o AYo RmØûPVYoLú[ôÓ CléªdÏj §Úm×Yôo. (ëRô 14, NL¬Vô 14:4, AlúTôvRXo 1:11). AYo GlùTôÝÕ YÚYôo G]d LiP±V HRô¡Ûm Y¯ EiPô? AYWÕ YÚûL úS¬Óm Sôû[Ùm, úSWjûRÙm ϱlTôLd L¦jÕd áßYÕ U§Â]Uô«ÚdÏm. (NL¬Vô 14:7, UjúRÙ 24:36, UôtÏ 13:32, AlúTôvRXo 1:6,7). B«àm LPÜ°u YôojûR, AYWÕ YÚûLdϬV AûPVô[eLû[d ϱlTôLd á±Ùs[Õ. ARuêXm Sôm Ø¥Ü LôXjûR ùSÚe¡ YÚ¡ú\ôm Guß LôQØ¥¡\Õ þ ídLô 21:28 TôodL. TûZV HtTôhÓj ¾odLoLÞm, BiPYo CúVÑÜm, AlúTôvRXÚm AYÚûPV  CWiPôm YÚûLdϬV Øu]ûPVô[UôL EX¡Ûm, NûT«Ûm úS¬Óm £X ¨LrÜLû[d ϱl©hÓs[]o. úU£VôYô¡V CúVÑ®u ØRXôm YÚûLdÏ AûPVô[UôL úVôYôu vSô]u úRôt\m (HNôVô 40:3) ϱl©PlTh¥ÚkRÕ. AúR úTôuß Cuß §Úf NûT«Ûm, EX¡Ûm Sôm LôQdá¥V £X EߧVô] AûPVô[eLs, AYWÕ CWiPôm YÚûL ùSÚeÏ¡\Õ GuTûRd Lh¥Ve áß¡u\].

 

¡±vÕ YÚûL«u ØRt LhPUô] ®ÑYô£Ls (§ÚfNûT) GÓjÕd ùLôs[lTÓYÕ Ï±jÕ Gq®R "AûPVô[Øm. ùLôÓdLlTP®pûX Guß EߧVôLd á\Xôm. BiPYo RmØûPV T¬ÑjRYôuLÞdùL] SÓYô²p úRôußYôo GuTÕ NÓ§VôL úS¬Óm GuTÕ §ÚfNûT«u G§oTôol× (©­l©Vo 3:20, 1ùRNúXô²dúLVo 1:10). AûPVô[eLs VôÜm U²R ÏUôWu YpXûUúVôÓm U¡ûUúVôÓm YkÕ AWNôÞYôo GuTûR UhÓúU áß¡u\]. CûRl TôodÏmúTôÕ, BiPYo RmØûPV UdLú[ôÓ CqÜX¡tÏ YÚmØu×, AYo RUÕ UdLÞdùL] YÚYÕ úS¬Óm G]d Lôi¡ú\ôm. AYWÕ U¡ûUúVôÓ YÚYRtLô] AûPVô[e Ls Sm LiØuú] EÚYôYûRd LôÔmúTôÕ, AYWÕ YÚûL NÁTUô« Úd¡\Õ G]Üm, AYWÕ NûT GÓjÕd ùLôs[lTÓm LôXm NÁTUôÙs[Õ G]Üm Sôm A±V úYiÓm.

 

Sôm úYRôLUjûR GÓjÕ, ¸úZ Th¥VyphÓs[ YN]eLû[d LY]UôLl T¥lúTôUô¡p 1. EX¡Ûs[ AûPVô[eLs, 2. NûT«p Es[ AûPVô[eLs, 3. ëRÚdÏs SPdÏm AûPVô[eLs VôÜm BiPYo YôNXÚúL YkÕ®hPôo GuTûRl Tû\Nôtßm.

 

1. EX¡Ûs[ AûPVô[eLs

 1. úSôYô®u LôXj§Ûm, úXôj§u LôXj§Ûm SPkRÕúTôX, TôYØm, ÕuUôodLØm ùTÚÏm. 2¾úUôjúRÙ 3:1þ5, ídLô 17:26- -- 30, B§VôLUm 6:11

2. _]eLÞdÏ CÓdLi, RjR°l×, TVm úTôu\ûY úS¬Óm. ídLô 21:25,26, ϱlTôL AÔÏiÓ Ï±jR TVm YÚm. UjúRÙ 24:3þ6 2úTÕÚ 3:10.

3. TgNm, ùLôsû[úSôn, éª A§of£Ls YÚm þ UjúRÙ 24:7

4. ùRô¯Xô[o ©WfNû]Ls, úYûX ¨ßjReLs, ®VôTôWm, ùRô¯tNôûX L°p ÏZlTm úS¬Óm þ NL¬Vô 8:10, VôdúLô× 5:4

5. TVQeLÞm, A±Üm ùTÚÏmþ Rô²úVp 12:4, Sôám 2:3,4 HNôVô 31:5, 60:8.

6. ùNpYjûRl ùTÚdÏYo þ VôdúLô× 5:1þ3

7. NUôRô]jûRd ϱjÕ A§Lm úTÑYo, NUôRô]d áhPeLs SPjÕYo   1ùRNúXô²dúLVo 5:1þ3

úUúX á\lThP AûPVô[eLs, Cuß Sm LiùQ§úW SPd¡u\ RpXYô! EX¡p Cuß SPdÏm CkR AûPVô[eLs VôÜm BiPY¬u YÚûL ªLÜm NÁTm Guß á\®pûXVô?

 

2. NûT«p SPdÏm AûPVô[eLs

1. Ls[ ETúRNeLs ùTÚÏm þ 2ùRNúXô²dúLVo 2:3, 1¾úUôjúRÙ 4:1, 2¾úUôjúRÙ 3:34

2. UônUôXm, TôNôeÏ ùTÚÏm þ 2¾úUôjúRÙ 3:5

3. A]Xt\ NûTLs úRôußm þ UjúRÙ 24:12, ùY°lTÓjRp 3:14þ20

4. Nj§VjûRl T¬LôNm ùNnÙm TXo GÝm×Yo þ 2úTÕÚ 3:3,4

5. Ls[j ¾odLR¬£Ls, Ls[ NûTLs, ©¬ÜLs úRôußm þ UjúRÙ 24:11  1¾úUôjúRÙ 4:1,2 2¾úUôjúRÙ 4:3þ4, 2ùRNúXô²dúLVo 2:7þ10, 2úTÕÚ 2:1,2

6. EiûUVô]YoLÞdÏ ETj§WYm YÚm þ UjúRÙ 24:9,10, UôtÏ 13:9-13

7. EXLm ØÝYÕm AÚhT¦ SPdÏm þ UôtÏ 13:10 

CkR AûPVô[eLs VôÜm Cuß NûT«p Es[] GuTûR ¿eLs JjÕd ùLôsÅoL[ô? NûT«p Es[ CkR AûPVô[eLs VôÜm BiPY¬u YÚûL NÁTm Guß EûWdL®pûXVô?

3. ëRÚûPV AûPVô[eLs.

ØRypp ídLô 21:29þ33 YûW T¥ÙeLs. CkRl Tϧ«p SUÕ BiPYo ëR C]jûR Aj§ UWjÕPu Jl©hÓd áß¡\ôo. Aj§ UWm Õ°o®hÓ L² ùLôÓlTÕ úTôuß AYWÕ YÚûL NÁTm Guß EߧlTÓjÕ¡\Õ. Aj§UWm Õ°o®ÓYÕ Cuß SûPùTß¡\Õ.

LPkR ØlTÕ BiÓLhÏ úUXôL ëRoLs CvWúYp Sôh¥tÏj §Úm© ®ÓYÕ, ¾odLR¬N]eLs TXYt±u ¨û\úYt\m G]Xôm. þ HNôVô 11:11,12, GúNd¡úVp 36:24, 37:21, GúWªVô 23:3þ8, 32:37þ41, BúUôv 9:14,15, ídLô 21:24

CvWúYp Sôh¥úX, EX¡u TpúYß TϧL°ypÚkÕ, ëRoLs á¥f úNoYo. JqùYôÚ YôWØm, JqùYôÚ UôRØm LlTp êXm, ®Uô]m êXm B©WLôªu ÏUôWÚm, ÏUôWj§LÞm, CvWúYypu Õû\L°p YkÕ áÓYo.

¾odLR¬N]j§p á\lThPT¥ CvWúYypp ùRô¯tNôûXLs, ®YNôVm, TiTôÓ úTôu\ûY úUmThÓ ¨û\úYßm. HNôVô 35:1þ10, GúWªVô 30:18þ22, 31:7þ14, NL¬Vô 14:9þ11, K£Vô 3:4,5.

 ëRÚûPV CkR AûPVô[eLs VôÜm BiPY¬u YÚûL ªLf NÁTm Guß ùY°lTÓjÕ¡\Õ.

CkR úYR YN]eLû[l T¥jÕ, §Vô²dÏmúTôÕ, ¨LrLôXjúR YôÝm Sôm LûP£ LôXj§u ®°m©p ¨t¡ú\ôm Gußm, BiPY¬u YÚûL ªLf NÁTj§Ûs[ùRußm Sm©, ¨VôVlTÓjR HÕYô¡u\RpXYô! (.VôdúLô× 5:8) CkRf Nj§Vm U¡ûUVô]Õm, EߧVô]ÕUpXYô! CÕ BoYjúRôÓ G§oúSôdÏm Juß! CÕ AYûW BiPYWôLÜm, CWhNLWôL Üm HtßdùLôiÓ, AYûW Smס\ VôYÚdÏm U¡ûUÙs[RôÏm. B]ôp AYûW Htßd ùLôs[ôR UdLÞdÏm, U]k§Úm©, ®ÑYôNjúRôÓ AY¬Pm §ÚmTôúRôÚdÏm ªLÜm TVeLWUô]RôÏm. HNôVô 55:6,7 YN]eLû[l T¥jÕ CkRl TôPjûR Ø¥lúTôUô!

 

ùRôPo þ 6  úYRôLU ¾odLR¬N]m 

TôPm 6  ¡±vÕ®u ¨VôVôN]m

 

GYWô¡Ûm BiPYo CúVÑ ¡±vÕûY ®ÑYô£dÏm ¨ªPj§úXúV LPÜs AYoLû[ CWh£d¡\ôo. (AlúTôvRXo 16:30,31, úWôUo 10:9,10) CWh£dLlTÓYRtÏ Sôm JÚYÚm RϧÙsú[ôWpX. CWh£lûTl ùT\ JÚYÚm ®ûX ùLôÓdL Ø¥VôÕ. ARtϬV AÚLûRÙm SmªPªpûX. CWh£l× ØÝdL ØÝdL ¡ÚûT«]ôp UhÓúU ¡hÓYRôÏm. (GúT£Vo 2:8þ10, ¾jÕ 3:5) CÕ BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ®u êXm SUdÏ ØÝûUVôL, CXYNUôL AÚ[lTÓYÕ. AYûWf ùNôkR CWhNLWôL Htßd ùLôiÓ, AYûW UhÓúU Sm×úYôo VôYÚdÏm CÕ ¡hÓm. BLúY CWh£l× Øtßm ¡ÚûT«]ôp UhÓ#óú# ¡hÓYÕ. BiPYo §ÚmTÜm YÚmúTôÕ, JqùYôÚ ¡±vRYàm UßìTUûPkÕ, AYúWôÓ AYWÕ ©WNu]j§p Guù\ußm YôÝYôu. (1ùRNúXô²dúLVo 4:17,18) B]ôp ¡±vRYoL°p EiûUÙsú[ôo EiûU«pXôRYoLs Gu\ úYßTôÓ EiÓ (UjúRÙ 25:21) B®dϬVYoLs EXLj§tϬúVôo (1ùLô¬k§Vo 3:1) G]Üm, ®¯l×Pu CÚlúTôo, LYûXÂ]Uô«ÚlúTôo (GúT£Vo 5:15þ17 Gußm úYßTÓYo. CR]ôùXu]? Sôm GlT¥lThP ¡±vRYoL[ôL «ÚkRôÛm BiPYo ÁiÓm YÚmúTôÕ, SôØm GÓjÕd ùLôs[lTÓúYôUô? A§Ûm úYßTôÓ EiÓ. "SôùUpXôÚm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ ØuTôL ùY°lTP úYiÓm. (2ùLô¬k§Vo 5:10) AlùTôÝÕ SUdϬV T¬Ñ ¡hÓm (1ùLô¬k§Vo 3:14) ApXÕ Sôm SxPUûPúYôm. (1ùLô¬k§Vo 3:15) Sôm GlT¥lThP ¡±vRYoL[ôL Yôr¡ú\ôúUô ARtúLt\T¥ TX]ûPúYôm. 

¡±vRYú], ùT¬V úRoÜ Sôs ùSÚeÏ¡\Õ. 'SUÕ ùNnûLL°u éWQ TXû]l ùTßmT¥ AkR Sôû[ U]§tùLôiÓ (2úVôYôu 8) YôZÜm, ùNVpTPÜm úYiÓm. Sôm GlT¥lThP ¡±vRYoL[ôL Yôr¡uú\ôúUô ARtúLtT úYßTôhûPd LôQXôm. GkR ®ÑYô£Ùm AY]Õ TôYj§tùL] Ri¥dLlTÓY§pûX. Hù]²p JqùYôÚ ®ÑYô£«u TôYj§tùL] BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕ, LpYô¬ £ÛûY«p ¨VôVk ¾odLlThÓ Ri¥dLlThÓ ®hPôúW(úVôYôu 5:24). CÚl©àm SUÕ YôrdûLdÏm, F¯Vj§tÏجV TXû] AûPV úYiPôúUô! CûRd ϱjÕ Sôm ClTôPj§p T¥dLXôm. 

1. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ Øu úRôußmúTôÕ GûRÙm Uû\dL Ø¥VôÕ! CqÜX¡p Sôm JqùYôÚYÚm EiûU«p GlT¥lThPYoLs GuTûR A±V Ø¥VôÕ. LPÜs UhÓúU Sm CÚRVjûR A±V Ø¥Ùm (1NôØúYp 16:7). ClùTôÝÕ 2ùLô¬k§Vo 5:10Il T¥ÙeLs. CûR, "¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ ØuTôL Sôm ØLê¥ «pXôUp ùY°lTP úYiÓm ApXÕ "SUÕ  EiûUVô] ÏQjúRôÓ ùY°lTP úYiÓm" Gußm ùUô¯ùTVodLXôm. CRtÏj ùRôPoTôL AlúTôvRXo 5:1þ10 YûW T¥dLÜm. ARu©u 1ùLô¬k§Vo 3:13þ15 YûWl T¥dLÜm. Sôm BiPYÚdùL] GlT¥lThP úYûX ùNnúRôm GuTûR úRôt\j§uT¥ TôWôUp Ad¡²Vôp úNô§dLlTÓúYôm. 1ùLô¬k§Vo 4:5 Cp LPÜs ØuTôL SUÕ EiûUVô] ÏQm UhÓúU GûPúTôPlTÓm G]Üm, ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§p SUÕ CÚRVeL°u úVôNû]Ls VôÜm ùY°lThÓ ARtϬV T¬Ñ A°dLlTÓm G]Üm Lôi¡ú\ôm. 

2. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ Øu ¨tÏmúTôÕ, Sôm SmûUd ϱjÕm, SUÕ F¯VjûRd ϱjÕm LQdùLôl×®dL úYiÓm. úWôUo 14:12 Cp CûRd LôQXôm. C§p GYÚdÏm ®§®XdÏ CpûX. "JqùYôÚYÚm" Guß TÜp áß¡\ôo. "Ruû]d ϱjÕ" LQdùLôl×®dL úYiÓm. ©\ûWd ϱjRpX GuTûRd LY²dLÜm. AlùTôÝÕ CûYLs ùY°lTÓm.

1. Sôm úRY U¡ûUdLôL YôrkúRôUô? ÑV ¨û\ÜdLôLYô? (2ùLô¬k§Vo 5:15)

2. SmØûPV úSWjûR GqYôß TVuTÓj§ú]ôm? GúT£Vo 5:16, 1úTÕÚ 1:17)

3. SUÕ TQm, EûPûU, ùNpYm úTôu\Ytû\ GRtÏl TVuTÓj§ú]ôm?    (UjúRÙ 6:19þ21, 1¾úUôjúRÙ 6:17þ19

4. CZkÕúTô] UdLÞdÏ CWh£lûTj úR¥ú]ôUô? (Rô²úVp 12:3;  2ùLô¬k§Vo 5:11)

5. ù_©lT§p EiûUVô«ÚkúRôUô? (ídLô 18:1)

6. Sôm úT£] GpXô YôojûRLÞdLôLÜm (UjúRÙ 12:36)

7. NúLôRWo ϱjR SUÕ LÚjÕ (úWôUo 12:10, 14:10, LXôj§Vo 6:1)

8. SUÕ úYûXûVd ϱjR LQdùLôl×®dL úYiÓm (1ùLô¬k§Vo 3:13) 

3. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ Øu ¨tÏmúTôÕ, TV]t\Õm, ùYßûUVô]ÕUô] VôÜm ÑhùP¬dLlTÓm. Ad¡²l TÃhûNdÏ RôdÏl ©¥lTûY UhÓúU ªgÑm. 1ùLô¬k§Vo 3:12þ15 YûW T¥dLÜm. A§p á\lThÓs[ CWiÓ YûL ùTôÚhLû[d LY²dLÜm.

1. Ad¡²l TÃhûNdÏ RôdÏl©¥dÏm ùTôÚhLs Ad¡²Vôp Ñj§L¬dLlTÓm (ReLm, ùYs°, ®ûXúV\lùTt\ LtLs)

2. G°§p ¾lTt\d á¥VûY þ TV]t\ûY (UWm, ×p, ûYdúLôp)

Sôm YôÝm YôrdûLÙm, SUÕ F¯VØm CkR CWi¥p HRôYÕ JÚ YûLûVf NôokRRô«Úd¡\Õ þ AÕ Ad¡²l TÃhûNdÏ RôdÏl ©¥dÏm ApXÕ ÑhùP¬dLlTÓm!

4. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ Øu ¨tÏmúTôÕ, EiûUVt\ YoLû[j Ri¥lTÕ ¿§T§«u úSôdLm ApX, EiûUÙs[ UdLÞdÏ T¬N°lTúR AYWÕ úSôdLUôÏm. ¡úWdL SôhÓ ®û[VôhÓl úTôh¥Ls Ø¥kR ©u]o, ùYt± ùTt\ úTôh¥Vô[o ¿§T§«u Øu× á¥ YÚYo. EVWUô] JÚ úUûP«u úUp SÓYo AUokÕ, úTôh¥«u Ø¥ÜLû[ A±®jÕ T¬ÑLû[ A°lTôo. AYo SUdÏ U§lûTÙm EVoûYÙm T¬ûNÙm SUÕ RϧdúLtT A°dÏmT¥ ¡±vÕYô]Yo ¨VôVôN]j§p Åt±ÚlTôo. ¿eLÞm, Sôàm AYÚdÏ ØuTôL ¨túTôm. Ts°«p SûPùTßm T¬N°l× ®ZôdLs Su\ôLf ùNnVôRYoLû[j Ri¥jÕ, C¯ÜTÓjÕYRtLôL ApX. Su\ôLf ùNnRYoLÞdÏl T¬N°lTRtLôLjRôu. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôN]j§tÏ Øu ¨uß SmØûPV T¬ûNl ùTßYRtLôL, T¬ÑjR B®Vô]Y¬u YpXûUVôp (1ùLô¬k§Vo 3:14) Sôm Nôh£VôL YôrkÕ, F¯Vm ùNnV úYi¥VÕ GqY[Ü Ød¡VUô]Õ!

1. £Xo ùRnÅL TôWôhûPl ùTßYo (UjúRÙ 25:21þ23)

2. £XÚdÏ EVo TR® ùLôÓdLlTÓm (ídLô 19:17þ19, úWôUo 15:10, ùY°lTÓjRp 20:4)

3. Sôm VôYÚm ¡ÃPeLû[l ùT\Xôm. AûY GlT¥lThP ¡ÃPeLù[] TôodLXôm. LhÓlTôÓs[ YôrdûL SPjÕm UdLÞdÏ A¯®pXôR ¡ÃPm (1ùLô¬k§Vo 9:25) ¡hÓm. úNôRû]ûVf N¡dÏm UdLÞdÏ  ËY¡ÃPm (VôdúLô× 1:12) ¡hÓm. BjÕU BRôVm ùNnÙm UdLÞdÏ U¡rf£«u ¡ÃPm (1ùRNúXô²dúLVo 2:19,20) ¡hÓm. UkûRûV SuÏ úUndÏm úUVlTÚdÏd ¡hÓYÕ U¡ûUÙs[ YôPôR ¡ÃPm (1úTÕÚ 5:2þ4) AYWÕ ©WNu]UôÏRûX ®Úm×m VôYÚdÏm ¡hÓYÕ ¿§«u ¡ÃPm (2¾úUôjúRÙ 4:8) 

5. Sôm ¡±vÕ®u ¨VôVôVN]j§tÏ Øu ¨tÏmúTôÕ SmØûPV Nôh£«Ûm, F¯Vj§Ûm Sôu Cu]Øm A§LUôL BoYêm, LY]Øm, EiûUÙUôL CÚk§ÚdLXôúU Guß ¨û]lTÕ LôXeLPkR ùNVXô¡®Óm. BLúY ClùTôÝúR Sôm AYtû\f ùNnV úYiÓm. (1ùLô¬k§Vo 11:31, 1úVôYôu 2:28) 

 

ùRôPo þ 6          úYRôLU ¾odLR¬N]m 

TôPm 7  ULô ùT¬V ETj§WYLôXm 

Øu GlúTôÕm ¨Lrk§WôR úTôo, ÕuTm, úYRû] úTôu\ûY úS¬Óm JÚ LôXjûR Sôu úYRôLUj§p T¥d¡ú\ôm. CdLôXjûRl "ùT¬V ETj§WY LôXm (UjúRÙ 24:21,22,29,30, UôtÏ 13:24, ùY°lTÓjRp 7:14) "VôdúLô×dÏ CdLhÓdLôXm (GúWªVô 30:7, Rô²úVp 12:1) "LojRÚûPV Sôs (HNôVô 13:9, úVôúYp 2:1, BúUôv 5:18,20, ùNlT²Vô 1:14þ18, 2ùRNúXô²dúLVo 2:2, ùY°lTÓjRp 6:12þ17) "úRYu ¿§ûVf N¬dLhÓm Sôs (HNôVô 61:2) Guß úYRm á±Ùs[Õ. EXL YWXôt±úX ªLÜm CÚiP LôXm CÕYôLjRôu CÚdÏm. Aº¬V¬u ùLôÓûULs, GÚNúXªu TVeLWUô] ØtßûLLs, ùSlúTô­Vu SPl©jR ùLôåWeLs, ¡.©. 1914þ1918 YûW SPkR CWjRm £kÕRpLs, SôË BÞûL«p SPl©jR APôR ùNVpLs úTôu\Ytû\l ùT¬V ETj§WYLôXjúRôÓ Jl©Óm úTôÕ CûY VôÜm JuߪpXôUt úTôn U\kÕ úTôn®Óm. B«W YÚP Bh£ Gàm ®¥Vt LôXj§tÏ Øu úRôußm Lô¬Ús ãrkR CWÜ CÕ. CkRl ùT¬V ETj§WYLôXm LPkÕ úTô] ©u×, BiPYo §Úm© YkÕ RUÕ U¡ûUÙs[ Bh£ûVj ùRôPÚYôo. CÕúY 骫u ùTôtLôXUôÏm.! 

CkR ùT¬V ETj§WY LôXjûR TpúYß úYRYN]eLs ϱl©hÓs[]. ©¥YôRUôL CdLôXjûRd ϱjR ®TWeLû[ A±VôU­ÚlTÕf £dLXô] ùNVXôÏm. G²àm ETj§WYLôXm EiùPuTûRd ϱjÕ Gq®R NkúRLØm CpûX. 

1. úYRôLUm Ak§d ¡±vÕ Guß Ï±l©Óm JÚ ªLÜm YpXûUÙs[ YgNLu úRôußm úTôÕ ùT¬V ETj§WYLôXm BWmTm Guß A±VXôm. CYu EXLm JÚúTôÕm Li¥WôR, YpXûUÙs[ úTôoÅWu, AW£VpYô§, BuÁLj RûXY]ôL CÚlTôu (GúNd¡úVp 28:3þ7) CYû]lTt±d áßm ©\ úYR TϧLs  þ Rô²úVp 7:2þ27, 9:25þ27, 11:36þ12:3, 2ùRNúXô²dúLVo 2:1þ12, 1úVôYôu 2:18þ22, 4:3, 2úVôYôu 7, ùY°lTÓjRp 13:11þ18, 19:20. CkR TVeLWUô] U²Ru RtúTôÕ CqÜX¡p úRôu±«ÚdLXôm. CYu "úLh¥u UL]ô¡V TôYUà`u" (2ùRNúXô²dúLVo 2:3) "Ad¡WUdLôWu" (2ùRNúXô²dúLVo 2:8) Guß AûZdLlTÓ¡\ôu. Rô²úVp ¾odLR¬£ AYû], "AYU§dLlThPYu" (Rô²úVp 11:21) G]d ϱl©hÓs[ôo. CYu NôjRô]ôp Nd§V°dLlThP ©Nô£]ôp EÚYôdLlThP úTô­d ¡±vÕ. ¡±vÕÜdÏm CYàdÏØs[ 7 úYßTôPLû[d LY²dLÜm. 

BiPYWô¡V CúVÑ¡±vÕ                   Ak§d¡±vÕ

1. RmûUjRôúU Rôrj§]ôo                 Ruû] EVojÕ¡\Yu

    (©­l©Vo 2:8)                                    (2ùRNúXô²dúLVo 2:4)

2.  F¯VmùNnV, CWh£dL YkRôo        B[Üm, A¯dLÜm YÚYôu

           (UjúRÙ 18:11)                             (Rô²úVp 11:39)

3.  ©Rô®u £jRm ùNnV YkRôo         Ru ®ÚlTlT¥ ùNnV YÚYôu

         (úVôYôu 4:34)                         (Rô²úVp 11:36)

4. BhÓdÏh¥Ùm, £eLØUô]Yo    BhÓdÏh¥Ùm YÛNolTØUô]Yu

         (ùY°lTÓjRp 5:5,6)                 (ùY°lTÓjRp 13:11)

5. UQYôh¥ûV EûPVYo           UQYôh¥Ùm EiÓ

         (ùY°lTÓjRp 21:9)                    (ùY°lTÓjRp 17)

6. úRY]ô«ÚkRôo, CÚd¡\ôo         úRYuúTôXd LôhÓYôu

          (úVôYôu 1:1)                           (2ùRNúXô²dúLVo 2:4)

7. ©RôûY EVoj§]ôo                 úRYû] çµlTôu

         (úVôYôu 14:28)                        (ùY°lTÓjRp 13:6)

 

Ak§d ¡±vÕ®u EPu F¯Vu Ls[j¾odLR¬£VôÏm. (ùY°lTÓjRp 13:11þ18, 19:20) CYú] CWôÔYjûRÙm (ùY°lTÓjRp 13:4) EXL Yô¦LjûR Ùm (ùY°lTÓjRp 13:17) BWôRû]ûVÙm (ùY°lTÓjRp 13:15) Ru LhÓd Ïs ûYj§ÚlTôu. Ruû]d LPÜs Guß áßYôu (2ùRNúXô²dúLVo 2:4)

 

2. ùT¬V ETj§WY LôXj§u BWmTj§úX, Ak§d¡±vÕ ëRoLú[ôÓ JÚ EPuT¥dûLf ùNnYôu. AYu TôZôdÏ¡\ AÚYÚlûTj úRYôXVj§p ùLôiÓYkÕ ¨ßj§ VôYÚm AûR BWô§dLd á± EPuT¥dûLûV ÁßYôu. Rô²úVp 9:27 Il T¥jÕ, UjúRÙ 24:15 Cp BiPYo á±VYtú\ôÓ Jl©hÓl TôodL. ClùTôÝÕ 2ùRNúXô²dúLVo 2:4, ùY°lTÓjRp 12:12, 13:4 T¥dL. ØR­p Ak§d¡±vÕ®u EiûUVô] ÏQm ùY°lTPôÕ. AYu ëRúWôÓ ùNnR EPuT¥dûLûV ÁßmúTôÕ Rôu, AYu ùTôpXôRYu GuTÕm, YgNLu GuTÕm ùY°lTÓm. AlùTôÝÕ EXL ØÝYÕm úTôo êÞm. (UjúRÙ 24:6, ùY°lTÓjRp 6:4, 16:12þ16) TgNeLs, ùLôsû[úSônLs, UWQm (UjúRÙ 24:7, 21,22, ùY°lTÓjRp 6:5þ8) éªV§of£Ls Utßm TVeLWUô] RiPû]Ls (UôtÏ 13:24,25, ídLô 21:11,25,26, ùY°lTÓjRp 6:12þ17, 16:1þ11) úS¬Óm.

 

3. ùT¬V ETj§WY LôXj§úX, ëRoLs CWôwVj§u Ñ®úN`jûR A±®lTo. AúSLo CWh£dLlTÓYo. B]ôp AYoLs LPÜs ÁÕ ùLôiÓs[ ®ÑYôNj§tùL] ùLôÓûUVôLj Õu×ßjRlTÓYo. CWjR Nôh£VôLÜm U¬lTo. §ÚfNûT«u LôXm Ø¥Ütß ÁhLlThP VôYÚm 'GÓjÕd ùLôs[lThÓ' (1ùRNúXô²dúLVo 4:16,17) BiPYúWôÓ TWúXô¡p CÚdÏmúTôÕ, GiQt\ UdLs CWh£dLlTÓYo GuTûR A±ÙmúTôÕ AÕ GqY[Ü BßRXô«Úd¡\Õ?

 

CYoLs TôÓLhÏs ùNpXúYiÓm. AYoLs ¡±vÕ®u NÃWUô¡V

NûTdÏs YW®pûX. B«àm AYoLs AYWÕ £eLôN]j§tÏ ØuTôL  CÚkÕ, CWÜm TLÛm AYÚûPV BXVj§úX úN®lTôoLs (ùY°lTÓjRp 7:15) ETj§WY LôXj§uúTôÕ, CWôwVj§u Ñ®úN`m ùVúLôYô®tÏ EiûUÙs[ Nôh£L[ôL CÚdÏm ëRoLs êXm ©WNe¡dLlTÓm (HNôVô 43:10,12) úRYu úT¬Ûs[ ®ÑYôNj§]ôp CWh£dLlThP UdLs Ak§d¡±vÕûY YQeLÜm, ªÚLjûR BWô§dLÜm UßlTo. CRtùL] AYoLs TôÓTPÜm, CWjR Nôh£VôL U¬dLÜm úYiÓm. (ùY°lTÓjRp 6:9þ11, 13:15þ18)

 

4. CkRl ùT¬V ETj§WYm GÚNúXØdÏ AÚúL BoùULúRôu úTô¬p EfN ¨ûXûV AûPÙmúTôÕ ¡±vÕ YkÕ úTôWô¥ ùYt± YôûL ãÓYôo. EXL YWXôt±úXúV CÕúY LmÀWUô], TVeLWUô] úYû[. CÕúY ©WUôiPUô] úTôo þ NL¬Vô 14:1þ8 TôodLÜm. ¡±vÕRôúU YpXûU úVôÓm, ªÏkR U¡ûUúVôÓm §Úm© YÚYôo. AYo RUÕ G§¬Lû[ رV¥jÕj RUÕ B«W YÚP Bh£ûV ¨ßÜYôo. (NL¬Vô 14:9,16, ùY°lTÓjRp 19:16)

 

5. §ÚfNûT ETj§WY LôXj§tÏs ùNpÛm Guß Sôu Sm×Y§pûX. CRt ϬV LôWQjûR Sôm AÓjR TôPj§p T¥dLXôm. 骫u úUp YW ®ÚdÏm CkRd LôXj§tÏ Sôm RlTúYi¥VÕ GqY[Ü Ød¡VUô]Õ (HNôVô 55:7) AlT¥ SPdÏmúTôÕRôu Sôm CWh£dLlTPôR UdLû[ YWl úTô¡u\ úLôTôd¡û]dÏj Rl©dùLôsÞmT¥ GfN¬dL CVÛm (UjúRÙ 3:7)!.

 

ùRôPo þ 6          úYRôLU ¾odLR¬N]m

 

TôPm 8  §ÚfNûTÙm ETj§WY LôXØm

 

úYRôLUj§p ØuàûWdLlThP ùT¬V ETj§WY LôXjûRd ϱjÕ LPkR TôPj§p T¥júRôm. LPÜ°u RiPû] 骫uÁÕ C\e¡ YÚmúTôÕ AÕ Jl©PØ¥VôR A[ÜdÏj ÕuTm ¨û\kRRôL CÚdÏm. CkRd ùLô¥V LôXm Øu]ôL YÚmúTôÕ §ÚfNûT GeúL CÚdÏm? ùLô¥V ETj§WY LôXm BWmTUôÏm Øu× §ÚfNûT 骫­ÚkÕ GÓdLlTÓm úVôYôu 14:3 Cu T¥ CúVÑYô]Yo RmúUôÓ áP CÚdÏmT¥ RmØûPVYoLû[f úNojÕd ùLôsÞYôo. CûR Sm×YRtÏ BRôWeLs GûY?

 

1.  §ÚfûT AûZdLlThP®Rm, ùR¬kÕ ùLôs[lThP YûL, ùRnÅLj §hPj§p ARtϬV CPm, ¡±vÕÜPàs[ E\Ü úTôu\ NûT«u RuûULû[l TôodÏmúTôÕ, §ÚfNûT ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏs úTôLúY úTôLôùR] ¨fNVUôLd á\Xôm. Yô]j§u ¸úZÙs[ ×\_ô§ Vô¬p, JqùYôÚ C]jRô¬­ÚkÕm, ëR¬­ÚkÕm "AûZdLlThÓ" úNodLlThP JÚ áhPm ®ÑYô£Lú[ §ÚfNûTVôÏm. AlúTôvRXo 15:14 TôodLÜm. ùRnÅLj §hPj§p NûTdϬV CPm CûPúYû[ úTôußs[Õ. AkR CûPúYû[ '§ÚfNûT GÓjÕd ùLôs[lTÓRp' Gu¡\ CWL£Vj§p Ø¥Üßm (1ùLô¬k§Vo 15:51þ53, 1ùRNúXô²dúLVo 4:16,17) §ÚfNûT ØÝûUVûPkÕ GÓjÕd ùLôs[lThP ©u×, CvWúYp ϱjR ¾odLR¬N]eLs ÁiÓm ¨û\úY\j ùRôPeÏm. úUÛm §ÚfNûTdÏm, ¡±vÕÜdÏØs[ E\ûYd LY²dLÜm. §ÚfNûT ¡±vÕ®u UQYôh¥VôL CÚlT§]ôp, §ÚfNûTûV ETj§WY LôXj§tÏs ChÓf ùNpYÕ GuTÕ, ¡±vÕúY CWiPôm Øû\VôL úRY úLôTôd¡û]dÏs ùNpYRtùLôlTôÏm.

 

2. §ÚfNûT ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏs ùNpÛm Guß úYRôLUj§p JÚ £ß ϱl× áP CpûX. ®ÑYô£Ls ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏ BVjRUôL CÚdLúYiÓùUu\ GfN¬lûT K¬Pj§Ûm LôQØ¥VôÕ. §ÚfNûT ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏs ùNpX úYiÓùUuTÕ LPÜ°u §hPUôL CÚdÏUô«u CdLô¬VjûRd ϱjÕ BiPYo RmØûPV ºPoL°Pm á± CûRd ϱjÕ GfN¬l× ùLôÓj§ÚdL UôhPôWô? CÚl©àm úVôYôu A§LôWeLs 13 ØRp 17 YûW á\lThÓs[ Tϧ«p ùT¬V ETj§WY LôXm ϱjÕ HÕm ϱl©PlTP®pûX. (AYo "RmØûPVYoLú[ôÓ" úTÑmúTôÕ, §ÚfNûT GÓjÕd ùLôs[lThP ©u× SPdÏm ¨Lrf£Ls ϱjÕm HÕm á\®pûX. Hù]u\ôp AûYLs VôÜm ëRÚPu ùRôPo ×s[ûYVôÏm). CYtû\d ϱjÕ AYo UjúRÙ 24, 25 A§LôWeLs, UôtÏ A§LôWm 13, ídLô A§LôWm 21 Cp á±Ùs[ôo. CkRl Tϧ«p á\lThÓs[ LÚjÕdLÞm, GfN¬l×dLÞm, §ÚfNûTÙPu Gq®Rj§Ûm ùRôPo×ûPV] ApX. §ÚfNûTdùL] SmÕ BiPYo á±Ùs[ £\lTô] YôojûRLû[ úVôYôu 14:1þ3 Cp LôQXôm. CYtú\ôÓáP ¨ÚTeL°p §ÚfNûT ϱjÕ £\lTôLd á\lThÓs[ûRd LôQXôm. B]ôp CYtßs ®ÑYô£LhÏ, ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏ Rl×mT¥ á\lThP GfN¬l×dLs GûRÙm LôQØ¥VôÕ.

 

3. §ÚfNûT ùT¬V ETj§WY LôXj§tÏs ùNpÛUô«u, ®ÑYô£Lû[ EtNôLlTÓjÕm YôdÏjRjR YN]eLs TX ùUnVô] Sm©dûLV°lT Rô¡®Óm. ¡±vRY²u ùT¬V Sm©dûL UWQm ApX, TWúXôLØm ApX. AÕ "BºoYôRUô G§oTôol×" G]Xôm.þ ¾jÕ 2:11þ13 YûW T¥dLÜm. úYRôLUj§p á\lThP LojRÚûPV YÚûL G]lTÓm Nj§Vm, SUÕ T¬ÑjR YôrÜ (úVôYôu 3:2,3), ùTôßûU (.VôdúLô× 5:7,8), _ôd¡WûRÙs[ SPdûL (1úTÕÚ 1:13þ15) úTôu\Yt±tÏ çiÓúLôXôLÜs[Õ. §ÚfNûT Vô]Õ ETj§WY LôXj§tÏs ùNpÛUô«u Sôm ETj§WYjûR G§o úSôd¡«ÚdL úYiÓúUVu± BiPY¬u NÓ§Vô] YÚûLûV ApX. 1ùRNúXô²dúLVo 1:10 TôodLÜm.

 

4. ®ÑYô£ úLôTôd¡û]«²uß ®ÓRûX ùTt\ô«tß. AY]Õ RiPû] Ø¥kÕ úTô«tù\uß úYRôLUm úTô§d¡\Õ. B]ôp ùT¬V ETj§WY LôXúUô TVêhÓm RiPû]«u LôXm, BhÓd Ïh¥Vô]Y¬u úLôTôd¡û]«u úYû[VôÏm. Ne¸Rm 2:5 Cp ùT¬V ETj§WY LôXm GuTÕ, LPÜs RUÕ G§¬Ls ÁÕ ùNÛjÕm úLôTôd¡û] Guß á\l ThÓs[Õ. AlT¥«ÚdL Sôm AYWÕ G§¬Ls ApX. BLúY SUdùL] Gq®R úLôTôd¡û]Ùm ¡ûPVôÕ. SmØûPV TôYj§tϬV RiPû]ûVd ¡±vÕ, LpYô¬f £ÛûY«p Htßd ùLôiPôo (úVôYôu 5:24, úWôUo 5:5, 1ùRNúXô²dúLVo 1:10, 5:9). ¡±vRYoLs VôYÚm ùT¬V ETj§WYj§tÏs ùNpX úYiÓm Gu±ÚkRôp, E«Ús[ ¡±vRYoLs UhÓmRôu CkRd ùLô¥V RiPû]ûV AûPV úYiÓm.

 

5. ùY°lTÓjRp è­p YWlúTô¡u\ ¨Lrf£Ls TX ®¬YôLd á\l Th¥ÚdLd Lôi¡ú\ôm. A§úXô §ÚfNûT ùT¬V ETj§WYLôXm ùRôPeÏm ØuúT, TWúXô¡p CÚlTûRd LôQXôm. BhÓdÏh¥Vô]Yo HÝ Øj§ûWLs ùLôiP ×jRLjûRj §\kR ©u]úW ùT¬V ETj§WYLôXm YÚ¡\Õ. (ùY°lTÓjRp 5) CkR Øj§ûWLs EûPdLlThP ©uúT ETj§WYm BWmTUô¡u\Õ (ùY°lTÓjRp 6)

 

6. §ÚfNûT ETj§WY LôXj§tÏs ùNpÛùUu\ úTôRû] TûZV HtTôh¥p á\lThÓs[ êuß Jl×ûULhÏ ®úWôRUô]Õ.

 

1.  ©W[Vj§tÏ Øu× Hú]ôdÏ GÓjÕd ùLôs[lThPÕ. (B§VôLUm

5:24, G©ùWVo 11:5). E«úWôÓs[ ®ÑYô£Ls GÓjÕd ùLôs[lTÓYRtϬV Jl×ûU CÕ(1ùRNúXô²dúLVo 4:17). CÕ éª«p ¨LÝm TVeLWUô] RiPû]dÏ Øu]o úS¬Óm.

 

2. ©W[Vj§u úTôÕ úSôYôÜm AYWÕ ÏÓmTj§]Úm TôÕLôdLlThPÕ (B§VôLUm 7:1þ16). ùT¬V ETj§WY LôXj§uúTôÕ CvWúYp TôÕLôdLl TÓYRtÏ Jl×ûUVôL CûRd á\Xôm. ùT¬V ETj§WY LôXj§u ùLôåWm LPÜ[ôp ùR¬kÕ ùLôs[lThPYoLs ¨ªjRm SôhLs Ïû\dLlTÓm. (UjúRÙ 24:22).

 

3. úNôúRôª­ÚkÕ úXôjÕ ®ÓRûXVôdLlThPÕ (B§VôLUm 19:22). LPÜs Rm §ÚfNûTûVl TôojÕ ClúTôÕ áßYÕ, "¿ AeúL úTônf úNÚUhÓm Sôu Jußm ùNnVdáPôÕ!"

 

7. CqÜX¡Ûs[ ®ÑYô£Ls, Tô®Lû[j úRYú]ôÓ Jl×WYôÏmT¥ úYiÓ¡\ vRô]ôT§L[ôL Es[]o Guß A±®dLlThÓs[Õ (2ùLô¬k§Vo 5:20). NUôRô]jûRd ùLôÓdÏm çÕYoLs (vRô]ôT§Ls) C¯ÜTÓjRlThÓ, ®WhPlThPôp AYoL[Õ AWÑ AYoLû[j §ÚmTl ùTtßdùLôsÞm. ARu ©u]o úTôo êÞm! ùT¬V ETj§WYm YÚm Øu× LPÜs RmØûPV vRô]ôT§Lû[ RmªPm AûZjÕd ùLôsYôo!

  

    CúVÑúY ºd¡Wm CjRûW YôÚúUu

   HûZ ùYÏYônd LXeÏú\ú]!

   Gu úSNo RuØL ú_ô§VúR VpXôp

   CuTm RÚm ùTôÚs HÕªpûX

                                     þþþB]kRúU.... 

 

ùRôPo þ 6          úYRôLU ¾odLR¬N]m

 

               TôPm 9    骫úX JÚ ùTôtLôXm

 

SUÕ BiPYWô¡V CúVÑ¡±vÕ CkR éªûV B«Wm YÚPm AWNôÞm LôXm Juß YWlúTô¡\ùR] Sôm úYRôLUj§u LûP£l ×jRLj§f T¥d¡ú\ôm. CÕúY 骫úX JÚ ùTôtLôXUôL CÚdÏm. B«WYÚP Bh£ CÕRôu. ùY°lTÓjRp 20:1þ7 TôodLÜm. CkR B«W YÚP LôXjûRúV "C² YÚm EXLm" (G©ùWVo 2:5), "úRYàûPV CWôwVm" (UôtÏ 1:14), "LûP£ Sôs" (úVôYô]ô 6:40), "Ußù_uU LôXm" (UjúRÙ 19:28), "Cû[lTôßR­u LôXm" (AlúTôvRXo 3:19), "GpXôm ¨û\úYt±j ¾ÚeLôXm" (AlúTôvRXo 3:21), "CúVÑ ¡±vÕ®u Sôs" (1ùLô¬k§Vo 1:8,5:5, 2ùLô¬k§Vo 1:14, ©­l©Vo 1:5) Guß TpúYß ùTVoL[ôp ϱl©hÓs[ôo. LPkR B\ô«Wm BiÓLôX YWXôtû\l T¥dÏmúTôÕ, U²RÏXjûR úUmTÓjR, UdLs TXo TpúYß YûLVô] NhP§hPeLû[l ×Ïj§]o. AYo NUôRô]j§tLôLÜm, Y[m ùTÚLÜm TôÓThP]o. B«àm U²R ØVt£Vôp Gq®Rl TVàm ¡hP®pûX. ARtÏlT§p EX¡p ÏZlTØm, ÕuTØm ùTÚ¡ YÚ¡u\]. Ck¨ûX SôÞdÏSôs úUôNUô¡d ùLôiúP YÚ¡\Õ. NUôRô]Øm, Y[Øm ¨û\kR JÚ ùTôtLôXjûR EÚYôdL úYiÓùU] U²Ru ùNn¡u\ GpXô ØVt£Ùm úRôp®«p Ø¥YûP¡\Õ! CkRl ×®«p JÚ ¿§Ùs[ Bh£ûV  ¨ûX¨ßjRl úTôYRôL LPÜs YôdL°jÕs[ôo. "EmØûPV CWôwVm YÚYRôL" (UjúRÙ 6:10) Guß Sôm ù_©lTÕ CRtLôLjRôu! CWô_ô YÚmúTôÕRôu AYWÕ CWôwVm YÚm. BLúY AYo CRtùL] B«W YÚP Bh£dÏ Øu]RôL YWúYiÓm. CÕ ùY°lTûPVô]Õ. Sôm ClúTôÕ CÚlTÕ B«W YÚP Bh£«X ApX. AkR B«W YÚP Bh£ûV Sôm EÚYôdL Ø¥VôÕ, ùLôiÓYW Ø¥VôÕ. BiPYo Uôj§WúU CûRf ùNnV Ø¥Ùm. AYúW ùNnYôo! B«W YÚP Bh£ GlT¥ CÚdÏm? CWô_ô YÚmúTôÕ Gu] SPdÏm? TôodLXôm. 

1. NôjRôu LhPlThÓ, TôRô[d ϯ«úX Rs[lTÓm úYû[ CÕ. NôjRôu TW® YÚmúTôÕ AeÏ ¨WkRWUô] NUôRô]Øm, Y[Øm CÚdLôÕ þ ùY°lTÓjRp 20:1,2 T¥dLÜm. Uû\ØLUôL NôjRôu LpYô¬«úX رV¥dLlThPôu (1úVôYôu 3:8) LPÜ°u G§Wô°Ùm, UàdÏXj§u TûLYàUô¡V AYu ùY°lTûPVôLd LhPlThÓ, TôRô[d ϯdÏs Rs[lTÓmúTôÕ SUdÏ GqY[Ü ùT¬V ®ÓRûX AÕ! C²úUÛm AYu "ùLof£d¡\ £eLm úTôX" (1úTÕÚ 5:8) AYu Ñt±j§¬V Ø¥VôÕ. "J°«u çRàûPV" úYPm éiÓ (2ùLô¬k§Vo 11:14) UdLû[ CRtÏ úUÛm HUôt\ Ø¥VôÕ. 

2. BiPYoRôúU, Sm LiùQ§úW éªûV BÞûLf ùNnÙm LôXm CÕ. ídLô 1:31þ33 YûW T¥dLÜm. AYo ùNnVl úTô¡u\ TX Lô¬VeLs

C§úX á\lThÓs[]. ClùTôÝÕ CÚdÏm AYWÕ CWôwVm B®dϬVÕ. AYo Rm UdL°u Es[eL°p BÞûL ùNn¡\ôo. (ídLô 17:21) AlùTôÝúRô AYo ùY°lTûPVôL EXûL BÞYôo. þ Ne¸Rm 2:6, HNôVô 24:23, GúWªVô 23:5,6, Rô²úVp 7:13,14, NL¬Vô 9:10,14 T¥jÕl TôodLÜm. AÕ ¿§Ùs[ Bh£Vô«ÚdÏm (HNôVô 9:7,11:1þ5) AlùTôÝÕ EX¡p NUôRô]m ¨XÜm (HNôVô 2:4, 54:13, 55:12, 60:18, 65:25, 66:12, K£Vô 2:18) AeúL U¡rf£ ùTôeÏm (HNôVô 35:10) Y[m ùTÚm (HNôVô 65:21þ23, ÁLô 4:4, BúUôv 9:13) 

3. T¬ÑjRYôuLs ¡±vÕÜPú] BÞûL ùNnÙm LôXm CÕ. ùY°l TÓjRp 20:4, 3:21 Il T¥jÕ UjúRÙ 19:27,28 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. CÕ GqY[Ü ùT¬V £Xôd¡Vm GjRû] ùTôßl× ªdLÕ!

 

4. 骫p ®Vô§«u± ØtßUôL Uû\kÕ úTôÏm LôXm CÕ. CûR Sôm HNôVô 33:24, NL¬Vô 14 Bm A§LôWj§p T¥d¡uú\ôm.

 

5. UWQj§u YpXûU LhÓlTÓjRlThÓ A¯dLlTÓm LôXm CÕ. ùY°lTÓjRp 20:14Il T¥jÕ, HNôVô 65:18þ20, 1ùLô¬k§Vo 15:15 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. B«WYÚP Bh£«p UWQm LôQlTPôÕ. Hù]²p AÕ NhPlT¥ RiPû]VôL UhÓm A°dLlTÓYÕ. CkR At×RUô] B«W YÚP Bh£«p ÖûZkR VôYÚm, AkR LôXm ØÝûU«Ûm, BWmTm ØRp Ø¥ÜYûW A§úX YôÝYôoLs Guß úYRôLUm áß¡\Õ.

 

6. ®XeÏLÞdÏmáP BºoYôRUô] LôXm CÕ. HNôVô 11:6þ9, 65:25 T¥dLÜm.

 

7. úTôÚm, Tt\ôdÏû\Ùm CpXôR LôXm AÕ. Sôm YôÝm CdLôXjúRRôu úTôo CÚdÏùU] BiPYo ØuàûWjÕs[ôo. UjúRÙ 24:6 T¥dLÜm. SUÕ BiPYo BÞûL ùNnÙmúTôúRô, Tt\ôdÏû\Ùm, HrûUÙm CÚdLôùRuß HNôVô 2:2þ5, úVôúYp 3:10, ÁLô 4:3 Cp Lôi¡ú\ôm.

 

8. BoùUùLúRôu úTô¬p Rl© ÁkR ×\_ô§VôÚdÏm, CvWúYp UdLÞdÏm CÕ ªÏkR BºoYôRUôu úYû[Vô«ÚdÏm. HNôVô 27:6, NL¬Vô 8:23, 12:10, 13:1, úWôUo 11:20 I Sôm T¥jÕ UjúRÙ 5:35 EPu Jl©hÓl TôodLúYiÓm.

 

9. GeÏm ¿§ ¨uß ¨XÜm LôXm CÕ

CdLôXj§úX, ¿§«²ªjRm LPÜ°u ©sû[Ls TôÓTP úYi¥VYoL[ôL CÚd¡u\]o. B]ôp ¡±vÕ®u BÞûL«u úTôÕ CÕ GqY[Ü RûX¸Zôn Uô±lúTôÏm TôÚeLs. HNôVô 1:16þ18, GúWªVô 33:15, BTád 2:14 TôodL.

 

10. VôYÚUô úYßTô¥u± JÚªjÕ BWô§dÏm LôXm CÕ. VôYÚm Ju\ôL CûQkÕ BiPYûW BWô§lTôoLs. HNôVô 45:23, 52:1,7,10, 66:17þ22, ùNlT²Vô 3:9, Up¡Vô 1:11, ùY°lTÓjRp 5:9þ14

 

11. NôTm ¿dLlTÓm úYû[ CÕ.

 

TûPl©u ÁÕ ®§dLlTh¥ÚkR BWmTLôX NôTm (B§VôLUm 3:17þ19) ¿dLlTÓm. AlùTôÝÕRôu LPÜ°u ©WNu]m ØÝûUVôL EQWlTÓm. Øu GlùTôÝÕm Li¥WôR ¨ûX«p Sôm AYúWôÓáP Id¡VlTÓúYôm. (GúNd¡úVp 37:27,28, NL¬Vô 2:10þ13, ùY°lTÓjRp 21:3)

 

12. CߧVôL ¨j§VjÕPu CûQdLlTÓm LôXm CÕ

GqY[ÜRôu BºoYôRm ¨û\kRRôL CÚkRôÛm B«W YÚP Bh£ ØÝûUVô«WôÕ. £Xo UWQm AûPYo. £Xo CWô_ô®u Bh£dùL§WôLd LXLm ùNnYôoLs. CkR B«W YÚP Bh£«u Cߧ«p NôjRôu RiPû] ùTtß Ad¡²d LP­p Rs[lTÓm Øu]o ùLôgN LôXj§tÏd LhP®rjÕ ®PlTÓYôu (ùY°lTÓjRp 20:7þ10). Ñj§L¬dÏm ùSÚl©]ôp CkR éª ÑhùP¬dLlTÓm (2úTÕÚ 3:10) ARu ©u]o U¡ûUÙm, BºoYôRØm Guù\ußm ¨XÜm! ARu ©u]o ©­l©Vo 2:9þ11 YûW á\lThÓs[ VôÜm ØÝûUVôL ¨û\úYßm. CÕúY JqùYôÚ ¡±vRYàdÏm, ARôYÕ ®ÑYô£dÏm ¡hÓm U¡ûUÙs[ G§oLôXm G]Xôm! SmØûPV BiPYWô¡V CúVÑ ¡±vÕÜdÏf ùNôkRUô]YoLs, AYûWúV BiPYÚm, CWhNLÚUôL HtßdùLôiÓ L]m TiÔ¡\ UdLs UhÓúU CkR BºoYôRj§p TeLûPkÕ, Ø¥úY CpXôR ¨j§V LôXjûR AYúWôÓf ùNX®ÓYo.

 

ùRôPo þ 6          úYRôLU ¾odLR¬N]m

 

               TôPm 10  JÚ úYû[ Cuß úS¬PXôm!

 

RUdÏf ùNôkRUô]YoLû[j RmúUôÓf úNojÕdùLôs[ SUÕ BiPYo CúVÑ §Úm© YÚYôo Gu¡\ Sm©dûL ¨fNVUô]Õ. EߧVô]Õ. AúRôÓ AÕ EP]¥VôL SPdL®ÚlTÕ G]Xôm. AYúWôÓáP CÚdÏmT¥ SmûUj RUÕ Åh¥tÏ AûZjÕf ùNpX AYo YÚYôo (úVôYôu 14:3) Guß Sôm Smסú\ôm. AYo ºd¡WUôL YWlúTô¡\ô ùW]Üm, JÚ úYû[ Cuú\ AYo YWXôm G]Üm Sôm Smסú\ôm. CRû]úV úTÕÚ, "GpXôYt±tÏm Ø¥Ü NÁTUô«tß" (1úTÕÚ 4:7) Guß Ï±l©hÓs[ôo. ëR¬u TôWmT¬Vm Ø¥Ü\l úTô¡\Õ Guú\ô, EXL YôrdûL«u Ø¥Ü ùSÚeÏ¡\ùRuú\ô, Rm U]§p úTÕÚ ¨û]jRôúWô Gu]úYô. B]ôp AYo CeúL á±Ùs[Õ CkRd LôXj§u Ø¥ûYÙm, BiPY¬u CWiPôm YÚûLûVÙmRôù]] SmTXôm. B§d ¡±vRYoLs VôYÚm BiPY¬u YÚûLûV Sm© G§oúSôd¡«ÚkR]o. CdLôXjúR YôÝm SôØeáP CkR EiûU«u A¥lTûP«p GRoúSôd¡ «ÚlúTôm (VôdúLô× 5:8) BiPYo CúVÑ ºd¡WUôL YÚYôWô]ôp AÕ SUÕ YôrdûLûVÙm, F¯VjûRÙm LYok§ÚdÏm. SmØûPV TôoûYÙm, SPdûLûVÙm Uôt±VûUdÏm ùNVXôL CWiPôm YÚûL קV HtTôh¥p á\lThÓs[Õ. SUÕ BiPYo ºd¡WUôL YWlúTô¡\ôo, GkR úSWj§Ûm YÚYôùWu\ G§oTôol×m, Sm©dûLÙm SmªúX GqY[Ü ùT¬V Uôt\jûRd ùLôiÓYÚm ùR¬ÙUô! úTÕÚ áßYûR 1úTÕÚ 4:7þ11 YûW T¥jÕl TôÚeLs!

 

1. BiPYo CúVÑ ºd¡Wj§p YWlúTô¡\ôo Guß Sôm Sm©]ôp Sôm JÚ AûURXô], JÝeLô] YôrûY SPjÕúYôm. YN]m 7 áßYûRd LY²dLÜm. AYo "ùR°kR ×j§Ùs[YoL[ô«ÚeLs" Guß UhÓm GÝRôUp "BûLVôp ùR°kR ×j§Ùs[YoL[ô«ÚkÕ....."Guß GݧÙs[ôo. "Hù]²p LôXm Ïß¡Ùs[Õ, BLúY JÝeÏs[ AûU§Vô] YôrÜ SPjÕeLs" Gu\ ùTôÚsTh GݧÙs[ôo. B§ ¡±vRYoLÞdÏ CkR BúXôNû]j úRûYlThPÕ. Hù]²p AYoLs YôrkR EXLm ùRnYúUVt\, BiPYo CúVÑ ¡±vÕûY ®£Yô£d¡\ VôYÚdÏm ®úWôRUônf ùNVpTÓ¡\ UdL[ôp ¨û\kÕ CÚkRÕ. SUdÏmáP CkR BúXôNû] úRûY. Hù]²p Sôm YôÝm EXLmáPd LPÜû[l Tt±V ¨û]úY CpXôR UdL[ôp ¨û\kÕs[Õ. SmûUf Ñt±Ùs[ AgOô] EX¡tÏ Sôm CÝl×iÓ úTôLô§ÚdL LôjÕdùLôs[ úYiÓm. ÙjReLû[Ùm, ÙjReLs ϱjRf ùNn§Lû[Ùm úLs®lTÓmúTôÕ (UjúRÙ 24:6) LXeLôÕ AûU§úVôÓm, Sm©dûL úVôÓm CÚdL úYiÓm. TVjúRôÓm, ÏZlTjúRôÓm CÚlTRtÏl T§XôLl "éWQ NUôRô]m" (HNôVô 26:3) BÞûL ùNnÙm. ¿§ùUô¯Ls 1:33.

2. BiPYo CúVÑ ºd¡Wm YWlúTô¡\ôùWuß Sôm Sm©]ôp, Sôm ù_©d¡\ UdL[ôL CÚdLúYiÓm. YN]m 7 Cp ÑVd LhÓlTôhÓPu CÚkRôpRôu ¿eLs ù_©dL Ø¥Ùm Gu¡\ôo. "ùR°kR ×j§" GuTÕ ÑV LhÓlTôhûPÙm JÝeûLÙm ϱd¡\Õ. AlT¥«ÚdÏmúTôÕRôu Sôm úNôo®u±, úNômT­ut ù_©dL Ø¥Ùm. CûR Sôm ùNnÙmúTôÕ, SUdLôL CûRf ùNnVôUp, Ut\YoLÞdLôL ù_©dÏm ù_Tj§tÏm T§p ¡hÓmT¥ ùNn¡ú\ôm. ©\ÚdùLu SôU ù_©dÏm ù_TeLs Smªp ©W§ T­dLd LôQXôm. Ut\YoLÞdùL] Sôm ù_©dÏmúTôÕ, SôØm A§LUôL BºoYôRm ùTßúYôm GuTÕ Eߧ. úVô× 42:10 T¥dLÜm. ù_Tj§u RjÕYjûRl ׬kÕ ùLôsYÕ L¥]UôÏm. BiPYo SmûU BºoY§jR ®Úm©]ôp Sôm Hu ù_©dL úYiÓm? AYo Cq®RUôL ù_©dLd LhPû[«hÓs[ôo GuTúR CRtÏl T§p. GúNd¡úVp 36:37 T¥dLÜm. £X Lô¬VeLÞdLôL Sôm ù_©jRôp UhÓúU LPÜs T§X°lTôo. Sôm ù_©dLô®hPôp AYo AûRf ùNnVUôhPôo. BLúY Sôm ®¯lúTôÓm, U]jùR°úYôÓm CÚdLúYiÓm. ARôYÕ ÑV LhÓlTôhÓPu CÚkRôpRôu ù_©dLØ¥Ùm. GúT£Vo 6:18 T¥dLÜm. SUÕ CWhNL¬u YÚûL NÁTUô«ÚlT§]ôp AÕ SmûU ù_©dLj çiÓYRôLÜs[Õ. BiPYo CúVÑ®u YÚûL NÁTùU] Sôm Sm©]ôp Sôm JÚY¬ ùXôÚYo Au×áW úYiÓm. YN]m 8p á\lThÓs[ Au×áWûXl TôÚeLs. "GpXôYt±tÏm úUXôL" Au×áWúYiÓm. Ut\Yt±tÏ ØR­Pm RWôUp, BrkR Au× ùNÛjR úYiÓm. SUdÏsú[ CkR AuûT AàT®dL úYiÓm. Sôm Hu CqYôß Au× ùNÛjRúYiÓm?

ARtÏd LôWQØm ùLôÓdLlThÓs[Õ. "Au× §W[ô] TôYeLû[ êÓm". Au× VôÚûPV TôYeLû[ êÓm? SUÕ TôYeLû[Vô? ©\ÚûPV TôYeLû[Vô? Au× Uu²lTúRôÓ U\dLÜm Y¯YÏdÏm. LXôj§Vo 5:22 T¥dLÜm. CûR úWôUo 5:5 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. Ut\YoL°Pm Au× ùNÛjR AÕ UhÓúU Y¯VôÏm. LPÜ°u Au× SmÕ Es[eL°p ¨WlTlTÓmúTôÕ Sôm ©\¬Pm BrkÕ Au×áW Ø¥Ùm. ARôYÕ úYRm áßYÕúTôX FdLUô] Au×áWØ¥Ùm.

 

4. BiPYo CúVÑ®u YÚûL ºd¡Wm YÚ¡\ùR] Sôm Sm©]Rôp Sm ShûTl ùTÚdL úYiÓm. YN]m 9u BrkR AojRm CÕYôÏm. SiToLû[Ùm, Ak¨VûWÙm ETN¬lTûRd ϱjÕ CkR YN]m áß¡\Õ. ØRp èt\ôi¥úX CÕ Cu±VûUVôR F¯VUôL CÚkRÕ. CÚl©u CdLôXj§ÛeáP ®ÚkúRômTp GuTÕ ªLlùT¬V F¯Vm G]Xôm. CeÏ á\lThÓs[ ®ÚkúRômTp GuTRu êXlùTôÚs ShûT Y[olTRtùL] CpXjûRj §\lTÕ UhÓUpX, Es[jûRj §\lTûRúV ϱdÏm. CÕÜm JÚ YûL«p YN]m 8Cp á\lThÓs[ Au©u ùY°lTôÓ G]Xôm.

 

5. BiPYo CúVÑ®u YÚûL NÁTùUuß Sôm Sm©]ôp BiPY¬u F¯Vj§p ¾®WUôL CÚdLúYiÓm. YN]m 10 Cp LPÜs Sm JqùYôÚYÚdÏm £X YWeLû[, B®dϬV YWeLû[d ùLôÓjÕs[ô ùW]Üm, Sôm AYtû\l T¬ÑjRYôuL°u TVàdùL]l TVuTÓjR úYiÓùUußm á±Ùs[ûRd LôQXôm. JqùYôÚ ®ÑYô£dÏm, T¬ÑjR B®Vô]Yo ®úNµjR ùRnÅL DÜLû[ A°jÕs[ôo. CkR DÜLû[ Sôm  TVuTÓjR úYiÓm. Hù]²p TVuTÓjRlTPôR DÜLs Ue¡ Uû\kÕ ®Óm þ ¨VôVô§T§Ls 5:23, BúUôv 6:1 TôodLÜm.

 

6. BiPYo CúVÑ®u YÚûL NÁTùU] Sôm Sm©]ôp, AYÚûPV SôUj§]ôúX Sôm ûR¬VUôLl úTNúYiÓm. Sôm LPÜ°u YôVôL TVuTPúYiÓm Guß YN]m 11 Cp LhPû[ ùTtßsú[ôm. LPÜs RÚm ùTXjûRd ùLôiúP Sôm AYÚdÏ F¯Vm ùNnV úYiÓm. ARôYÕ Sôm SmØûPV ùTXj§]ôp úTNôUp, T¬ÑjR B®Vô]Yo AÚÞm ùTXjûRd ùLôiúP úTNúYiÓm. SUÕ CWhNLûWd ϱjÕd úLs®lTPôúRôo TXo SmûUf Ñt±Ûm CÚd¡u\]o. Sôm AYoL°Pm úTNô®hPôp úYß Vôo úTÑYôoLs? AlúTôvRXo 4:19,20 TôodLÜm. ¡±vÕ®u SôUjûRd ϱjÕ Sôm SmØûPV E\®]o, SiToL°Pm áßmúTôÕ JÚ ùT¬V GÝl×Rp úRôußm. Hu CûR Sôm ùNnV®pûX?  Gu] LôWQi á\lúTô¡ÈoLs?

 

7. BiPYo CúVÑ®u YÚûL NÁTùU] Sôm Sm©]ôp, Sôm VôYtû\Ùm LPÜ°u U¡ûUdùL]f ùNnVúYiÓm. YN]m 11 GqYôß Ø¥¡\ùR]l TôÚeLs. CûR 1ùLô¬k§Vo 10:31 EPu Jl©hÓl TôodLÜm. LPÜû[ U¡ûUVûPVf ùNnYÕ GuTÕ Gu]? ARôYÕ LPÜ°u SôU U¡ûUdùL], AYûWl ©¬VlTÓjÕmT¥Vô] Y¯L°p, Sôm £k§dL, úTN, ùNVpTP Sôm AYWÕ ER®ûVf Nôok§ÚdL úYiÓùUuTúR CRu ùTôÚs. ùLôúXôùNVo 3:17. CRtÏ SpX GÓjÕdLôhÓ.

 

JÚúYû[ Cuß SPdLXôm! Sôm T¥jÕj §Vô²jR CkRl Tϧ«u êXm, úTÕÚ SUdÏdá\ ®Úm×m ùNn§ CÕRôu! CkRf ùNn§ûVjRôu Sôm úLhLúYiÓm, Au\ôPm úLhÓd ùLôiúP CÚdL úYiÓm. þ JÚ úYû[ BiPYo CúVÑ Cuú\ YÚYôo.!